1 / 22

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN. VAD VAR DET?. 13 brittiska kolonier gör sig fria från moderlandet Storbritannien och bildar Amerikas Förenta Stater - USA. AMERIKA KOLONISERAS. Redan på 1400-t anlände engelska skepp På 1600-t grundar engelsmännen kolonier i öster Virginia blev kronkoloni

alaric
Download Presentation

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

 2. VAD VAR DET? 13 brittiska kolonier gör sig fria från moderlandet Storbritannien och bildar Amerikas Förenta Stater - USA

 3. AMERIKA KOLONISERAS • Redan på 1400-t anlände engelska skepp • På 1600-t grundar engelsmännen kolonier i öster • Virginia blev kronkoloni • Fransmännen hade kolonier i de norra delarna och väster om engelsmännen. • Spanjorerna kontrol-lerade sen länge de västra och södra delarna.

 4. VARFÖR UTVANDRING? • Religiös förföljelse, ex. pilgrimsfäderna • Svält och hungersnöd

 5. På Amerikas östkust levde många indianstammar, t.ex. irokeser • Indianerna hjälpte de första nybyggarna • När kolonisterna blev för många trängde de undan indianerna

 6. I början av 1700-talet fanns 13 kolonier i Nordamerika som grundats av Storbritannien • Kolonierna var ganska självständiga • I London lade man sig bara i frågor som rörde utrikespolitik • De hade egna parlament och stiftade egna lagar.

 7. Storbritannien mot Frankrike • Sjuårskriget 1756-63: SB och Fra stred mot varandra överallt i världen, t.ex. i Nordamerika • Med stöd från SB stred de engelska kolonisterna mot fransmännen • Fra fick efter krigets slut lämna ifrån sig Canada och allt land öster om Mississippifloden till SB ” Den brittiske kungen vann kriget men förlorade freden”

 8. NYTT LÄGE… • Kolonisterna var inte längre beroende av Storbritanniens skydd • Kriget hade varit kostsamt så den brittiske kungen behövde pengar • London beslutade att kolonisterna skulle betala skatt för det skydd de fått • Britterna la tull på vissa varor som skulle till Nordamerika

 9. KRAFTIGA PROTESTER • Protesterna var våldsamma och varade i flera år • Britterna tog bort alla avgifter utom skatten på te • ”NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION” • Fler och fler kolonister ställde krav på självständighet • Till sist ändrades även teskatten Men det var för sent….

 10. BOSTONS TEPARTY • Boston dec 1773:uppretade kolonister, utklädda till indianer, bordade tre brittiska fartyg och slängde te-lasten i sjön. Det blir början på amerikanska revolutionen

 11. KRIG MOT STORBRITANNIEN Upptrappning: • Parlamentet i London stängde Bostons hamn och minskade kolonin Massachusetts parlament kolonisterna blev mer uppretade och bildade beväpnade styrkor • Massachusetts tillsätter en egen regering KRIG

 12. SJÄLVSTÄNDIGHETSFÖRKLARINGEN • 4 juli 1776 undertecknar representanter för de 13 kolonierna Självständighetsförklaringen • 4 juli är USA:s nationaldag idag

 13. SJÄLVSTÄNDIGHETSFÖRKLARINGEN • I Självständighetsförklaringen skrivs att kolonierna är fria och självständiga och att deras nya namn ska vara Amerikas förenta stater. ”Vi anser dessa sanningar självklara: • att alla människor är skapade lika, • att de av sin Skapare utrustats med vissa obestridliga rättigheter, • att till dem hör liv, frihet och strävan efter lycka.”

 14. ”Nu gäller det att hänga ihop annars blir vi hängda var och en för sig.”Benjamin Franklin, Pennsylvanias representant

 15. KRIG MOT STORBRITANNIEN • Storbritannien vägrade erkänna kolonierna som självständiga och skeppade över fler och fler soldater för att slå ner upproret • Striderna pågick i över sex år • Kolonisternas beväpnade bönder fick det svårt att stå emot britternas professionella soldater

 16. KRIGET FÖRÄNDRAS • George Washington blev ny befälhavare och då förändrades striderna • Britterna hade svårigheter att få fram mat, soldater och utrustning. Lokalbefolkningen motarbetade dem. • Frankrike stöttade kolonisterna • Britterna tvingades ge upp då kolonisterna tackade nej till erbjudande om självstyre

 17. FREDEN • Freden sluts i Versailles (Paris) 1783 där Storbritannien erkänner Amerikas förenta stater som en fri och självständig stat.

 18. USA – Amerikas Förenta Stater • Republik • Den amerikanska författningen antogs 1787. Det är den äldsta författning i världen som fortfarande gäller. • Ny tanke: makten ska utgå från folket!

 19. USA ska vara en union med delstater som har frihet att sköta vissa frågor själva så som skolor, polis och domstolar. • Gemensamt: utrikespolitik, valuta, försvar och postväsende

 20. Landet ska ledas av en president och av en kongress där ledamöterna kommer från olika de olika delstaterna plus en högsta domstol. PRESIDENTEN KONGRESSEN HÖGSTADOMSTOLEN

 21. STJÄRNBANERET

 22. Källor: Informationen kommer från Levande Historia 8, Natur och Kultur och är en sammanfattning av avsnittet om Amerikanska revolutionen

More Related