1 / 9

Franska revolution

Franska revolution. 1 juli 1789 var det mycket oroligt i Paris. Folket hade ingen mat. Folket ville dessutom att kungen skulle ge upp lite av sin makt. Franska revolutionen. 14 juli fylls Paris gator av människor som letar efter vapen.

cala
Download Presentation

Franska revolution

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Franska revolution 1 juli 1789 var det mycket oroligt i Paris. Folket hade ingen mat. Folket ville dessutom att kungen skulle ge upp lite av sin makt.

  2. Franska revolutionen • 14 juli fylls Paris gator av människor som letar efter vapen. • De kommer fram till Bastiljen som var ett fängelse på den tiden. Där trodde folket att det fanns massor av vapen. • Vakterna skjuter mot folket som då blir ännu argare. • Folket stormar då Bastiljen och vakterna går över till folkets sida. • Det som händer nu kommer att förändra Europa för alltid.

  3. Orsaker till den franska revolutionen • Frankrike hade inga pengar – krig kostar pengar och Frankrike krigade nästan jämt. • Frankrike var ett envälde – kungen bestämde allt och det blev mindre och mindre populärt. • De tre stånden: adel, prästen och det tredje ståndet fungerade inte längre. 98% av folket tillhörde det tredje ståndet. De hade inget att säga till om. De rika köpmännen ville ha makt. Alla var inte längre fattiga bönder!

  4. Orsaker till den franska revolutionen • Adeln betalade ingen skatt men hade rätt att själva driva in skatt. Adeln drev in skatt på ett mycket grymt sätt – de gjorde det oavsett om bönderna kunde betala eller inte. • Adeln hade makt i domstolarna och kunde strunta i kungen. Adeln stoppade alla förslag till förändringar. Folket blev allt argare på adeln – inte minst de rika som hade mycket pengar.

  5. Orsaker till den franska revolutionen • Upplysningen hade gjort att många filosofer och författare hade kommit med många nya idéer. De skrev att det var dags för folket att utmana kungen och adeln – sluta ta deras makt för given. Två författare var extra viktiga: Voltaire och Rousseau. De skrev att samhället var orättvist, för många människor var fattiga. Detta var helt nytt – ingen hade tidigare skrivit så.

  6. Orsaker till den franska revolutionen • Amerikanska revolutionen visade att det gick. Ett folk kunde klara sig utan kung och adel. Folket hade rätt till frihet, att själva få bestämma över sitt liv.

  7. Franska revolutionen • Efter Bastiljens fall spred sig oron till landsbygden. Slott brändes ner och adelsmännen dödades. Folket var mycket grymma mot adelsmännen eftersom adeln var så hatad. • Nu blev många rädda och en Nationalförsamling bildades. Det 3: e ståndet fick mer makt men det räckte inte. Adeln bestämde fortfarande för mycket.

  8. Franska revolutionen • Adeln och prästerna gick med på att deras privilegier avskaffades. Nationalförsamlingen beslutade att alla lagar skulle gälla alla. Adeln skulle dessutom betala skatt som alla andra. • Slagorden för revolutionen blev frihet, jämlikhet och broderskap. • Kungamakten avskaffades och kungen avrättades tillsammans med 35 000 adelsmän.

  9. Franska revolutionen • Grannländerna blir mycket rädda, samtidigt som de blev arga. De bestämmer sig för att anfalla Frankrike för att slå ner revolutionen. Länderna lyckas inte slå Frankrike. • För att vinna kriget inför Frankrike värnplikt – ställ upp som soldat eller dö. Alla skulle ställa upp! • Den franska revolutionen förändrar Europa för alltid.

More Related