Kompetence-mål - PowerPoint PPT Presentation

raven-dejesus
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetence-mål PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetence-mål

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
Kompetence-mål
85 Views
Download Presentation

Kompetence-mål

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ”Didaktik2.0” Stilladsering Lærerens didaktiske design Undervisningsloops Kompetence-mål Evaluering Lærings-produkter Læringsaktiviteter Elevernes didaktiske design Adgang til viden Baseret på "Didaktik 2.0", red. Gynther, 2010, tilpasset til brug i <XX-it>, 2012/2013 , Regina Lamscheck-Nielsen

  2. Kompetencemål Adgang til viden Hvilke læremidler skal inddrages i undervisningsforløbet: Kilder og andre ressourcer? Formelle læremidler (lærebøger m.m.)? Underviser-producerede læremidler? I hvor høj grad skal eleverne selv finde ressourcer? Hvordan kobles underviserens og elevernes valg af ressourcer? Hvordan får elevernes adgang til viden via netbaseretvidensudveksling (søge, samle, forarbejde, producere, videndele og formidle)? Hvordan prioriteres mellem tradionelvidensudveksling i klassen og netbaseretvidensudveksling? Hvilken status ligger i hvilken form for udveksling? • Hvilke kompetencemål er målet med undervisningen? • Hvordan kan underviseren facilitere elevernes adgang til relevant viden? • I hvilket omfang skal eleverne • tilegne sig faktuel information? • kunne anvende denne viden i ny kontekst? • kunne perspektivere denne viden? • Hvilke temaer/emner/opgaver kan understøtte kompetencemålene? • Hvad betyder valg af temaer/emner/opgaver ift. muligheder for adgang til viden? Læringsprodukter • Hvordan skal eleverne kommunikere det, de har lært i undervisningsforløbet? • Hvilke typer læringsprodukter skal være resultatet af elevernes læringsaktiviteter? • Hvordan prioriteres traditionelle læringsprodukter ift. web læringsprodukter? Baseret på "Didaktik 2.0", red. Gynther, 2010, tilpasset til brug i <XX-it>, 2012/2013 , Regina Lamscheck-Nielsen

  3. Læringsaktiviteter Evaluering Hvordan evalueres, om eleverne har tilegnet sig et givent kompetencemål? Formativ og summativ evaluering Løbende gennemskuelige målinger ift. til elevens egen udvikling, samt afsluttende bedømmelse Typer evalueringsprodukter? Resultatorienterede produkter vs. elevens refleksion over egen læring Hvordan evalueres elevernes deltagelse i netbaseretvidensudveksling og samproduktion? Hvordan evalueres elevernes strategier for at få adgang til viden (i alle sine former)? Hvordan evalueres kvaliteten af elevernes didaktiske design? Elevernes overblik og portefølje af arbejdsmetoder for at udarbejde et læringsprodukt Beskrivelse af evalueringskriterier (rammer, kvantitative og kvalitative succeskriterier) • Hvilke læringsaktiviteter skal inddrages? • Hvordan prioriteres mellem gymnasiets konventionelle arbejdsformer og web 2.0-praksisformer? • Hvordan prioriteres læringsaktiviteter, hvor eleverne fremstiller læringsprodukter fra bunden? • Hvordan kobles kendte rutiner med nye arbejdsformer? Stilladsering • Hvordanfaciliterer underviseren elevernes læringsaktiviteter (fra støtte til selvstændigt arbejde ift. den enkelte elevs behov)? • Hvilke stilladseringsstrategier skal bruges • Undervisningsloops: Strukturering af undervisning som en hensigtsmæssig veksel mellem klasseundervisning og decentrale læringsakiviteter. Formidlings-, vejlednings-, evalueringsloops. • Underviseren stiller vidensressourcer til rådighed. • Filtreringsteknikker: Elever kvalitetssikrer hinandens vidensressourcer. • ”Kognitiv mesterlære”: Underviseren demonstrerer videnssøgning og produktion af læringsmideler via web 2.0. Baseret på "Didaktik 2.0", red. Gynther, 2010, tilpasset til brug i <XX-it>, 2012/2013 , Regina Lamscheck-Nielsen