Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra

play fullscreen
1 / 28
Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra
112 Views
Download Presentation
lara
Download Presentation

Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny PTTE Představení Centra 8.10. 2012

 2. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny • Členové konsorcia - vysokoškolská pracoviště • České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní - příjemce • Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická - další účastník projektu • Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - další účastník projektu • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum - další účastník projektu • Členové konsorcia - aplikační partneři • Dalkia Česká Republika, a.s. - další účastník projektu • ENVI-PUR, s.r.o. - další účastník projektu • FANS, a.s. - další účastník projektu • Institut pro rozvoj vědy a techniky, o.p.s. - další účastník projektu • IVITAS, a.s. - další účastník projektu • Plzeňská energetika a.s. - další účastník projektu • Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. - další účastník projektu • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. - další účastník projektu • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - další účastník projektu

 3. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Název projektu: Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Číslo projektu: TE01020036 Doba řešení: 3/2012 - 12/2019 Cíle projektu Projekt svým dosahem široce přesahuje oblast teplárenství. Přímé dopady je třeba hledat v oblastech životního prostředí, jeho ochraně a zkvalitňování, trvale udržitelného rozvoje z pohledu ekonomického, ekologického i lidských zdrojů, energetické bezpečnosti a spolehlivosti, ale i v posílení pozice zúčastněných výzkumných i výrobních institucí na trhu a zlepšení jejich konkurenceschopnosti a konečně i zachování respektive zvýšení zaměstnanosti. Podstatným cílem projektu je i úzké propojení výzkumné a výrobní sféry tak, aby konečným výstupem byly nové produkty, postupy a technologie upevňující pozici partnerských institucí na trhu i další rozvoj výzkumných a vývojových týmů. Všechny cíle představovaného projektu vedou k posílení konkurenceschopnosti ČR v Evropě i ve světě.

 4. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny • Cíle projektu - bodově • Zkvalitnění výzkumných týmů, podpora transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou i podpora mladých začínajících pracovníků, studentů a doktorandů, kteří jsou v navrhovaných týmech zařazeni. To spolu s ekonomickými přínosy pro všechny partnery je podmínka dlouhodobé udržitelnosti celého projektu. • Minimalizace dopadů na životní prostředí • Snižování vlastní spotřeby i ztrát připojených rozvodných soustav • Získání nových poznatků v oblasti nových alternativních paliv, zejména biomasy, ale i různých odpadů nebo vodárenských kalů • Na tuto problematiku velmi úzce navazuje otázka vlastností spalin a jejich čištění a filtrace, kde hlavním úkolem je minimalizovat dopady teplárenství na životní prostředí. • Optimalizace příslušných zařízení, (např. kompresorů, ventilátorů, čerpadel i rozvodných soustav a potrubních systémů.) • Otázka využití odpadního tepla a • Minimalizace ztrát

 5. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny • Strategická výzkumná agenda • Strategická výzkumná agenda je rozdělena do sedmi pracovních balíčků podle tématických okruhů. Jedná se o: • Paliva • Teplárenské technologie a decentralizace • Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin • Chlazení a vodní hospodářství • Inteligentní řízení a spolehlivost • Management • Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů • V každém pracovním balíčku je pak vždy zapojeno několik dalších účastníků projektu s tím, že alespoň jeden z partnerů je veřejnou vysokou školou. V balíčcích Management a Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů jsou zapojeni všichni členové konsorcia.

 6. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 1 - PALIVA Vedoucí balíčku:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Členové balíčku:České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. ENVI-PUR, s.r.o. IVITAS, a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Koordinátor: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

 7. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 1 - PALIVA Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012 Analýza typů biomasy a alternativních paliv prosinec 2012 Identifikaci, výběr a využití vybraných předupravených odpadů březen 2013 Posouzení potenciálních zásob hnědého uhlí a reálných možností jeho těžeb v čase prosinec 2013 Definice požadavků pro zkoušky hoření vybraných paliv a směsí prosinec 2013 Složení a vlastnosti alternativních paliv – stanovení vlastností nejpravděpodobnějších druhů v budoucnu využívaných paliv na bázi biomasy a čistírenských kalů 7 7

 8. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 1 - PALIVA Finanční plán: 8 8 8

 9. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 2 - Teplárenské technologie a decentralizace Vedoucí balíčku:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Členové balíčku:České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. Plzeňská energetika a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Západočeská univerzita v Plzni Koordinátor: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

 10. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 2 - Teplárenské technologie a decentralizace Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012 Analýza současného stavu a životnosti instalovaných technologií pro využití uhlí prosinec 2012 Studie využití malých proudových motorů jako malých energetických centrál pro teplárenské účely prosinec 2013 Analýza využití alternativních paliv pro pohon malých proudových motorů prosinec 2013 Vývojové práce na technologiích čištění plynu, vyrobeného zplyňováním paliv 10 10

 11. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 2 - Teplárenské technologie a decentralizace Finanční plán: 11 11 11

 12. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 3 - Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin Vedoucí balíčku:Západočeská univerzita v Plzni Členové balíčku:České vysoké učení technické v Praze Dalkia Česká Republika, a.s. IVITAS, a.s. Plzeňská energetika a.s. Technická univerzita v Liberci Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Koordinátor: Ing. Jan Sedláček, Ph.D.

 13. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 3 - Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): listopad 2012 Koncepce simulací filtračních zařízení a jejich komponent, výchozí výpočetní modely a analýzy listopad 2012 Analýza stávajících filtračních materiálů pro filtraci horkých spalin únor 2013 Parametrický model průtočné části spalinového ventilátoru prosinec 2013 PIV měření průtočné části spalinového ventilátoru prosinec 2013 Provedeno zpřesnění a verifikace výchozích modelů filtračních zařízení prosinec 2013 Zhotovení vzorků nanovlákenných filtračních materiálů 13 13

 14. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 3 - Technologie a procesy odvodu a úpravy spalin Finanční plán: 14 14 14

 15. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 4 - Chlazení a vodní hospodářství Vedoucí balíčku:České vysoké učení technické v Praze Členové balíčku:Dalkia Česká Republika, a.s. FANS, a.s. Společnost pro výzkum a vzdělávání, s.r.o. Koordinátor: Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.

 16. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 4 - CHLAZENÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Dílčí cíle (do roku 2016): září 2014 Parametry vestaveb chladicích věží a jejich vývoj červen 2015 Výzkum a vývoj parních kondenzátů pro přímou vzduchovou kondenzaci a vzduchových výměníků listopad 2015 Výzkum a vývoj v oblasti hybridních chladicích věží prosinec 2015 Optimalizace zavodnění chladicích věží 16 16

 17. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 4 - Chlazení a vodní hospodářství Finanční plán: 17 17 17

 18. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 5 - Inteligentní řízení a spolehlivost Vedoucí balíčku:Technická univerzita v Liberci Členové balíčku:ENVI-PUR, s.r.o. Plzeňská energetika a.s. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Západočeská univerzita v Plzni Koordinátor: doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava

 19. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 5 - Inteligentní řízení a spolehlivost Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): prosinec 2012 Analýza vlastností a vhodnosti komunikačních standardů pro bezdrátovou komunikaci a komunikaci po silovém vedení s ohledem na jejich užití v inteligentních sítích. prosinec 2013 Vytvoření souboru matematických modelů energetických zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla a provedení analýzy jejich provozních režimů a vazeb na elektrizační soustavu. 19 19

 20. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 5 - Inteligentní řízení a spolehlivost Finanční plán: 20 20 20

 21. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 6 - Management Vedoucí balíčku:České vysoké učení technické v Praze Členové balíčku:Všichni účastníci projektu Koordinátor: Ing. Jiří Ehrlich

 22. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 6 - Management Dílčí cíle (do roku 2016): březen 2012 Plán projektu; Podpis smlouvy mezi zadavatelem a příjemcem listopad 2015 Řešení problémů souvisejících s realizací projektu prosinec 2015 Studie proveditelnosti 22 22

 23. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 6 - Management Finanční plán: 23 23 23

 24. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 7 - Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů Vedoucí balíčku:Institut pro rozvoj vědy a techniky, o.p.s. Členové balíčku:Všichni účastníci projektu Koordinátor: Bc. Tereza Kubicová

 25. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 7 - Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů Dílčí cíle (pro první dva roky řešení): květen 2012 Vytvořit kvalitní týmy a podmínky jejich dalšího rozvoje prosinec 2012 Hodnocení kvality spolupracujících týmů prosinec 2013 Hodnocení kvality spolupracujících týmů 25 25

 26. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Balíček 7 - Kreativní propojení pro rozvoj lidských zdrojů Finanční plán: 26 26 26

 27. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Výsledky projektu 27 27 27 27

 28. Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Kontaktní údaje: Projektový manažer: Ing. Jiří Ehrlich +420 777 234 173 jiri.ehrlich@gmail.com ID datové schránky: x7sx9vr 28 28 28 28