Udgangspunkt - PowerPoint PPT Presentation

udgangspunkt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udgangspunkt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udgangspunkt

play fullscreen
1 / 13
Udgangspunkt
97 Views
Download Presentation
jayden
Download Presentation

Udgangspunkt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Udgangspunkt 1) Hvorfor stagnerer udviklingen i virksomheder, der som udgangspunkt har vist så megen energi og dygtighed, at de har formået at etablere sig? 2) Kan tilførsel af strategisk kompetence på ledelsesniveau videreudvikle virksomheder? Erhvervsforum foreligger Borgmestre udgangspunkt og projektide på seminar Tranum Strand, 27 maj 2004

 2. Projektet har 2 ben Operative Gennemføre pilotprojekt med udgangspunkt i den antagelse, at stagnation kan afhjælpes ved tilførsel af strategisk kompetence på ledelsesniveau Analytiske Afdække hvorfor virksomheder ikke formår/ønsker at fremtidssikre gennem investeringer i vækst?

 3. Afgrænsning af målgruppe • fremstillingsvirksomheder i RAS området • som beskæftiger mellem 5 og 19 medarbejdere • med et produkt som afsættes/eller ønskes afsat udover det regionale niveau

 4. Afgrænsning fortsat... Metodiske overvejelser • de store kan selv • der rekrutteres på tværs af brancer • vækst i fremstilling/industrivirksomheder har afledt effekt på underleverandører/service • bedre konkurrencekraft kan omfatte flere arbejdspladser

 5. Overordnede mål • øge konkurrenceevnen i en globaliseret virkelighed. • bidrage til at fremtidssikre virksomheder gennem nye investeringer i vækst • øge beskæftigelsen i virksomhederne • tilegne et datagrundlag om målgruppen m.h.p. efterfølgende indsats

 6. Det Operative ben • Der er udvalgt 5 virksomheder med baggrund i annoncering samt en vurdering af vilje, evne og potentiale for vækst • Peis Maskinfabrik, Svenstrup • Medico Nord, Sejlflod • Blip System, Vester Hassing • Colour Mail, Pandrup • Fjerritslev Tryk, Fjerritslev • Der er etableret et Task Force bestående af: • Claus Nielsen • Lars Krull

 7. Det operative ben . Fortsat... • TF tilknyttes virksomheden ( strategisk dialog med ledelse og direktion) i op til 18 måneder • TF tilfører- fordelt over perioden - 60 direkte rettede timer til virksomheden. • Arbejdet, - som er baseret på dialog, vilje og tæt samarbejde mellem ledelse og TF omfatter 4 faser/milepæle: • a) status identificeres, samt virksomhedens egne overvejelser/ beskrivelse af potentialer for vækst • b) i fællesskab udarbejdes en plan ( strategi) for vækst ( her er vi nu ) • c) TF til rådighed ved implementering af strategien • d) TF følger op på implementeringen for at fastholde fokus på virksomhedens videreudvikling

 8. Det operative ben, - fortsat…. Succes kriterier ved evaluering: • er virksomhedens konkurrenceevne øget? • er antallet af medarbejdere øget? • har virksomheden øget sit overskud med 10%

 9. Det analytiske ben Formål • - at identificere udviklingspotentiale blandt målgruppens virksomheder Metode • det personlige møde et ” must” ”semistruktureret” • sker med baggrund i en interviewramme udarbejdet i samarbejde med institut 3, AAU • interviewet omfatter bl.a. data om; ledelse, økonomi, finansiering, vækst, produktudvikling, processer, fremstilling, afsætning, faglige kompetencer og uddannelse, rammebetingelser

 10. Det analytiske ben fortsat... Databehandling • aftale medACE, AAU - munder ud i 2 produkter: • vækstprofil til brug for den interviewede virksomhed. Profilen formidles tilbage til virksomheden af den pågældende interviewer • AAU bearbejder den samlede datamængde og giver bud på generelle tendenser, potentialer, barrierer m.m.. • - Lektor Jesper Christensen formidler en” smagsprøve” med baggrund i godt 20 interview om et øjeblik.

 11. Det analytiske ben fortsat... • Der er pt. foretaget 30 interviews - og der tilstræbes 55-60 interview medio oktober. • Tendenser og potentialer præsenteres via 4 ” roadshows ” inden/ op til kommunevalget ( 15/11). Deltagere: de interviewede, tilknyttede bestyrelser/ direktioner, revisorer, udvalgte gæster. Præsentationen vil ske i de 4 nye storkommuner i RAS Formål ” Roadshow” • formidle generelle konklusioner og overvejelser • identificere/diskutere potentiale/muligheder • ”provokere” lederne til at overveje, hvad eller hvem der hindrer udvikling og vækst?

 12. Perspektiver • Metode og idegrundlag bag 5-19 indgår som materiale og model i arbejdet med at udarbejde konditionerne for rammeprogrammerne til fremstillingsvirksomheder under det midlertidige Vækstforum

 13. Projektinvolverede • Søren Rødbro, form. Erhvervsforum • Bruno Mølgaard, Erhvervsforum • Vibeke Lei Stoustrup, sekretariatsleder • Claus Nielsen, Task Force • Lars Krull, Task Force • Mogens Grøn, Erhvervschef, Støvring • Poul Bjarne Jensen, Erhvervschef, Pandrup • Peter Sloth, Erhvervschef, Hals