Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mācību līdzeklis un skolēna mācīšanās kompetence Dr. paed. Z. Anspoka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mācību līdzeklis un skolēna mācīšanās kompetence Dr. paed. Z. Anspoka

Mācību līdzeklis un skolēna mācīšanās kompetence Dr. paed. Z. Anspoka

335 Views Download Presentation
Download Presentation

Mācību līdzeklis un skolēna mācīšanās kompetence Dr. paed. Z. Anspoka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mācību līdzeklis un skolēna mācīšanās kompetence Dr. paed. Z. Anspoka

  2. Labu mācību grāmatu tik ātri neaizmirst, un tā strauji nenoveco. Laba mācību grāmata nevis “piepilda” skolēnu, bet ierosina dažādos veidos pašam pilnveidoties. Lai cik labs būtu kādas teorijas skaidrojums mācību grāmatā, diemžēl ar to nepietiek, lai skolēns apgūtu jaunas prasmes un mainītu attieksmi pret lietām. Tam vajadzīgi eksperimenti, dažādas darbības (visbiežāk gan skolotāja vadībā). (Seguin, 1989) Neviena grāmata nevar nodrošināt visas vajadzības, jo neviens autors nevar paredzēt vietas, kurās grāmata nonāks, cilvēkus, kuri to ņems rokā, tā brīža situāciju, kad grāmatu ievajadzēsies. Taču vienmēr grāmata būs laba, ja nebūs tikai faktu krājums. Tam ir citi līdzekļi- enciklopēdijas, žurnāli, laikraksti, mūsdienās arī IT. Laba mācību grāmata piedāvā apgūt prasmi tikt pie faktiem, iespējas pārliecināties, ko zinu, ko protu… (Montagnes, 2001)

  3. Ar ko sākt? Adresāts- pirmsskolas vecuma bērns, skolēns dažādos dzīves posmos, pieaugušais. Adresāta vajadzības- kognitīvā, emocionālā, sociālā u.c. ziņā. Mācīšanās procesa likumsakarības: iepriekšējā pieredze-vienīgais, kas ierosina domāt un rīkoties; iekšēja brīvība ieiet kultūras un sociālo sakarību pasaulē; iespēja eksperimentēt; uzdrīkstēšanās kļūdīties un saskatīt jaunas iespējas; valodas līmenis nav šķērslis dialogam ar tekstu. Mācību līdzekļa struktūra: skaidra un saprotama; ērta lietošanai; rada garīgo apetīti.

  4. Mācīšanās teorijasun mācību līdzeklis biheiviorisma teorijas (stimuls nosacījums sociālā vajadzība atklāsme) kognitīvā teorija (problēma uztvere apjēgšana) kreatīvā teorija (zināšanu, faktu uztvere informācijas vispārināšana)

  5. Mācību līdzeklis un mācīšanās process vajadzība stimuls mācīšanās uzdevums darbības uzdevuma veikšanai (metodes, formas) rezultāts, tā pašvērtējums, vērtējums

  6. Mācīšanās procesa iekšējā struktūra Uztvere Izpratne Apjēgšana Lietojums (Bloom, 1956)

  7. Mācīšanās avoti (Sousa, 2001)

  8. Izmantotā literatūra. Andersone, R., Maslo, I., Krūze, A., Rutka, L., Žogla, I. (2010) Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana. http:// www.visc.gov.lv (skatīts 20.06.2010.) Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, Cognitive Domain. New York: Longmans, Green. Geske, A., Ozola, A. (2007) Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. Kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā- ietekme un efektivitāte Latvijā (2008). IAC projekts “Pētījums par kritiskās domāšanas attīstīšanas pieejas izmantošanu izglītības sistēmā” Montagnes, I. (2001) Textbooks and learning materials. UNESCO: International Bureau of Education. Seguin, R. (1989)The elaboration of school text books. Methodologicalguide. http:// www.unesco.org/education (skatīts 20.06.2010.) Silova, I. (1996)De-Sovietization of Latvian Textbooks Mate Visible. In: European Yournal of Intercultural Studies, Vol. 7, pp. 35-45 Sousa, A. (2001) How Brain Learn.2 nd ed. Thousand Oaks: Corvin. Textbooks and quality learning for all: some lessons learned from intercultural experiences.Edited by C. Braslavsky in collaboration with K. Halil. (2008)UNESCO: International Bureau of Education.