Download
rozhod jeho kompetence pod le pravidla 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZHODČÍ Jeho kompetence pod le pravidla 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZHODČÍ Jeho kompetence pod le pravidla 5

ROZHODČÍ Jeho kompetence pod le pravidla 5

100 Views Download Presentation
Download Presentation

ROZHODČÍ Jeho kompetence pod le pravidla 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROZHODČÍJehokompetence podle pravidla 5 1

 2. Rozhodnutí rozhodčího Rozhodčí musí být určený na každé soutěžní utkání. Rozhoduje v souladu s Pravidly fotbalu Rozhodnutí rozhodčího o skutečnostech souvisejících s hrou, včetně výsledku utkání, jsou konečné. Platí to i v případech, kdy rozhodčí rozhod, zda bylo nebo nebylo dosaženo branky. Rozhodčí může odvolat svoje rozhodnutí na základě vlastního uvážení, informace od asistentů rozhodčího, nebo čtvrtého rozhodčího, ale jen pokud nebyla hra znovu zahájena, nebo utkání nebylo ukončené. 2

 3. PRAVOMOCI A POVINNOSTI ROZHODČÍHO Rozhodca je povinný(1): a) dbať, aby sa dodržiavali pravidlá, b) riadiť stretnutie v spolupráci s asistentmi rozhodcu, prípadne s náhradným rozhodcom, c) rozhodnúť, či lopty určené na hru zodpovedajú požiadavkám pravidla 2, d) dbať na tom, aby výstroj hráčov zodpovedala požiadavkám pravidla 4, e) merať čas a robiť si poznámky o priebehu stretnutia, f) neobmedzene uplatňovať právomoc kedykoľvek prerušiť hru a v stanovených prípadoch aj stretnutie predčasne skončiť pre porušenie pravidiel, g) neobmedzene uplatňovať právomoc kedykoľvek prerušiť hru a v stanovených prípadoch aj stretnutie predčasne skončiť pre iné okolnosti nesúvisiace s hrou, h) prerušiť hru, ak je hráč podľa jeho názoru vážne zranený. Nemusí hru prerušiť, ak podľa jeho názoru je hráč zranený len ľahko, i) dbať na tom, aby hráč s krvácajúcim poranením opustil hraciu plochu, j) neprerušiť hru, ak družstvo, proti ktorému bol priestupok, získa výhodu v hre, k) potrestať ťažší priestupok, ak sa hráč dopustí viac ako jedného priestupku v rovnakom čase, l) potrestať osobným trestom hráča, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý rozhodca hráča napomína alebo vylučuje z hry 3

 4. PRÁVOMOCI A POVINNOSTI ROZHODCU/2 Rozhodca je povinný(2): m)vykázať člena realizačného tímu, ktorý sa podľa jeho názoru správa nevhodne, do priestorov vyhradených pre divákov, n)v prípadoch, ktoré sám nevidel, postupovať podľa informácií kvalifikovaných asistentov rozhodcov resp. náhradného rozhodcu, o)dbať na tom, aby nevstúpila neoprávnená osoba na hraciu plochu, p)dávať pokyn na pokračovanie v hre po každom prerušení hry, r) poskytnúť príslušným orgánom zápis o stretnutí s popisom disciplinárnych trestov hráčov alebo členov realizačného tímu, alebo ďalších incidentov, ktoré sa udiali pred, počas alebo po stretnutí. 4

 5. ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU PRE PRAVIDLÁ (IFAB) Rozhodnutie 1 Rozhodca (asistent rozhodcu, prípadne náhradný rozhodca) nie je zodpovedný za: – ľubovoľné zranenie, ktoré utrpí hráč, funkcionár alebo divák, – poškodenie majetku alebo za ďalšie škody, ktoré utrpel jednotlivec, klub, zväz, či ináorganizácia. A to aj vtedy, ak zranenie, či škody by mohli byť spôsobené jeho rozhodnutím (v súlade s pravidlami futbalu a zaužívaných postupov), nevyhnutným pre udržanie kontroly nad hladkým priebehom stretnutia. Rozhodnutie 2 Na turnajoch a súťažiach, na ktoré je nominovaný náhradný rozhodca, musí tento v stretnutí plniť úlohy a mať kompetencie, v súlade so smernicami schválenými Medzinárodným výborom pre pravidlá IFAB 5

 6. VÝKLAD SFZ K POVINNOSTI ROZHODCU PREDČASNE UKONČIŤ STRETNUTIE/1 Rozhodca musí predčasne skončiť stretnutie v týchto prípadoch: a) ak klesne počet hráčov v družstve pod 7, b) pri násilí, spáchanom na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi, c) pre smrť hráča, asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, d) po úradnom zákroku oprávneného orgánu polície alebo iného úradného orgánu vo verejnom záujme. Za násilie (inzultáciu) na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi sa považuje: a) udretie, b) kopnutie, c) úmyselné podrazenie, d) násilné vrazenie, e) násilné mykanie, f) násilné vyrazenie píšťalky z úst, g) úmyselné prudké udretie loptou, h) udretie kameňom alebo iným predmetom. 6

 7. VÝKLAD SFZ K POVINNOSTI ROZHODCU PREDČASNE UKONČIŤ STRETNUTIE/2 Ak v priebehu stretnutia zomrie hráč, asistent rozhodcu alebo náhradný rozhodca, rozhodca predčasne skončí stretnutie. Urobí tak aj vtedy, keď sa od zodpovedných funkcionárov dozvie, že v dôsledku zranenia alebo vážneho ochorenia postihnutý zomrel. Ak zakročí oprávnený zástupca polície (alebo iný úradný orgán) a vo verejnom záujme nariadi stretnutie skončiť, rozhodca to oznámi obidvom kapitánom. Príkaz na predčasné skončenie stretnutia si dá rozhodca od príkazcu potvrdiť v zápise o stretnutí, kde uvedie tiež údaje z jeho služobného preukazu. 7

 8. VÝKLAD SFZ K OPRÁVNENIU ROZHODCU PREDČASNE UKONČIŤ STRETNUTIE Rozhodca má právo predčasne skončiť stretnutie: a) pre tmu b) pre zlé poveternostné podmienky, ktoré nastali v priebehu stretnutia c) pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala počas stretnutia d) pre neuposlúchnutie rozhodcu hráčom alebo členom realizačného tímu e) pre vniknutie obecenstva na hraciu plochu f) pre taký spôsob hry, ktorý vylučuje pokračovať v hre podľa pravidiel g) pre trvalý nezáujem niektorého družstva o regulárnosť stretnutia h) pre hrubé nešportové masové prejavy obecenstva i) pri stretnutiach, hraných pri umelom osvetlení, pre poruchu na zariadení alebo pre prerušenie dodávky elektrického prúdu zo siete V prípadoch, uvedených v odsekoch a) až h) musí rozhodca pred prijatím konečného rozhodnutia vyčerpať všetky možnosti, aby sa stretnutie dohralo. V prípade pod bodom i) stanoví rozhodca maximálny čas 60 minút na odstránenie poruchy. Pri viacnásobnom opakovanom prerušení nemá celkový čas presiahnuť 60 minút. 8

 9. VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/1 Prerušenie hry z osobitných dôvodov Ak rozhodca dočasne nie je schopný kontrolovať hru, ale ju sám neprerušil, môže hra pokračovať pod dohľadom asistenta rozhodcu, až kým lopta neopustí hraciu plochu. Ak divák zapíska na píšťalku a rozhodca to považuje za rušenie hry (napr. hráč chytí loptu do rúk v domnienke, že bola hra prerušená) rozhodca musí prerušiť hru a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou z miesta, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry. Ak sa lopta v momente prerušenia hry nachádzala vo vnútri bránkového územia, v tomto prípade rozhodca na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na čiare ohraničujúcej bránkové územie, ktorá je paralelná s čiarou bránkovou v mieste, ktoré je najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry. 9

 10. VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/2 Oprávnenie udeliť žltú alebo červenú kartu má rozhodca od začiatku zápasu, počas polčasovej prestávky a po skončení stretnutia dovtedy, kým neopustí hraciu plochu. V prípade, že sa stretnutie predlžuje, platí toto oprávnenie rovnako, až do prípadného skončenia procedúry vykonania kopov na bránu zo značky pokutového kopu. Výhodu v hre môže rozhodca uplatniť v prípade, keď sa stal priestupok alebo došlo k porušeniu pravidla v neprospech družstva, ktoré kontroluje loptu. Prihliada pritom najmä na : plynulosť útočnej akcie, možnosť pokračovania sľubnej akcie, možnosť zakončenia gólovej príležitosti v prospech družstva, proti ktorému sa priestupok stal. Rozhodca musí však zobrať do úvahy aj ďalšie okolnosti, ako napríklad miesto priestupku, jeho závažnosť, aktuálnosť osobného trestu, atmosféru stretnutia.   Ak rozhodca vidí, že ponechaná výhoda nemala predpokladaný efekt, počas krátkeho času sa môže vrátiť k pôvodnému priestupku. Ak bola poskytnutá výhoda za priestupok, pre ktorý má byť hráč napomínaný alebo vylúčený, osobný trest musí byť udelený v nasledovnom prerušení hry. Ak rozhodca tak neurobí, neskôr sa tak už nemôže stať. 10

 11. VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/3 Postup rozhodcu, v prípade zranenia hráča na hracej ploche Ak je, podľa názoru rozhodcu, potrebné prerušiť hru na posúdenie, či je hráč zranený, privolá najviac dve oprávnené osoby z jeho družstva na hraciu plochu a zariadi, aby zranený hráč bol bezpečne a okamžite presunutý mimo hraciu plochu. Môže sa tak stať za pomoci nosidiel s obsluhou alebo hráč môže hraciu plochu opustiť na vlastných nohách. Ošetrovanie na hracej ploche bežne povolené nie je. Výnimkou je zranenie hlavy, evidentne vážne zranenie alebo potreba ošetrenia brankára. Hráč s krvácajúcou ranou musí opustiť hraciu plochu a nemôže sa vrátiť skôr, kým sa rozhodca nepresvedčí, že krvácanie sa zastavilo. Hráčovi nie je dovolené nosiť výstroj znečistenú od krvi. Ak hráč odmietne opustiť hraciu plochu na ošetrenie, musí byť napomenutý za nešportové správanie. Ak má byť napomínaný hráč, ktorý opúšťa hraciu plochu na ošetrenie, rozhodca ho napomeniepredtým, ako opustí hraciu plochu (aj keď je na nosidlách...). Zranený hráč sa môže vrátiť po ošetrení späť na hraciu plochu až po opätovnom začatí hry, len so súhlasom rozhodcu. Ak je lopta v hre, hráč môže vstúpiť na hraciu plochu len spoza postrannej čiary. Keď hra prerušená, hráč môže vstúpiť na hraciu plochu spoza postrannej i bránkovej čiary. Rozhodca môže poveriť asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, aby pred opätovným vstupom na hraciu plochu ošetreného hráča skontroloval, či je v poriadku. Ak rozhodca hru prerušil z dôvodu zranenia, na hru sa nadväzuje rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia. Inak sa pokračuje v hre spôsobom, vyplývajúcim z pôvodného prerušenia hry. Čas, premárnený procedúrou posudzovania zranenia alebo ošetrovaním na hracej ploche, musí rozhodca nastaviť. 11

 12. VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/4 Viac ako jeden priestupok, vyskytujúci sa v rovnakom čase Rozdielne priestupky vykonané dvomi hráčmi: - rozhodca musí potrestať vážnejší priestupok, ak hráči spôsobili viac ako jeden priestupok v rovnakom čase - nadviazanie na hru musí byť na mieste vážnejšieho priestupku Priestupky rovnakého charakteru, vykonané dvomi hráčmi: - rozhodca musí prerušiť hru a nadviazať na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry (ak ju rozhodca prerušil) 12

 13. ODPORÚČANIA PRE ROZHODCOV NA LEPŠIU KONTROLU HRY Pozičné postavenie (pohyb) rozhodcu - mal by sa pohybovať tak, aby mal v uhle pohľadu situáciu okolo lopty a príslušného asistenta rozhodcu - mal by využívať diagonálny spôsob pohybu po hracej ploche - mal by byť v dostatočnej blízkosti od lopty a využívať v prípade potreby bočný pohľad na kritický osobný súboj - nemal by prekážať hráčom pri hre Najlepšia pozícia pre rozhodcu je vždy tá, z ktorej je možné urobiť správne rozhodnutie!!! 13

 14. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/1Pozícia rozhodcu pri výkope

 15. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/2Pozícia rozhodcu pri kope od brány

 16. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/3Pozícia rozhodcu pri kope z rohu(1)

 17. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/4Pozícia rozhodcu pri kope z rohu(2)

 18. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/5Pozícia rozhodcu pri voľnom kope(1)

 19. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/6Pozícia rozhodcu pri voľnom kope(2)

 20. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/7Pozícia rozhodcu pri voľnom kope(3)

 21. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/8Pozícia rozhodcu pri voľnom kope(4)

 22. PRÍKLADY POZIČNÉHO POSTAVENIA ROZHODCU/9Pozícia rozhodcu pri pokutovom kope

 23. NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ROZHODCU/1 Neverbálna komunikácia rozhodcu (reč tela) Je to forma komunikácie, pri ktorej rozhodca využíva predovšetkým štandardné signály píšťalkou alebo rukami. V niektorých prípadoch používa aj iné formy komunikácie s priamymi účastníkmi hry ( pohyb na miesto priestupku, mimika tváre, gesto rukami na naznačenie druhu priestupku...). Nemožno dať presný návod, kedy používať tieto formy komunikácie, ale rozhodca by ich mal využívať citlivo a najmä so zámerom predchádzať eskalácii možných konfliktov. Neodporúča sa dotýkať hráčov, najmä vo vypätých situáciách. Neverbálnu komunikáciu rozhodca využíva : • na lepšiu kontrolu priebehu stretnutia, či na čitateľnosť svojich rozhodnutí • aby podporil svoju autoritu alebo ukázal potrebnú úroveň sebakontroly Neverbálna komunikácia nemá rozhodcovi slúžiť na vysvetľovanie jeho rozhodnutí 23

 24. NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ROZHODCU/2 Používanie píšťalky/1 Píšťalku musí rozhodca použiť vždy: • pri výkope, na začiatku každého polčasu a po dosiahnutom góle • na prerušenie hry – pri nariadení voľného alebo pokutového kopu – ak sa zápas prerušuje alebo ukončuje – ak sa ukončuje časť zápasu, po uplynutí hracieho času • pri opätovnom nadviazaní na hru – na vykonanie voľného kopu, ak sa vyžaduje vzdialenosť 9,15 m – na vykonanie pokutového kopu • pri opätovnom nadviazaní na hru, ak bola prerušená: – aby rozhodca napomenul (ŽK) alebo vylúčil (ČK) hráča za priestupok – aby rozhodca nechal posúdiť zranenie hráča – aby sa vykonalo riadne pripravené striedanie 24

 25. NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ROZHODCU/3 Používanie píšťalky/2 Rozhodca nemusí vždy používať píšťalku: • na prerušenie hry – v prípade nariadenia kopu od brány, rohového kopu alebo vhadzovania – keď signalizuje, že bol dosiahnutý regulárny gól • na opätovné hry, ak sa nevyžaduje kontrola dodržania vzdialenosti – pri voľnom kope, kope od brány, rohovom kope alebo vhadzovaní Ak rozhodca používa píšťalku príliš často, aj keď to nie je treba, môže mať jej použitie menší účinok v prípadoch, keď je to potom oprávnené. Ak je pre opätovný začiatok hry potrebné použiť píšťalku, hoci to nie je výslovne stanovené, rozhodca by mal dať hráčom jasne najavo, že smú znova hrať až po jeho signáli píšťalkou (napríklad: rukou s píšťalkou zdvihnutou nad hlavou...). 25

 26. PRÍKLADY ŠTANDARDNEJ SIGNALIZÁCIE ROZHODCU Priamy voľný kop Výhoda v hre Nepriamy voľný Udelenie kop karty (ŽK, ČK)