EQUAL – Kompetence pro trh práce - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EQUAL – Kompetence pro trh práce PowerPoint Presentation
Download Presentation
EQUAL – Kompetence pro trh práce

play fullscreen
1 / 10
EQUAL – Kompetence pro trh práce
106 Views
Download Presentation
angus
Download Presentation

EQUAL – Kompetence pro trh práce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001 byl schválen k financování v rámci II. kola iniciativy EQUAL v ČR Cíl projektu Nastartovat rozvoj 14-ti kompetencí definovaných v kompetenčním modelu Moravskoslezského kraje jako důležitou součást systému celoživotního učení a nástroj, který podpoří adaptaci znevýhodněných osob na trhu práce na měnící se podmínky, motivaci zaměstnavatelů k jejich zaměstnávání, prevenci nezaměstnanosti absolventů škol již před vstupem na trh práce. Délka trvání projektu 1. prosince 2004 – 31. května 2008 Klíčová slova Kompetence, trh práce, celoživotní učení, znevýhodněné a diskriminované skupiny na trhu práce. • Role OU v projektu • Vývoj nástrojů a metodik pro hodnocení a rozvoj kompetencí v oblasti školství. • Ověření vyvinutých nástrojů. • Trénink trenérů. • Hodnocení výsledků rozvoje. • Šíření výstupů z projektu. • Příprava a realizace komunikační strategie projektu na úrovni MS kraje. Kontaktní osoba: Ing. Kamila Palová tel.: 597 460 598 fax: 596 110 971 kamila.palova@osu.cz

  2. Projekt EUREKA CLIDAP-WEB projekt č. 1P04OE byl schválen k financování ze státního rozpočtu rozhodnutím MŠMT ČR a z vlastních zdrojů Cíl projektu Vývoj "web analytics" informačního systému pro analýzu clickstreamových dat pro využití v elektronickém podnikání a ověření jeho koncepce v reálných provozních podmínkách. Systémy poskytují pokročilé znalosti o on line zákaznících bez porušení jejich soukromí s tím, že projekt je zaměřen do oblasti využívání provozu internetového serveru, provozujícího www prezentaci. Délka trvání projektu 2004 – 2006 Klíčová slova Web analytics řešení, clickstreamová data,… • Role OU v projektu • Analýza trhu web analytics řešení. • Specifikace datových a informačních zdrojů a provozního prostředí. • Analýza web analytics uživatelských potřeb. • Návrh SMP clusteru. • Schéma a funkčnost systému zpracování clickstreamových dat. • Vývoj a implementace multidimenzionálního datového modelu. Kontaktní osoba: Mgr. Martin Malčík, Ph.D. tel.: 596 160 132 fax: 596 120 481 martin.malcik@osu.cz

  3. Phare 2003 RLZ – Systém vzdělávání ICT v zařízeních institucionální péče projekt č. CZ2003/005-601.08.03.2.1/122 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ Cíl projektu Vytvořit systém vzdělávání mladých lidí v zařízeních institucionální péče a vracejících se z ústavní péče v oblasti informačních a komunikačních technologií pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Navrhnout speciální vzdělávací programy pro získávání dovedností v oblasti informačních technologií pro děti i  pracovníky v zařízeních institucionální péče. Délka trvání projektu 12. dubna 2004 – 11. července 2006 Klíčová slova Ústavní zařízení, sociální péče, informační a komunikační technologie, vzdělávací kurzy, e-learning • Role OU v projektu • Příprava speciálních kurzů pro mládež v zařízeních institucionální péče a vracejících se z ústavní péče. • Vybudování počítačové učebny v prostorách partnera projektu - Výchovného ústavu v Ostravě – Hrabůvce. • Realizace pilotních kurzů. • Realizace kurzů v dalších zařízeních institucionální péče v Moravskoslezském kraji • Sledování změn v motivaci k dalšímu vzdělávání u těchto mladých lidí. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Blažková tel.: 597 460 128 fax: 596 120 481 marketa.blazkova@osu.cz

  4. GISFORRD - Geografický informační systém jako nástroj pro podporu regionálního rozvoje a podnikání v regionu Projekt OE 160 GISFORRDje řešen v rámci mezinárodního programu EUREKA. Cíl projektu Vyvinout veřejně přístupný Geografický informační systém (GIS), resp. Centrální geoinformační portál pro podporu rozvoje větších regionů. Rozvinout podnikatelské, turistické a ekologické aktivity regionu na základě propojení a analýzy relevantních prostorových a atributových dat z oblastí turistiky, služeb, životního prostředí atd. Nabídnout uživatelům komplexní informace o možnostech regionu jejich zájmu. Délka trvání projektu 1.ledna 2004 – 31. prosince 2006 Klíčová slova Geografický informační system (GIS), geoinformační portal, Internet, prostorová data, regionální rozvoj, turistika, cestovní ruch. Role OU v projektu Z tematického hlediska vytvoří portál zaměřený především na turismus a cestovní ruch, toto zaměření vyplynulo z analýzy celé řady studií a strategických rozvojových plánů. Analyzované dokumenty poukázaly na velký potenciál turismu a cestovního ruchu jako zdroje celkového rozvoje většiny regionů v České republice. Kontaktní osoby: GIS Laboratoř Mgr. Martin Malčík, Ph.D. tel.: 597 460 132 fax: 596 120 481 gisforrd@osu.cz http://cit.osu.cz/gis

  5. Phare 2003 RLZ – Systém dalšího vzdělávání učitelů ZŠ v oblasti sociální práce projekt č. CZ2003/005-601.08.03.2.1/123 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ Cíl projektu Vytvořit systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v oblasti sociální práce v Moravskoslezském kraji pro zajištění základních podmínek pro prevenci negativních jevů v běžných podmínkách školních tříd. Cílem prevence by mělo být dítě, které je odpovědné za vlastní chování, schopné konat samostatná rozhodnutí při řešení vlastních problémů a schopné týmové spolupráce a komunikace. Cílovou skupinou jsou žáci ohroženi předčasným ukončením školní docházky. Délka trvání projektu 26. dubna 2005 – 25. července 2006 Klíčová slova Vzdělávání učitelů, sociální práce, prevence negativních jevů, sociopatologické jevy. • Role OU v projektu • Příprava střednědobého programu Management sociální práce se žáky základní školy na základě metodologie aktivního sociálního učení. • Ze škol Moravskoslezského kraje budou do programu delegováni 3 až 4 učitelé, kteří budou absolvovat kurz. • Učitelé budou paralelně provádět aktivity se žáky ve vlastní třídě v programu sociální práce a vyhodnocovat je. Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Kantorová tel.: 597 460 598 fax: 596 110 971 zdenka.kantorova@osu.cz

  6. Spolupráce VŠ při tvorbě Standardizovaných Multimediálních Vzdělávacích Pomůcek projekt byl schválen k financování v  rámci rozvojových a transformačních programů MŠMT – Program 1 na podporu rozvoje struktury, podprogram e) Cíl projektu V projektu pokračuje spolupráce šesti českých univerzit - SU v Opavě, OU v Ostravě a UHK v Hradci Králové, od r. 2005 také UK v Praze, ČVUT v Praze a ZČU v Plzni, na zkvalitnění tvorby a efektivní užití standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek (SMVP). Hlavním cílem projektu v roce 2006 bude tvorba devíti oborových digitálních knihoven pro Matematiku, Fyziku, Chemii, ICT, Informatiku, Ekonomiku, Stavebnictví, Strojírenství a Lékařství. Důležitým dílčím cílem je i zabezpečení udržitelnosti projektu v dalších letech, protože vzdělávací zdroje v digitálních knihovnách je třeba průběžně doplňovat a aktualizovat. Délka trvání projektu leden 2004 – prosinec 2006 Klíčová slova E-learning, SCORM, vzdělávací objekty, digitální knihovna, autorské a tutorské nástroje, výukové kurzy, multimediální objekty, oborová digitální knihovna. • Role OU v projektu • Tvorba digitálním knihoven VŠ. • Zpřístupnění digitálních knihoven na Internetu. • Pokračující tvorba multimediálních vzdělávacích objektů. • Rozšiřování informací o projektu SMVP do odborné komunity. • Rozvoj národní i mezinárodní spolupráce. • Aktualizace aplikací standardů v knihovnách a autorských systémech. Kontaktní osoba: Ing. Čestmír Kantor tel.: 602 587 599fax: 596 110 971 cestmir.kantor@osu.cz

  7. EMAE – European Master in Adult Education Projekt: European Master in Adult Education 220383-IC-1-2003-DE-ERASMUS-PROGUC - 1 Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření společného evropského magisterského studijného programu pro vzdělávání dospělých. Na projektu spolupracují kromě OU také univerzity z Duisburgu (DEU), Kodaně (DNK), Kaiserslauternu (DEU) Timisoary (ROM), Barcelony (ESP), Florencie (ITA) a Helsinek (FIN). Délka trvání projektu říjen 2004 – září 2007 Klíčová slova Vzdělávání dospělých, magisterský studijní program, síť partnerských univerzit, společný vývoj, evropská dimenze. • Role OU v projektu • Práce na určitých modulech studijního programu. • Připomínkování ostatních vznikajících modulů v tzv. skupině expertů. • Účast na pracovních setkáních. • Organizace pracovního setkání v Ostravě. • Posílení spolupráce se zahraničními univerzitami a dalšími relevantními partnery. Kontaktní osoba: Mgr. Richard Kolibač tel.: 597 460 771 fax: 596 120 481 richard.kolibac@osu.cz

  8. Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji Číslo projektu: 127 Projekt operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (CZ.04.1.03), opatření 3.3 Zkvalitnování vzdelávání ve školách a školských zarízeních a rozvoj podpurných systému vzdelávání, program podpory 15.B Rozvoj dalšího vzdelávání ucitelu a pracovníku ve školství. Cíl projektu Cílem projektu je podpora zvyšování efektivity vzdelávání v Moravskoslezském kraji na ZŠ, SŠ a VOŠ prostrednictvím interní a externí evaluace a škol vytvořením mechanismu pro využití poznatků z provedené evaluace. Délka trvání projektu 1. října 2005 – 1. října 2007 Klíčová slova Efektivita vzdělávání, evaluace, strategické řízení škol, celoživotní učení. • Role OU v projektu • Vytvoření mechanismů pro využití poznatků z provedené evaluace. • Vytvoření, pilotní ověření evaluačních kurzů a jejich převedení do distanční podoby. • Vytvoření metodiky a týmu poradců zaměřených na vlastní hodnocení školy a na tvorbu plánu rozvoje škol. Kontaktní osoba: Ing. David Pešek tel.: 597 460 598 fax: 596 110 971 david.pesek@osu.cz

  9. Phare 2003 RLZ - Systém vzdelávání osob odsouzených k výkonu trestu odnetí svobody projekt č. CZ2003/005-601.08.03.2.1/261 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ. Cíl projektu Vytvoření základu systému vzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody a osob vracejících se z výkonu trestu odnětí svobody v oblastech všeobecné a odborné. Všeobecná oblast je zaměřena zejména na posílení sociální adaptability a právního vědomí, odborná oblast zahrnuje vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Délka trvání projektu listopad 2005 – srpen 2006 Klíčová slova věznice, vzdělávání, integrace osob, sociální exkluze, právní vědomí, informační gramotnost. • Role OU v projektu • Tvorba vzdělávacích kurzů v oblasti sociálně právní a občanské (Právní minimum) a v oblasti informačních a komunikačních technologií (Příprava na ECDL). • Vybudování počítačové učebny v prostorách partnera projektu Věznici Heřmanice a její akreditace pro testování ECDL (European Computer Driving Licence), tzv. „Řidičák na počítač“. • Realizace pilotních kurzů ve Věznici Heřmanice. Kontaktní osoba: Ing. Hana Santariusová tel.: 596 160 598 fax: 596 110 971 hana.santariusova@osu.cz

  10. MOST – Rozvoj kompetencí ve zdravotnických službách Projekt operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (CZ.04.1.03), opatření 3.2.1 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání, číslo programu podpory 14.A Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených. Cíl projektu Cílem projektu je vyvinout vzdělávací modulární systém, který bude zaměřen na následující konečné příjemce: a) pro střední zdravotní personál - vrchní sestry apod. b) pro top management Projekt spojuje klasický přístup ve vzdělávání s novými přístupy elektronického vzdělávání - "blended e-learningu". Délka trvání projektu 1. ledna 2006 – 30. června 2007 Klíčová slova Blended learning, vzdělávání zaměstnanců, e-learning, vývooj vzdělávacího programu. • Role OU v projektu • Návrh transformace modulů do e-learningové aplikace. • Použití metodiky tvorby e-learningových kurzů na OU. • Prezentace projektu na konferencích. Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Sochor, CSc. Ostravská univerzita – Servis, spol. s r. o. tel.: 597 460 202 fax: 597 460 297 info@ou-servis.cz