KOMPETENCE BIBLIOTEKARJA ZA BIBLIOTERAPIJO - PowerPoint PPT Presentation

kompetence bibliotekarja za biblioterapijo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMPETENCE BIBLIOTEKARJA ZA BIBLIOTERAPIJO PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMPETENCE BIBLIOTEKARJA ZA BIBLIOTERAPIJO

play fullscreen
1 / 20
KOMPETENCE BIBLIOTEKARJA ZA BIBLIOTERAPIJO
178 Views
Download Presentation
abraham-salazar
Download Presentation

KOMPETENCE BIBLIOTEKARJA ZA BIBLIOTERAPIJO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOMPETENCE BIBLIOTEKARJA ZA BIBLIOTERAPIJO Tjaša Obal

 2. BIBLIOTERAPIJA Definicija • kot dinamičen interaktivni proces vodenega branja, ki uporabnikom pomaga, da se soočijo s svojimi čustvenimi težavami, duševnimi stanji ali preprosto na podlagi prebranega spremenijo svoj način življenja – torej težijo k osebnostni rasti(Mccarty Hynes in Hynes Berry, 1986, Pardeck&Pardeck 1993, Cronje, 1993) Vrste biblioterapije • Institucionalna • Klinična • Razvojna(Rešič Rihar, Urbanija, 1999)

 3. BIBLIOTERAPIJA Cilji biblioterapije • Ozaveščanje s problemsko situacijo in soočanje z njo • Spodbujanje dialoga • Razvijanje socialnih veščin • Osebnostna rast • Uvid v težave drugih (McCarty Hynes in Hynes Berry, 1986)

 4. BIBLIOTERAPIJA Potek biblioterapije • Izbor • Identifikacija • Predstavitev • Spremljanje (Pardeck&Pardeck, 1993)

 5. OPREDELITEV PROBLEMA • Kakšna znanja in spretnosti potrebuje bibliotekar za izvajanje biblioterapije? • Kakšne so predstave bibliotekarjev o namenu, poteku in izvajanju biblioterapije?

 6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA • Kakšen je namen biblioterapije v šolski in splošni knjižnici po mnenju bibliotekarjev in študentov? • Kakšni mladostniki in odrasli so potencialni uporabniki biblioterapije po mnenju šolskih in splošnih bibliotekarjev ter študentov? • Ali lahko bibliotekar sam vodi biblioterapijo? • Kakšna znanja potrebuje bibliotekar za izvajanje biblioterapije po mnenju šolskih in splošnih bibliotekarjev ter študentov?

 7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA • Kakšne spretnosti potrebuje bibliotekar za izvajanje biblioterapije po mnenju šolskih in splošnih bibliotekarjev ter študentov? • Ali lahko na področju biblioterapije postavimo smernice za njeno izvajanje in kakšna je pri tem vloga bibliotekarja? • Ali je uporaba termina biblioterapija smiselna v bibliotekarskem okolju?

 8. METODOLOGIJA Vzorec • 35 bibliotekarjev ↓ • 16 šolskih bibliotekarjev • 19 splošnih bibliotekarjev • 19 študentov tretjega letnika Filozofske fakultete, oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Pripomočki • Anketa • Delno strukturirani zapisi biblioterapevtskih srečanj

 9. REZULTATI Namen biblioterapije

 10. REZULTATI Namen biblioterapije

 11. REZULTATI Potencialni uporabniki biblioterapije Potencialni uporabniki biblioterapije Potencialni uporabniki biblioterapije v splošni knjižnici v šolski knjižnici

 12. REZULTATI Potek biblioterapije

 13. REZULTATI Vodenje biblioterapije Bibliotekar kot vodja biblioterapije Bibliotekar kot vodja biblioterapije glede na vrsto knjižnice

 14. REZULTATI Znanja za izvajanje biblioterapije • Ocena znanj, pomembnih za izvajanje biblioterapije po mnenju bibliotekarjev in študentov: • Znanje o biblioterapiji • Znanje o razvojnih značilnostih in krizah v obdobju mladostništva in odraslosti

 15. REZULTATI Spretnosti za izvajanje biblioterapije • Ocena spretnosti, pomembnih za izvajanje biblioterapije po mnenju bibliotekarjev in študentov: • Spretnosti za izvajanje biblioterapije • Spretnosti prepoznavanja potreb udeležencev • Spretnosti poslušanja in spraševanja • Spretnosti prepoznavanja faz izvajanja biblioterapije

 16. SINTEZA Biblioterapija v okolju knjižnice • Razvojna biblioterapija • Potek biblioterapije • Vseživljenjsko učenje

 17. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE Znanja za potrebe biblioterapije • O timskem delu • O biblioterapiji • O razvojnih obdobjih • O primernosti gradiva • O vodenju in delovanju skupine • O svetovalnem delu

 18. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE Spretnosti za izvajanje biblioterapije • Prepoznavanje faz biblioterapije • Poslušanje in spraševanje • Postavljanje vprašanj • Vodenje skupine

 19. BIBLIOTERAPIJ= BIBLIOSVETOVANJE PROBLEM POIMENOVANJA

 20. ZAKLJUČEK