Kreativitet i DR - PowerPoint PPT Presentation

kreativitet i dr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kreativitet i DR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kreativitet i DR

play fullscreen
1 / 10
Kreativitet i DR
104 Views
Download Presentation
caesar-kline
Download Presentation

Kreativitet i DR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kreativitet i DR Fremlæggelse af teori og metode d.24 Nov. 2010

  2. Problemformulering & arb.spm. • ”Hvordan udvikles den personlige kompetence, kreativitet, hos medarbejderne i DR Perspektiv?” Herunder vil vi gerne arbejde ud fra følgende arbejdsspørgsmål: • Hvordan forstås kreativitet i et symbolskfortolkende perspektiv? • Hvordan udfoldes kreativitet i DR Perspektiv? • Hvordan kan et lærings/forandringsforløb designes så det bidrager til en mere kreativ organisationskultur?

  3. Projektdesign

  4. Videnskabsteoretisk ståsted • Udgangspunktet for en socialkonstruktivistisk forståelse af verden er, at virkeligheden er socialt konstrueret. Andersen m.fl. 2005: s. 16 • En antiessentialistisk måde at forstå en virksomheds kreativitet på, kunne eksempelvis være kreativitetskultur forstået som konstrueret af den måde virksomhedens medarbejdere kommunikerer om kreativitetskultur på.

  5. Videnskabsteori Socialkonstruktivistisk forståelse Logisk-empirisk forståelse Det er den mening, der bliver tillagt relationen mellem subjekt ogobjekt, den sociale virkelighed, man har som genstand. Antiessentialistisk Muligheden for at nå frem til en objektiv sandhed afvises. Teori fungerer som redskab til iagttagelse af virkeligheden Forsøger at søge ind til en forståelse af den fysiske verden. Essentialistisk Der er mulighed for en objektiv sandhed Teori fremsætter hypoteser og forudsigelser

  6. Socialkonstruktivistisk analysestrategi • Et opgør med den traditionelle videnskabsforståelses adskillelse af teori og empiri. • I socialkonstruktivistisk forstand handler begrebet teori i stedet om at udfolde nogle begreber, der kan være med til at skabe eller klargøre konstruktionen af den sociale virkelighed. • Formålet med en analysestrategi er grundlæggende at gøre rede for, hvordan den sociale virkelighed konstrueres gennem anvendelse af bestemte iagttagelsesledende begreber.

  7. Vores iagttagelsesledende begreber • Det iagttagelsesledende begreb er ikke en hypotese eller tese, men netop blot et begreb, som er analysebærende. • Begreberne testes ikke på virkeligheden, men bidrager til konstruktionen af den sociale virkelighed. Andersen m.fl. 2005: s. 11-12 • Vi har valgt at inddele vores iagttagelsesledende begreber i tre grupperinger: 1.begreber fra organisationskultur 2. begreber fra kreativitet 3. begreber fra læring og didaktik.

  8. Organisationskulturelle begreber • Første gruppering indfanger organisationskulturen i DR via direkte italesættelser fra interview med tre DR medarbejdere, samt DR’s egne organisationsdiagrammer. Denne gruppering vil indeholde begreberne: • Symbolsk ledelse • Værdier • Kulturel forandring • Empowerment

  9. Kreativitetsbegreber • Anden gruppering indeholder begreber til at indfange kreativitetsprocesserne i DR, herunder: • Motivation • Ekspertise • Kreative tankefærdigheder

  10. Læringsbegreber • Tredje gruppering indeholder begreber til at indfange læringspotentialet i DR i relation til kreativitet: • Innovationsdiscipliner • Læringens dimensioner, • Interaktion • Feedbackmønstre • Modstand mod læring/forandring