1 / 55

Vrije Opdracht

Vrije Opdracht. Vakcode : 192802360 (+ 192803360) Periode: 4 de kwartiel (+ 1 ste kw B3), Studiejaar: B2 (+ B3) Omvang: 4,5 EC documenten op Blackboard voor toelichting Marten Toxopeus. Indeling.

Download Presentation

Vrije Opdracht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vrije Opdracht Vakcode: 192802360 (+ 192803360) Periode: 4de kwartiel (+ 1stekw B3), Studiejaar: B2 (+ B3) Omvang: 4,5 EC documenten op Blackboard voortoelichting Marten Toxopeus Evaluatie Vrije Opdracht

 2. Indeling • Opzet & organisatie met o.aDoelen BegeleidingUitvoering Procedurepresentatiesessies rapportagecijferbepaling Blackboard • Vak evaluatie • Evaluatie zelfreflecties • Trends in onderwerpen • Verbeteringen • (eventueel de “regeltjes”) Evaluatie Vrije Opdracht

 3. Onderwijsdoelen Onderwijsdoelen die tot uiting kunnen komen: • Persoonlijke ontwikkeling tot Industrieel Ontwerper • Uitvoerig opgedane kennis toepassen • Verschillende vaardigheden geïntegreerd oefenen • Zwakke vaardigheden verbeteren a.d.h.v. een case • Expertise ontwikkelen • Zelfstandig nieuwe kennis op doen Kortom: “Het moet ‘iets’ toevoegen aan jouw ontwikkeling tot IO-er” Evaluatie Vrije Opdracht

 4. Begeleiding • Begeleiding wordt toegewezen afhankelijk van:- beschikbaarheid- onderwerp- verzoek studenten voor bepaald vakgebiedWijze van begeleiding = afspraak tussen student & begeleiders • 1 directe begeleider + een “tweede examinator” LET OP: veel afhakers: ± 50% - Motivatie, Discipline, Tijdsbesteding, etc. Evaluatie Vrije Opdracht

 5. Uitvoering Uitvoering: • GeenBudgetten • Beperktebegeleiding(frequentieafsprekenbegeleider) • Beperktefaciliteiten, werkplaatsen; - In overleg met Norbert Spikker / JeroenBeeloo- alleennaoverlegwerkplaatsplanning • Modellen & prototypen als communicatie (Geen plicht!) • Grote producten (meubels) ALLEEN op schaal! • Richting: je moet je model zelfstandig (op de fiets) kunnen vervoeren Evaluatie Vrije Opdracht

 6. Procedure Procedure • Eind maart opdrachten inleveren (voor 9 uur): - Goedkeuring kwaliteit formulering- Benaderen begeleiders- Toekenning begeleiders aan opdrachten • Eind April: Begeleiders nemen contact op met studenten voor bespreking & mogelijke aanpassing opdracht • Laatste dag studiejaar inleveren verslagen (OF afspraak over nieuwe deadline) • September / Oktober presentatie sessie • Eind oktober zelfreflectie Evaluatie Vrije Opdracht

 7. Presentatiesessies 192803360 • Presentatiesessies september & oktober • Per week een presentatie indeling (wie die week moet presenteren) (zie blackboard, zelf inschrijven) • Eventueel (bij uitstel van verslagdeadline) meedoen met presentatiesessies volgend jaar • Eind oktober publieksmarkt & zelfreflectie • Definitieve DEADLINEuitgestelde opdrachten: Eind maart volgende jaar Deadline niet gehaald, dan gezakt! Evaluatie Vrije Opdracht

 8. Rapportage 2 Presentaties & Reflecties: • Begin 3de jaar (vanafseptember) reflectiesessies • Iedereen presenteert over eigen vrije opdracht • Iedereen evalueert 2 medestudenten (a.d.h.v. standaard formuleren) • Publieksmarkt, “beurs idee” • Zelfreflecties (gebaseerd op feedback & evaluaties) Alle info beschikbaar via Blackboard, zodra verslag voldoende is Na de laatste presentatiesessie, als ‘project’ afsluiting Evaluatie Vrije Opdracht

 9. Cijferbepaling • Alles moet voldoende zijn(schaal 0/1; het is goed of nog niet goed) • Cijfer van begeleiders geeft doorslag • Cijfers van medestudenten worden meegewogen • Eindcijfer = 1/3 * ( 2x begeleiderscijfer + 1x gemid. studentencijfer) • Cijfers worden pas bepaald indien aan alle verplichtingen is voldaan (inleveren digitale stukken) Evaluatie Vrije Opdracht

 10. Blackboard • Zeer complete blackboardsite (1 site voor beide onderdelen)(zowel voor student als begeleiders) • Structuur & deadlines in 1 overzicht • Toelichtingen totaal & voor specifieke elementen • Registratie & voortgang zichtbaar via gradecenter(zowel voor student als begeleiders) • Inlever mogelijkheden via opdrachten • Toegang tot specifieke informatie en ‘opdrachten’ automatisch zichtbaar na voortgang • Nieuwe site reeds open (incl. nog lopende opdrachten & alle begeleiders) Evaluatie Vrije Opdracht

 11. Vak evaluatie vanuit IO • Mei 2009 op verzoek van evaluatiecommissie vak enquete voor VO • 23 okt 2009 enquete formulieren uitgereikt • En weer ingenomen (& overgedragen aan evacom) • De resultaten van de evaluatie: Evaluatie Vrije Opdracht

 12. Vak evaluatie vanuit IO Nooit meer iets van vernomen… Evaluatie Vrije Opdracht

 13. Eigen evaluatie VO • A.d.h.v. ALLE zelfreflectie van studenten (544) • Vast onderdeel van reflectie: Opmerkingen & suggesties VO& • Analyse van ingediende opdrachten Evaluatie Vrije Opdracht

 14. Uit de zelfreflecties • Jaren 2004 t/m 2008 • Alle relevante opmerkingen uit zelfreflecties • Over; presentaties, begeleiding & vakinh. • Alle opmerkingen gecategoriseerd • Geturfd op specifieke onderwerpen, • Per jaar & totaal Evaluatie Vrije Opdracht

 15. Resultaten analyse zelfreflectie Vakorganisatie Evaluatie Vrije Opdracht

 16. Conclusies n.a.v. analyse zelfreflecties Betreffende totale vrije opdracht: • MEER EC’s • Meer tijd • Meer begeleiding • Meer regels • Meer gelijkheid + Zelfreflectie over het algemeen nuttig Evaluatie Vrije Opdracht

 17. Resultaten analyse zelfreflectie Afsluiting Evaluatie Vrije Opdracht

 18. Conclusies n.a.v. analyse zelfreflecties Betreffende afronding: • Presentatiesessies te laat • Publieksmarkt is te laat • Indeling per sessie eerder • Presentaties beoordelen is erg moeilijk + Ook elkaars verslagen beoordelen • Begeleiders OOK aanwezig bij presentaties Evaluatie Vrije Opdracht

 19. Resultaten analyse zelfreflectie Begeleiding Evaluatie Vrije Opdracht

 20. Conclusies n.a.v. analyse zelfreflecties Betreffende begeleiding: • Behoefte aan meer & intensievere begeleiding • Snellere feedback bij problemen(zodat nog tijdig aangevuld kan worden) • Meer uniformiteit tussen begeleiders • Regels strakker hanteren (door begeleiders) Evaluatie Vrije Opdracht

 21. Conclusies Algemeen • Vrijheid & zelfdiscipline voor veel studenten erg moeilijk (confrontatie erg leerzaam) • Zelfsturend karakter & zelf opdr. formuleren lastiger dan verwacht • Grote verschillen in resultaten en inspanning Evaluatie Vrije Opdracht

 22. ‘Trendanalyse’ van ingediende opdracht formuleringen Interesses van studenten over de jaren Evaluatie Vrije Opdracht

 23. Analyse van onderwerpen • Zeer divers, dus categorieën • Alleen op ingediende opdrachten • Lichte trend verschuivingen Evaluatie Vrije Opdracht

 24. Analyse methode onderwerpen • Om de diversiteit aan onderwerpen te analyseren is de volgende werkwijze toegepast: • Gebruik makend van • Disciplines • Vaardigheden • Uitvoering • Alles lezen en indelen in de excel sheet • De studenten kunnen meerdere categorieën gekozen hebben • Opdrachtsomschrijving ter verduidelijking onderwerp. Evaluatie Vrije Opdracht

 25. Over de jaren heen: Evaluatie Vrije Opdracht

 26. De categorieën : Disciplines Beschrijving van de categorieën, ‘wat valt er onder’? • Disciplines: • Maatschappij • Psychologie, Filosofie, Ergonomie, Duurzaamheid, Kunst, Sport, Film, Medisch • Vormgeving • Vormgeving (disciplinair), Marketing, Automotive, Verlichting, Mode, Grafisch • Techniek • Game/applications • Basisvakken • Informatica • Projecten • IO, Architectuur, Binnenhuis styling, Muziek, Foto, Project management, Materialen Evaluatie Vrije Opdracht

 27. De categorieën : Vaardigheden • Vaardigheden • Maatschappij • Antropometrie, 3d cad/solidworks • Vormgeving • Vormgeving, schetsen/vormstudie, presentatie tekenen, Tablet, Maya, 3d Max, 2d vormgeving ,Grafische vormgeving • Techniek • Werkplaats • Basisvakken • Web/internet, Internet programmeren, Verslaglegging • Projecten • User testing, Technische vaardigheden, Onderzoek Evaluatie Vrije Opdracht

 28. Hoofdcategorieën 2003 Evaluatie Vrije Opdracht

 29. Hoofdcategorieën 2004 Evaluatie Vrije Opdracht

 30. Hoofdcategorieën 2005 Evaluatie Vrije Opdracht

 31. Hoofdcategorieën 2006 Evaluatie Vrije Opdracht

 32. Hoofdcategorieën 2007 Evaluatie Vrije Opdracht

 33. Hoofdcategorieën 2008 Evaluatie Vrije Opdracht

 34. Hoofdcategorieën 2009 Evaluatie Vrije Opdracht

 35. Hoofdcategorieën 2010 Evaluatie Vrije Opdracht

 36. Hoofdcategorieën 2003-2010 2004 2005 2006 2003 2007 2010 2008 2009 Evaluatie Vrije Opdracht

 37. Over de jaren heen:

 38. Conclusies analyse onderwerpen • De laatste jaren vrij constante mix • Maatschappelijke onderwerpen afgenomen • Groei van projectmatige onderwerpen • Door invoering nieuw curriculum, behoefte aan vormgeving iets kleiner • Ook behoefte technische basis vakken is afgenomen • Binnen de categorieën wel verschuivingen Evaluatie Vrije Opdracht

 39. Sub cat. maatschappij deel 2010 2004 2005 2008 2007 2006 2009 Evaluatie Vrije Opdracht

 40. Sub cat. Vormgeving 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2005 2003 Evaluatie Vrije Opdracht

 41. Sub cat. Techniek 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2006 2003 Evaluatie Vrije Opdracht

 42. Sub cat. Basisvakken 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2007 2010 Evaluatie Vrije Opdracht

 43. Sub cat. Projecten 2007 2010 2006 2004 2008 2009 2005 2003 Evaluatie Vrije Opdracht

 44. Verbeteringen • Aantal punten inherent aan Vrije Opdracht • Studenten kunnen zichzelf inschrijven voor 1 van de sessies • Studenten zien op blackboard wanneer verslag voldoende • Regelingen t.a.v. deadlines & uitstel zijn scherper Evaluatie Vrije Opdracht

 45. Wensen voor de toekomst • Meer ec’s zodat: • Resultaten & inspanning meer in de pas loopt • Studenten ook verslag mee kunnen nemen bij beoordeling • Vaker begeleiders aanwezig bij presentaties • Snellere feedback / beoordeling vanuit begeleiders (maar ben zelf helaas ook vaak erg laat) • Meer uniformiteit tussen begeleiders(meer kruisbestuiving tussen koppels) Evaluatie Vrije Opdracht

 46. Afgeraden onderwerpen N.a.v. ervaringen afgelopen jaren • Geen vrije opdrachten meer over: • Externe opdrachten (door derden) • Product fotografie • Portfolio’s • Websites ontwerpen (java / html / PHP/ Etc) • (Sport) auto’s tekenen / renderen / “ontwerpen” • Grafische vormgeving (beperkt tot max 4) • Architectuur & bouwkunde (stedelijk / object / binnenhuis) • Grote voorwerpen (zoals meubels op ware grootte) Evaluatie Vrije Opdracht

 47. 2010 Zelfreflecties opm. 13 pagina’s Remarks and Improvements Free Assignment 2010 Evaluatie Opmerkingen vanaf November 2009 ###################################################################  Over de vrije opdracht: Het vak vrije opdracht was voor mij een zeer gemengde ervaring. Aan de ene kant is het natuurlijk erg leuk om jezelf verder te ontwikkelen als IO’er, maar als je dan vervolgens niet zo slaagt in die opzet is dat natuurlijk minder. Ik denk dat de omvang die voor het vak staat niet erg realistisch is, zeker bij een dergelijk onderwerp van een vak gaan veel mensen over de tijd heen. Wel vond ik de presentatiesessies erg leerzaam. Zou het geen slecht idee vinden om misschien tijdens de tijd dat het vak loopt als tussendoor misschien ook dergelijke sessies te organiseren. Het zou mij erg leuk lijken om dan al tussendoor eens met een groep studenten te overleggen, brainstormen en commentaar te geven op elkaars werk. ###################################################################  Wat ik jammer vindt aan de organisatie van de vrije opdracht is dat je toch wel erg vrij wordt gelaten in het stellen van deadlines, een iets actievere begeleiding zou hierin erg fijn zijn zodat je niet achter raakt op je planning. De manier van beoordelen vind ik wel een erg geslaagd onderdeel van het vak, het is een stuk prettiger presenteren voor een grotere groep dan enkel voor twee beoordelaars. ################################################################### Punten voor verandering Ik vond de markt niet veel voorstellen. Omdat het geen invloed meer had op het cijfer werd er niet veel aandacht aan besteed door niemand, stiekem eigenlijk ook door mij. Door dit wel te beoordelen voorkom je een ongeïnspireerd zooitje. ################################################################### OVERIGE De organisatie van de vrije opdracht is over het algemeen goed, er is altijd duidelijk wat je precies wanneer moet inleveren. Wat ik echt niet handig vind is de presentatiesessies in september en de markt in oktober. Het is echt totaal niet handig dat je maar 1x in het jaar je presentatie kan geven en niet bijvoorbeeld 2x in het jaar. Dan wordt het gewoon net iets handiger voor de student. Blijft hij niet nog maanden zitten met een onafgerond vak. Je zorgt er daarmee ook voor dat de student een betere presentatie kan geven omdat de afronding van de opdracht nog minder lang geleden is. Bij mij was de opdracht afgerond ergens in februari en kon ik mijn presentatie pas in september geven. Dat zorgde ervoor dat ik mijn verslag nog een keer moest lezen om te weten te komen wat ik ook alweer precies had gedaan. De presentaties krijgen daardoor een beetje weinig diepgang. Ook zou ik de projectmarkt van de vrije opdracht afschaffen. Ik vond het echt totaal niets bijdragen aan het project. Zoals ook met de presentaties, mensen hebben hun opdracht vaak al lang geleden afgerond (soms door buitenland bezoek nog langer) en zijn daardoor niet gemotiveerd om die markt nog te doen. Iedereen staat er maar een beetje te wachten en aan elkaar te vertellen wat ze hebben gedaan. ################################################################### Aan de vrije opdracht zou ik zelf niets willen veranderen, aangezien het allemaal wel los loopt en ik met mijn ontevredenheid achteraf óók wat kan, nl mijn manier van aanpak van opdrachten verbeteren. Één ding dat ik wel jammer vond was dat er bij de presentatiemarkt bijna alleen maar mensen boven keken. Als het ook daadwerkelijk de bedoeling was dat er zowel boven als beneden markt was, dan vind ik dat een punt waar misschien iets mee gedaan kan worden. Misschien de markt uitbreiden met een lokaal boven, zodat de route niet onderbroken wordt door een stel trappen. ################################################################### Overig Zoals ik al genoemd heb is het vak voor mij erg nuttig geweest. Het enige wat mij niet aan het vak bevalt, is dat de verschillende mailtjes altijd iets te negatief verwoord zijn. Ik voelde me telkens na zo’n mailtje persoonlijk aangevallen, terwijl dat niet nodig is en het ook op een heel andere manier kan. Als laatste nog even een heel klein puntje. In het document over de zelfreflectie staat de volgende zin: Hopelijk heb je sinds de inlevering van je verslag en het schrijven van deze reflectie voldoende tijd en rust gehad om eens rustig terug te kijken op je Vrije Opdracht. Misschien moet dit voor de volgende versie van het document aangepast worden. ################################################################### Feedback begeleiding Allereerst moet ik zeggen dat ik het jammer vind dat de communicatie tussen mij en mijn begeleider tijdens de vrije opdracht vaak spaak is gelopen. Ik heb meerdere malen geprobeerd via email contact te leggen, maar vaak werd er niet op gereageerd. Overig Tijdens mijn vrije opdracht heb ik vooral goede begeleiding gemist. Ik heb, zoals eerder genoemd, meerdere malen geprobeerd contact te krijgen met mijn begeleider. Helaas moest ik het via de coördinator van de vrije opdracht spelen om contact te krijgen met mijn begeleider. Ik vind het erg jammer dat er een groot tijdsvlak zit tussen het inleveren van de verslagen, de beoordeling, de presentaties en de markt. Dit heeft niet alleen als gevolg dat ik tijdens de presentaties hard moest nadenken over wat ik allemaal gedaan had, maar ik kreeg ook het idee dat niet alleen ik, maar veel studenten, het idee hadden dat de markt meer een verplichting was dan een leuke gelegenheid om je ontwerp te laten zien. Ook zou er misschien gekeken kunnen worden naar een strakkere tijdsindeling, zodat ik, en velen met mij, minder de mogelijkheid hebben tot uitstellen van de vrije opdracht. ################################################################### Wat betreft het vak Vrije Opdracht zelf hoeft er van mij niet veel veranderd te worden. Het was in mijn geval fijn dat ik kon doen wat ik leuk vind en waar ik later mijn baan van wil maken ondanks dat de samenhang met de studie Industrieel Ontwerpen wellicht niet zo groot is. Ik heb grotendeels met veel plezier aan mijn eigen project gewerkt en het resultaat mag er wezen naar mijn mening. ###################################################################  De evaluties mogen wat mij betreft volgend jaar wel weer worden gehouden, maar laat ze ook het verslag lezen, of dit nou positief of negatief invloed heeft op het cijfer. Hoop alleen niet dat een student die 8 minuten kijkt naar mijn presentatie invloed kan hebben op het werk waar 100+ uur in zit. Het geven van een cijfer is daarom ook naar mijn mening niet van belang tijdens de evaluaties. Overig Ik zou zelf niets veranderen aan de opdracht “Vrije opdracht”. Het is ook vooral de keuze van de student zelf of ze zich met dit project willen verbeteren en willen laten opvallen, of dat ze gaan voor de studiepunten. Je merkt al gauw welke studenten er uit springen door middel van indrukwekkende modellen of resultaten.  Het tijdsduur is voor de meesten net genoeg of net te weinig, hierbij zou ik misschien toch het aantal EC verhogen naar 5, vooral nu ik weer begin te merken hoeveel tijd ik in de 2,5 EC vakken kwijt ben in vergelijking met de Vrije opdracht.  De evaluaties kunnen dus ook wel iets beter, door ze bijvoorbeeld meer kritiek te laten geven op ook het verslag en niet alleen een cijfer te laten geven.  De markt was top, en ook de organisatie en de uiteindelijke begeleiding was in orde. Al in al wel erg top! ################################################################### Tenslotte nog een korte evaluatie van de vrije opdracht zelf. Wat mij betreft mogen er meer eisen gesteld worden aan mate van specificatie van de opdrachtsomschrijving. Keuzes maken is altijd moeilijk, maar kunnen beter in de opdrachtsomschrijving al gemaakt worden en niet tijdens de uitvoering zelf. Dit leidt omgetwijfeld tot een te grote hoeveelheid werk en de uitloop die daarmee samenhangt. ###################################################################   Met de veranderingen in mijn planning ben ik ook in de zomervakantie bezig geweest. Ik heb dit met mijn eerste begeleider overlegd en met haar ook afspraken gemaakt voor de begeleiding in de zomervakantie. Helaas heeft zij een afspraak afgezegd, is niet komen opdagen op een latere afspraak en was ook een aantal weken onbereikbaar via e‐mail, terwijl dit in eerste instantie wel afgesproken was. Hierom ben ik zelf doorgegaan zonder begeleiding, wat tot een niet voldoende resultaat heeft geleid, en heb ik – na 2,5 week voor mijn deadline contact te hebben gehad – in de laatste twee weken de gehele ontwerpfase van het proces over moeten doen. Door deze korte tijdsperiode is vooral de presentatie van het ontwerp minder geworden dan ik gewild had. De erg negatieve toon in de feedback sluit op verschillende punten niet aan bij mijn beeld op het proces en het resultaat van wat ik geleerd heb... Echter vind ik het jammer dat ik in deze feedback weinig concrete leerpunten kan vinden.   Ik kan mij geheel niet vinden in het commentaar over mijn planning die de uiteindelijke tijdsdruk in de laatste drie weken tot gevolg had. In de feedback van mijn begeleiders wordt dit geweten aan mijn eigen planning. Zoals ik aangegeven heb in de reflectie op het proces was de belangrijkste oorzaak hiervan dat mijn eerste begeleider verschillende afspraken niet nagekomen is, en ik hierdoor mijn planning niet kon volgen en kostbare tijd verloren is gegaan. Zoals ik ook in de reflectie op het proces heb aangegeven had ik hier wel eerder aan de bel kunnen trekken om op een andere manier begeleiding te krijgen. Overige reflectie op de vrije opdracht De invulling en het doel van de vrije opdracht zijn erg goed. Het is v oor veel mensen een moeizaam proces, wat logisch is aangezien iedereen opdracht anders is en het de eerste individuele opdracht is. Echter leer je er erg veel van. Voor mij was het proces waarschijnlijk minder moeizaam verlopen als er meer richtlijnen waren over en voor de begeleiding. Doordat de zowel de verwachting van mij als van beide begeleiders op de begeleiding van de vrije opdracht verschillend was, is het proces moeizamer geweest. Als er richtlijnen waren geweest over het aantal afspraken, wat exact te bespreken, de rol die een begeleider kan spelen etc. was dit waarschijnlijk soepeler verlopen. Echter weet ik niet of dit voor iedere opdracht mogelijk is en geldt. ################################################################### Het is goed dat er tijd zat tussen het bezig zijn met de opdracht en het presenteren ervan. Ik heb stil kunnen staan bij bepaalde zaken en langer kunnen nadenken over alles. Zo heb ik aspecten vanuit een ander perspectief kunnen bekijken en mezelf objectief kunnen beoordelen.   De Vrije Opdracht is een leuke en leerzame opdracht, vooral omdat je voor de verandering individueel een project uitvoert. Op zich is de periode waarin de Vrije Opdracht plaats vindt, goed gekozen. Iedereen heeft al een beetje genoeg van de projecten en in de lente/zomer vinden mensen het fijner om zelf hun tijd in te plannen en dus is het fijner om juist dan individueel te werken. Het is alleen de vraag of er genoeg discipline/tijd is om door de zomervakantie heen door te werken. De presentatiemarkt vind ik een beetje een anticlimax. Ik denk dat studenten enthousiaster gemaakt kunnen worden door het (wederom) uitreiken van een prijs o.i.d. Iedereen presenteerde een beetje lauw zijn/haar product, terwijl dit juist een groot gebeuren kon zijn. Maar verder zou ik niks willen veranderen aan de vrije opdracht. ###################################################################  Mijn reflectie op het vak vrije opdracht in het algemeen is eigenlijk zeer positief. Het is erg leuk en leerzaam en je kan je echt verdiepen in een onderwerp dat jou ligt. Wel denk ik dat veel studenten snel veel meer tijd in deze opdracht gaan stoppen omdat ze het leuk vinden om hiermee bezig te zijn. Hierdoor ontstaan scheve verhoudingen tussen de resultaten. Natuurlijk is elke student vrij om er meer tijd aan te besteden maar ik denk dat het wel van belang is om hier doorheen te prikken. Om dit te vermijden zouden er hardere deadlines gesteld kunnen worden en zijn studenten altijd vrij om na de deadlines nog verder te werken omdat ze met hun werk misschien door willen. Verder zou ik qua structuur en tijdsbesteding niks veranderen aan de vrije opdracht. De presentatiesessies zijn ook een goed en leerzaam moment vooral ook omdat je dan opdrachten van medestudenten hoort. Ik vond de vrije opdracht een leuk en leerzaam vak. ################################################################### Overige Het idee van de vrije opdracht ik goed. Het is een goede opdracht voor studenten om zelfstandig te werken zonder al te veel begeleiding. Ik vind het wel jammer dat er nu strenger wordt gekeken naar de duur van de vrije opdracht. Je mag er maar een jaar tijd aan besteden. Dit kan voor studenten moeilijkheden in hun studie opleveren, maar is wel een goede stok achter de deur om de opdracht af te maken. De nieuwe tijdsduur van de vrije opdracht ik vrij kort. In ongeveer 110 uur is het vrij moeilijk om diep op een onderwerp in te gaan, ik denk dat het oude aantal (160 uur) een beter aantal was geweest. De begeleiding van de vrije opdracht is goed en het is ook goed dat het iniatief van de studenten zelf moet komen. De presentatie sessies zijn vrij kort. Je hebt maar 10 minuten om je opdracht te presenteren. Dit is erg kort. Hierdoor kunnen je mede studenten vaak ook geen goed beeld krijgen van je opdracht en slechts op een onvolledige presentatie afgaan bij de beoordeling. Het zou fijner zijn dat je wordt beoordeeld door één of twee studenten die ook je verslag hebben gelezen en dus ook weten wat je precies allemaal hebt gedaan. ###################################################################  In het proces heeft het niet meegeholpen dat mijn eerste begeleider elke afspraak wat anders zei en dat ik van begeleider ben geswitcht. Arthur Eger heeft me wel erg kunnen helpen en vanaf dat moment ging de opdracht beter. ################################################################### Overige De vrije opdracht is in mijn optiek wel heel erg vrij. Hierdoor staat er nooit druk achter en lopen de opdrachten extreem uit. Hoewel dit misschien een leerervaring kan opleveren, zou ik graag meer deadlines en milestones hebben gehad. Vaste punten waarop een deel van de opdracht af zou moeten zijn, zou helpen het niveau van alle deelnemers verder omhoog te brengen. Verder zou dit bewerkstelligen dat er minder mensen een aantal jaar doen over hun opdracht.   Verder vind de opzet goed dat je een begeleider toegewezen krijgt, een tweede begeleider en dat je uiteindelijk ook beoordeeld wordt door andere studenten. Er ontstaat daardoor een breed beeld en ook mensen die je verslag niet gelezen hebben, delen mee in de beoordeling. Hierdoor wordt je ook beoordeeld op hoe goed je een idee kan overbrengen. Dat is mijns inziens cruciaal voor een IO-er ################################################################### Overige De structuur van de Vrije Opdracht vind ik goed. Dat je alles zelf moet regelen, is goed voor je ontwikkeling. Maar aan de andere kant is te vrij ook niet goed. Mijn eerste begeleider heeft mij veel dingen zelf laten uitzoeken. Ik had het gevoel eerder hem te sturen dan andersom. Ik had een idee in mijn hoofd en zo wilde ik het doen. Mijn begleider had mij misschien meer moeten sturen om ook te kijken naar andere zaken. Ik heb ook wel meer verhalen gehoord over begeleiders die niet te bereiken zijn waardoor mensen gewoon studievertraging oplopen omdat te laat gestart wordt met de Vrije Opdracht, dat vind ik geen goede zaak. Het nut van de presentatiesessies snap ik ook niet helemaal. Waarom niet gewoon presenteren voor je begeleiders? Zij bepalen toch het cijfer. Dan hoeft er ook niet zo moeilijk meer gedaan te worden over de deadlines. Verder vind ik de Vrije Opdracht goed voor de ontwikkeling van elke student en een goede toevoeging omdat je eigenlijk iets mag doen wat jij echt leuk vind, ondanks dat het veel werk kost, waarschijnlijk meer dan 4,5 EC. ################################################################### Wanneer je iets op je eigen manier gaat aanpakken begrijp je ineens beter waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en heb je andere keuzes het idee dat jouw manier het fijnste is. Ik vond het zelf heel prettig om te voldoen aan bepaalde eisen, maar daartussen wel volledig de vrijheid te hebben. Ook van mijn begeleider heb ik heel veel vrijheid gekregen en dat vond ik heel fijn. Overige Waar ik zelf enorm tegenaan ben gelopen is tijd. Ik vind de tijd die je voor je opdracht krijgt veel te kort. Ik denk ook dat er meer aandacht besteedt kan worden aan het opstellen van de opdracht. Het is echt goed dat je vroeg je opdrachtformulering in moet leveren, maar misschien is een eerste gesprek met je begeleider een paar weken van te voren ook niet verkeerd. Op dat moment ga je namelijk pas echt goed nadenken over je opdracht. ################################################################### Feedback begeleiding Het commentaar is niet wat ik had verwacht, maar ik kan me in sommige dingen wel vinden. Ik vind het echter jammer dat al deze punten pas achteraf genoemd zijn. Ik had er veel meer aan gehad als ik het gekregen had tijdens één van de voortgangsgesprekken met mijn begeleider. Dat had de kwaliteit en het leereffect van mijn vrije opdracht vergroot. Overige Ik vind de presentatie sessies overbodig. Het voegt niet zoveel toe aan de vrije opdracht en tijdens alle andere projecten in de bachelor moet je ook presenteren, dus heb je daar al wel ontdekt wat je zwakke punten zijn. ################################################################### Overig Als laatste wil ik nog wel wat zeggen over de tijdsplanning van het laatste stukje vrije opdracht. Het feit dat het maar 1 keer per jaar mogelijk is om een presentatie te doen en de markt te houden is op zich wel logisch, maar nog steeds irritant. Zeker omdat deze presentatiesessies en de markt in september en oktober gepland staan: de tijd dat studenten naar het buitenland gaan voor hun minor. Wat mij betreft zou dus februari – maart een handigere keus zijn. Dan zijn eventuele buitenland-gangers terug, is de bacheloropdracht nog niet begonnen en kunnen er nog wat studenten mee doen die net wat langer nodig hadden voor hun vrije opdracht dan eigenlijk gepland. Het gevolg was nu dat ik vrij veel studenten bij de markt zag die al druk bezig zijn met hun master en ‘o ja’ nog even de vrije opdracht presentaties moeten doen. ################################################################### HET VAK De vrije opdracht is een leuk en nuttig vak, omdat je een eigen onderwerp mag kiezen en zo kunt bepalen welke vaardigheden je wilt verbeteren. Bovendien moet je het werk van anderen kritisch bekijken, daar leer je ook veel van. Echter zijn er nog wel een paar punten die misschien beter kunnen. Wat het vak erg moeilijk maakt, is het feit dat je opeens alles zelf moet doen. Persoonlijk had ik nog nooit zo’n groot project in mijn eentje gedaan. Door de grote hoeveelheid informatie en onduidelijke deadlines, die ook nog verschoven mogen worden, wordt dit er niet makkelijker op. Ik denk dat het de efficiëntie van het werk ten goede komt als het vak over een iets kortere periode wordt gegeven, met misschien tussentijdse peilmomenten. Overigens vind ik het systeem van doelen stellen achteraf toch een beetje raar: aangezien ik nu 3 van de 5 doelen heb gehaald vraag ik me toch af, wat als ik de andere 2 doelen niet gesteld had? Is het positief als je de doelen behaalt, terwijl je er bijvoorbeeld maar 2 opstelt? Dat vind ik een beetje dubieus. Ook is het misschien een idee om een extra college te geven om de mogelijkheden van de werkplaatsen in de Horst toe te lichten, wellicht kan dit de drempel van prototypebouw lager maken. Wel leuk is dat dit een van de weinige vakken is waarbij je ook kritisch naar het werk van anderen moet kijken. Hier leer je zelf ook weer van. ################################################################### Overig Er hoeft niet veel veranderd te worden aan de structuur van de vrije opdracht. Tevens lijkt het me wel handig om een vak als ITO, waarin je in principe leert hoe je een goede start maakt binnen opdracht, te geven voordat je met de vrije opdracht begint. Dit kan studenten doen realiseren hoe weinig tijd ze eigenlijk hebben voor de opdracht. Want het huidige aantal studiepunten staat gelijk aan maar 120 uur. Verder vind ik de vorm van begeleiding erg goed, het initiatief ligt hierbij volledig bij de student. Ook is het schrijven van een evaluatie over je medestudenten en het schrijven van een zelfreflectie een positieve bijdrage aan de opdracht. Doormiddel van een evaluatie leer je de sterke en zwakke punten bij medeontwerpers te ontdekken. Door een zelfreflectie leer je dat ook over jezelf. Je staat er even bij stil en ontdekt wat je in de toekomst beter kunt aanpakken. ################################################################### Overige Ik vind het vak Vrije Opdracht zoals het nu gegeven wordt een goede toevoeging aan de opleiding Industrieel Ontwerpen. De manier waarop het nu gegeven wordt is denk een goede manier om te kijken hoe studenten het doen als ze echt alles zelf mogen bepalen en zelf hun tijd in moeten delen. De organisatie was duidelijk; op de blackboardsite stond duidelijk alle informatie die je nodig had. Aan het begin was het wel wat onduidelijk hoe het met de toewijzing van docenten zat, omdat sommige studenten al gemaild waren door hun begeleider, terwijl andere studenten ongeveer twee weken later pas op Blackboard konden zien wie hun begeleider was. De tijdsduur was prima, in het kwartiel was er tijd voor de Vrije Opdracht ingepland en het was niet erg als je iets uitliep in de zomervakantie. De begeleiding was bij mij heel goed. Door de afspraken met de begeleider had ik zelf meer motivatie om dingen te blijven doen en door de besprekingen had ik daarna meestal een beter beeld over hoe ik verder kon. Het was leuk dat je bij de presentatiesessies ook opdrachten van andere studenten zag. Over het algemeen vind ik het vak Vrije Opdracht zoals het nu gegeven wordt prima. ################################################################### Ik vind het echter wel jammer dat deze kritiek nu pas volledig naar buiten komt, want ik had wat actieve begeleiding verwacht, wat ik voor een tweedejaars vak niet misplaatst vind. Overige Samenvattend vind ik de vrije opdracht een perfecte gelegenheid om interesses op te Zoeken en te valideren. Dit kan omdat het buiten het reguliere projectkader om is, maar Hoewel er ruimte is in de invulling, is er qua tijd te weinig ruimte. De tijd die er voor staat is te weinig om echt met iets alternatiefs te komen Dit betekent helaas dat men veroordeeld is tot een standaard projecttraject als men het binnen e reguliere tijd wil afronden. Daarnaast is er actievere begeleiding nodig; het eeuwige excuus dat communicatie de verplichting is van de student houdt wat mij betreft geen stand. Om een Student die nog geen individuele opdracht heeft gedaan tijdens zijn/haar studie zonder actieve begeleiding een opdracht te laten doen waar überhaupt te weinig tijd voor is, vind ik oneerlijk. Om an ook nog te verwachten dat de student de communicatie op zich moet nemen vind ik naïef. Het afrondingstraject, bestaande uit de feedback, presentatiesessies En zelfreflecties is zeer nuttig. Zo kan er gezamenlijk terug gekeken worden naar jezelf als ontwerper in opleiding in plaats van een projecttentamen, waar alleen het projectresultaat geldt. ################################################################### Overige  Ik vind de Vrije Opdracht een goed onderdeel van de Bachelor IO. Het geeft een student eindelijk eens kans om geheel zelfstandig een naar eigen interesse gekozen opdracht uit te voeren. Hierdoor leer je eigen kwaliteiten en zwakheden veel beter kennen. Op de planning, organisatie en beoordeling heb ik niets toe te voegen, die vind ik prima zoals het nu is. Ik wil wel als tip meegeven dat er goed gelet moet worden op het gelijkwaardig uitdelen van de cijfers. Ik heb soms het gevoel gehad dat iemand met een “mindere” opdracht hetzelfde of een hoger cijfer had gekregen. De presentatiesessie en de persoonlijke evaluaties vond ik nuttig. Het schrijven van dit reflectieverslag daarentegen, vind ik niet zo van belang. Waarschijnlijk dat andere mensen hier wel baat bij hebben maar van mij hoeft het niet. ################################################################### Overige Het zou misschien een idee zijn om één à twee weken vrij te plannen om full time een goede start te maken met de vrije opdracht. Aan het eind daarvan kunnen studenten die dat willen samenkomen en tips uitwisselen over de aanpak. Ten eerste omdat je op deze manier één à twee weken hebt om je volledig op je Vrije Opdracht te concentreren en dus een goed begin te maken, in plaats van je aandacht te verdelen over ook andere vakken. Ten tweede omdat studenten allemaal door hetzelfde proces gaan en daarom weten welke problemen er spelen en hierover kunnen tips worden uitgewisseld, dit kan een toevoeging zijn naast de begeleiding van je begeleiders. De tijdsbesteding voor de opdracht vind ik op zich wel goed. Alleen heb ik het idee dat begeleiders soms niet helemaal een realistische doelstelling hebben: teveel werk voor te weinig tijd. Dus er zou nog eens iets specifieker stilgestaan kunnen worden bij de verwachtingen van de resultaten van de Vrije Opdracht. ################################################################### Overige Als antwoord op de vraag wat ik anders zou willen aan he van de Vrije Opdracht, dan is het denk ik de hoeveelheid bijna bureaucratische rompslomp. De opdracht zelf vond ik echt fantastisch, maar de regeltjes er omheen zijn wel een beetje vermoeiend af en toe. Zo kon ik pas vanaf begin dit jaar weer aan mijn Vrije Opdracht beginnen omdat ik twee jaar geleden niet voor een bepaalde peildatum mijn opdracht opnieuw had ingeleverd (waarvan ik verwachtte dat het niet hoefde omdat ik de opdracht nog voor de zomervakantie wou uitvoeren). Dit heeft forse gevolgen gehad voor de volgorde van verschillende onderdelen van mijn studie. Ik snap niet waarom ik destijds zo hard ben gestraft voor een misverstand. Een ander mooi voorbeeld vind ik de afronding van de Vrije Opdracht zelf. Alsof het maken van een verslag en een product nog niet genoeg is, moet dit aan medestudenten worden gepresenteerd(ook nog op een beperkt tot slechts een aantal dagen in het jaar), er moeten twee medestudenten worden voorzien van feedback, en moet nog een op markt worden gestaan en er moet een zelfreflectie geschreven worden... het voelt gewoon een beetje overdreven. p.s. Ik koester geen wrok, maar ik wou het toch even kwijt. ################################################################### Overige Ik ben erg tevreden over het vak de Vrije Opdracht. Ik heb genoten van de vrijheid om een opdracht naar eigen wens in te vullen. Het enige wat ik zou willen veranderen is de beschikbare tijd. Om mijn opdracht wetenschappelijk te onderbouwen heb ik, naast een deel ontwerp, ook veel onderzoek verricht. Helaas heb ik geen tijd meer gehad om tevens het resultaat te onderzoeken, terwijl ik wel erg benieuwd ben naar de reacties van de doelgroep. Tijdens de presentatiesessies heb ik gemerkt dat veel van mijn medestudenten ook met tijdgebrek kampten. Ze gaven aan dat ze daardoor bepaalde onderdelen van hun opdracht niet volledig hebben kunnen uitwerken. ################################################################### De begeleiding tijdens het project heen verliep goed en was prettig. Het zou uiteraard leuk zijn wanneer de Vrije Opdracht een grotere opdracht zou zijn zodat er meer uitgehaald kan worden. Ondanks dit is er nu ook al genoeg tijd beschikbaar om iets moois neer te zetten. De reflecties van de presentatiesessies vind ik onbetrouwbaar en ik zou het raar vinden wanneer deze cijfers ook mee zouden wegen in het uiteindelijke cijfer. ################################################################### Overige Op dit moment zou ik bijna niets veranderen aan de vrije opdracht zoals hij is. Het enige is dat ik denk dat er wel iets meer punten aan de vrije opdracht toegekent mogen worden om zo nog meer vrijheid te geven in wat er allemaal gedaan kan worden. Bepaalde opdrachten zijn gewoon te groot en daarom niet te doen op basis van de tijd die voor de vrije opdracht staat. Daarnaast had ik zelf graag van mijn begeleider bij begin van de opdracht willen horen dat ik te veel hooi op mijn vork had genomen in plaats van achteraf. ################################################################### Overige Er moet binnen het tweede jaar meer rekening gehouden worden qua roosterindeling met de vrije opdracht. Toen ik in mijn tweede jaar zat, werd dat namelijk nauwelijks tot niet gedaan, terwijl er wel vanuit werd gegaan dat je er full time mee bezig was. (of dit nog steeds geldt, weet ik echter niet) Hierdoor wordt de uitvoering van de opdracht eigenlijk al meteen naar de zomervakantie geschoven, die wel wenselijk is, aangezien IO al een redelijk druk studieprogramma heeft. ################################################################### Reflectie op de opzet van de vrije opdracht: Over het algemeen vind ik de opzet van de vrije opdracht goed. Wel moet ik opmerken dat er een grotere hoeveelheid werk nodig was in het 3e jaar dan dat ik verwacht had uit de vakomschrijving. Daarnaast denk ik licht over de tijdsnorm heen te zijn gegaan, maar dit vind ik totaal niet erg aangezien ik het uitvoeren van de opdracht als leuk ervaren heb. Ik vind de vrije opdracht dan ook een heel leuk concept. ################################################################### Overige Ik vind de vrije opdracht op veel punten goed. Alleen vind ik dat de beoordeling wellicht anders kan zoals ik al behandeld heb en dat er nogal veel verplichte onderdelen zijn. Deze zorgen ervoor dat er al snel meer dan 4 ec in de opdracht gestoken wordt. ################################################################### Ik vind het heel nuttig om de kritiek te lezen, waardoor je weet wat je nog moet verbeteren en wat al goed is. Het is handig om ook van medestudenten kritiek terug te krijgen, omdat zij ook de vrije opdracht hebben gedaan en natuurlijk daar ook mee bezig zijn geweest en dus een goed oordeel kunnen hebben over wat zij vinden van een andere vrije opdracht die uitgevoerd is door een medestudent. Overige Ik vond het leuk dat er een beurs werd gehouden, zodat je aan iedereen kon laten zien wat je gedaan had. Misschien was het alleen leuker om de beurs in een zaal te houden, nu stonden er namelijk her en der mensen in de gang en aangezien het nu op twee verdiepingen was, wisten niet alle bezoekers die op de tweede verdieping waren, niet allemaal wisten dat er beneden ook nog mensen stonden. Verder vond ik het goed dat er op tijd nagedacht moest worden over de keuze van een onderwerp en dat deze tijdig ingeleverd moest worden. Hierdoor kan je aan het begin van het vierde kwartiel meteen van start. Daarnaast krijg je tijdens de vrije opdracht alleen feedback van je eigen begeleider. Misschien is het een leuk idee om daar ook medestudenten bij te betrekken. Dat je bijvoorbeeld één keer een tussentijdse bespreking houdt met een groepje, zodat je weet waar iedereen mee bezig is en je elkaar nog tips kunt geven wat er niet zo goed is en wat er beter kan, dus feedback van medestudenten. Ook vond ik het handig en nuttig om op het einde een reflectie te schrijven, omdat je dan goed voor ogen krijgt wat er al wel goed ging en wat je de volgende keer anders zult moeten aanpakken. ################################################################### Ik vind het jammer dat mijn vrije opdracht niet beoordeeld is door mijn eerste begeleidster. Ik heb nog een paar aanbevelingen voor het verloop van de vrije opdrachten voor komende jaren. Graag zou ik het aantal uren die aan de vrije opdracht besteedt dienen te worden weer 5,7 EC maken, omdat ik meer tijd heb besteed aan mijn vrije opdracht en ik denk dat ik hierin niet te enige ben. Ook had ik meer begeleiding gewild. Ik heb alleen in het begin een paar afspraken gehad en een plan opgesteld met mijn eerste begeleidster. Ook had ik een versie van het verslag opgestuurd, maar ik heb er geen reactie op gekregen. Ik had naar mijn tweede begeleider toe kunnen gaan, maar mijn eerste begeleidster was op de hoogte van mijn proces en plan. Mijn tweede begeleider niet. Ook was het niet bekend dat mijn begeleidster ziek was, dit had ik graag willen weten. Misschien had ik een andere examinator kunnen krijgen. ################################################################### OverigeGrote veranderingen zou ik niet zo snel doorvoeren bij de Vrije Opdracht. Wel moet de studenten beter benadrukt worden dat ze hun opdracht niet te breed opzetten. In behoorlijk wat presentaties zag ik dit teruggekomen. Aan de andere kant is iedereen natuurlijk vrij zo veel tijd als hij of zij wil in de opdracht te steken en kan het achteraf beseffen van de verkeerde inschatting juist een goede les zijn. Het is een goede opdracht om je sterke en zwakke punten te achterhalen en te kijken wat de toekomst je eventueel kan bieden in het geval van een zeer geslaagde opdracht.In mijn persoonlijk geval vond ik de begeleiding goed, maar de hele afhandeling van het controleren van het verslag en de goedkeuring om mee te mogen doen aan de presentaties vielen mij zeer tegen.Uiteindelijk kon ik gelukkig nog mijn presentatie doen, maar ik kreeg het idee dat mijn verslag een beetje aan het verstoffen was en ik daarom niet op de hoogte ben gesteld. De presentatiesessies zijn goed opgezet en iedereen blijft geïnteresseerd gedurende de hele sessie. De markt biedt verder een goede gelegenheid om voor overige studenten goede ideeën op te doen voor hun vrije opdracht en om te kunnen zien waar iedereen al die tijd mee bezig is geweest. Erg leuk. ################################################################### Overige Ik zou niet veel willen veranderen aan de vrije opdracht. Het was erg zelfstandig opgezet wat een goede oefening is voor ons als student, maar wat ook als een valkuil kan werken. Hier ben ik gelukkig niet echt ingevallen en heb dit als een goede oefening ervaren. Ook vond ik dat er goede begeleiding was waar ik veel van heb geleerd en waar ik altijd terecht kon. Ik had misschien wel het geluk om de coördinator te treffen als begeleider, die ook veel afwist van de opzet van het vak zelf. Ik heb van anderen om mij heen veel gehoord over andere begeleiders die bijna geen tijd hadden voor de studenten of zelf ook niet zo goed wisten wat nou eigenlijk de bedoeling was van de opdracht, wat voor verwarrende momenten kon zorgen. Zelf heb ik hier geen last of moeite mee gehad en vond dat het vak goed was opgezet en erg leerzaam was. ################################################################### Overige Verder zijn er geen opmerkingen over het project. Het was een prettig project en ik heb een hoop kunnen leren. Ook omdat er zo veel ruimte is gebleven, om het project op je eigen manier af te sluiten. Deze ruimte zal zeker moeten blijven in de toekomst. Verder was de opzet prettig, de begeleiders werkten goed mee, de reflecties waren nuttig en de beurs was een leuke middag. Alleen de beoordeling is erg streng. ################################################################### Overig De vrije opdracht is één van de leukste projecten van IO, het enige nadeel is dat je heel veel discipline moet hebben om het allemaal in één keer uit te voeren en als dat niet lukt je er heel lang over kunt doen om het uiteindelijk te halen. Aan de ene kant is dit natuurlijk ook iets om van te leren, maar het zou voor mij persoonlijk fijner zijn als de Vrije opdracht gewoon in kwartiel wordt gepropt en er vaste deadlines voor staan, net als bij gewone projecten, zodat het niet te veel uit kan lopen. Ik ben nu namelijk wel helemaal klaar met de Vrije Opdracht, ondanks dat ik het wel heel leerzaam en nuttig vond. ################################################################### Overig: Ik zou zelf wel een aantal dingen willen veranderen aan de vrije opdracht. Ik vind het erg jammer dat er nu minder EC voor staat dan een aantal jaar geleden. Hierdoor hebben studenten sneller de neiging om te stoppen als de tijd op is en een halve opdracht in te leveren.   Daarnaast vond ik sommige vragen op het beoordelingsformulier wat overbodig. De vraag "Had je deze opdracht zelf ook willen doen?" is compleet persoonsgebonden. Ook de vraag "Verdient deze student een hoger of lager cijfer dan jezelf" vind ik enigzins overbodig.   Het was af en toe ook erg lastig om iets in de werkplaats te kunnen doen met prototypes. Een aantal jaar geleden kon dat nog, tegenwoordig is het allemaal moeilijk en druk.   Verder vind ik de vrije opdracht wel een goed project, vooral omdat je zelf een keer kunt bepalen wat je wil leren. ################################################################### Ik wil aangeven dat ik de begeleiding tijdens de vrije opdracht als zeer prettig heb ervaren. Regelmatige afspraken zorgden voor genoeg begeleiding en zelfs tussendoor kon ik H. Hemmer altijd bereiken. Overige In het begin van de vrije opdracht wordt gezegd dat je helemaal – op een paar eisen na – vrij bent in het formuleren van een opdracht. Dit is echter, wanneer je niet weet welke kant je op wilt met IO, een erg lastige taak en ik ben van mening dat hier meer ondersteuning in geboden zou moeten worden.   Daarnaast weet ik niet precies hoe het zit in het nieuwe curriculum, maar de daling van het aantal EC voor de vrije opdracht is in theorie zo, maar ik betwijfel of dat in praktijk ook daadwerkelijk zo is. Daarnaast begrijp ik waarom de presentatiesessies en de markt worden gedaan, maar daardoor wordt de vrije opdracht een erg langlopend en daardoor vervelend project. Dat terwijl het juist een van de grootste mogelijkheden zou kunnen zijn.   Als laatste wil ik opmerken dat het nu lijkt alsof mensen met een onderzoek bijna altijd een hoger cijfer hebben dan mensen met een prototype, rendering, o.i.d. Bij deze projecten is vaak het commentaar dat de onderbouwing onvoldoende is, maar beperkte tijd zorgt hier mede voor. Ik vind dit een erg kwalijk principe, aangezien juist die opdrachten vanuit de samenleving en andere studenten de hoogste waardering krijgen. Daarnaast is de gehele beoordeling te persoonsafhankelijk. ###################################################################  Ik zou het leuk gevonden hebben als mijn begeleider aanwezig zou zijn bij de presentatie, zodat ook op bepaalde vragen antwoorden gegeven zouden kunnen worden. Ik denk dat dat nog een verbetering zou kunnen zijn voor de opzet van het vak de vrije opdracht. Eventueel zou ook met de begeleider kunnen worden afgesproken dat het eindresultaat wordt ingeleverd samen met een mondeling toelichting / ondervraging. Dat ik dat heb gemist is waarschijnlijk voornamelijk toe te schrijven aan mijzelf. ################################################################### Overig Al met al vind ik de Vrije Opdacht een leuke opdracht om te doen en ik heb er zeker ook veel van geleerd. Vooral omdat je je eigen ding mag doen, echter kleven er een aantal nadelen aan. Omdat er zoveel tijd is vrij gepland in et rooster voor de Vrije Opdacht denkt elke docent in het vierde kwartiel dat hij extra stof op kan geven. De hoeveelheid tijd die je kwijt bent aan andere vakken is bizar.Vooral ook omdat in het Vierde kwartiel ook veel struikelblokken van het eerste jaar zitten. Ik kan begrijpen dat veel studenten het druk hebben gehad en hierdoor veel hebben gedaan in de omervakantie. Ja, ik had ook een slechte planning en kon mezelf er zelden toe zetten wat te gaan doen. Uiteindelijk is het gelukt door nog even flink door te werken in de zomer. De presentatiesessies vind ik een vreemd concept. Het is begrijpelijk, je laten beoordelen door je medestudenten. Maar zoals ik al eerder schetste is het moeilijk om Een goede presentatie te houden. En veel mensen snappen niet dat je geen 40 sheets moet hebben om een tien minuten presentatie te hebben. Met mijn twaalf had ik er eigenlijk al (te) veel. Verder zou in mijn geval een schatting van het aantal uur in de delen handig zijn. Koen en ik zelf trouwens ook, waren elke keer enthousiast als er iets ‘nieuws’ kwam en wilden daar meer van weten. Dit was leuk, maar zorgde wel voor extra werk, wat niet gepland was. ################################################################### Overige Ik vind de vrije opdracht een goed vak en mijns inziens hoeft er niets aan veranderd te worden. De info-presentatie is duidelijk en geeft goed aan wat er van je verwacht wordt. De tijdsduur van het vak is prima, met name omdat in overleg met je begeleider een uitloop tot in de zomervakantie mogelijk is. ################################################################### Overige- Wat zou je willen veranderen aan de Vrije Opdracht? En waarom?Ik zou het aantal punten dat voor deze opdracht staat verhogen, aangezien het in mijn geval (en volgens mij ook bij veel andere studenten), absoluut niet in verhouding staat tot de tijd die de opdracht kost. ################################################################### Overige De tijdsduur van de opdracht is redelijk lang. Bovendien werden er in het verleden geen of nauwelijks harde deadlines gesteld waardoor opdrachten te lang doorliepen. Verder zou ik de voorkeur geven aan een presentatie voor een grotere groep studenten en dan het weglaten van de “publieksmarkt”. Het beoordelen door medestudenten vind ik positief aangezien je een beter beeld krijgt wat ze van de opdracht vinden op een uitgebreidere manier dan alleen een “leuk” of “interessant”. Wat mij betreft mag bij de beoordeling door medestudenten meer de nadruk worden gelegd op de inhoud. Bovendien is het mogelijk om de medestudenten iedere criteria afzonderlijk te laten beoordelen en daaraan een weging toe te kennen zodat het cijfer beter onderbouwd kan worden. ################################################################### ################################################################### ################################################################### ################################################################### ################################################################### Vragen? Opmerkingen? Suggesties? (ondertussen ter illustratie willekeurige opmerkingen uit zelfreflecties 2010) Evaluatie Vrije Opdracht

 48. Hoeveel vertraging / uitstel is er mogelijk en wat zijn de deadlines De “Regeltjes” Evaluatie Vrije Opdracht

 49. Voorbeelden studieplanning (Regulier) • X = het jaar waarin je je opdracht formulering hebt ingeleverd Evaluatie Vrije Opdracht

 50. Voorbeelden studieplanning (Regulier) • X = het jaar waarin je je opdracht formulering hebt ingeleverd Evaluatie Vrije Opdracht

More Related