Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN SUORITUSJÄRJESTYS PowerPoint Presentation
Download Presentation
DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN SUORITUSJÄRJESTYS

DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN SUORITUSJÄRJESTYS

122 Views Download Presentation
Download Presentation

DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN SUORITUSJÄRJESTYS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN SUORITUSJÄRJESTYS OPIS.0020 Johdatus tekniikan opintoihin SATE.0020 Sähkötyöturvallisuus (Pakollinen opintojakso ennen laboratorio-opetusta) 26.08.14 MATH.0020 Matem. kertauskurssi MATH.0010 Matem. lähtötasotesti MATH.1120 Matem. peruskurssi MATH.1040 Lineaarialgebra FYSI.1150 Mekaniikka FYSI.1030 Aallot ja optiikka FYSI.1160 Sähkö MATH.1030 Integr.muunn. 1. Perus- opinnot MATH.1140 Vektorianalyysi SATE.1040 Piirianalyysi IB SATE.1020 Mittaustekniikan perusteet SATE.1010 Sähköenergiatekniikanperusteet SATE.1050 Piirianalyysi II SATE.1100 Sähkötekniikan erityiskysym. I SATE.1110Sähkömagneettinen kenttäteoria SATE.2130 Mallintaminen ja simulointi SATE.2120 Energiajärjestelmän mallin rakentaminen SATE.2950 Työharjoittelu SATE.2090 Sähkötekniikan erityiskysym. II SATE.2040 Muuntajat 2. Aine- opinnot SATE.2060 Sähkön käyttö SATE.2080 Tehoelektroniikka SATE.2070 Sähköverkot SATE.2020 Energy Production SATE.2050 Pyörivät s.koneet SATE.2970 Kandidaatin tutkielma 3. Syventävät opinnot SATE.3060 Sähkötekn. seminaari SATE.3050 Sähkötekn. erikoistyö SATE.3950 Työharjoittelu Syventymis- kohteet (valitaan yksi kolmesta) SATE.3020Sähkökäytöt SATE.3090 Uusiutuvat energia- lähteet SATE.3040 Sähkön tuotanto ja siirto SATE.3030 Sähkön jakelu SATE.3010 Sähköjär- jestelmien suojaus SATE.3070 Sähkö- verkkojen tieto- liikenne SATE.3110 Sähkötekniikan erityiskysym. III SATE.3080 Taajuus- muuttajat SÄHKÖN TUOTANTO SÄHKÖVERKOT SÄHKÖN KÄYTTÖ SATE.3990 Diplomityö HUOM! Suoritusjärjestykseen merkitty vain ne opintojaksot, jotka esiintyvät sähkötekniikan opintojen kriittisellä polulla

  2. Sequence of Courses in Electrical Sequence of Courses in Electrical Engineering in the M. Sc. (eng.) OPIS.0020 Introduction to Engineering Studies SATE.0020 Safety at Electrical Work (Compulsory before the laboratory works) 26.08.14 MATH.0020 Refresher Course of Math. MATH.0010 Level Test in Math. MATH.1120 Calculus MATH.1040 Linear Algebra FYSI.1150 Mechanics FYSI.1030 Waves and Optics FYSI.1160 Electricity MATH.1030 Integral Transf. 1. Basic Studies MATH.1140 Vector Analysis SATE.1040 Circuit Analysis IB SATE.1010 Introduction to Electrical Energy Engineering SATE.1020 Introduction to Electrical Measurements SATE.1050 Circuit Analysis II SATE.1100 Special Topics in Electrical Engineering I SATE.1110Electromagnetic Field Theory SATE.2130 Intr. to Modelling and Simulation SATE.2120 Simulation of Electric Systems SATE.2950 Practical Training SATE.2090 Special Topics in Electrical Engineering II SATE.2040 Transformers 2. Special Studies SATE.2060 Power Utilization SATE.2080 Power Electronics SATE.2070 Power Systems SATE.2020 Energy Production SATE.2050 Electric Machines SATE.2970 Bachelor’s Thesis 3. Advanced Special Studies SATE.3060 Seminar on El. Eng. SATE.3050 Project Work in El. Eng. SATE.3950 Practical Training Advanced Modules (Choose one of the three) SATE.3020Electric Drives SATE.3090 Renewables SATE.3040 Power Generation and Transmission SATE.3030 Electric Power Distribution SATE.3010 Protection of Electric Systems SATE.3070 Information Technology in Power Systems SATE.3110 Special Topics in Electrical Engineering III SATE.3080 Frequency Converters POWER GENERATION POWER SYSTEMS POWER UTILIZATION SATE.3990 M. Sc. Thesis