Tekniikan päätoimitsijakoulutus 2014 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekniikan päätoimitsijakoulutus 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekniikan päätoimitsijakoulutus 2014

play fullscreen
1 / 50
Tekniikan päätoimitsijakoulutus 2014
119 Views
Download Presentation
tien
Download Presentation

Tekniikan päätoimitsijakoulutus 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tekniikanpäätoimitsijakoulutus 2014

 2. Koulutuksen tarkoitus Antaa koulutukseen osallistuvalle kokonaiskuva kilpailuiden järjestämisen vaatimuksista , tuloksena: • Hyvin järjestettyjä kilpailuja • Turvallisia kilpailuja • Sääntöjenmukaisia kilpailuja

 3. Kilpailun toimitsijat • Yleiset toimitsijoita koskevat määräykset • Päteviä, motivoituneita ja halukkaita • Tehtäväänsä nähden riittävä lajisääntö tuntemus • Toimitsija ja alkoholi 0,00promillea!! • Lupautuminen sitoo

 4. Autourheilun säännöt 2014 • www.autourheilu.fi/saannot • Urheilusäännöt • autourheilun yleiset säännöt • lajisäännöt • (sarjasäännöt) • kilpailusäännöt • kilpailun sääntöjen täydennykset • Lisämääräykset • Tekniikkasäännöt • liite J • Luokitustodistus • Passi

 5. Luokittelu ja lisenssit Tekniikan päätoimitsijalisenssi • Voi hakea, kun on • Ensin perustoimitsijalisenssi • Osallistunut katsastushenkilönä kilpailuihin (väh.3 tehtävää) • Käynyt päätoimitsijakoulutuksen • Voimassa 5 seuraavaa vuotta (v.2013 alusta myönnetyt) • Hakemus seuran pj.n allekirjoituksella varustettuna liiton toimistoon • Muista tehtäväkorttiin 2 hyväksyttyä tehtävää (materiaalipankista) • Säilyy kun on • Käynyt kertaus päätoimitsijakoulutuksen • Osallistunut päällikkötason tehtäviin väh. 3 kertaa • Lisenssi voimassa 5 vuotta (v.2013 alusta myönnetyt) 6

 6. KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ 74. Katsastuspäälliköiden tehtävät • Katsastuspäälliköksi hyväksytään ainoastaan ko. tekniikkalisenssin omaava henkilö. Tehtävänä on tarkistaa kilpailevat autot. • Kerää aktiivisen tekniikkaryhmän, nimeää ryhmä/linjapäälliköt 2. Hankkii riittävästi osaavan henkilöstön 3. Hankkii katsastuspaikan ja välineistön 4. Osallistuu järjestelytoimikunnan kokouksiin 5. On hyvissä ajoin yhteydessä AKK:n pääkatsastajaan (sarjakilpailut)

 7. KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ (tehtävät) 6. Laatii katsastussuunnitelman painopistealueineen yhdessä AKK:n pääkatsastajan kanssa 7. Laatii kullekin katsastusryhmälle toimintasuunnitelman aikatauluineen 8. Kouluttaa tarvittaessa katsastajat tehtäviinsä 9. Hankkii muonituksen ja tarvittaessa majoituksen katsastajille 10. Tarkastaa ilmoittautumiset

 8. KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ (tehtävät) 11. Organisoi katsastukset yhdessä ryhmä-linjapäällikön kassa 1. turvallisuustarkastus ennen kilpailua 2. kilpailun aikaiset tarkastukset 3. tekninen tarkastus kilpailun jälkeen 12. Selvittää pulmakysymykset yhdessä katsastajien, linja-/ryhmäpäälliköiden ja AKK:n pääkatsastajan kanssa 13. Laatii yhdessä AKK:n pääkatsastajan kanssa raportit, kilpailun johtajalle ja tuomaristolle. Tekniikkaa koskevat esitykset katsastuspäällikkö saattaa AKK:n pääkatsastajalle tiedoksi. KILPAILUISSA JOIHIN ON NIMETTY AKK:N PÄÄKATSASTAJA, PÄÄKATSASTAJA ON KATSASTUSTOIMINNAN YLIN ESIMIES!!

 9. KATSASTUSPÄÄLLIKKÖ (tehtävät) Lisäksi kilpailuissa, joihin ei ole nimetty AKK:n pääkatsastajaa 1. Raportoi ja esittää kilpailun johtajalle ja tarvittaessa tuomaristolle 2. Toimii tuomariston teknisenä neuvonantajana 3. osallistuu tarvittaessa tuomariston kokouksiin 4. Kuuluu onnettomuuksien selvittelylautakuntaan 5. Raportoi tarvittaessa AKK:lle 6. Toimii harkitusti sääntöihin nojaten, ennakkopäätöksiä välttäen, päättäväisesti. Ainoastaan tekniikan päätoimitsijatason lisenssin omaava henkilö tekee merkintöjä katsastuskortteihin

 10. PÄÄKATSASTAJA 69. AKK:n pääkatsastajan toimenkuva 1. AKK määrää arvosarjoihin 2. Toimii tuomariston teknisenä neuvonantajana osallistuu tuomariston kokouksiin 3. Kuuluu onnettomuuksien selvittelylautakuntaan 4. Toimii tekniikka-asioiden koordinaattorina - sopii katsastuspäällikön kanssa etukäteen painopistealueet - varmistaa tekniikkaryhmän riittävyyden (määrä ja taito) - varmistaa katsastuspaikkojen ja -välineiden riittävyyden 5. Osallistuu ohjaajakokoukseen

 11. PÄÄKATSASTAJA 6. Selvittää pulmakysymykset yhdessä katsastuspäällikön kanssa 7. Tekee esityksen tekniikka-asioista kilpailun johtajalle ja tuomaristolle neuvoteltuaan asiasta ensin katsastuspäällikön kanssa 8. Laatii raportin kilpailun jälkeen, järjestäjälle, AKK:lle ja muille saman sarjan pääkatsastajille 9. On järjestäjän avustajana etukäteen tekniikka-asioissa ja avustaa - sääntöjen tekniikkaosan laadinnassa - ilmoittautumisten tarkastamisessa 10. Informoi etukäteen katsastuspäällikköä ko. sarjan ja osakilpailun painopistealueista

 12. PÄÄKATSASTAJA 11. Hankkii riittävän kielitaidon. 12. Toimii tiiviissä yhteistyössä - katsastuspäällikkö, kilpailun johtaja, tuomaristo ja AKK 13. Turvaa kilpailijoiden oikeusturvan tekniikka-asioissa. 14. Varmistaa ko. sarjan tekniikkatoimintojen tasapuolisuuden. 15. Toimii harkitusti sääntöihin nojaten, ennakkopäätöksiä välttäen, päättäväisesti

 13. KILPAILUA EDELTÄVÄ TOIMINTA

 14. Rooli alkaa ensimmäisestä järjestelytoimikunnan kokouksesta, jonka jäsenistöön katsastuspäällikkö kuuluu • Saadaan tietoa kilpailusta • Tutustutaan kilpailuorganisaatioon • Ratkaistaan tilakysymyksiä • Aikataulutuksen sovittaminen • Annetaan tietoa katsastustoiminnan etenemisestä • Osallistuminen kokouksiin suotavaa • Huomioi varahenkilö mukaan 15

 15. Suunnittelu • Suunnitelma • Vaatimuksienläpikäynti ( mitäkilpailuntasovaatii ) • Yhteydenotottarvittaessapääkatsastajaan • Tarvittavattoiminnotjatyökalut ( äänet, painot, tekn. Mittaukset ) • Ruokailujamuuhuolto • Koulutusjaperehdytys - muistakaaerityisestiuusienkatsastajienperehdytysjakoulutus, tehkääkaikkennejamiettikäämiten he tuntevatitsensätärkeiksija tee heidänolonsamukavaksiperehdyttämälläheidätkunnollatehtäviinsä! • Organisaationrakentaminen • Minkälainenorganisaatiovaaditaan? (kilpailuntasojaluonne) • Pakollisettoiminnot(turvallisuus-, kilpailunaikainen-, tekninentarkastus, viranomaisvaatimukset + arvokilpailunvaatimukset) 16

 16. Suunnittelu • Kokonaisuusjarajapinnat (missäpäättyykatsastuksenvastuujakukasiitäeteenpäinvastaajahoitaa) • Minkälainenorganisaatiotehdään? • Osaaminenjapätevyys ( vaatimustasokans. kilpailu <> SM ) • Suunnitelmantoteuttamiseenvaadittavaorganisaatio (mietittäväetukäteen) • Riittävähenkilöstötoiminnoille (m.lvaramiehet) - SM-tason kilpailu lajista riippumatta on kaikilta osin vaatimustasoltaan eri luokkaa kuin ”kyläkilpailu” - Tilat - Henkilöstö - Dokumentaatio - Toiminta oltava hyvin organisoitua ja hallittua, muista varautua aina myös pahimpaan

 17. Organisaatio • Ryhmät • Ryhmäpäällikönnimeäminen • Ryhmänhenkilöstönvarmistaminen • Kommunikointiryhmienvälillä • Huomiotavaaon, ettäjokaisellaryhmälläon omatehtäväjaomaaikataulukilpailunaikana • Ryhmänjäseniäeiuseinkaanvoisekoittaa (henkilökemiat, erityisosaaminen)

 18. Organisaatio • Päälliköntiedettäväryhmientilanne • Kommunikointimuuhunorganisaatioonhallitusti • Työrupeamienpituudettiedettävä (back-up) • Ryhmänasenne > jäsentenasenne • Suunnitelmatuomaristolleesitettävienpapereittennippuun. • HYVÄ PÄÄLLIKKÖ OSAA PRIORISOIDA TEHTÄVÄT, MIKÄLI JOKU HOMMA “TÖKKII”, PITÄÄ OSATA PRIORISOIDA MIKÄ ON TÄRKEINTÄ SAADA TOIMIMAAN

 19. Valmistautuminen • Ohjeistukset • Mitenvarmistetaanvaatimuksientäyttyminen? • Tilat • Täyttävätkövaatimukset? VARAUDU MYÖS SATEESEEN!! • Onkokäytettävissäkokoajan (m.llopputarkastus) • Hoitaminen ( myösjälkihoito) • Työkalut • Täyttävätkövaatimukset? ( kalibrointitarve ) • Ryhmientarpeethuomioitava ( kyltit, pysäytyslätkät, suojavaatetus,valaisimet, ajoluvat, siimat, peitteet ) • Kaikkitoiminnotvarmistettava • Varatyökalut,pattereita

 20. Valmistautuminen • Vaatimustenläpikäynti • Mitenvaatimuksettäytetään • Mitenvarmistetaan, ettätoiminnot "soivat" yhteenmuunprosessinkanssa • Kuinkakäytännössätoteutetaankilpailupäivänä • Tiimitysjaohjeistus (päivitykset) • Liikenne • Informaatio (peruutukset, lisämääräyksetyms) • Poikkeavuudet (havaitutsääntöpoikkeamat > erilinja)

 21. Valmistautuminen käytännössä • Varmista kaikki, älä luule mitään ( kuka tuo , kuka vie…) • Hanki kilpailun puhelinluettelo • Hanki toimivat puhelinyhteydet • Kysymykset suorittavalle portaalle, EI kilpailunjohtajalle!! • Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, DELEGOI, mutta varmista, että homma varmasti hoituu

 22. Valmistautuminen käytännössä • Nopeuskilpailuissa ohjeista piikkikoneen kuskit kaatoparkista • Varmista kaatoparkin ympäristöasiat • Mukana nopeuskilpailuiden ohjaajakokouksessa • välikatsastukseen punainen RT –kilpi • mahdollisesti beige asema-alue päättyy kilpi • asemapöytäkirjat

 23. Valmistautuminen käytännössä • kulkulupa, millä pääsee ohi mahdollisen sulkupuomin • mahdolliset eväät, ruokailut, makkarat, juomat tms. • selvitä ajoaika katsastuspaikalle ottaen huomioon mahdollinen ruuhka EK:n läheisyydessä (sekä tietysti mahdolliset muut EK:t ja niiden suoritusajankohta.)

 24. Tehtävä 1 Katsastussuunnitelma, joka sisältää myös seuraavat asiat • Organisaatio • Materiaali- ja ohjelista (luettelo riittää) • Tilatarvesuunnitelma - F-cup rallikilpailu, 6 erikoiskoetta, - 200 osallistujaa - Kilpailija nro 1 lähtee 12.01 tai - Jokamiesluokan kilpailu 2-päiväinen - 448 osallistujaa - vapaaehtoinen katsastus perjantai-iltana

 25. KILPAILUTAPAHTUMA

 26. Tekniikan rooli kilpailutapahtuman aikana • Valvontaa lähdössä, huoltoparkissa tai varikolla: • Ei tarvitse salailla, saa tosiaankin olla näkyvää!! • Älä ujostele mennä viereen katsomaan, myös telttaan sisään • Ota kuvia, tee muistiinpanoja, ole utelias • Ajattele! Mieti! Kysy! Miksi? • Korjausmääräykset kirjallisena, asianomaisten allekirjoituksilla varustettuna

 27. Tekniikan rooli kilpailutapahtuman aikana • Valvonta reitillä / radalla • Sääntörikkeet; äänet, painot • Kaato-/törmäystarkastukset • Onnettomuustapahtumat ja tutkinta • Päällikkö päällysmiehenä • Raportointi

 28. Katsastuspäällikön rooli kilpailutapahtuman aikana Turvatarkastus • ”Päällysmiehenä”, ongelmien ratkaisija • Varma päätöksistä, mihin sääntökirjan kohtaan vedotaan • Turva-asiat eivät kunnossa > esitys hylkäyksestä kilpailunjohtajalle (aina annettava mahdollisuus korjaukseen kilpailupaikalla!!) • Paperit ”kanissa” eli tekniikan hallussa, ennen kuin auto läpäisee tarkastuksen. • Vastuu haltuun otettujen varusteitten säilytyksestä ja palauttamisesta kilpailun jälkeen • Raportointi • Määräykset kirjallisesti • Ohjaava ja neuvotteleva asenne ratkaisee paljon!!

 29. Tekninen tarkastus • Tekniseen tarkastukseen valitut tiedotetaan yleensä kilpailun maalissa kirjallisesti lomakkeella, jonka kilpailunjohtaja allekirjoittaa. • Lomakkeessa tulee jo ilmoittaa, mitä kohtaa tarkastus koskee • Jos tarvitaan saatto, se vaatii useamman henkilön. Huom! Autoja ei välttämättä saada katsastukseen yhdellä kerralla. • Tekniseen tarkastukseen oma ”päällikkönsä” • Kilpailun tapahtumat eivät sotke lopputarkastusta • ”Suunnittelu” yhdessä kilpailunjohdon kanssa • Pääkatsastaja paikalla

 30. Tekninen tarkastus • Tekninen tarkastus tulee suunnitella huolellisesti. • AKK:n vaatimat aiheet saat pääkatsastajalta, lajiryhmältä. Huom! liite J luku XIV • Katsastajiksi tulee valita porukkasi ”eliitti” • HOMMA PITÄÄ HARJOITELLA HYVIN. • Tässä vaiheessa kilpailijat väsyneitä ja tarkastuksen aihe luo aina hieman jännitteitä peliin. => loppukatsastus pitää suorittaa ammattimaisesti = Jokainen tietää tehtävänsä!

 31. Tekninen tarkastus • Luokitustodistuksen kohdat etukäteen esiin, omat kopiot • Avaukset pääsääntöisesti kilpailupaikalla, muualla vain pakottavissa tapauksissa > sinetöinti > kirjaus auton katsastuskorttiin > dokumentoitava loppuraportissa (ehdolliset tulokset) • Loppukatsastuspaikalla tulisi olla kuilu tai nostimet. • Tarvittavat työkalut helposti saatavilla • Purkutoimenpiteet suorittaa pääsääntöisesti kilpailijan edustajat.

 32. Tekninen tarkastus • Tarkastettavat autot erillään toisistaan (yksityisyyden suoja ja oikeudenmukainen kohtelu) • Loppukatsastuksen tuloksesta tieto kilpailunjohtajalle heti, kun mittaustulokset ovat selvillä > tulosten julkistaminen • Jos havaitaan poikkeamia, dokumentit kilpailun johdolle • Rallin säännöissä annettu etukäteen tulosten julkistamisen ajankohta ja siitä pyritään pitämään kiinni kaikin mahdollisin keinoin • HUOLELLINEN JA PERUSTEELLINEN RAPORTOINTI!!

 33. Tuomariston kokoukset • Katsastuspäällikkö osallistuu, jos ei pääkatsastajaa • I kokous ennen kilpailua, II yleensä kilpailun jälkeen, jos ei tarvitse kokoontua kilp.aikana • Kats.päälliköllä puheoikeus, ei äänioikeutta • Kats.päällikkö vie tiedon: • Katsastetuista • Suoritetuista toimenpiteistä • Hylättäväksi ehdotetuista • Raportti kirjallisena

 34. Toiminnot kilpailun jälkeeen • Katsastukseen liittyvät paperit kilpailun sihteerille > arkistoon • Tarvittaessa katsastusraportti AKK:lle, raportointi myös yhdessä Pääkatsastajan kanssa • Sähköpostia lajiryhmille mielenkiintoisista havainnoista • Palautepalaveri/saunailta tekniikkaporukan kanssa • Osallistu kilpailun palautepalaveriin, anna palautetta hyvästä ja kehitettävästä, kirjataan ylös tulevia kilpailuja varten

 35. Toiminnot kilpailun jälkeeen • MUISTA KIITTÄÄ OMAA HENKILÖSTÖÄSI NIIN KILPAILUN AIKANA KUIN KILPAILUN JÄLKEEN! • KIITÄ NORMAALISTA JA HYVÄSTÄ SUORITTAMISESTA! • ERITYISEN HYVÄSTÄ SUORITTAMISESTA ERITYISKIITOKSET! • KOSKAAN EI VOI KIITTÄÄ LIIKAA!!

 36. Tehtävä 2 • Tee Katsastusraportit suunnittelemasi kilpailun pohjalta

 37. Tehtävä 3 • Tee Teknisen tarkastuksen dokumentointi

 38. ONNETTOMUUSTILANTEET

 39. Tekniikan rooli onnettomuustilanteessa • Päällikkö/pääkatsastaja on onnettomuusselvitysryhmän jäsenenä • Päätehtävä on tarkastaa onnettomuusauton tekninen kunto, saadakseen selville, oliko sen teknisillä ominaisuuksilla vaikutusta syntyneeseen onnettomuuteen tai sen seurauksiin. • Kaikki tapaukset, jotka saattavat johtaa tai johtavat erilliseen viranomais-tutkintaan (henkilövahingot) tai jossa ajovirheen vaikutus tapahtuneeseen on epävarma, on tarkastettava ja raportoitava erityisen huolella. • Tarkastuksen laajuus on riippuvainen syntyneiden vahinkojen määrästä ja luonteesta.

 40. Tekniikan rooli onnettomuustilanteessa • Tarkastuksen laajuuden arviointi on aina tehtävä tapaus-kohtaisesti. • Otetaan huomioon myös asiat jotka todennäköisesti ennaltaehkäisivät tai lievensivät tapahtunutta. • Myös pienemmätkin tapaukset voivat olla mielenkiintoisia • Ole kiinnostunut turvavarusteista, niiden kiinnityksistä ja vaurioista. Vaurioituneet varusteet poistetaan käytöstä • Ota mahdollisuuksien mukaan kuvia auton turvavarusteiden vaurioista, nämä ovat ensisijaisen tärkeää tietoa turvallisuuden kehittämiseksi • Onnettomuuden kohteena voivat olla myös katsojat, toimitsijat ja muut sivulliset.

 41. Onnettomuustarkastuksiin valmistautuminen • Henkilöt päteviä ja kokeneita • Yhteen tarkastukseen kaksi - kolme henkilöä. • Sovitaan tehtäväjaosta. • Järjestyksenvalvoja ryhmän käytössä • Seuraavat tarvikkeet olisi hyvä varata mukaan: • Muistiinpanovälineitä, (sanelukone) • Digi- tai videokamera • Rullamitta myös pitkä • Työntömitta • Taskulamppu • Huomioliivejä, varoituskolmioita • Siimaa • Pressu/kevytpeite • Öjyntorjuntakalustoa, lapio, harja • Sammutin

 42. Kenttätutkimus • Katsastuksen tehtävänä on saada käsitys kaikista iskuista ja ulkoisista voimista, jotka autoon ovat kohdistuneet. • Kuvat, videot, piirrokset ja muistiinpanot • Maastossa olevat ojat, kivet, kannot, puut, rajapyykit, aidat ja vastaavat on syytä panna merkille ja tarkistaa maalijäljet ja iskemät. Myös montut, maakivet yms. tiessä • Kannattaa myös katsoa tapahtumapaikalta taaksepäinkin. Jos tulet ajosuunnassa, katsele maastoa sillä silmällä. Kuvaa tai piirrä mahdollisia iskemiä, jälkiä, monttuja, auton osia yms. tapahtumaan kuuluvaa. • Mikäli paikalla on silminnäkijöitä, näitä on kuultava. • Vakavassa tapauksessa eristä alue, mahd. peitä auto

 43. Onnettomuusauto • Ensimmäinen tarkastus pyritään tekemään tapahtumapaikalla, jotta vahingoittuneen auton siirtäminen ja kuljettaminen eivät aiheuttaisi sille lisävaurioita. • Auto on otettava välittömästi järjestäjän valvontaan, joka huolehtii siitä, että kilpailijan edustajineen ei tarvitse sitä vartioida ja että uteliaat sivulliset pysyvät loitolla. • Auto on pystyttävä siirtämään kilpailun järjestäjän toimesta ja valvonnassa pois radalta tai erikoiskokeelta tarkempaa tarkastusta varten, mikäli tällaiseen tulee tarvetta. • Kuljettaminen on syytä tehdä herättämättä erityistä huomiota. • Tarkempaa tarkastusta varten on varattava erillinen paikka, jossa toimet voidaan tehdä rauhassa.

 44. Onnettomuusauton tarkastus • Auton tekninen kunto - vauriot ja ehjät osat • Auton turvavarusteet - Turvakaaret, penkit, turvavyöt, kiinnitykset, sammutusjärjestelmä, - taipumat, vääntymiset, repeämät, murtumiset, maalihilseilyt, venymät • Kuvaa autoa mahdollisimman paljon erilaisista kuvakulmista. • Valmistaudu myös onnettomuusauton tarkempaan tutkimukseen. • Kuljettajien henkilökohtaisten ajovarusteiden tarkastus mahdollisuuksien mukaan.

 45. Raportit • Tehdään rauhassa ilman paniikkia • Koostetaan tarkastuksien perusteella • Onnettomuusselvitysryhmän kokouksessa esitetään alustava raportti, mikäli ei kaikkia tietoja saatu koostettua • Kokouksessa päätetään mahdollisista jatkotoimista • Raportit mahdollisimman kattavat - liitteet, valokuvat, videot, silminnäkijähavainnot, kuljettajien kertomukset

 46. Summa summarum • Katsastuspäälliköntuleetuntea: • Laji • Vaatimukset • Toiminnot • Henkilöstöjasenkyvyt • Mitenjälkihoito • Analyysi (Haitat, hyödyt, kehityskohteet) • Osaamisenkehittäminen • Kisantoimintojenjälkihoito (Tilat, henkilöstö) • Kriisihoitojajälkiseuranta

 47. Tehtävä 4 Tee raportti onnettomuustarkastuksesta. • Rallikilpailu - Auto 18 hypyn jälkeen ulos, parit nokkaperät ja jää katolleen. Kartturi loukkasi selkänsä ja kuljettaja molemmat jalkansa nilkkojen seutuvilta. Silminnäkijän mukaan auto käyttäytyi oudosti hypyn jälkeen. Olosuhteet pehmeät ja sateiset, erikoiskokeella tarkat ajolinjat maakivien vuoksi.

 48. Tehtävä 5 Tee raportti onnettomuustarkastuksesta. • Jm-kilpailu - Kilpailija nro 198 pyörähti kilpailutilanteessa ja nro 121 posautti täysillä keulaan. 198 kuljettaja menetti tajuntansa ja loukkaantui ala vartaloon. Nro 121 loukkaantui myös alavartalon alueelle. Olosuhteet radalla olivat hyvät. Kilpa-autoilla on takana 4 lähtöä. Nro 121 työnnettiin aiemmassa lähdössään radalta ulos, jossa jonkin aikaa ajoi, päästen takaisin radalle

 49. KIITOS!!