Download
ep varmuus opintoalasta ja opintoihin kiinnittym tt myys yliopisto opinnoissa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Epävarmuus opintoalasta ja opintoihin kiinnittymättömyys yliopisto-opinnoissa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Epävarmuus opintoalasta ja opintoihin kiinnittymättömyys yliopisto-opinnoissa

Epävarmuus opintoalasta ja opintoihin kiinnittymättömyys yliopisto-opinnoissa

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Epävarmuus opintoalasta ja opintoihin kiinnittymättömyys yliopisto-opinnoissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Epävarmuus opintoalasta ja opintoihin kiinnittymättömyys yliopisto-opinnoissa Mirka Mäkinen Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteen päivät, Oulu

 2. Taustaa • Yliopisto-opintojen alkuvaiheessa opiskelijat kokevat usein epävarmuutta alanvalinnastaan (mm. Kuittinen, Rautopuro & Väisänen 1997). • Sitoutumista yliopisto-opintoihin heikentää, jos opiskelija kokee olevansa väärällä opintoalalla (mm. Vuorinen & Valkonen 2005). • Opintoihin kiinnittymisen on havaittu olevan yhteydessä sekä opintojen etenemiseen että opintojen loppuun saattamiseen (Rautopuro & Väisänen 2002). Kasvatustieteen päivät, Oulu

 3. Menetelmä • verkkokysely (Webropol) • vastaajat satunnaisotannalla • otos 4000 (perusjoukosta n=5649) • perusjoukko vuosina 1997, 1999, 2001, 2003 ja 2005 Turun yliopistossa aloittaneet perustutkintoa suorittavat, läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, poislukien englanninkielisten maisteriohjelmien opiskelijat Kasvatustieteen päivät, Oulu

 4. Varmuus alan valinnasta • Muokattu Kuittisen, Rautopuron ja Väisäsen (1997) tutkimuksessa olleen kysymyksen pohjalta. Kasvatustieteen päivät, Oulu

 5. Opiskeluun kiinnittymättömyys • Summamuuttuja rakentui seuraavista IGSO -mittarin kolmannen version kiinnostuksen puutetta mittaavista väittämistä (Mäkinen 2003). • Vastaukset: viisiportainen Likert -asteikko, jossa 1 = täysin eri mieltä… 5 = täysin samaa mieltä. Kasvatustieteen päivät, Oulu

 6. Vastaajat • n=2258 • vastausprosentti 56,7 • 71 % naisia • keski-ikä (mediaani) 24 vuotta • opintojen aloitus 1995 – 2006 • 69 % koki olevansa päätoimisia opiskelijoita • 95 % oli suorittanut ylioppilastutkinnon Kasvatustieteen päivät, Oulu

 7. Opiskelijoiden varmuus opintoalansa valinnasta Kasvatustieteen päivät, Oulu

 8. Opiskelijoiden varmuus opintoalastaan ikäryhmän mukaan Kasvatustieteen päivät, Oulu

 9. Varmuus opintoalasta suhteessa aiempiin opintoihin ja tieteenalaan • Avoimessa yliopistossa opiskelu ennen yliopisto-opintoja näyttäisi lisäävän opiskelijan varmuutta oikean opintoalan valinnasta (Pearson Χ2: 23,2882, df=2, p=.000009). • Eri tieteenaloilla opiskelevien opiskelijoiden kokemukset alan valintansa varmuudesta erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (Pearson Χ2: 190,290, df=18, p=.00000). Kasvatustieteen päivät, Oulu

 10. Tutkinnon suorittamisaikeet eriasteisesti opintoalastaan varmoilla opiskelijoilla n=2197 Kasvatustieteen päivät, Oulu

 11. Kiinnittymättömyys -väittämät Kasvatustieteen päivät, Oulu

 12. Opintoihin kiinnittymättömyys eriasteisesti alanvalinnastaan varmoilla opiskelijoilla n=2198 Kasvatustieteen päivät, Oulu

 13. Opintoihin kiinnittymättömyys sen mukaan aikooko opiskelija suorittaa tutkinnon n=2233 Kasvatustieteen päivät, Oulu

 14. Lopuksi • Alanvalinnan varmuuteen olivat yhteydessä mm. opiskelijan ikä, opintojen kesto, ennen yliopisto-opiskelua suoritetut avoimen yliopiston opinnot ja tieteenala. • Varmuus oikealla opintoalalla olemisesta vaikutti olennaisesti aikomukseen suorittaa tutkinto nykyisessä koulutuksessa. • Alanvalinnan varmuus ja opintoihin kiinnittymättömyys olivat yhteydessä toisiinsa. Kasvatustieteen päivät, Oulu

 15. Lähteet Kuittinen, M., Rautopuro, J. & Väisänen, P. 1997. Joensuun yliopiston uusien opiskelijoiden opintokokemukset syksyllä 1995. Joensuun yliopisto. Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä N:o 18. Mäkinen, J. 2003.University Students’ General Study Orientations. Theoretical background, measurements, and practical implications. Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B, osa 262. Rautopuro, J. & Väisänen, P. 2002. Yliopisto-opintoihin sitoutumisen ja tavoiteorientaation merkityksestä. Kasvatus 33 (1), 6-20. Vuorinen, P. & Valkonen, S. 2005. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustoiveiden toteuttajana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 25. Kasvatustieteen päivät, Oulu

 16. Tutkimuksesta raportoitu aiemmin Mäkinen, Mirka 2006. Opiskelijaelämää vai opiskelua ja elämää. Raportti Turun yliopiston opiskelijakyselystä vuonna 2006. Turun yliopisto. Rehtorinviraston julkaisusarja 5/2006. Kasvatustieteen päivät, Oulu