1 / 27

OPINTOTUKI

OPINTOTUKI. Kela Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Kimmo Koppelomäki Opintoetuuksien etuusvastaava 12.2.2013. Opintotuen tarkoitus. Tukea opiskelijaa taloudellisesti oppivelvollisuuden jälkeisten päätoimisten ja vähintään kaksi kuukautta kestävien opintojen aikana. Opintoetuudet. Opintotuki

adrina
Download Presentation

OPINTOTUKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OPINTOTUKI Kela Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Kimmo Koppelomäki Opintoetuuksien etuusvastaava 12.2.2013

 2. Opintotuen tarkoitus Tukea opiskelijaa taloudellisesti oppivelvollisuuden jälkeisten päätoimisten ja vähintään kaksi kuukautta kestävien opintojen aikana 12.2.2013 Seinäjoki

 3. Opintoetuudet • Opintotuki • Opintoraha • Asumislisä • Opintolainan valtiontakaus • Verotuksen opintolainavähennyskorkeakoulututkinnon suorittaneille • Korkoavustus • Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki • Koulumatkatuki 12.2.2013 Seinäjoki

 4. Opintotuen myöntämisedellytykset • Oppilaitokseen hyväksyminen • Opintojen päätoiminen harjoittaminen • Opinnoissa edistyminen • Taloudellisen tuen tarve 12.2.2013 Seinäjoki

 5. Opintotukea ei myönnetä henkilölle, joka saa • eläkettä (perhe-eläke ei estä opintotuen myöntämistä) • kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta • työttömyysturvaa • vieraan valtion opintotukea • vuorottelukorvausta • aikuiskoulutustukea (lainatakaus voidaan myöntää) • sairauspäivärahaa henkilölle, joka • on työvoima- tai oppisopimuskoulutuksessa • suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta • suorittaa vapausrangaistusta ja opiskelee rangaistuslaitoksessa Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka saa lapsilisää 12.2.2013 Seinäjoki

 6. Opintorahan määrä = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella (vähävaraisuuskorotus) = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella = voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella 12.2.2013 Seinäjoki

 7. Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintotukeen Opiskelijalla voi olla tuloa • 660 euroa jokaista opintoraha- tai asumislisäkuukautta kohti • 1 970 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti Tulona otetaan huomioon • veronalaiset tulot koko kalenterivuoden ajalta (opintotuki pois lukien) • ulkomailla saadut vastaavat tulot • toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat (ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitetut pois lukien) 12.2.2013 Seinäjoki

 8. Vapaa tulo opintotuessa 1.1.2008 lukien Vapaan tulon voi ansaita milloin vain vuoden aikana 12.2.2013 Seinäjoki

 9. Esimerkki opintotuen tulovalvonnasta • Opiskelija on aloittanut opinnot syksyllä 2012. Opiskelija nostaa vuonna 2013 opintotukea yhteensä 9 kuukaudelta. Opiskelijan vuoden 2013 tulot ovat yhteensä 13 000 euroa.  Opiskelijalla olisi saanut olla tuloja enintään 11 850 euroa. Koska opiskelijan vuositulot ylittävät vapaan tulon, peritään häneltä takasin yhden kuukauden opintotuki • Miten opiskelija voi estää takaisinperinnän syntymisen? • Opiskelijalla on oikeus kahdeksan kuukauden opintotukeen (tuloraja kahdeksalla kuukaudella 13 160 e). Opiskelija voi palauttaa vapaaehtoisesti yhden kuukauden opintotuen tukivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (31.3.2014 mennessä) tai jättää yhden kuukauden tuen nostamatta. Vapaaehtoisen palautuksen opiskelija voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.kela.fi 12.2.2013 Seinäjoki

 10. Opintotuen asumislisän myöntämisedellytykset • Asumislisää voi saada opiskelija, joka • on lapseton ja asuu vuokra- tai asumisoikeusasunnossa • asuu opiskelun vuoksi toisella paikkakunnalla kuinmuu perhe (myös lapsensa kanssa) • opiskelee ulkomailla (myös lapsensa kanssa) • Asumislisää ei myönnetä vanhempansa luona tai omistusasunnossa asuvalle, lapsiperheelle eikä opiskelijalle, joka olisi oikeutettu oppilaitoksen maksuttomaan asuntolapaikkaan (eräin poikkeuksin). 12.2.2013 Seinäjoki

 11. Opintotuen asumislisän määrä • 80 % kuukausivuokrasta, jos asumismenot ovat vähintään 33,63 euroa/kk • 252 euroa/kk ylittävää asumismenoa ei oteta huomioon • Asumislisä on 26,90–201,60 e/kk • Ulkomailla opiskelevalla yleensä 210 e/kk (vakiomääräinen) • Jos asunto on vuokrattu vanhemmalta tai se on vanhemman omistama, asumislisä on enintään 58,87 euroa/kk • Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisän määrä 88,87 euroa/kk • Asumislisään voivat vaikuttaa vanhempien tulot (alle 18-vuotias perheetön toisen asteen opiskelija) • Omat tulot otetaan huomioon vuositulomallin mukaisesti kuten opintorahassakin 12.2.2013 Seinäjoki

 12. Opintolainan valtiontakaus • Opiskelijalle, joka saa opintorahaa tai aikuiskoulutustukea sekä lisäksi: • lapsilisään oikeutetulle muualla kuin vanhempansa luona asuvalle vanhempien tulorajojen puitteissa (ei lukiolaiselle) • 18–19-vuotiaalle muualla kuin vanhempansa luona asuvalle, jonka opintoraha evätään vanhempien tulojen vuoksi • Lainatakausta ei pääsääntöisesti myönnetä, jos opiskelijalla on luottotietorekisteriin merkittyjä maksuhäiriöitä • Takauspäätös annetaan lukuvuodeksi kerrallaan • Korkeakouluopiskelijalle lainatakaus myönnetään automaattisesti ilman hakemusta 1.8.2011 alkaen 12.2.2013 Seinäjoki

 13. Opintolainan valtiontakauksen suuruus Lainan määrä tukikuukautta kohden Toinen aste, alle 18-vuotias Toinen aste, 18 v. täyttänyt Korkeakoulu- opiskelija 160 euroa 300 euroa 300 euroa Aikuiskoulutus- tukea saava Toinen aste, ulkomailla op. Korkeakoulu, ulkomailla op. 300 euroa 600 euroa 600 euroa 12.2.2013 Seinäjoki

 14. Opintotuki / sairauspäiväraha • Työkyvyttömällä opiskelijalla on oikeus saada sairauspäivärahaa • Jos opiskelija suorittaa päätoimisia opintoja myös sairauden aikana • Opintotuen maksamista voidaan jatkaa • Ei ole oikeutta sairauspäivärahaan • Sairauspäivärahan myöntäminen työssäkäyvälle opiskelijalle edellyttää, että opiskelija on poissa sekä opinnoistaan että työstä • Jos opiskelija keskeyttää sairastumisen johdosta työnteon, mutta jatkaa opintojaan, työkyvyttömyyden edellytys ei välttämättä täyty eli ei oikeutta sairauspäivärahaan • Työkyvytön opiskelija voi hakea yleistä asumistukea, kun hän on hakenut sairauspäivärahaa • Yleinen asumistuki voidaan myöntää vasta, kun opintotuen asumislisä on lakkautettu 12.2.2013 Seinäjoki

 15. Opintotuki / sairauspäiväraha • Lyhytaikaisen sairauden vuoksi opiskelijan ei välttämättä tarvitse siirtyä sairauspäivärahalle • Opiskelija voi halutessaan nostaa opintotukea enintään kahden kuukauden ajan, vaikka ei tilapäisesti pystyisikään sairauden vuoksi harjoittamaan päätoimisia opintojaan • Opiskelija saattaa joutua antamaan Kelalle tai opintotukilautakunnalle selvityksen siitä, miksi opinnot eivät ole edistyneet riittävästi • Jos sairaus estää päätoimisen opiskelun kahta kuukautta pidemmältä ajalta, on sairauspäiväraha opiskelijalle sopivampi toimeentulon muoto 12.2.2013 Seinäjoki

 16. Opintotuki / sairauspäiväraha • Kun opintotukea saavalle opiskelijalle myönnetään opintotuen saamisen estävä sairauspäiväraha, opintotuki lakkautetaan sen kuukauden alusta lukien, jonka aikana muuttunut olosuhde (eli sairauspäivärahan maksaminen) kestää ensimmäisen kerran 18 päivää • Opintotukeen ei ole oikeutta sellaiselta kalenterikuukaudelta, jolta opiskelija saa sairauspäivärahaa 18 päivän ajan joko yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa. Opintotuen lakkautusajankohtaa määriteltäessä sairauspäivärahan saantipäivien laskeminen aloitetaan ensimmäisestä sairauspäivärahan maksupäivästä ja saantipäiviksi katsotaan kaikki sen jälkeiset kalenteripäivät, myös jaksoon sisältyvät sunnuntait ja muut pyhäpäivät vaikka niiltä ei sairauspäivärahaa maksetakaan. • Jos sairauspäiväraha myönnetään samalle ajalle, jolta opintotukea on maksettu, opintoraha vähennetään myönnettävästä sairauspäivärahasta silloin, kun sairauspäivärahan saajalla säilyy oikeus saada opintotukea kyseisen kalenterikuukauden aikana. • Koska opintotuki on kuukausikohtainen etuus ja sairauspäiväraha päiväkohtainen etuus, yhteensovituksessa opintoraha muutetaan päiväetuudeksi sairausvakuutuslain 12 luvun 11 §:n (1640/2009) säännöksen mukaisesti eli kuukauteen katsotaan sisältyvän 25 päivää. Esimerkki: Opintoraha 298 e/kk : 25 pv/kk = 11,92 e/pv. 12.2.2013 Seinäjoki

 17. Opintotuki / sairauspäiväraha • Esimerkki 1: Opiskelijan työkyvyttömyys alkaa 10.3. ja sairauspäivärahan maksaminen omavastuuajan jälkeen 21.3. • Opiskelijalla säilyy oikeus maaliskuun opintotukeen, koska uusi olosuhde eli sairauspäiväraha ei kestä maaliskuussa 18 päivää • Opintotuki lakkautetaan 1.4. lukien ja opintotuen mahdollinen liikamaksu peritään takaisin • Opintotukea ja sairauspäivärahaa maksetaan samalta ajalta 21.3. – 31.3. • Maksettavasta sairauspäivärahasta vähennetään jokaiselta sairauspäivärahapäivältä opintorahan 25. osa • Maaliskuun opintoraha säilyy entisen suuruisena 12.2.2013 Seinäjoki

 18. Opintotuki / sairauspäiväraha • Esimerkki 2: Opiskelijan työkyvyttömyys alkaa 1.3. ja sairauspäivärahan maksaminen omavastuuajan jälkeen 10.3. • Opintotuki lakkautetaan 1.3. lukien, koska uusi olosuhde eli sairauspäivärahan maksaminen kestää maaliskuussa vähintään 18 kalenteripäivän ajan • Liikaa maksettu maaliskuun opintotuki perintään takaisin eikä sairauspäivärahasta vähennetä mitään • Opiskelijan toimeentuloon tulee katkos ajalle 1.3. – 10.3.  12.2.2013 Seinäjoki

 19. Opintotuki / sairauspäiväraha • Esimerkki 3: Opiskelija hakee opintotukea 1.4. alkaen. Hänelle on maksettu sairauspäivärahaa huhtikuussa ajalla 1.4. – 10.4. • Koska sairauspäivärahakausi loppuu 10.4., huhtikuulle jää vähintään 18 opiskelupäivää ja opintotuki myönnetään tämän uuden olosuhteen perusteella huhtikuulle • Esimerkki 4: Opiskelijan työkyvyttömyys ja sairauspäivärahan maksaminen päättyvät 5.3.   Opiskelijalle voidaan myöntää opintotuki maaliskuulle, koska siinä on vähintään 18 opiskelupäivää  Opiskelija saa ajalla 1.3. – 5.3. sekä sairauspäivärahaa että opintotukea 12.2.2013 Seinäjoki

 20. Kuinka pääsee takaisin opintotuen piiriin, jos opintotuki on lakkautettu riittämättömän edistymisen vuoksi? (AMK-opiskelijat) • Opintotuki voidaan myöntää uudelleen, kun • opiskelijalla on opintosuorituksia koko opiskeluajalta vähintään keskimäärin viisi opintopistettä tukikuukautta kohti tai • tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot • Tukioikeus palautetaan sen mukaisesti, kumman vaatimuksen opiskelija ensin saavuttaa 12.2.2013 Seinäjoki

 21. Kuinka pääsee takaisin opintotuen piiriin, jos opintotuki on lakkautettu riittämättömän edistymisen vuoksi? (AMK-opiskelijat) • Opiskelijan opintotuki on voitu lakkauttaa tilanteessa, jossa opiskelija on suorittanut koko opiskeluajalla viisi opintopistettä tukikuukautta kohden, mutta vähemmän kuin kaksi opintopistettä seurantalukuvuoden tukikuukausia kohden. Tällaisessa tilanteessa opintotuki voidaan myöntää uudelleen vasta kun opiskelija on lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot 12.2.2013 Seinäjoki

 22. Kuinka pääsee takaisin opintotuen piiriin, jos opintotuki on lakkautettu riittämättömän edistymisen vuoksi? (AMK-opiskelijat) • Lakkauttamisen jälkeen opintotukea on haettava uudella hakemuksella • Hakemuksen liitteenä tulee olla oman korkeakoulun opintotukilautakunnan lausunto • Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty 12.2.2013 Seinäjoki

 23. Kuinka pääsee takaisin opintotuen piiriin, jos opintotuki on lakkautettu riittämättömän edistymisen vuoksi? (2. aste / lukio-opinnot) • Opiskelijan tulisi opintotuen lakkauttamisen jälkeen opiskella noin 4 kuukautta päätoimisesti ilman opintotukea. Tämä tarkoittaa 12 opintoviikon tai 10 lukiokurssin suorittamista lakkautusajankohdasta lukien • Jos opiskelija aloittaa uudet opinnot opiskelijavalinnan kautta, opintotuki uusiin opintoihin voidaan myöntää, vaikka opintotuki aiemmissa opinnoissa olisi lakkautettu puutteellisen opinnoissa edistymisen vuoksi 12.2.2013 Seinäjoki

 24. Kuinka pääsee takaisin opintotuen piiriin, jos opintotuki on lakkautettu riittämättömän edistymisen vuoksi? (2. aste / lukio-opinnot) • Lakkauttamisen jälkeen opintotukea on haettava uudella hakemuksella • Hakemuksen liitteenä tulee olla oppilaitoksen todistus suoritetuista opinnoista • Tuen maksamista voidaan jatkaa sen kuukauden alusta lukien, jolloin opiskelija on osoittanut opintojensa edistyvän vaaditulla tavalla, kuitenkin aikaisintaan hakemuksen jättämiskuukauden alusta lukien 12.2.2013 Seinäjoki

 25. Opintolainan korkoavustus Valtion takaaman opintolainan korot maksetaan pienituloiselle, jos opintotuen viimeisimmästä saamisesta on kulunut riittävän pitkä aika • Tuloraja on 1195–1515 euroa/kk lasten määrästä riippuen • Korkoavustusoikeus enintään 5 vuosipuoliskon ajalta • Asevelvollisten palvelusaikana erääntyvät korot maksetaan sotilasavustuksena 12.2.2013 Seinäjoki

 26. Opintolainavähennys verotuksessa • Koskee lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittaneita • Korkeakoulututkinto pitää suorittaa määräajassa • Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto:tutkinnon tavoiteaika + enintään 2 lukuvuotta • Amk-tutkinto, ylempi amk-tutkinto ja pelkästään alempaa kk-tutkintoa suorittava: tavoiteaika + enintään 1 lukuvuosi • Opintolainavähennys on 30 % siitä korkeakouluopintojen aikana nostetusta lainamäärästä, joka ylittää 2 500 euroa • Lainavähennystä ei yleensä tarvitse erikseen hakea 12.2.2013 Seinäjoki

 27. Koulumatkatuki • Opiskelijalle lukiossa, ammatillisessa perustutkinnossa, kansanopistossa ja näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille • Matkan pituus vähintään 10 km • Kustannukset vähintään 54 e/kk (omavastuu 43 e/kk) • Myöntäjä Kela, hakemus oppilaitokseen 12.2.2013 Seinäjoki

More Related