Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete - PowerPoint PPT Presentation

yrkesh gskola behandlingsassistent psykosocialt arbete n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete

play fullscreen
1 / 17
Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete
151 Views
Download Presentation
reuben-simmons
Download Presentation

Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yrkeshögskola Behandlingsassistent psykosocialt arbete

 2. Yrkeshögskola- utbildar yrkeskompetens för arbetslivet Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet i två unika utbildningar 2002- ff from. hösten 2012 även distans 400 Yhp / 2 år Närstudier/PBL 100% studietakt / 80 veckor 1/3 Lärande i arbete (LIA) Start augusti – slut juni 30 platser Kvalificerad yrkeshögskoleexamen 200 Yhp / 1 år Nätbaserad distans 100% studietakt /40 veckor Ingen LIA Start september 2013 – slut juni 2014 15 platser Yrkeshögskoleexamen

 3. Särskild behörighet för 2-årig Båda inriktningar kräver grundläggande behörighet • Samhällskunskap A Arbetslivserfarenheter är meriterande och man får poäng (max 4 år) för det i urvalet • Särskilt prov på skolan 21/5 Särskild behörighet för 1-årig distans Minst 4 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt arbete Särskilt prov via nätet 20/5

 4. Vad är psykosocialt arbete… Psykosocialt arbete är att arbeta med utsatta individer/grupper Psykosocial och social problematik Ett handlingsorienterat vardagsinriktat synsätt och strävan mot en positiv förändring av individens/gruppens livssituation är grunden Arbetet sker både i förebyggande, stöttande, hjälpande och stärkande syfte Människan, miljön och samspelet där emellan är utgångsläget, liksom att man ska beakta både inre och yttre påverkan och processer

 5. Utbildning är att skaffa sig verktyg… Övergripande mål för båda utbildningarna Efter avslutad utbildning ska den studerande ha… Kunskaper om teorier, metoder och modeller som ligger till grund för ett vardagsorienterat psykosocialt synsätt och en strävan mot en positiv förändring av individens/gruppens livssituation. psykosocialt arbete i relation till individer, familjer och grupper, i förebyggande, stöttande, stärkande och behandlande syfte. den ramgivande lagstiftningen inom psykosocialt arbete. Ha färdigheter i att bemöta och förhålla sig till den enskilde på ett rätts- och kvalitetssäkert samt professionellt sätt i omsorgs-, tillsyns-, motivations- och behandlingsarbete för människor med psykosocial-, missbruks- och/eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet. problemanalys- och problemlösningsförmåga utifrån ett psykosocialt synsätt. Ha kompetenser för att tillämpa de kunskaper och färdigheter som krävs för psykosocialt arbete med utsatta unga/vuxna människor i olika sociala problemskapande situationer och processer. Kompetensen innebär integrerade kunskaper om teorier och metoder, förmåga till etiskt ansvar och duglighet i grundläggande färdigheter i yrket. Utgångspunkten skall vara i lagstiftning, samt mål och visioner inom verksamheterna.

 6. Kurser Den 2-åriga 400 YH-p Nätbaserad distans 1 år 200 YH-p Psykologi 25 Yh-p Etik, förhållningssätt och säkerhet 25 Medicinsk grundkurs 15 Det sociala arbetsfältet 50 Psykosocialt behandlingsarbete med inriktning barn och ungdomar 30 Droger, drogberoende och behandlingsmetoder 25 Social dokumentation 15 Kriminalitet och avvikande beteende 15 Handledning och samtalsmetodik 20 Social kompetens 15 Socialpsykiatri 15 Fördjupningsarbete 20 Lärande i arbete (LIA) 130 1. Psykosociala perspektiv 50 Yh-p2. Behandlarens yrkesroll 50 3. Rättssäkerhet, kvalité och psykosocialt arbete 50 4. Metoder och modeller i psykosocialt arbete 50

 7. PBL i den 2-årigaett förhållningssättPedagogik och syn på lärande • Alla har egna resurser och kan! • Allas kunskaper är värdefulla • Lärandet i fokus • Handledning är en tillgång • Personlig och yrkesmässig utveckling sker genom processer • Bas i en mindre grupp - teamwork • Teman, fall, projekt och eget kunskapssökande – fältstudier/litteraturstudier • Kursmål • Ämnesövergripande – helhetssyn • Koppling mellan fält och teori • Etik röda tråden

 8. Nätbaserad distansutbildning • Utbildningen läggs upp och organiseras som en nätbaserad distansutbildning, • Kurserna genomförs via nätet och kräver tillgång till dator och bredbandsanslutning. • Förberedelsen sker på plats vid en gemensam obligatorisk kursträff. • Studieguide och studiehandledning • Deltagande i diskussioner och seminarier i en webbaserad lärplattform Fronter • Inlämningsuppgifter • Varje kurs avslutas med en individuell tentamen. • Pedagogiken i kombination med nyttjandet av tekniken bör även syfta till att skapa en social lärmiljö där man lär känna varandra

 9. Läraren en mentor och handledare / inspiratör • Studerande bidrar aktivt, tar del av och reflekterar kring medstuderandes och lärares bidrag… • Examination, bedömning och utvärdering sker under utbildningens gång samt vid avslutningen. Skapa kunskap gemensamt

 10. Eget ansvar och möjligheter att påverka… • Ta vara på möjligheter • Dialog • Skolråd • Ledningsgrupp Utbildningsmiljö – lärandemiljö Skolan – nätet – sociala möjligheter

 11. Lärandet utgår från att studerande tar eget ansvar för lärande och kunskapsskapande, både individuellt och i grupp. • Utbildningen ska ge den studerande verktyg för att söka ny kunskap och förbereda inför en professionell yrkesroll i ständig förändring. • Ska främja en ökad samhällelig och social medvetenhet samt leda till en utveckling i yrkesrollen. Övergripande mål för entreprenörskap och hållbar utveckling

 12. Lärande i arbete (LIA) 26 veckor 11 + 10 + 5 Riksintag… ”Riks-LIA” Placering kan ske i hela landet • Att tänka på: • Belastningsregistret (rekommendation LIA) LIA ger erfarenheter och skapar möjligheter att koppla teorin till verkligheten – och tvärtom LIA är en språngbräda ut i arbetslivet – du har chansen att pröva och prövas!

 13. Det sociala arbetsfältet • Öppen och i sluten verksamhet… • Ungdomshem, behandlingshem • Privat och statlig • Kommuner - som avdelningar inom det sociala, omsorg och skola, ensamkommande • Landsting – missbruks/beroendevård, rättspsykiatri • Samverkan - ex Beroendecentrum, Flöjten • Kriminalvården – anstalter, häkten • … Arbetsplatser= LIA-platser

 14. LedningsgruppArbetslivKarlstad universitetStuderandeForshaga kommun • Utformning och genomförande • Myndighetsutövning • Tillsyn • Kvalitetssäkra • Lag (2009:120) om Yrkeshögskoleutbildning • Förordning (2009:130) om Yrkeshögskoleutbildning ARBETSLIVET i majoritet • Klarälvsgården, Statens institutionsstyrelse (SiS) • Forshaga kommun Barn och familj • Mölnbackaungdomshem AB • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstad kommun • Beroendecentrum Värmland • PlateaAB Hagfors • GyllebyBehandlingshem, Aleris AB, Sunne • Hällekils gård (Hassela Gotland)

 15. Arbetslivet efterfrågar • Etnisk mångfald • Personlig mognad/rätt ålder • Social kompetens • Fler män • Utbildning! • Helhetssyn utifrån socialt arbete • Human människosyn, psykisk stabilitet, empatisk förmåga, social kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet, stresstålig, gärna körkort

 16. Myndigheten för yrkeshögskolan http://www.yhmyndigheten.se/ Kvalitetssäkring Tillsyn Riksrekrytering CSN