Kartläggning utifrån ICF - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kartläggning utifrån ICF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kartläggning utifrån ICF

play fullscreen
1 / 14
Kartläggning utifrån ICF
562 Views
Download Presentation
nina-schwartz
Download Presentation

Kartläggning utifrån ICF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kartläggning utifrån ICF Malin Rombing (kvalitetssäkringssamordnare arbete och aktivitet), Carola Davidsson (kvalitetssäkringssamordnare inom autismenhet 1)

 2. Vuxenförvaltningens Utförarverksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Utförarchef Medicinskt ansv. sjuksköterska Elizabeth Lundh Utvecklare Kristina Emanuelsson Yngre verksamhet (under 65) Gemensam verksamhet Äldre verksamhet Särskilt boende LSS Autismverksamhet Personlig assistans områdeschef: Anders Karlsson Hemtjänst > 65 år Öppna verksamheter områdeschef: Marie Holmberg Hälso- och sjukvård Enheter för sjuksköterskor Enhet för paramedicinare Övriga gemensamma verksamheter Omvårdnadspatruller natt Larmgruppen Dagverksamheter demens Specialist- och resursteam demens Anhörigkonsulenter Folkhälsokonsulenter Samordnad kostverksamhet Områdeschef: Mats Karlsson 14 enhetschefer Särskilt boende äldre, syd områdeschef: Åsa Eriksson 16 enhetschefer Socialpsykiatri Arbete och aktivitet Hemtjänst < 65 år Öppen verksamhet yngre Områdeschef Johan Lindström 10 enhetschefer Särskilt boende äldre, nord Korttidsverksamheter områdeschef: Anna Axberg 8 enhetschefer 11 enhetschefer 12 enhetschefer

 3. Arbete och aktivitet innefattar… • daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service • sysselsättning enligt Socialtjänstlagen • Vi har cirka 90 personal anställda på arbete och aktivitet • Vi har cirka 400 brukare som vi arbetar med på arbete och aktivitet • Vi har 35 olika dagliga verksamheter/sysselsättningar och 8 arbetskonsulenter på arbete och aktivitet.

 4. Autismenheten (fem olika enheter) innefattar… Personlig assistans Korttidsboende Daglig verksamhet Bostad med särskild service Taktil Stimulering Musikupplevelse Sinnesstimulering Alla insatser ligger under LSS-lagen

 5. Pedagogiskt anpassat arbetssätt Kunskap om Autism ISBERGET Att förstå och sätta sig in det annorlunda sättet att tänka och förstå Kunskap om personen Beteendet, det vi ser Ta reda på individuella färdigheter, svårigheter, intressen och behov Anpassningar och Hjälpmedel Under ytan, här finns orsaker till beteendet Att skapa en hanterbar, begriplig och meningsfull tillvaro Bemötande/Undervisningssätt Utifrån funktionsnedsättningen autism Tydligt, Respektfullt, Annorlunda och otraditionellt Livsperspektiv Vikten av och samordning/samarbete Organisation Helhet, samarbete Helhet, samarbete (Lindström, 2012)

 6. ICF:s sex komponenter pusslas ihop och bildar unika mönster Det som fungerar Funktionshinder (Möller, 2005, 2008, 2011)

 7. - internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa • Ett verktyg för att systematiskt beskriva helheten i relation till omgivningen • Handikappbegreppet funktionsnedsättning (hinder möjligheter) • Hälsofrämjande förhållningssätt • Delaktighet /inflytande • Olika användningsområden • Gemensamt språk (att mena samma sak) • Ger ökad brukarsäkerhet och rättssäkerhet • Enhetliga och jämförbara begrepp • Ger förbättrad verksamhetsuppföljning och bra underlag för forskning ICF ICF översattes till svenska av Socialstyrelsen 2003 WHO godkände ICF 2001

 8. Salutogent Meningsfullt, hanterbart och begripligt Människosyn •Alla är värdefulla •Alla har resurser •Alla har behov –Mänskliga –Kulturella –Individuella •Särskilda ICF Systematiskt FN- konventionen Beskriva (kartlägga) Analysera Bedöma Åtgärda och följa upp (utvärdera) www.fou.sormland.se

 9. Kartläggningsmaterialet utifrån ICF:s nio områden Våra tidigare insatsområden Samt även våra nuvarande sökord och insatsområden Se vidare Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: barn- och ungdomsversion. ICF-CY. Finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida

 10. FoU:s strategiska och systematiska arbetssätt • Beskriv helheten vad som påverkar • Analysera hur delarna påverkar • Bedöm helheten • Planera och Åtgärda samordning av insatserna • Följ upp och utvärderaresultatet av de samordnade insatserna

 11. Framgångar Motgångar Hur går vi vidare? Vad har vi lärt oss?

 12. Välbefinnande Personliga faktorer Hur jag känner mig och vad jag vill Hur andra ser på mig Delaktighet Hur samhället fungerar där jag är Vad jag deltar i Omgivningsfaktorer Hur det är på platsen där jag är Aktivitet Vad jag gör Hur min kropp fungerar Kroppsfunktion Hur det är fysiologiskt Hur det är biologiskt Hur det är med mina kroppsdelar Kroppsstruktur www.fou.sormland.se

 13. Brukarens perspektiv!!! Om hänsyn tas till brukarens behov, intressen och resurser så blir han/hon huvudpersonen i sitt eget liv! Nu är det slut, tack för oss! malin.rombing@eskilstuna.secarola.davidsson@eskilstuna.se