SAMBA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMBA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 110
SAMBA
155 Views
Download Presentation
anika-berger
Download Presentation

SAMBA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27

 2. Presentation av SAMBA 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen 7. Underliggande begrepp, översikt av modell

 3. Diskussion om SAMBA Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av processer i modellen? – är processmodellens start och slut samt gränsytor mot omgivningena acceptabla? Underliggande begreppsmodellering, detaljgenomgång - betydels för vårt eget arbete - deltagare i remisshantering mm?

 4. Presentation av SAMBA 1 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

 5. SAMBA - vårdprocessen 1 Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell

 6. Syfte med SAMBA att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård 1 på en generell nivå så att de gemensamma dragen hos olika processer görs tydliga. Då kan en informa-tionsmodell för hälso- och sjukvården skapas till utveckling av processtödjande IT-system.

 7. SAMBA - tidplan 1 • Modellering 2003-04-30 • Dokumentation 2003-06-30

 8. Utgångspunkt 1 • Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting • Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete • POINT • SITHS • Tagit del av olika internationella modeller och standarder • CONTSYS • HL7 • HISA

 9. Uppgift 1 Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp

 10. Avgränsning 1 Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard

 11. Deltagare 1 Stockholms läns Landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen RegionIT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik

 12. Presentation av SAMBA 2 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

 13. 2 SPINDELN Hedin et al, Att mena och mäta samma sak - en begreppsorienterad metod för terminologi-arbete Studentlitteratur, 1999

 14. Spindeln 2 • Kärnbegrepp • aktör • patient • uppfattat tillstånd • patientrelaterad aktivitet • Stödbegrepp • IMSF Icke Mänsklig Struktur o Fenomen • MSF Mänsklig Struktur o Fenomen

 15. 2

 16. BRAA-projektet 2

 17. Landstinget i Värmland 2 LiVs koncept för Vårdinformationssystem Beskrivning av ett nytt gemensamt vårdinformationssystem för Hälso- och sjukvården i Landstinget i Värmland VISI-projektet 2000-12-07 http://www.liv.se/forandring/utrednrapp/visi-koncept.pdf

 18. 2

 19. 2

 20. Projekt POINT POlicy för INformationstillgång och dess Tillämpning i informationssystemet Projektet är delfinansierat av ITHS-programmet (Landstingssektorn och KK-stiftelsen) 2 http://www.carelink.se/files/Point.pdf

 21. 2

 22. 2

 23. CONTSYS 2 • CEN TC 251 ENV 13940 • System of concepts to support continuity of care Magnus Fogelberg 2003-04-24

 24. Klinik A Klinik B Klinik B Avd Avd VC Mott Kom- mun Mott åb Hem VC åb CONTSYS - kontinuitetsbegrepp 2 ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom vårdens kontinuitet Maria Areblad 2003-02-04

 25. Socialstyrelsen 2 • Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier • Uppdrag 2001 till en arbetsgrupp att översätta och bearbeta CONTSYS för svenska förhållanden • Svensk version juni 2001 Maria Areblad 2003-02-04

 26. Task force CONTsys 2 • Europeisk revision av CONTsys startad 2003-05-17 • Europeisk standard i slutet av 2004 • Tvingande standard i Sverige 2006

 27. Inte vårdadministrativa termer 2 Inte klinisk terminologi Magnus Fogelberg 2001-12-18

 28. 2 Begrepp i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg 2001-12-18

 29. Kapitel i CONTSYS 2 • Vårdkontinuitetens aktörer • Hälsoproblem och deras handläggning • Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv • Aktiviteter och olika former av beslutsstöd • Mandat i vårdkontinuiteten • Hälsodata i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg 2003-04-24

 30. problemkomplex hälsoproblem hälsotillstånd hälsoförhållande vårdbegäran behov av hälso- och sjukvård person föranleder definierar består av består av uppfattar skapar utgör Hälsan och dess problem 2 1..1 1..1 0..* 1..1 0..1 1..1 1..* 1..1 1..1 1..* 1..* 1..* 1..1 0..1 fogare/MA/MF 2003-05-23

 31. Problem i hälso- och sjukvård 2 hälsoproblem: problem relaterat till persons hälsa och som uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal problemkomplex: gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman fogare/MA/MF 2003-05-23

 32. Hälso- och sjukvårdspersonal deltar i 1..n English term = health care professional patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst Direkt patientkontakt English term = encounter Indirekt patientkontakt Patient English term = subject of care patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient Kontakter 2 Patientkontakt 0..n English term = contact 0..n inbegriper 1 fogare/MA/MF 2003-05-23

 33. Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional deltar i Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 0..n Indirekt patientkontakt Kontakter 2 Patientkontakt deltar i 1..n 0..n English term = contact 0..n Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care fogare/MA/MF 2003-05-23

 34. Aktiviteter/tjänster 2 • termförvirring • Spindeln: patientrelaterad aktivitet • BRAA: • aktivitet = patientrelaterad aktivitet • tjänst = aktivitet som har ett positivt syfte för patientens tillstånd • CONTSYS: • aktivitet = BRAA tjänst • tjänst = aktivitet utförd av hälso- och sjukvårdspersonal Magnus Fogelberg 2003-04-24

 35. Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent English term = subject of care 1 utförs för 1..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 0..n utförs av 1..n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 2 1..n utför 0..n Magnus Fogelberg 2001-12-18

 36. Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent English term = subject of care Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care service English term = health care compliant activity Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 2 1..n 1 1 utför utförs för 0..n 1..n 0..n 0..n 0..n utförs av utförs av utförs av 1..n 1..n Magnus Fogelberg 2001-12-18

 37. Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent English term = subject of care Patientkontakt English term = contact Hälso- och sjukvårdsaktivitet Journalföring() English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care service English term = health care compliant activity English term = health care automated activity Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care device English term = health care software 2 1..n 1 1 utför utförs för 1..n 0..n är till-fälle för 0..n 0..n 0..n 0..n 0..n utförs av utförs av utförs av utförs av utförs av 1..n 1..n 1 1 Magnus Fogelberg 2001-12-18

 38. Kontakter i förhållande till problem Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 Journalföring() 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Hälso- och sjukvårdstjänst Kontaktkomponent utförs inom English term = health care service English term = contact element 1..n 1..n 0..n 0..n 1..n definierar används mot ingår i hanterar 0..n 1..n 1 1 Problemkomplex Hälsoproblem Vårdepisod är föremål för English term = health issue thread English term = health issue English term = episode of care 1..n 1..n 1 0..n 2 1..n vårdepisod (LF1998): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party vårdepisod (CONTSYS): samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Magnus Fogelberg 2003-04-24

 39. Kontakter i förhållande till problem Patientkontakt Hälso- och sjukvårdsmandat Kontaktperiod avser omfattar English term = contact English term = care mandate English term = period_of_service 1 1 1 Journalföring() 0..n 1 utfärdas av 1..n 1 1..n Hälso- och sjukvårdstjänst Kontaktkomponent utförs inom English term = health care service English term = contact element 1..n 1 0..n 1..n definierar används mot ingår i 0..n 1..n 1 Problemkomplex Hälsoproblem Vårdepisod är föremål för English term = health issue thread English term = health issue English term = episode of care 1..n 1..n 1 0..n 2 1..n Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party Magnus Fogelberg 2003-04-24

 40. En patients sjukhistoria 2 Återbesök på diabetes-mottagning Besök på ortoped-mottagning Återbesök på VC Besök påVC Upp-följning Återbesök på VC Upp-följning Kontroll av lab. resultat Kontroll av lab. resultat Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss Hälsporre -recept -remiss Kontroll avremissvar hälsporre Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

 41. En patients sjukhistoriaabstraktionsnivå 1 2 Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Diabetes -blodsocker -urinsocker Kontroll av lab. resultat Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Kontroll av lab. resultat Diabetes -recept Hälsoproblem 1 Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsoproblem 2 Hälssporre -remiss Hälssporre -recept -remiss Kontroll avremissvar hälssporre Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

 42. En patients sjukhistoriaabstraktionsnivå 2 2 Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

 43. Verksamhetsuppföljningkontaktperiod 2 tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

 44. Verksamhetsuppföljningvårdepisod 2 samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

 45. Verksamhetsuppföljningproblemkomplex 2 gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

 46. Verksamhetsuppföljningtjänstekomplex 2 alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänstersom relaterar till ett problemkomplex Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirektpat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst kontakt-komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

 47. Planering av vård (CONTsys) 2 globalt problem 1..* kliniska riktlinjer organisation problem 1..1 vårdprogram patient problemkomplex vårdplan patient problemkomplex aktivitetsplan fogare/MA/MF 2003-05-23

 48. Områden som ej ingår i CONTSYS 2 • Beskrivning av hur vårdprocesser ska genomföras i en speciell hälso- och sjukvårdsstruktur. • Regelverk för det faktiska vårdarbetet. • Den specifika hanteringen av t.ex. läkemedelsförskrivning och laboratorieprover med svar. • Definition av säkerhet och specifik hantering av åtgärder. • Den ekonomiska mekanismen i tillhandahållande av hälso- och sjukvård Maria Areblad 2003-02-04

 49. Presentation av SAMBA 3 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

 50. Process 3 • grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000) • har ett förädlingsobjekt • är värdehöjande för någon • har ett definierat mål/syfte • någon är ansvarig • disponerar resurser • har en utsträckning i tiden • har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad 2003-03-06