Budget 2011-2013 - PowerPoint PPT Presentation

budget 2011 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budget 2011-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budget 2011-2013

play fullscreen
1 / 61
Budget 2011-2013
128 Views
Download Presentation
cain-rose
Download Presentation

Budget 2011-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUDGETBEREDNING 19-20 april 2010 Budget 2011-2013

 2. Budgetförutsättningar Budgetberedning Budgetprocess

 3. Genomgång av utgångsläge Förändrade budgetförutsättningar Förvaltningsvis genomgång av verksamhetsplaner KLK:s verksamhetsplan Fortsatt arbete/gemensam samling Budgetförutsättningar

 4. Omvärld Befolkning Skatteunderlag Generella statsbidrag Fastighetsavgift LSS-statsbidrag Inflation Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Pensioner Avskrivningar Finanser Resultat Måluppfyllelse Budgetförutsättningar

 5. Stigande optimism hos hushåll och företag Ökat sparande, ökade inkomster, stigande fastighetsvärde, återhämtade börskurser = ökade konsumtion Svagare utveckling på viktiga exportmarknader BNP +3,3 % 2010, +2,7 % 2011 Minskad arbetslöshet först 2012, 2013 Tilltagande skatteunderlagstillväxt – ökade pris-löneökningstakt Omvärld

 6. Barometerindikatorn ¹) ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt ²) Medel-, max- och minvärden från och med december 2001

 7. Skatteintäkter Skatteunderlagets procentuella ökning

 8. Skatt och statsbidrag

 9. Statsbidrag

 10. Kommunal fastighetsavgift Ökning kommer inte att blir lika stor framöver p g a ingen taxering av småhus lägre uppräkning av inkomstbasbeloppet

 11. Kommunalt nödår utan budgetstöd Regeringen räknar med att kommuner och landsting får det kärvt nästa år. Statens resurser behövs till annat. Dagens Samhälle .

 12. ÖVERSIKT Ljus framtidsbild BNP ökar med 2,2 % i år och hela 4 % nästa år Sysselsättningen stiger med 1,3 % år 2011 och arbetslösheten reduceras något KPI stiger framöver, främst beroende på högre räntor Starkare utveckling av skatteunderlaget Regeringens vårproposition

 13. ÖVERSIKT Inget konjunkturstöd till kommunerna 2011. Årets tillfälliga stöd på 9,1 mdr upphör efter 2010. Generella statsbidraget till kommunerna höjs med 3,5 mdr Inget nytt - känt och medräknat sedan tidigare Tillfällig sommarsatsning på sommarjobb och sommarskolor Tillfälligt kortare kvalificeringstid för nystartjobb för äldre Yrkeslegitimation för lärare, förskollärare m fl Sänkt skatt för pensionärer (kompensation till kommunerna för lägre skatteintäkter i BP 11) Höjt flerbarnstillägg Stöd till Västra Götaland 2010-2011, 48,5 mkr till utbildning Regeringens vårproposition

 14. Regeringens vårproposition NYCKELTAL 0,1 % höjning av lönerna i Värnamo innebär 1,1 mkr i ökade kostnader (inkl lönebikostnader)

 15. Regeringens vårproposition PROGNOSER SKATTEUNDERLAG Värnamos budgetunderlag bygger på prognosen från SKL i februari 2010 0,1 % höjning av skatteunderlaget år 2011 motsvarar 1,24 mkr i ökade skatteintäkter för Värnamo kommun med nuvarande skattesats 21:08 Skillnaden mellan regeringens och SKL prognoser är cirka 17 mkr för Värnamo kommun 2011 Finns anledning att invänta nästa prognos från SKL innan vi ändrar våra beräkningar.

 16. Tidpunkter under 2010 prel 17 aug Ny skatteunderlagsprognos prel 7 okt Ny skatteunderlagsprognos 22 nov Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall för 2010 prel 16 dec Ny skatteunderlagsprognos

 17. SOMMARJOBB 100 mkr under 2010 för sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar utöver tidigare planerade sommarjobb 15.000 heltidsjobb under 2-8 veckor jun-aug 2010, Åk 9 + 1:a och 2:a året på gymnasium Kommunerna blir ansvariga Arbetsförmedlingen fördelar pengarna till kommunerna Oklara regler Borde innebära ca 50 sommarjobb i Värnamo kommun Regeringens vårproposition

 18. SOMMARSKOLA 20 mkr under 2010 för frivillig undervisning för elever i Åk 9 som inte nått gymnasiebehörighet Bidrag högst 5.000 kr per elev Bidrag söks hos Skolverket Regeringens vårproposition

 19. INGA BESKED OM GYMNASIEREFORMEN Ingen förhandling har ännu skett mellan regeringen och SKL Enligt SKL inte fog för neddragning till följd av reformen Enligt regeringen ska 72 kr/inv dras från generella statsbidraget från år 2012 Regeringens vårproposition För Värnamo kommun innebär det 2,36 mkr som reducerats i BUN:s budgetram 2012 BUN kommer att framföra synpunkter på detta till budgetberedningen

 20. 1/11 2009 budget 32.890 1/11 2009 utfall 32.790 Diff 100*ca 40.000 = - 4 mkr 31/12 2009 32.753 Befolkning

 21. Befolkning +25

 22. Driftkostnader/Satsningar

 23. Steg 3 Mildring även 2011 !

 24. Inflationstakten i mars +1,2 % exkl.sänkta räntor +2,3 % Kompensation i budget 0. Prisökningar

 25. Central lönepott FÖRDELAR • Styrmöjligheten ökar • Rättvist • Enklare i budgetarbetet • NACKDELAR • Gränsdragningsproblem • Svårt beräkna och mycket arbete under året • Förvaltningarna ingen morot att spara • Utrymmet visas för motparten (facken) • VIKTIGT MED KLARA SPELREGLER FRÅN START

 26. Lönekostnader och arvoden ARVODEN • Budgetramarna uppräknade med 2% varje år • 2011-2013 i förhållande till utbetalningarna under 2009 • (8,32 mkr x 2% = 166,4 tkr), inkl lönebikostnader • LÖNER

 27. Arbetsgivaravgifter, försäkringar och pensionsavgifter En sänkning föreslås från år 2011 med 1,9 %. Förslag till budgetramar för nämndernas har reducerats för detta med 14,4 mkr. En sänkning med 0,1% = 0,75 mkr lägre kostnader. För den avgiftsfinansierade verksamheten görs ingen reducering.

 28. Arbetsgivaravgifter för ungdomar SPECIALREGEL • För anställda under 26 år är arbetsgivaravgiften 15,49 % mot normala 31,42 % • I Värnamo tas fullt PO-pålägg ut från förvaltningarna, d v s 41,1 % • Återbetalning sker till nämnderna av mellanskillnaden före varje månads utgång • Under 2009 blev summan x,x mkr • Under jan-mar 2010 är summan x,x mkr

 29. Utbetalning av pensioner

 30. Pensioner - ansvarsförbindelsen

 31. Avskrivningar

 32. Kassaflödesbudget (preliminär) = 300 mkr

 33. Finansiella poster

 34. Resultat