Hållbar utveckling och miljöarbete - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hållbar utveckling och miljöarbete PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hållbar utveckling och miljöarbete

play fullscreen
1 / 57
Hållbar utveckling och miljöarbete
174 Views
Download Presentation
odette-albert
Download Presentation

Hållbar utveckling och miljöarbete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hållbar utveckling och miljöarbete Mats Sandberg Miljösamordnare Professor Inst Biomedicin mats.sandberg@anatcell.gu.se Påverkan av inflammation, stress o. miljögifter på skyddet mot fria radikaler

 2. Lite bakgrund om ”Hållbar utveckling” Bruntlandkommissionen 1987 – helhetsgrepp kring världens resursförbrukning och miljöproblem Hållbar utveckling -tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina Tänk globalt- Agera lokalt! Rio och Agenda 21, 1992 Hållbar utvecklingomfattar en ekologisk, en social, en ekonomisk och även en kulturell dimension. grupper och individer i samhället har ett gemensamt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling Rio +10 i Johannesburg, 2002 Världstoppmöte om hållbar utveckling Betonar att utbildning är avgörande för en hållbar utveckling

 3. Hållbar utveckling Hållbarhets-“pallen” (Kulturell hållbarhet) Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet

 4. UNESCO: FNs underorgan för främjande av int. samarbete inom t.ex utbildning Godkänt av FNs gen.församl.2002 Årtiondet för utbildning för Hållbar Utveckling 2005-2014

 5. Ny svensk högskolelag 20061 kapitel 5 § ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”.

 6. Plan 2007 för integrering av Hållbar utveckling i grundutbildningen vid Sahlgrenska akademin

 7. Från filmen “An Inconvenient Truth” Peer-reviewed granskade vetenskapliga artiklar: 0 (zero) of > 900 I hur många artiklar under 1996-2005 behandlas global uppvärmning inte som en allvarlig fråga? Populär-press: 53 % Universitetens forskning och undervisning är central för en hållbar utveckling genom att tillhandahålla tillförlitlig information. Problem med att förmedla info till media och politiker.

 8. Ökning av infektionssjukdomar, framför allt nära ekvatorn på södra halvklotet Tick borne encephalitis and climate change E Lindgren and R Gustafsson The Lancet 358 (2001) 16-18 U-länderna drabbas hårt och är mest sårbara.

 9. Volume 367, March 2006, Pages 859-869 Review Climate change and human health: present and future risks A. McMichael, R. Woodruff, S. Hales

 10. Filmtajm Klimat och Hälsa

 11. Sveriges 16 miljömål – Politisk samstämmighet Giftfri miljö Begränsad klimatpåverkan Illustrationer: Tobias Flygar www.miljomal.nu

 12. Giftfri miljö Kemikalieproblemet Det finns minst 30.000 främmande kemikalier in omlopp ca 300 främmande kemikalier i bröstmjölk (ofarliga nivåer, so far) Vi ”ärver” alltså vissa kemikalier Stor oro för kemikalier som liknar hormoner

 13. WWF Vi lär oss inte av historien! 1960-> Klorerade organiska föreningar i naturen uppmärksammas (minst 50 år går innan totalförbud) 1980-> Bromerade organiska föreningar 2000-> Fluorerade organiska föreningar t.ex. PFOS-impregneringsmedel; nu i regn, navelsträngsblod, bröstmjölk, isbjörnar, Lena Sommestad m fl!

 14. Miljöjournalen, nr 1, 2005 Minskad bildning av nervändslut på apa av bisfenol A (2008). Även risk att homo-hjärnan påverkas?

 15. Mera om kemikalier och folkhälsa på “Läkare för miljöns” hemsida www.dnsy.se/lfm/Startsida

 16. Miljöledningssystem (mls) på GU Uppdrag från regeringen 1997. Ett led i arbetet med de nationella miljömålen. GU valde mls ISO 14001 liksom bl.a. Huddinge sjukhus, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

 17. och Sahlgrenska akademin blev certifierat 2005! Sahlgrenska universitetssjukhus har samma system men alla enheter är inte certifierade

 18. Varför miljöledningssystem? • Stockholmsmötet 1972 • Bruntlandkommissionen 1987, • Hållbar utveckling • Rio och Agenda 21, 1992 • Kyotoprotokollet 1997 (2005) • Rio+10 i Johannesburg 2002 • Bali 2007 • Svenska miljömål • Regionala miljömål VG regionen • Miljöledningssystem med miljömål i företag och organisationer. Think global Act local!

 19. Vad är ett miljöledningssystem? Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet och göra det effektivt. • Revision 2006 • Neurovet o fysiol • Vårdvet o hälsa • Core facilities • Ledningen (delar av) Reviderade miljömål varje år Miljörevision varje år, varje inst besöks var tredje år • Revision 2007-09 • Biomedicin • Klin vetenskaper • Medicin

 20. Miljöpolicy för Göteborgs universitet Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1.  Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

 21. Miljöpolicy för Göteborgs universitet 2.  Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Universitetet skall ha ett certifierat miljöledningssystem. 3.  Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet.

 22. Miljöpolicy för Göteborgs universitet 4.  Universitetets miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner. 5.  Universitetet följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som universitetet berörs av.

 23. Går det verkligen att vända på utvecklingen?

 24. Ny organisation 2006- Miljörådet samordnar miljöarbetet

 25. Miljömål för 2007-2010 har indelats i område: • Forskning • Utbildning • Samverkan med det • omgivande samhället • Klimatpåverkan • Resursförbrukning • Farliga kemikalier • Kompetensutveckling

 26. Information om miljöarbetet finns på www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo Synpunkter och frågor till Marianne.Aronsson@gu.se alt MS

 27. Ex. Miljömål: Noll-utsläpp av farliga kemikalier! På lab liksom i hemmet gäller att farliga kemikalier och läkemedel lämnas för destruktion.

 28. Stark miljöforskning vid akademin Miljöpris! Lina Gunnarsson och Linda Samuelsson, har tilldelats Renovas årliga miljöstipendium på 100 kkr för att kunna utveckla verktyg för att studera hur fisk påverkas av läkemedel i vatten. Grattis!

 29. World's highest drug levels entering India stream Washington.post By MARGIE MASON The Associated Press, January 26, 2009 A man covers his nose to keep out the stench from the polluted Iska Vagu stream in Patancheru, on the outskirts of Hyderabad, India, Friday, March 28, 2008. Indian factories that make lifesaving drugs swallowed by millions worldwide are creating the worst pharmaceutical pollution ever measured, spewing enough of one antibiotic into a stream each day to treat everyone living in Sweden for a work week. The industrial zone on the outskirts of Hyderabad is home to a hodgepodge of plants making everything from tires and watches to paints and textiles, but dominated by drug companies. (AP Photo/Mahesh Kumar A) (Mahesh Kumar A - AP) Published online 4 February 2009 | Nature 457, 640-641 (2009) | News India's drug problem Chemists show how waste-water contamination affects ecosystem. Naomi Lubick

 30. Svensk miljöklassificering av läkemedel Målet är att det ska finnas information om miljöpåverkan för alla aktiva ämnen år 2011. Läs mer på www.fass.se/miljo

 31. Hur kan vi jobba mera med hållbar utveckling som privatpersoner/studenter och i arbetslivet?

 32. Indien, Kina och Brasilien är snart ikapp men i-världen står för stor del av de historiska utsläppen Studenter är under studietiden i allmänhet exemplariska m.a.p. koldioxidutsläpp

 33. Dagens IndustriSå kan DU leva upp till klimatmålen 2006-11-10 Nina Åkerberg

 34. Klimatanpassade resor Koldioxidutsläpp i kg/mil/person (modifierat från Jonas Åkerman KTH) Flyg charter/reguljärt 1.3 / 2.5 Bil landsväg, fossilbränsle 1 – 3.5 Buss långvägs diesel 0.3 Tåg Sverige/Tyskland 0.03/0.36 Högt tryck i däcken på bilen sparar upp till 100 kg koldioxid/år

 35. Cykling minskar risken av för tidig död Am J Epidemiol 2007;165:1343–1350

 36. Källsortering öka andelen avfall som går till materialåtervinning till minst 75% av den totala avfallsmängden.

 37. Bakgrund källsortering

 38. Forskare om källsortering Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att återvinna material än genom att förbränna dem….även om man tar hänsyn till transporter, rengöring med mera. Docent Göran Finnveden m. fl. Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213- Källsortering och växthuseffekten Sortera och panta sparar ca 100 kg CO2/år/person (tot bidrar en svensk med ca 6000 kg/år)

 39. Kostnad Ban Ki-Moon Världens ledare måste våga ta obekvämna klimatbeslut GP 24 sept 2007

 40. 'We have only four years left to act on climate change - America has to lead' James Hansen (NASA) is the 'grandfather of climate change' and one of the world's leading climatologists. In this rare interview in New York, he explains why President Obama's administration is the last chance to avoid flooded cities, species extinction and climate catastrophe The Observer, Sunday 18 January 2009 Robin McKie, science editor

 41. Chalmers students for sustainability

 42. Intresserad av att arbeta med miljöfrågor på akademin? Kontakta studentorganisation ex. www.svenskaekodemiker.se Kontakta Chalmers/Stanford/Harvard studentorganisationer. Anmäl miljö-synpunkter (källsortering, belysning, kopiering etc) till kursledare, kårordförande och/eller MatsS

 43. Göra mera på arbetet? Kontakta organisation för ditt arbetsområde: ex. Läkare för miljön (www.dnsy.se) Läkartidningen ❙ Nr 37 ❙ 2004 ❙ Volym 101

 44. Mercury PVC o DEHP Green purchasing Food Pharmaceuticals Kontakta miljöorganisation inom hälso-området: Medical waste www.noharm.org/europe/

 45. Hållbar Utveckling Handla och äta mera hållbart Second hand: Stadsmissionen Emmaus Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet

 46. Mera info på miljöhemsidan o. www.snf.se Hållbar Utveckling Handla och ät mera hållbart Nötkött har stark klimatpåverkan (20 kg CO2/kg) Välj betande eller vilt Köp grönsaker mera efter säsong Goda eko-viner Ecologica Shiraz, Bonterra inh. inte bekämpningsmedel Köp inte triclosan inh tandkräm/schampo/diskmedel: Kan bl.a. bidra till bakterie-resistensutv. Buteljerat vatten ger 1000x mer klimatgasutsläpp jmr kran (1000x dyrare)