v lkomna till informationstr ff l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÄLKOMNA till informationsträff PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÄLKOMNA till informationsträff

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

VÄLKOMNA till informationsträff - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

VÄLKOMNA till informationsträff. 09.30 -10.00 IT-upphandlingen, vad gör vi 10.00- 10.20 Nytt upphandlingsverktyg 10.20 - 10.40 Miljöarbete 10.40 - 11.00 Paus 11.00 - 11.30 Upphandlingsstödet 11.30 - 11.45 IT-upphandlingens ny arbetssätt 11.45 - 12.00 Summering och avslut

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÄLKOMNA till informationsträff' - fidelio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v lkomna till informationstr ff
VÄLKOMNA till informationsträff

09.30 -10.00 IT-upphandlingen, vad gör vi

10.00- 10.20 Nytt upphandlingsverktyg

10.20 - 10.40 Miljöarbete

10.40 - 11.00 Paus

11.00 - 11.30 Upphandlingsstödet

11.30 - 11.45 IT-upphandlingens ny arbetssätt

11.45 - 12.00 Summering och avslut

12.00 - Gemensam lunch

v lkomna till informationstr ff i maj 2010

Välkomna till informationsträff i maj 2010

Hans Sundström

TF Chef IT-upphandlingen

nul ge it upphandling vid kammarkollegiet
Nuläge: IT-upphandling vid Kammarkollegiet

Nyckeltal:

 • 16 olika ramavtalsområden
 • Ca 140 avtal
 • Ca 1 000 återförsäljare
 • 7,5 miljarder i omsättning
 • 23 personer, varav två personer arbetar särskilt med miljöfrågor
intressenter i it upphandlingen
Intressenter i IT-upphandlingen
 • Regeringen och departementen ex. Finans- Närings- och Miljödepartementen
 • Cirka 800 – 900 myndigheter, kommuner och landsting
 • Konkurrensverket
 • SKL, Sveriges kommuner och landsting
 • IT-branschen, Almega
 • Intressenter i cirka 140 ramavtal – De största IT-företagen, men även små och microföretagen
 • Tidningar, ex. Computer Sweden, Anbudsjournalen, Upphandling24 och Offentliga Affärer
verksamheter under v ren och h sten 2010
Verksamheter under våren och hösten 2010
 • Ramavtalsupphandlingar
 • Under 2010 planeras 11 stycken ramavtalsupphandlingar att färdigställas
 • Införande av upphandlingsverktyg
regeringens beslut
Regeringens beslut
 • Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att förbereda och genomföra inordnandet av upphandlings-verksamheterna som sker genom ramavtal och som avser statlig inköpssamordning vid vissa myndigheter senast den 1:a januari 2011
framtid ink pscentralen vid kammarkollegiet
Framtid: Inköpscentralen vid Kammarkollegiet

Troliga nyckeltal:

 • 100 olika produktområden
 • Ca 450 avtal
 • Ca 1 000 återförsäljare
 • 11 miljarder i omsättning
 • Cirka 40 – 50 personer
bakgrund till upphandlingsreglerna
Bakgrund till upphandlingsreglerna
 • Tidigare 4 förfarandedirektiv och 2 rättsmedelsdirektiv,
 • Inom den klassiska sektorn fanns det 3 stycken direktiv (byggentreprenader-, varor- och tjänster)
 • Inom försörjningssektorn fanns ett direktiv (vatten-, energi-, transport- och telekommunikation)
 • Nytt lagstiftningspaket från kommissionen = ett direktiv för klassiska sektorn, ett för försörjningssektorn
 • Mars 2005 Upphandlingsutredningen 2004, lämnar betänkande kring de obligatoriska delarna
 • Januari 2008 den nya lagen om offentlig upphandling träder i kraft
nyheter i det klassiska direktivet
Nyheter i det klassiska direktivet
 • Anpassning till GPA-avtalets tröskelvärden,
 • Elektronisk överföring medges i all kommunikation inom offentlig upphandlig,
 • Den normala anbudstiden 52 dagar kan kortas vid elektroniskt annonsering med 7 dagar,
 • Om förfrågningsunderlaget tillhandahålls elektroniskt får fristerna minskas med ytterligare 5 dagar,
 • Anbudsgivare som dömts för vissa brott mot EGs finansiella intressen skall uteslutas,
 • Varje kriteriums vikt (Viktning obligatoriskt) skall anges i annonsen eller i FFU:n
nyheter frivilliga delar i det klassiska direktivet
Nyheter frivilliga delar i det klassiska direktivet
 • Ramavtal (art 32) (Infört i 5 kap. nya LOU)
 • Dynamisk inköpssystem (art 33) (osäkert)
 • Elektronisk auktion (art 54) (Genomförs 1 juli. 2010)
 • Inköpscentral (art 11) (Genomförs 1 juli. 2010)
 • Konkurrenspräglad dialog (art 29) (Genomförs 1 juli. 2010)
allts
Alltså…..

Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerade sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingarna skall vidare principerna om ömsesidig erkännande och proportionalitet iakttas (principerna för offentlig upphandling – ersätter affärsmässighet)

+ ca 50 – 60 domar från EG-domstolen = Nya LOU

nya lou best r av 16 kapitel
Nya LOU består av 16 kapitel
 • 1 kap Innehåll och tillämpningsområden
 • 2 kap Definitioner
 • 3 kap Tröskelvärden (För Varor ochtjänster Statliga myndigheter EURO 125 000 SEK 1 243 375)
 • 4 kap – 14 kap Upphandlingsregler
 • 15 kap Förenklad upphandling ( Upphandling som inte omfattas av direktivet)
 • 16 kap Överprövning, skadestånd m.m.
vilka r sv righeterna
Vilka är svårigheterna?
 • Stora rädsla från myndigheterna att göra fel,
 • Även rutinerade myndighetsjurister anser att lagstiftningen är så otydlig och svårförstålig att det är i princip omöjligt att göra rätt,
 • Vilket leder till formalism och prisupphandlingar istället för kvalitetsupphandlingar (utvärdering av pris istället för krav),
 • Kommer att bli värre med genomförandet av det nya ”Rättsmedelsdirektivet”.
hur g r man
Hur gör man?
 • Sätt dig in i regelverket,
 • Läs igenom noggrant vad myndigheten efterfrågar i anbudet, var självkritisk,
 • Gå igenom Skallkraven (Absoluta krav du måste uppfylla för att kunna antas som leverantör),
 • Gå snabbt igenom utvärderingskriterierna s.k. börkrav, (benämningarna på de krav som utvärderas för att avgöra vilken leverantör som på bästa sätt uppfyller myndighetens behov).
hur g r man16
Hur gör man ?
 • Hur kan mindre företag vara med som underleverantörer?
 • Viktigt att beakta leveranskapacitet (alltså faktisk),
 • Vid landsomfattande ramavtal är det ett mervärde att ha genomfört ett uppdrag på mer än en plats,
 • SME kan lämna ett gemensamt anbud (1 kap. 11§ LOU) Viktigt att bestämma vem som ska teckna ramavtalet,
 • Mycket som är oklart när det gäller referenstagning – stöd för att kräva referenser enligt 11 kap. 11 § 2 st. LOU.
f rsta g ngen
Första gången?
 • Bilda en projektgrupp – tillämpa två ögon principen –

läs, motläs och läs igen!

 • Ta del av upphandlingsdokument från redan avslutade upphandlingar. Detta för att bilda dig en uppfattning om hur det går till och vad som efterfrågas i en upphandlingen.
viktigt
Viktigt !
 • Frågor & Svar

Alla svar publiceras alltid på en gemensam plats

 • Förtydliganden

Begärs av den upphandlande myndigheten – viktigt att gå igenom svaret noggrant

nationella upphandlingsst det
Nationella upphandlingsstödet

www.upphandlingstod.se

upphandlingsverktyg
Upphandlingsverktyg

Daniel Melin

daniel.melin@kammarkollegiet.se

nytt verktyg i upphandlingsprocessen
Nytt verktyg i upphandlingsprocessen
 • IT-upphandlingen på Kammarkollegiet har tecknat avtal med European Dynamics SA om det webbaserade upphandlingsverktyget e-PPS. Avtalet, som tecknades i april, har föregåtts av en annonserad upphandling.
 • Avtalet är på maximalt fyra år och omfattar en komplett tjänsteleverans för upphandlingar, avrop, avtalsuppföljning och projekthantering.
 • European Dynamics system används av flera stora myndigheter och inköpscentraler runt om i Europa.
 • IT-upphandlingen arbetar för närvarande med implementering. Första upphandlingen planeras att påbörjas i systemet under hösten.
european dynamics
European Dynamics
 • Huvudkontor i Grekland
 • Ca 450 anställda
 • Omsättning ca 36 miljoner €
 • En av de ledande leverantörerna av e-upphandling och e-inköp inom EU. Plattformen stödjer hela kedjan i upphandlings- och inköpsprocessen
 • Kunder är t ex. NHS och OGC's Buying Solutions i UK, myndigheter i Belgien, Tyskland och Cypern etc. Genomför även utredningar inom området på uppdrag av EU Kommissionen
n gra funktioner i verktyget
Några funktioner i verktyget
 • Funktion för avropsstöd vid förnyad konkurrensutsättning och ramavtalsavrop med fast fördelningsnyckel.
 • Användarstöd och hjälpfunktion
 • Skapande av kravspecifikation med utvärderingskriterier utifrån krav och mallar i avtalsdatabasen
 • Publicering av avropsförfrågan till ramavtalsleverantörer inom området
 • Hantering av frågor och svar
 • Inlämning av avropssvar med tidlås och kryptering
 • Stöd för utvärdering i systemet
 • Generering av utvärderingsrapport samt utskick av tilldelningsbeslut.
 • Sekretess gäller fram till att tilldelningsbeslut fattats
inneh ll i detta f redrag
Innehåll i detta föredrag:
 • Exempel på lagar och förordningar som styr myndigheters miljöarbete
 • Ökade miljökrav på myndigheter
 • Hur påverkas leverantörerna?
 • Miljöfrågor i upphandlingsarbetet
 • Exempel på IT-upphandlingar där miljökrav ställts
 • Hur gör avroparna för att avropa grönt
 • Miljörevisioner
 • Miljöfrågor som Kammarkollegiet kommer att jobba med framöver
exempel p lagar och f rordningar att k nna till vid upphandling av it f r milj n
Exempel på lagar och förordningar att känna till vid upphandling av IT för miljön

Lagar:

Miljöbalken, Lagen om offentlig upphandling

Förordningar:

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga

myndigheter

Förordning (2009:893)om energieffektiva åtgärder för

myndigheter

kade milj krav p statliga myndigheter
Ökade miljökrav på statliga myndigheter
 • Ny förordning om krav på miljöledningssystem i statliga myndigheter
 • Innebär krav på att i större utsträckning beakta verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan
 • Myndigheterna måste miljöanpassa sina upphandlingar - när detta är möjligt
 • Myndigheter ska så långt det är möjligt använda energieffektiv informationsteknik (grön IT)
hur p verkar detta er som leverant rer
Hur påverkar detta Er som leverantörer?
 • Ökat fokus på miljö i upphandlingar och avrop
 • Ökade krav på att kunna erbjuda produkter med låg inverkan på klimatet, t.ex.:- Giftfria produkter- Energisnåla produkter- Återvinningsbara produkter
 • Ett större genomslag för grön IT
s arbetar it upphandlingen med milj fr gor i upphandlingsprocessen

Förstudie

Upphandling

Förvaltning

Så arbetar IT-upphandlingen med miljöfrågor i upphandlingsprocessen

En relevansbedömning av upphandlingsobjektet och området görs ur ett miljöperspektiv.

 • Miljökrav
 • Miljökriterier
 • Avtalsvillkor gällande miljö
 • Ramavtalsservice
 • Elektronisk vägledning
 • Revision
vilka milj krav har it upphandlingen st llt i olika upphandlingar
Vilka miljökrav har IT-upphandlingen ställt i olika upphandlingar?
 • Lång tradition att ställa miljökrav och funktionella krav i upphandlingsprocessen- Kravet på TCO skärmar är exempelvis kravställt ursprungligen från IT-upphandlingen- PC98 upphandlingen bestämde sig för att få bort farliga flamskyddsmedel- I en upphandling på telekom-området ställdes krav på ”giftfritt” på telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör
vilka milj krav har it upphandlingen st llt i olika upphandlingar31
Vilka miljökrav har IT-upphandlingen ställt i olika upphandlingar?
 • Lång tradition att ställa miljökrav och funktionella krav i upphandlingsprocessen- Kravet på TCO skärmar är exempelvis kravställt ursprungligen från IT-upphandlingen- PC98 upphandlingen bestämde sig för att få bort farliga flamskyddsmedel- I en upphandling på telekom-området ställdes krav på ”giftfritt” på telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör
ett exempel pc 2008
Ett exempel: PC 2008
 • Exempel på ställda miljökrav i PC-upphandlingen
 • Krav på att leverantörerna ska erbjuda miljöprodukter inom de tre anbudsområdena (bärbart, stationärt och bildskärm) under hela ramavtalsperioden.
 • Miljöprodukterna har:
 • den högsta miljöprestandan som erbjuds på marknaden.
 • minimum av kända farliga ämnen
 • en låg klimatpåverkan genom val av ingående material
 • Låg energiförbrukning i drift
hur kan milj krav st llas vid avropet
Hur kan miljökrav ställas vid avropet?

Två olika avropsordningar:

1. Vid förnyad konkurrensutsättning kan den avropande organisationen ställa kompletterande miljökrav. Här är det möjligt att öka vikten i miljö-avsnittet.

2. Vid rangordning har IT-upphandlingen redan ställt alla miljökrav – avroparna har inga möjligheter att ställa komplettera miljökrav.

milj revisioner
Miljörevisioner

Kontinuerliga miljörevisioner genomförs på våra ramavtal

Syfte:- Att säkerställa att produkterna uppfyller de miljökrav som ställdes i upphandlingen- Att få en överblick av hur miljöprodukterna utvecklats- Att få viktig input inför nästa ramavtalsupphandling

Under våren har det genomförts en revision på PC 2008

fr gor vi kommer att jobba med fram ver
Frågor vi kommer att jobba med framöver
 • Se till helheten vad gäller miljöfrågor i IT-upphandlingarna och ställa så långtgående miljökrav som är möjligt inom ramen för Lagen om offentlig upphandling.
 • Synliggöra miljöalternativen för avropare där det är relevant.
 • Utveckla rådgivningen och stödet till avropare vad gäller miljökrav.
 • Ha som målsättning att följa upp i vilken utsträckning miljöalternativen avropas från ramavtalen.
 • Genom revision av ramavtalen följa upp att miljökraven som ställts i upphandlingen uppfylls även under avtalstiden.
 • Samverka med Miljöstyrningsrådet vid t.ex. kriterieutveckling.

Tack för att ni lyssnade!

it upphandlingens nya arbetss tt och omv rldsf r ndringar
IT- upphandlingens nya arbetssätt och omvärldsförändringar

Hans Sundström

Hans

vilka r sv righeterna idag
Vilka är svårigheterna idag?
 • Offentlig upphandling ”Hårt reglerad”, över reglerad och över tolkad,
 • Överprövningar, överprövningar och återigen överprövningar,
 • Advokater, advokater och återigen advokater,
 • Myndigheterna försöker följa reglerna minutiöst till minsta formregel,,
 • Oprövad lagstiftning och brist på praxis,
 • Rättsmedlet införs den 15 juli 2010,
 • Nya avropsprocessen upplevs som komplicerad.
hur vill vi m ta det
Hur vill vi möta det?
 • Kundorientering
 • Under uppbyggnad ramavtalsservice, stöd till avropande myndigheter: Kan vara stöd i avropsförfrågningar, leveransavtal eller tekniska och juridiska frågor etc,
 • Kan också svara på frågor som kommer från leverantörer – men är ingen gratis tjänst för konsulter och juristfirmor
hur vill vi m ta det39
Hur vill vi möta det?
 • Mycket mera stöd från våra upphandlingsprojekt!
 • Mera av:
 • Vägledningar
 • Checklistor
 • Avtalspaket
 • Personlig kontakt (Vi kommer aldrig att bli konsulter)
 • På sikt förnyad konkurrensutsättning i våra verktyg
internt f r ndringsarbete ger b ttre service b de till myndigheter och leverant rer
Internt förändringsarbete ger bättre service både till myndigheter och leverantörer
 • Projekt som ska genomföras
 • Apollo II (Ny organisation)
 • Upphandlingsverktyget (European Dynamics)
 • Fredo (faktureringssystemet)
 • Ramavtalsservice ramavtalsservice@kammarkollegiet.se
omv rldsf r ndring
Omvärldsförändring
 • Överflyttning av ramavtalsverksamheten från 9 myndigheter,
 • Verksamhetsövergång från VHS-upphandling, SiS etc,
 • Ansvaret för och övertagandet av cirka 400 ramavtal
 • En gemensam upphandlingskultur omfattande samtliga ingående enheter ska genomföras.