1 / 33

TY TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Ty

bernad
Download Presentation

TY TURVALLISUUDEN PERUSTEET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 1 TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

  2. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 2 TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET Materiaali -teksti ja opetus luokkahuoneessa -diaesitys -opettajan havainnollinen opastus työsalissa Työturvallisuustesti -testiin kuuluu 15 kysymystä ja jokaiseen kysymykseen 3 väittämää -testi on hyväksytty, kun 80% on oikein

  3. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 3 TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET Tavoitteet: turvallinen asenne ja vastuu työsuorituksesta työkaverista ja hänen toiminnasta työyhteisön omaisuudesta saada aikaan halu toimia oikein halu toimia turvallisesti Turvallinen toiminta on kilpailuetu työmarkkinoilla!

  4. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 4 TYÖTURVALLISUUSKORTTI teollisuuden yhteisillä työpaikoilla voimassa 5 vuotta

  5. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 5 Esimerkki työturvallisuus-onnettomuudesta

  6. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 6 TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET

  7. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 7 1 TYÖSUOJELU Tavoite: edistää työnteon ja työyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja työntekijän hyvinvointia ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja luoda nuorille ammattiin opiskelun myötä myönteinen ja aktiivinen työsuojeluasenne

  8. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 8 1 TYÖTURVALLISUUS-TOIMINTA parantaa työskentelyolosuhteita ennaltaehkäisee tapaturmia -> riskikartoitus takaa työssäoppimispaikan turvallisuuden

  9. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 9 1 TYÖTURVALLISUUS-TOIMINTA Tehtäväalueet työturvallisuustoiminta työpaikkasuojelu työsuhdesuojelu työterveyshuolto

  10. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 10 1 TYÖPAIKKASUOJELU varautuu onnettomuus- ja katastrofitilanteiden torjuntaan ylläpitää työsuojelu-organisaatiota

  11. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 11 1 TYÖSUHDESUOJELU työehtosopimuksien ja työlain säädännön noudattaminen työelämätietouden lisääminen

  12. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 12 1 TYÖTERVEYSHUOLTO terveystarkastukset kouluun- ja työhöntulotarkastukset terveysneuvonta tyky-toiminta

  13. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 13 2 TERVEYS JA TYÖKYKY ominaisuus ihannetila kyky toimia työkyky voimavara hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan tasapainosta

  14. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 14 2.1 MITÄ TERVEYS ON? fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys perustuu työn ja vapaa-ajan tasapainoiselle jakautumiselle terveelliset elintavat, mielekkäät harrastukset ja läheiset ihmis-suhteet ovat vastapaino työn rasituksille

  15. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 15 2.2 TYÖKYKY ihmisen voimavarojen ja työn yhteensopivuus ja tasapainoisuus päävastuu yksilöllä itsellään, mutta myös työympäristön edistettävä työkyvyn ylläpitoa osa-alueet: ihmisen terveydentila (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen), opiskelu- ja työskentely-ympäristö, ammatillinen osaaminen, arvot, asenteet, motivaatio

  16. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 16 2.3 FYYSISET TEKIJÄT Säännöllinen yöuni nuoren yöunen tarve 8-10 tuntia liian lyhyt yöuni vaikeuttaa keskittymistä, tekee rauhattomaksi, ärtyneeksi ja vihamieliseksi kaksinkertaistaa esim. diabetekseen sairastumisriskin pitkittyessään altistaa mielenterveysongelmille

  17. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 17 2.3.2 RUOKAILUTOTTUMUKSET riittävän päivittäisen ravintoaineiden saannin takaavat aamupala ja kouluruokailu (2/3 päivän energiansaannista) kevyt päivällinen ja pari välipalaa monipuolinen,tukeva aamupala takaa riittävän verensokeritason, antaa voimia koulu-ja työpäivään, ehkäisee tapaturmia ”roskaruoka” sisältää liikaa tyydyttyneitä rasvahappoja, suolaa ja sokeria ->vakava terveysuhka

  18. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 18 2.3.3 LIIKUNTA tavoitteet: - fyysinen kunto - henkinen hyvinvointi - koulussa ja työssä jaksaminen monipuolista liikuntaa, myös ns. hyöty- liikuntaa muutama tunti viikossa

  19. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 19 2.3.4 TUPAKOINTI välittömät haitat: hengityselinten oireilu,flunssa-alttius pidempiaikaiset haitat: keuhkosyöpä- ja sydänsairausriskin moninkertaistuminen ns. kylmäsormisuus joskus jopa este työnsaannille työturvallisuus-riskin vuoksi

  20. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 20 2.3.5 PÄIHTEET – kuula himmeenä alkoholi ja huumeet - riippuvuus, huumeidenkäytössä jo ensimmäisestä kokeilukerrasta - terveyshaitat: fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset - työkyvyn lasku ja tapaturma-alttiuden lisääntyminen

  21. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 21 2.4 PSYYKKISET TEKIJÄT henkinen hyvinvointi henkinen väkivalta – kiusaaminen kiire saa aikaan uupumisen

  22. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 22 2.4.1 HENKINEN HYVINVOINTI elämisen kokeminen myönteiseksi sekä koulussa että vapaa-aikana tunnusmerkkejä: tyytyväisyys elämään, aktiivisuus, myönteinen perusasenne, epävarmuuden ja vastoinkäymisten sietäminen, oman itsensä hyväksyminen

  23. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 23 2.4.2 HENKINEN VÄKIVALTA KIUSAAMINEN jatkuva, systemaattisesti toistuva kiusaaminen, sortaminen tai muuta kielteinen käyttäytyminen, jonka kohteeksi joutuva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi aiheuttaa kiusatulle monenlaisia ongelmia ja traumoja, pahimmillaan elämänhalun menetyksen ja itsemurhan

  24. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 24 2.4.3 KIIRE SAA AIKAAN UUPUMUKSEN kiire ja henkinen paine kuluttavat työntekijän voimia ääri-ilmiöinä loppuunpalaminen eli burn out ja masennus eli depressio vaativat ammattiauttajan apua

  25. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 25 2.5. SOSIAALISET TEKIJÄT Hyvässä työyhteisössä on toimivat ihmissuhteet tasa-arvoinen, avoin ilmapiiri hyvä me-henki henkilöstöllä koulutusmahdollisuuksia työ- ja perhe-elämä on joustavasti yhteensovitettavissa hyvät työskentelyolosuhteet

  26. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 26 3 TYÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TYÖNTEKIJÄSTÄ JOHTUVAT SEIKAT erilaisissa sairauksissa ja vammoissa on erityispiirteitä, jotka voivat vaikuttaa työn tekemiseen ja työturvallisuuteen koulussa ja työpaikalla opettajan ja työpaikkaohjaajan on hyvä tietää opiskelijan sairauksista tai erityisen tuen tarpeista voidakseen varmistaa hänen turvallisen työskentelynsä

  27. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 27 3.1 SAIRAUKSISTA ILMOITTAMINEN Seuraavista sairauksista pitäisi ilmoittaa opettajalle ja työpaikkaohjaajalle: allergia ja astma diabetes epilepsia huonokuuloisuus mielenterveysongelmat

  28. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 28 3.2 TARTTUVAT TAUDIT pisaratartunnalla tarttuvia maksasairauksia A- ja B-hepatiitti vakavimman tartuntavaaran muodostavat veren välityksellä leviävät C-hepatiitti ja HIV yleisvaarallisista tartuntataudeista salmonella leviää ihmisen tai eläimen ulosteen saastuttaman elintarvikkeen tai veden välityksellä

  29. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 29 3.3 RASKAUS eräät työaltisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen, raskauden kulkuun ja miehen tai naisen lisääntymiskykyyn jos työtehtävissä on vaaratekijöitä, on henkilö siirrettävä sopivampaan työtehtävään

  30. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 30 3.4 ERILAINEN OPPIJA, ERITYISOPISKELIJA opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelijan tarvitsema tuki ja ohjaus 3.5 PUUTTEELLINEN KIELITAITO opiskeluun ja työssäoppimiseen perehdyttäminen tapahtuu henkilökohtaisesti käytetään selkeää puhekieltä ja kirjalliset ohjeet selkokielellä

  31. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 31 4. TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TYÖYMPÄRISTÖTEKIJÄT 4.1 FYYSISET TEKIJÄT valaistus melu tärinä lämpötila, ilmastointi ja ilmankosteus 4.2 BIOLOGISET TEKIJÄT mikro-organismit: bakteerit, virukset, sienet, loiset altistuminen lähinnä hengitysteitse, ihon ja ruuansulatuselimistön kautta

  32. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 32 4.1 VALAISTUS mitä valo on? valaistuksen avulla tietoa ympäristöstä riittävä valaistus yleisvalo / kohdevalaistus / lisävalo valaistusvoimakkuus hyvä valaistus – riittämätön valaistus yleisvalo 750 luxia esim. luonnonvalolamput vältä heijastumat ja häikäisy verhoilla vältä suuria kirkkauseroja

  33. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 33 4.1 MELU ääni on ilmassa aaltoliikkeenä etenevää värähtelyä melu – häiritsevää, epämiellyttävää melun voimakkuutta mitataan äänenpainetasona dB melunvoimakkuus - melutaso enintään 85 dB kuulovaurio melutasot eri toiminnoissa melun vähentäminen

  34. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 34 4.1 TÄRINÄ tärinä on kiinteissä kappaleissa etenevää värähtelyä kohdistuu joko ihmisen koko kehoon tai pelkästään yläraajoihin tärinätauti tärinää voi vähentää: poistamalla tärinän lähteet tai pienentämällä niiden voimakkuutta välttämällä resonansseja eristämällä tai vaimentamalla värähtelyt

  35. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 35 4.1 LÄMPÖTILA lämpöviihtyvyys lämpösuositukset: kevyt toimistotyö 21-25 Cº kevyt tehdastyö 18-20 Cº tavallinen tehdastyö 17-19 Cº raskas tehdastyö 15-17 Cº liian korkea lämpötila aiheuttaa: työsuoritusten huononemista virheiden ja tapaturmien lisääntymistä väsymystä vapinaa, sydämen tykytystä liian alhainen lämpötila aiheuttaa jäsenten ja lihasten kankeutta vedon tunnetta

  36. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 36 4.1 ILMASTOINTI ilmastointi: mieluiten koneellinen, ikkunoissa tuuletusluukut ilmastoinnin tarkoitus poistaa ilman epäpuhtaudet edistää lämmön johtumista säätää sopivaksi ilman puhtaus, kosteus, lämpötila ja virtaamisnopeus hien haihtuminen ilmankosteus: suositus 30-70%

  37. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 37 5. ERGONOMIA MITÄ ERGONOMIA ON? kitkan poistamista työn ja työntekijän väliltä työvälineet ja työympäristö sovitetaan ihmisen edellytysten ja vaatimusten mukaisiksi tärkeä osa suunnitteluvaihetta ergonomia koostuu seuraavista osa-alueista:

  38. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 38 5. ERGONOMIA ERGONOMIA TYÖSSÄ työ- ja apuvälineiden käyttö oikeat työasennot ja työtavat hyvä peruskunto, vapaa-ajalla liikkuminen työn oikea tauotus elpymisliikunta istumatyö seisomatyö nostotekniikat

  39. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 39 6. JÄRJESTYS JA SIISTEYS Työturvallisuus alkaa sinusta itsestäsi. Noudata yleistä järjestystä siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta! siivoa päivittäin käyttämäsi työskentelypaikka ja puhdista koneet sekä vie työvälineet niille varatuille paikoille ilmoita työympäristön vaaratekijöistä vastuuhenkilöille

  40. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 40 6 JÄRJESTYS JA SIISTEYS Mitä turvallisuusriskejä löydät kuvasta ? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  41. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 41 7 PALONTORJUNTA 1. Tulipalon uhka on melkoinen vallankin työnopetustiloissa, joissa tehdään tulitöitä. Tulipalo voi syttyä muuallakin, riittää kun on herkästi syttyvä aine ja kipinä. Esimerkiksi; puupöly ja rasvapata syttyvät herkästi. 2. Suojelusuunnitelma on toimintaohje tulipalon tai muun suuren onnettomuuden sattuessa Tupakointi ja tulenkäsittely ovat sallittuja vain niille varatuissa paikoissa

  42. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 42 7.3 POISTUMISTIET tulipalon uhatessa on tärkeää poistua rakennuksesta mahdollisimman nopeasti suojelusuunnitelmassa mainittuun paikkaan. Rakennuksen poistumistiet on merkitty vihreä-valkoisella opasteella Poistumisteiden eteen eikä sähkötaulujen edustalle saa varastoida mitään tavaroita

  43. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 43 7.4 ALKUSAMMUTUSKALUSTO Jokaisella työpaikalla on oltava palotarkastuksessa määritelty alkusammutuskalusto. yleensä 1kpl 12 kg:n käsisammutin ja toinen välittömässä läheisyydessä muita yleisiä alkusammuttimia ovat: pikapaloposti ja sammutuspeite sammuttimien paikka on merkitty punakeltaisella merkillä ja niiden luokse on oltava vapaa pääsy sammuttimen käyttö opetetaan tulityökurssilla

  44. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 44 7.5 TULITYÖT tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Esimerkiksi kaikenlainen hitsaus ja hiominen on tulitöitä. tulitöitä saa tehdä ilman erillistä lupaa vakinaisella tulityöpaikalla ottaen huomioon turvallisuusohjeet

  45. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 45 7.5 TULITYÖT tulitöiden tekemiseen työpajan ulkopuolella tarvitaan tulityölupa ja tulityökortti. tulityökortin saat tulityökurssilla, joita järjestetään tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla.

  46. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 46 7.6 TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA pelasta ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat ihmiset, kehota muita poistumaan palopaikalta ilmoita lähimmällä puhelimella palosta aluehälytyskeskukseen, numero 112 sammuta palo alkusammuttimella, jos arvioit sen mahdolliseksi rajoita palo, jos et saa sitä sammumaan, sulkemalla ovet ja ja ikkunat ja pysäyttämällä ilman vaihto opasta palokunta paikalle ja varmista paloauton pääsy palopaikalle

  47. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 47 7.6 TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA

  48. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 48 7.7 HÄTÄILMOITUS yleinen hätänumero on 112 soita hätäpuhelu itse jos voit kerro mitä on tapahtunut kerro tarkka osoite ja kunta vastaa kysymyksiin toimi annettujen ohjeiden mukaisesti lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan muista: hätäpuhelimiin voit soittaa kolikko- ja korttipuhelimista ilman puhelinkorttia ja rahaa ja matkapuhelimesta ilmaan SIM-korttia

  49. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 49 7.8 TOIMENPITEET SAIRASKOHTAUKSISSA selvitä mitä on tapahtunut tarkista potilaan tila tee hätäilmoitus numeroon 112 aloita elvytys, vuorotellen 2 puhallusta ja 15 painallusta tyrehdytä verenvuoto tarkkaile potilasta opasta ambulanssi paikalle ja kerro pelastajille mitä on tapahtunut ja onko ensiapua annettu

  50. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 50 8 SÄHKÖTURVALLISUUS sähkö on turvallista, kun siihen suhtautuu varovaisuudella verkkovirrasta (230 V) saatu sähköisku on vaarallinen ja voi johtaa kuolemaan mikäli sähköisku johtaa sydänkammiovärinään on annettava ensiapua ja hälytettävä ambulanssi

  51. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 51 8 SÄHKÖTURVALLISUUS sähkön käytölle vaarallisia käyttöympäristöjä on esim. kostea ja hyvin sähköä johtava tila kuten: kellari, keittiö, kylpyhuone ja säiliöt sähköiskun voi saada viallisesta sähkölaitteesta ja rikkoutuneesta sähköjohdosta

  52. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 52 8.1 SÄHKÖÄ TURVALLISESTI vaaran paikkoja ovat sähköistetyt ratapihat ja avojohtimet ulkona olevat suurjännitejohtimet 20 000 V suurjännitejohtojen läheisyydessä sähköiskun saattaa saada valokaaresta (huom! turvaväli)

  53. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 53 8.2 SÄHKÖISKU sähköiskun voimakkuus riippuu käyttöympäristöstä vaarallisia tiloja ovat keittiö, kosteat tilat ja ulkotilat sähköiskun saa yleisimmin rikkoutuneesta laitteesta tai sähköjohdosta ihmiskeho johtaa hyvin sähköä -> auttajan on katkaistava virta tai irrotettava uhri verkosta kuivan puukappaleen avulla

  54. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 54 8.3 SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSMENETELMÄT suojamaadoitus; sähkökojeen sähköä johtavat metalliosat on kytketty suojajohtimen kautta rakennuksen maadoitukseen suojaeristys; sähkölaitteen kuori on sähköä johtamatonta ainetta, esim: porakoneet pölyimurit suojajännite; sähkölaitteen käyttöjännite on alle 25 V, esim; lelut, joulukoristeet, jne. vikavirtasuojakytkin; lisäsuojalaite, jota käytetään sähkön käytölle vaarallisissa tiloissa kuten keittiössä, kylpyhuoneessa ja ulkona

  55. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 55 8.4 SULAKKEET sulake on virtapiirin turvalaite, joka estää sähköjohtoa kuumenemasta liikaa sulake toimii myös oikosulun sattuessa, estäen käyttäjää saamasta sähköiskua sähkönkäyttäjä voi vaihtaa palaneen sulakkeen uuden samankokoisen sulakkeen, jos sähkökaapin saa auki ilman avainta sulakkeen vaihtamisen ajaksi on sähkövirta katkaistava pääkytkimestä automaattisulakkeen toimittua, sen saa toimintakuntoon nostamalla sulakevivun ylös

  56. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 56 8.5 SÄHKÖNKÄYTTÖ ULKONA ulkona on sähkönkäytölle vaaralliset olosuhteet älä käytä ulkona kiinteitä sähkölaitteita, jollei ne ole koteloitu sateenpitäväksi ulkona käytettävien sähkölaitteiden tulee olla, joko suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä varustettuja vikavirtasuojakytkin ulkopistorasioissa antaa lisäturvaa autojen lämmityslaitteen pistorasiana ei saa käyttää sisätiloissa olevaa 0-luokan pistorasiaa hengenvaara

  57. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 57 8.6 KÄYTTÄJÄLLE SALLITUT SÄHKÖTYÖT sähkötöitä saa tehdä vain sähköalan ammattilaiset sähkönkäyttäjä saa tehdä pienehköjä sähkötöitä jos hän on perehtynyt ja varmasti tietää osaavansa työn sallittuja ovat mm. seuraavat työt: sulakkeen vaihto asunnossa lampun ja sytyttimen vaihto yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko sähkölaitteen rikkoutuneen johdon uusiminen autosähkötyöt valmistajan ohjeen mukaisesti

  58. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 58 9 TERVEYDELLE VAARALLISET KEMIKAALIT 1 On tärkeää tuntea käyttämänsä kemikaalit, jotta osaa suojautua niiden aiheuttamilta vaaroilta ja käyttää niitä oikein. 2 Haitalliset kemikaalit kulkeutuvat pääasiassa elimistöön hengitysteitse. Myrkyt ja hapot joutuvat nieltynä ruuansulatuselimistöön ja liuttomet, hapot ja emäkset imeytyvät ihon läpi. ->Aineiden vaikutus riippuu siitä, kuinka myrkyllisiä ne ovat ja kuinka helposti ne pääsevät elimistöön.

  59. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 59 3 Terveydelle vaarallisten aineiden pakkauksissa on tärkeimmät tiedot varoitusmerkinnöin. R-lausekkeet ovat vaaraa osoittavia S-lausekkeet ovat turvallisuustoimia osoittavia 4 ASA-tiedostoon kerätään luettelo syöpävaaraa aiheuttaville aineille altistuvista työntekijöistä 5 Käyttöturvallisuustiedotteet on oltava nähtävissä kaikista terveydelle vaarallisista kemikaaleista

  60. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 60 10 TERVEYDELLE VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄLLYSMERKINNÄT

  61. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 61 11 HENKILÖNSUOJAIMET Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia toimivallan mukaisia ohjeita ja määräyksiä. Työntekijän on ohjeiden mukaisesti käytettävä hänelle annettuja henkilösuojaimia ja varusteita

  62. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 62 11 HENKILÖNSUOJAIMET Työnantajan on järjestelmällisesti arvioitava selvitettävä ja tunnistettava työpaikan vaaratekijät

  63. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 63 11 HENKILÖNSUOJAIMET Jäljellejäävien vaaratekijöiden merkitys työntekijöille arvioidaan ja haittatekijät minimoidaan mm. suojainten avulla SMT-fysikaalisten vaaratekijöiden arviointilomake

  64. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 64 11 HENKILÖNSUOJAIMET Työntekijän on noudatettava ohjeita ja määräyksiä ohjeiden mukaisesti käytettävä annettuja henkilönsuojaimia ja varusteita

  65. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 65 11 HENKILÖNSUOJAIMET Suomessa käytettävien suojainten on täytettävä valtioneuvoston päätöksen 1406/1993 vaatimukset ja oltava CE-merkittyjä

  66. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 66 11.1 SILMIEN SUOJAIMET Silmäsuojainten käyttö on pakollista: hiontatöissä talttaus-, tiivistys- ja vasaroimistöissä hitsaus- ja polttoleikkaustöissä koneistustöissä ruosteen harjaus- ja puhdistustöissä puhdistettaessa paineilmalla koneita louhinta- ja kivitöissä rakennusten puhdistus- ja piikkaustöissä sekä töissä, joissa silmien vahingoittumisen vaara on olemassa

  67. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 67 11.2 HENGITYKSEN SUOJAIMET Pölyn suodattimet, jotka on jaettu kolmeen luokkaan suodatustehon perusteella Kaasun suodattimet, jotka testataan standardin EN 141-mukaisesti ja merkitään:A,B,E ja K sekä teho ilmoitetaan 1,2,3 Moottoroidut hengityksen suodattimet

  68. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 68 11.3 KUULONSUOJAIMET Pitkäaikainen altistus 85 dB:n melulle saa aikaan kuulovaurion, joka on peruuttamaton Kuulonsuojaimia on kahta tyyppiä: korvan sisään laitettava ja korvan ulkopuolelle tuleva kuppisuojain

  69. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 69 11.4 SUOJAKÄSINEET Suojakäsineitä käytetään suojaamaan käsiä ruhjevammoilta viilto- ja leikkuuvammoilta kuumuudelta kemikaalien syövyttävältä vaikutukselta tartunnoilta sekä infektion leviämiseltä

  70. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 70 11.4 SUOJAKÄSINEET Suojakäsineitä valmistetaan eri materiaaleista eri käyttötarkoituksiin kangaskäsineet nahkakäsineet kumikäsineet muovikäsineet kertakäyttöiset suojakäsineet

  71. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 71 11.5 SUOJAJALKINEET Suojajalkineet valitaan tehtävän työn mukaan keittiössä kengänpohja ei saa olla liukas eläinten hoidossa jalkineiden on oltava pestävät rakennustöissä on valittava turvajalkineet hitsaustöissä jalkineen on suojattava kuumilta roiskeilta jne

  72. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 72 11.6 SUOJAVAATETUS Suojavaatetus valitaan tehtävän työn mukaan sairaanhoitaja kokki palomies metallimies jne

  73. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 73 12 NUORTEN TYÖNTEKIJÄIN SUOJELU Lainsäädäntöä Nuorityöntekijä on 15-18 vuotias Nuorella työntekijällä ei saa teettää töitä, jotka ovat ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingollisia tai jotka vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista

  74. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 74 12.1 KIELLETYT TYÖT Nuorta työntekijää (alle 18-vuotiasta) ei saa käyttää töissä, jotka ovat nuoren ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi tahi, jotka vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista

  75. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 75 12.2 VAARALLISET TYÖT alle 16-vuotiasta työntekijää ei saa käyttää ns. vaarallisissa töissä vaarallisista töistä luettelo jos 16-vuotiasta nuorta käytetään vaarallisiin töihin, on tästä tehtävä ilmoitus ko. työpaikkaa valvovalle työsuojelupiirille

  76. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 76 12.3 ESIMERKKEJÄ NUORILLE TYÖNTEKIJÖILLE VAARALLISISTA TÖISTÄ Mekaaniset vaaratekijät Kemialliset vaaratekijät Fysikaaliset vaaratekijät Sähköiset vaaratekijät Ruumiillinen liikarasitus Biologiset vaaratekijät Eräät muut työt

  77. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 77 13.1 NUORTEN TYÖNTEKIJÄIN TYÖAJAT

  78. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 78 13.2 TYÖAJAN SIJOITTELU alle 15-vuotiaan nuoren työaika tulee sijoittaa pääsääntöisesti kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan 15-17 -vuotiailla työaika klo 6-22 15 vuotta täyttäneillä ammatillisen koulutuksen takia 2-vuorotyössä työaika enintään klo 01 asti

  79. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 79 13.3 YLITYÖT Alle 15-vuotias ei saa tehdä ylitöitä 15-18-vuotiasta saa hänen suostumuksellaan pitää ylitöissä enintään 8 ylityötuntia / vko

  80. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 80 13.4 LEPOAJAT Alle 15-vuotiaan tulee saada vähintään 14 tuntia keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa 15-17 vuotiaille 12 tuntia / vrk

  81. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 81 13.5 POIKKEAMAT TYÖAJOISSA Työsuojelupiiriin erityisluvalla voidaan poiketa näistä työajoista

  82. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 82 14 OPISKELUTAPATURMIEN KORVAAMINEN ammatillisissa koulutuksissa ja näyttötutkintoon osallistuvalle maksetaan korvausta tapaturmasta, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden korvauksen maksamisen edellytyksiä on, että opiskelija on osallistunut käytännön opetukseen

  83. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 83 15 JÄTEHUOLTO JA KESTÄVÄKEHITYS jätteet lajitellaan jo työpajassa tai keittiössä niille varattuihin astioihin ja viedään ulos jäteastioihin biojätteet kerätään erillisiin astioihin kompostoitavaksi ongelmajätteitä, kuten paristot ja akut, ei saa heittää sekajätteisiin jäteöljyt ja liuottimet kerätään erillisiin säiliöihin edelleen hävitettäviksi toimintaa, jossa jätteet käytetään uudelleen raaka-aineeksi, kutsutaan kierrätykseksi

  84. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 84 16 LIIKENNE-KÄYTTÄYTYMINEN liikennetapaturmat ovat yleisin vammautumisen ja kuoleman aiheuttaja nuorten keskuudessa väärä asennoituminen liikennesääntöihin ja liikenteeseen on usein tapaturman syynä rikkomalla yleisiä liikennesääntöjä aiheutat vahinkoja itsellesi ja toisille liikennesäännöt koskevat kaikkia liikenteessä olevia, myös jalankulkijoita

  85. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 85 17 TYÖPAIKKAAN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan tapahtumaa, jolloin uusi työntekijä saa mahdollisuuden oppia uuden tehtävänsä ja yrityksen toimintakulttuurin. Koulussa oppilas perehdytetään koulun sääntöihin ja ohjeisiin luokanvalvojan johdolla ensimmäisten viikkojen aikana. Työsalissa opiskelija perehdytetään uusien koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön tapaturmien välttämiseksi.

  86. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti 86 Kiitos, luento on loppunut Menestystä kokeeseen.

More Related