1 / 3

Ainedidaktiikan perusteet

Ainedidaktiikan perusteet. Opetustehtävä. Opeta muulle ryhmälle n. 5 - 10 minuutissa jokin pieni itsellesi tärkeä filosofian opetettava asia. Voit valita, onko kohdeyleisösi opetusharjoittelijoiden ryhmä vai peruskoululaisia tai lukiolaisia.

bunny
Download Presentation

Ainedidaktiikan perusteet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ainedidaktiikan perusteet

  2. Opetustehtävä • Opeta muulle ryhmälle n. 5 - 10 minuutissa jokin pieni itsellesi tärkeä filosofian opetettava asia. Voit valita, onko kohdeyleisösi opetusharjoittelijoiden ryhmä vai peruskoululaisia tai lukiolaisia. • Tavoite: harjoitella esiintymistä ja tutun asian didaktista jäsentämistä • Ohjeita: • Älä jännitä (tässä ei ole epäonnistumista, koska epäonnistuminen on kaikkien etu). • Valitse niin tuttu aihe, että sen jäsentäminen on itsellesi helppoa ja voit keskittyä opettamiseen/esiintymiseen. • Kiinnitä huomiota ajankäyttöön. • Varataan ajat • Purkukeskustelussa: • Max 10 min. "itse asiasta". • Kaikki kommentoivat esityksen didaktista puolta (rakentavassa hengessä).

More Related