Johtamisen perusteet - PowerPoint PPT Presentation

bozica
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Johtamisen perusteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Johtamisen perusteet

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
180 Views
Download Presentation

Johtamisen perusteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Johtamisen perusteet Juuti, P. & Virtanen, P. Organisaatiomuutos. Otava. 2009 Juuti, P. & Rovio, E. (toim.) Keskusteleva johtaminen. Otava 2010. Juuti, P. & Luoma, M. Strateginen johtaminen. Otava. 2009. Pauli Juuti, pauli.juuti@gmail.com

 2. Kurssin tavoitteet: Keskeiset alueet ihmisten johtamisesta ja työyhteisön kehittämisestä. Liikkeenjohtoajattelun historia. Johtamisen sisältö ja haasteet. Organisaatiokulttuurit. Työhyvinvointi. Osaamisen johtaminen. Esimiehenä toimiminen ja kehittyminen.

 3. Henkilöstöjohtamisen historiaa • Organisaatiokäyttäytyminen (psykologia, sosiologia, sosiaalipsykologia, filosofia, kasvatustiede, valtio-oppi, viestintä ym.) • Yksilöt ja ryhmät organisaatioissa (inhimillinen kenttä) • Liikkeenjohtaminen mm. strateginen johtaminen • Organisaationäkökulmat

 4. ORGANISAATIOAJATTELUN SYNTY • Organisaatioteorioidenjuuretmodernisaatiossa • Teollinenvallankumous ja organisaatioidenkasvu • Organisaatioidenkasvaessatulitarvepohtiaorganisaatioidenolemusta • Weberinbyrokratiateoriaa ja Taylorinkehittämää “tieteellistäliikkeenjohtoa” pidetäänuseinensimmäisinäorganisaatioteorioina

 5. MODERNISMI Tiede ja rationaalisuus loivat suuren edistyksen kertomuksen Kartesiolainen dualismi: ajattelen siis olen Organisaatioiden synty, kaupunkimaistuminen ja liikkuvuus Teollistuminen ja työnjako abcdja 1234 Lineaarisen ajattelun painottuminen Identiteetin rakentaminen: identiteetin rakentamisen projekti on yksilön elämänikäinen hanke, johon liittyy kuitenkin identiteettikriisejä

 6. POSTMODERNISMI Epäluuloisuus perustan etsimistä ja suuria kertomuksia kohtaan Tietoisuus siitä, että totuus luodaan vuorovaikutuksessa Totuus riippuu näkökulmasta Luenta korostuu Kartesiolaisendualismin hylkääminen, objekti ja subjekti kietoutuvat aina toisiinsa monin tavoin Sekava, moniääninen pienten kertomusten maailma Tiedonvälityksen maailma Identiteetit ovat jatkuvasti muuttuvia hajakeskittymiä Tietoisuus marginaalissa olevien äänien merkityksestä

 7. ORGANISAATIOAJATTELUN KEHITTYMINEN Postmoderni näkökulma Kulttuurinäkökulma Systeemiteoria Kontingenssiteoria Ihmissuhdekoulukunta Hallinnollinen koulukunta Tieteellinen liikkeenjohto Byrokratian ihannemalli 1900 1950 2000

 8. WEBERIN ”BYROKRATIAN IHANNEMALLI” • Byrokraattisten organisaatioiden yleistyminen on osoitus rationaalisten arvojen lisääntymisestä yhteiskunnassa • Byrokratian ominaispiirteitä • Virkoihin perustuva organisaatio • Velvollisuus suorittaa työnjaon mukaisia tehtäviä • Tiukka hierarkkisuus • Selkeät säännöt

 9. WEBERIN ”BYROKRATIAN IHANNEMALLIN” KRITIIKKIÄ • Vääristää tiedonkulkua • Johtaa osaamisen alikäyttöön • Organisaation jäykkyys, ”redtape” • Gouldner • Sääntöjen näkyvä käyttö aiheuttaa motivaatiopulmia • Merton • Säännöistä tulee merkittävämpiä kuin päämääristä • Selznick • Osaamisen alikäyttö

 10. TIETEELLINEN LIIKKEENJOHTO • Taylor: ”Scientific Management” = taylorismi • Työn osittaminen yksinkertaisiin vaiheisiin • Työskentelytapojen mm. työliikkeiden optimointi työntutkimuksen avulla • Oikeantyyppisten ihmisten palkkaaminen • Urakkapalkka • Laadun tarkastaminen

 11. TIETEELLISEN LIIKKEENJOHDONKRITIIKKIÄ • Töiden yksitoikkoisuus • Toistotyöhön liittyvät kuormitustekijät • Liukuhihnanomaisuus • Vähäinen yhteistyön tarve • ”Hiostamisen” tuntu

 12. HALLINNOLLINEN KOULUKUNTA • Fayol rakensi koulukunnan yritysjohtajana toimimisesta saamiensa kokemusten varaan - Johtamisessa on viisipääasiallistatoimintoa: - suunnittelu (planning), - toimivaltarakenne (organizing), - käskeminen (commanding), - koordinointi (coordinating), - valvonta (controlling) • POSDCORB suunnittelu (planning), toimivaltarakenne (organizing), työnjako (staffing), päätöksenteko (directing), koordinointi (coordinating), raportointi (reporting), taloussuunnittelu (budgeting)

 13. IHMISSUHDEKOULUKUNNAN VARHAISET VAIHEET • Hawthorne-tutkimus (1927 – 1932) • Miten työympäristö vaikuttaa työskentelyyn? • Työolosuhteilla ei ollut niin suurta merkitystä kuin työryhmän toiminnalla • Tehdasosastoilla ei saanut keskustella • Koehuoneessa syntyi ystävyyssuhteita • Ryhmän sosiaalisilla normeilla on suuri vaikutus työkäyttäytymiseen • ”Hawthorne-efekti”

 14. IHMISSUHDEKOULUKUNNAN MYÖHEMMÄT VAIHEET • Organisaatiopsykologit (esim. Argyris) osoittivat, että organisaatiorakenteita ja johtamistyylejä muuttamalla työnteosta voi tehdä mielekkäämpää • Maslowin itseään toteuttavan ihmisen malli • Humanismi, ihmisen pyrkimys henkiseen kasvuun • McGregorinteoria X ja teoria Y • Herzberginkaksifaktoriteoria • Toimeentulotekijät (työympäristö, palkkaus, työnjohto) vaikuttavat tyytymättömyyteen • Motivaatiotekijät (työn sisältö, tunnustus, vastuu) vaikuttavat työtyytyväisyyteen

 15. KONTINGENSSITEORIA • Kontingent = ehdolla että • Ei ole olemassa yhtä organisaatiorakennetta, joka toimisi kaikissa olosuhteissa • Optimaalinen organisaatiorakenne riippuu ns. kontingenssitekijöistä • Organisaation strategia • Organisaation koko • Ympäristön varmuus/epävarmuus • Teknologia • Optimaalinen organisaatiorakenne saattaa olla erilainen saman organisaation eri osastoilla

 16. Burns & Stalker (1961): MEKAANINEN vs. ORGAANINEN ORGANISAATIO

 17. Organisaatioiden rakenteet ”Rakenne kuvaa sitä, miten organisaation ihmiset ovat järjestäytyneet tehtäviin ja toisiinsa nähden päästäkseen tavoitteisiin”: • Millaisiin kokonaisuuksiin tehtävät on jaettu • Millaisten kokonaisuuksien tavoitteita ja taloutta seurataan erikseen • Mistä kukakin on vastuussa ja mitä tekee, kenen kanssa toiminnasta vastaa, kenen ohjauksessa työskentelee ja ketä palvelee Prosessit. Toiminnot. Tuotteet / tuoteryhmät. Palvelut. Asiakkaat. Alueet.

 18. Organisaatioiden muuttuvat rakenteet Mintzberg: • Yksinkertainen rakenne: Pienet yritykset, vahvan johtajan merkitys suuri, joustava rakenne • Konebyrokratia: Teollisuuslaitokset jne. • Ammattilaisbyrokratia: Sairaalat, yliopistot, joissa osaaminen korostuu • Tulosyksikköorganisaatio: Erilaistuneet markkinat • Adhocratia: Asiantuntijaorganisaatiot

 19. Organisaatio järjestelmänä: • Osajärjestelmät • Teknillinen • Sosiaalinen • Tehtäväj. • Johtamisj. • Taloudellinen j. Tuotokset Syötteet Palaute

 20. Kulttuurinäkökulma Näkyvä/tietoinen: tavoitteet, työnjako, säännöt ja ohjaus, rationaalisuus • Näkymätön/tiedostamaton/piilevä: asenteet, arvot, tunteet, vuorovaikutus, piilonormit , tunnekeskeisyys, mielikuvat, keskinäiset henkilökohtaiset suhteet

 21. POSTMODERNI NÄKÖKULMA • Epäluulo perustan etsimistä kohtaan • Tekstuaalisuus, diskurssit • Tilapäisyys • Näkökulmallisuus (dekonstruktio, täydennys, korvaus) • Keinotodellisuus • Paikallisuus (konteksti, marginaalissa oleva) • Mielikuvat

 22. Viimeaikaisia ilmiöitä: Työvoiman erilaistuminen • Ydinryhmä • Määräaikaiset ja tilapäiset • Osa-aikaiset • Alihankkijatja verkonmuidenosienpalveluksessaolevat • Vuokratyövoima • Itsensätyöllistäneet (Atkinsson 1987)

 23. Viimeaikaisia ilmiöitä: Verkosto-organisaatiot • Kumppanuudet (löyhä tai vahvasidos) • Strateginenliittouma • Kukinvoikeskittyäomaanydinosaamiseensa • Luottamuskeskiössä • Rakenteellisetaukotsynnyttävätlisäarvoa • Muotoja: • Yhteisetprojektiryhmät tai kehityshankkeet • Yhteisyksiköt • Yhteisyritykset

 24. Viimeaikaisia ilmiöitä:Virtuaalisuus • Virtus (latina) viittaahyveellisyyteen, hyveellisenmaailmantäydellisyyteen • Keinotodellisuus, jossatäydellisyyssaavutetaanäärettömännopeanhyppelynavulla • Kaukanatyöskentelevätihmisettekevättyötäyhdessä • Erilaisenosaamisenomaavattyöskentelevätsamanaikaisestisamanhankkeenparissa • Virtuaalisuusei ole samakuinetätyöskentely