1 / 45

Tietokone ty v lineen : - Tiedonhaun perusteet - Volter-kirjastotietokanta

SISLT JA TAVOITTEET. Tavoitteena on, ett opiskelijatutustuu tiedonhaun perusteisiinosaa hakea kirjoja ja lehti Turun yliopiston kirjaston Volter-tietokannastaOpetuksessa tutustutaan Volter-kirjastotietokannan hakuominaisuuksiin ja toimintoihin: Perushaku ja YhdistelmhakuHakukohteet: nimek

yetta
Download Presentation

Tietokone ty v lineen : - Tiedonhaun perusteet - Volter-kirjastotietokanta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tietokone työvälineenä: - Tiedonhaun perusteet - Volter-kirjastotietokanta SYKSY 2010 TURUN YLIOPISTON KIRJASTO

  2. SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tiedonhaun perusteisiin osaa hakea kirjoja ja lehtiä Turun yliopiston kirjaston Volter-tietokannasta Opetuksessa tutustutaan Volter-kirjastotietokannan hakuominaisuuksiin ja toimintoihin: Perushaku ja Yhdistelmähaku Hakukohteet: nimekehaku, tekijähaku, sanahaku, komentohaku, asiasanahaku Näytöt Viitteiden tulostus/tallennus/lähettäminen Lainaus ja uusinnat

  3. TIEDONHAUN PERUSTEET Valmisteluvaihe Mitä haet - mihin tarkoitukseen Miten haet - aiheen kartoitus ja hakutermit Mistä haet - tiedonlähteet Varsinainen tiedonhaku Tiedonhaun perustyökalut Hakutuloksen arviointi Hakutuloksen hyödyntäminen

  4. TIEDONHAUN PERUSTEET Voit käyttää erilaisia hakutapoja: Nopea tiedonhaku -> riittää, kun etsit tiettyä kirjaa tai lehteä tai yksittäistä faktatietoa Systemaattinen syventävä tiedonhaku -> kun haluat selvittää kattavasti mitä tietystä aiheesta on kirjoitettu

  5. TIEDONHAUN PERUSTEET Systemaattinen tiedonhaku Valmisteleva vaihe: Tutustu aihetta käsittelevään yleistietoon (tietosanakirjat, käsikirjat, sanakirjat) Mieti mitkä ovat aihealueen keskeiset käsitteet, käsitteille synonyymeja ja vieraskielisiä vastineita sekä rinnakkaisia, suppeampia ja laajempia termejä Pohdi kuinka yhdistelet hakusanat (Boolen operaattorit) Syvällisempää aiheenmukaista tiedonhakua tarvitaan eniten vaativampien esseiden ja opinnäytetöiden tekemisessä Aiheenmukaisten hakujen tekemisestä voit lukea lisää Tiedonhaku tutuksi-itseopiskelupaketista: http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/verkko-opetus/tiedonhaku

  6. TIEDONHAUN PERUSTYÖKALUT Tiedonhaun perustyökalujen hallitseminen auttaa tekemään onnistuneita tiedonhakuja tietokannoissa. Kannattaa aina perehtyä tietokannan ohjeisiin! Hakutermien yhdisteleminen: Boolen operaattorit AND, OR, NOT AND ? molempien sanojen on esiinnyttävä viitteessä ? rajaa hakua OR ? jommankumman sanoista on esiinnyttävä viitteessä ? laajentaa hakua NOT ? sana ei tule mukaan hakuun (käytä varoen) Fraasit esim. kestävä kehitys Volter-kirjastotietokannassa: Perushaun sanahaku ja komentohaku: hakusanat lainausmerkeissä: ”kestävä kehitys” Yhdistelmähaun valikosta Fraasina

More Related