1 / 86

TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET

TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa . TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET. Materiaali -teksti ja opetus luokkahuoneessa -diaesitys -opettajan havainnollinen opastus työsalissa Työturvallisuustesti -testiin kuuluu 15 kysymystä ja jokaiseen

uriel
Download Presentation

TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 2. TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET • Materiaali -teksti ja opetus luokkahuoneessa -diaesitys -opettajan havainnollinen opastus työsalissa • Työturvallisuustesti -testiin kuuluu 15 kysymystä ja jokaiseen kysymykseen 3 väittämää -testi on hyväksytty, kun 80% on oikein Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 3. TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET • Tavoitteet: • turvallinen asenne ja vastuu • työsuorituksesta • työkaverista ja hänen toiminnasta • työyhteisön omaisuudesta • saada aikaan halu toimia oikein • halu toimia turvallisesti • Turvallinen toiminta on kilpailuetu työmarkkinoilla! Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 4. TYÖTURVALLISUUSKORTTI • teollisuuden yhteisillä työpaikoilla • voimassa 5 vuotta Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 5. Esimerkki työturvallisuus-onnettomuudesta Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 6. TYÖTURVALLISUUDEN PERUSTEET Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 7. 1 TYÖSUOJELU Tavoite: • edistää työnteon ja työyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja työntekijän hyvinvointia • ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja • luoda nuorille ammattiin opiskelun myötä myönteinen ja aktiivinen työsuojeluasenne Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 8. 1 TYÖTURVALLISUUS-TOIMINTA • parantaa työskentelyolosuhteita • ennaltaehkäisee tapaturmia -> riskikartoitus • takaa työssäoppimispaikan turvallisuuden Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 9. 1 TYÖTURVALLISUUS-TOIMINTA Tehtäväalueet • työturvallisuustoiminta • työpaikkasuojelu • työsuhdesuojelu • työterveyshuolto Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 10. 1 TYÖPAIKKASUOJELU • varautuu onnettomuus- ja katastrofitilanteiden torjuntaan • ylläpitää työsuojelu-organisaatiota Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 11. 1 TYÖSUHDESUOJELU • työehtosopimuksien ja työlain säädännön noudattaminen • työelämätietouden lisääminen Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 12. 1 TYÖTERVEYSHUOLTO • terveystarkastukset • kouluun- ja työhöntulotarkastukset • terveysneuvonta • tyky-toiminta Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 13. 2 TERVEYS JA TYÖKYKY • ominaisuus • ihannetila • kyky toimia • työkyky • voimavara • hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan tasapainosta Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 14. 2.1 MITÄ TERVEYS ON? • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys perustuu työn ja vapaa-ajan tasapainoiselle jakautumiselle • terveelliset elintavat, mielekkäät harrastukset ja läheiset ihmis-suhteet ovat vastapaino työn rasituksille Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 15. 2.2 TYÖKYKY • ihmisen voimavarojen ja työn yhteensopivuus ja tasapainoisuus • päävastuu yksilöllä itsellään, mutta myös työympäristön edistettävä työkyvyn ylläpitoa • osa-alueet: ihmisen terveydentila (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen), opiskelu- ja työskentely-ympäristö, ammatillinen osaaminen, arvot, asenteet, motivaatio Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 16. 2.3 FYYSISET TEKIJÄT Säännöllinen yöuni • nuoren yöunen tarve 8-10 tuntia • liian lyhyt yöuni • vaikeuttaa keskittymistä, • tekee rauhattomaksi, ärtyneeksi ja • vihamieliseksi • kaksinkertaistaa esim. diabetekseen sairastumisriskin • pitkittyessään altistaa mielenterveysongelmille Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 17. 2.3.2 RUOKAILUTOTTUMUKSET • riittävän päivittäisen ravintoaineiden saannin takaavat • aamupala ja kouluruokailu (2/3 päivän energiansaannista) • kevyt päivällinen ja pari välipalaa • monipuolinen,tukeva aamupala takaa riittävän verensokeritason, antaa voimia koulu-ja työpäivään, ehkäisee tapaturmia • ”roskaruoka” sisältää liikaa tyydyttyneitä rasvahappoja, suolaa ja sokeria ->vakava terveysuhka Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 18. 2.3.3 LIIKUNTA • tavoitteet: - fyysinen kunto - henkinen hyvinvointi - koulussa ja työssä jaksaminen • monipuolista liikuntaa, myös ns. hyöty- liikuntaa muutama tunti viikossa Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 19. 2.3.4 TUPAKOINTI • välittömät haitat: • hengityselinten oireilu,flunssa-alttius • pidempiaikaiset haitat: • keuhkosyöpä- ja sydänsairausriskin moninkertaistuminen • ns. kylmäsormisuus • joskus jopa este työnsaannille työturvallisuus-riskin vuoksi Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 20. 2.3.5 PÄIHTEET – kuula himmeenä • alkoholi ja huumeet - riippuvuus, huumeidenkäytössä jo ensimmäisestä kokeilukerrasta - terveyshaitat: fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset - työkyvyn lasku ja tapaturma-alttiuden lisääntyminen Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 21. 2.4 PSYYKKISET TEKIJÄT • henkinen hyvinvointi • henkinen väkivalta – kiusaaminen • kiire saa aikaan uupumisen Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 22. 2.4.1 HENKINEN HYVINVOINTI • elämisen kokeminen myönteiseksi sekä koulussa että vapaa-aikana • tunnusmerkkejä: tyytyväisyys elämään, aktiivisuus, myönteinen perusasenne, • epävarmuuden ja vastoinkäymisten sietäminen, oman itsensä hyväksyminen Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 23. 2.4.2 HENKINEN VÄKIVALTAKIUSAAMINEN • jatkuva, systemaattisesti toistuva kiusaaminen, sortaminen tai muuta kielteinen käyttäytyminen, jonka kohteeksi joutuva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi • aiheuttaa kiusatulle monenlaisia ongelmia ja traumoja, pahimmillaan elämänhalun menetyksen ja itsemurhan Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 24. 2.4.3 KIIRE SAA AIKAAN UUPUMUKSEN • kiire ja henkinen paine kuluttavat työntekijän voimia • ääri-ilmiöinä loppuunpalaminen eli burn out ja masennus eli depressio • vaativat ammattiauttajan apua Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 25. 2.5. SOSIAALISET TEKIJÄT Hyvässä työyhteisössä on • toimivat ihmissuhteet • tasa-arvoinen, avoin ilmapiiri • hyvä me-henki • henkilöstöllä koulutusmahdollisuuksia • työ- ja perhe-elämä on joustavasti yhteensovitettavissa • hyvät työskentelyolosuhteet Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 26. 3 TYÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TYÖNTEKIJÄSTÄ JOHTUVAT SEIKAT • erilaisissa sairauksissa ja vammoissa on erityispiirteitä, jotka voivat vaikuttaa työn tekemiseen ja työturvallisuuteen koulussa ja työpaikalla • opettajan ja työpaikkaohjaajan on hyvä tietää opiskelijan sairauksista tai erityisen tuen tarpeista voidakseen varmistaa hänen turvallisen työskentelynsä Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 27. 3.1 SAIRAUKSISTA ILMOITTAMINEN Seuraavista sairauksista pitäisi ilmoittaa opettajalle ja työpaikkaohjaajalle: • allergia ja astma • diabetes • epilepsia • huonokuuloisuus • mielenterveysongelmat Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 28. 3.2 TARTTUVAT TAUDIT • pisaratartunnalla tarttuvia maksasairauksia A- ja B-hepatiitti • vakavimman tartuntavaaran muodostavat veren välityksellä leviävät C-hepatiitti ja HIV • yleisvaarallisista tartuntataudeista salmonella leviää ihmisen tai eläimen ulosteen saastuttaman elintarvikkeen tai veden välityksellä Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 29. 3.3 RASKAUS • eräät työaltisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen, raskauden kulkuun ja miehen tai naisen lisääntymiskykyyn • jos työtehtävissä on vaaratekijöitä, on henkilö siirrettävä sopivampaan työtehtävään Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 30. 3.4 ERILAINEN OPPIJA, ERITYISOPISKELIJA • opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelijan tarvitsema tuki ja ohjaus 3.5 PUUTTEELLINEN KIELITAITO • opiskeluun ja työssäoppimiseen perehdyttäminen tapahtuu henkilökohtaisesti • käytetään selkeää puhekieltä ja kirjalliset ohjeet selkokielellä Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 31. 4. TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TYÖYMPÄRISTÖTEKIJÄT 4.1 FYYSISET TEKIJÄT • valaistus • melu • tärinä • lämpötila, ilmastointi ja ilmankosteus 4.2 BIOLOGISET TEKIJÄT • mikro-organismit: bakteerit, virukset, sienet, loiset • altistuminen lähinnä hengitysteitse, ihon ja ruuansulatuselimistön kautta Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 32. 4.1 VALAISTUS • mitä valo on? • valaistuksen avulla tietoa ympäristöstä • riittävä valaistus • yleisvalo / kohdevalaistus / lisävalo • valaistusvoimakkuus • hyvä valaistus – riittämätön valaistus • yleisvalo 750 luxia • esim. luonnonvalolamput • vältä heijastumat ja häikäisy verhoilla • vältä suuria kirkkauseroja Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 33. 4.1 MELU • ääni on ilmassa aaltoliikkeenä etenevää värähtelyä • melu – häiritsevää, epämiellyttävää • melun voimakkuutta mitataan äänenpainetasona dB • melunvoimakkuus - melutaso enintään 85 dB • kuulovaurio • melutasot eri toiminnoissa • melun vähentäminen Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 34. 4.1 TÄRINÄ • tärinä on kiinteissä kappaleissa etenevää värähtelyä • kohdistuu joko ihmisen koko kehoon tai pelkästään yläraajoihin • tärinätauti • tärinää voi vähentää: • poistamalla tärinän lähteet tai pienentämällä niiden voimakkuutta • välttämällä resonansseja • eristämällä tai vaimentamalla värähtelyt Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 35. 4.1 LÄMPÖTILA • lämpöviihtyvyys • lämpösuositukset: • kevyt toimistotyö 21-25 Cº • kevyt tehdastyö 18-20 Cº • tavallinen tehdastyö 17-19 Cº • raskas tehdastyö 15-17 Cº • liian korkea lämpötila aiheuttaa: • työsuoritusten huononemista • virheiden ja tapaturmien lisääntymistä • väsymystä • vapinaa, sydämen tykytystä • liian alhainen lämpötila aiheuttaa • jäsenten ja lihasten kankeutta • vedon tunnetta Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 36. 4.1 ILMASTOINTI • ilmastointi: mieluiten koneellinen, ikkunoissa tuuletusluukut • ilmastoinnin tarkoitus • poistaa ilman epäpuhtaudet • edistää lämmön johtumista • säätää sopivaksi ilman puhtaus, kosteus, lämpötila ja virtaamisnopeus • hien haihtuminen • ilmankosteus: suositus 30-70% Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 37. Tekniikka Psykologia ERGONOMIA Organisaatio-psykologia Fysiologia 5. ERGONOMIA • MITÄ ERGONOMIA ON? • kitkan poistamista työn ja työntekijän väliltä • työvälineet ja työympäristö sovitetaan ihmisen edellytysten ja vaatimusten mukaisiksi • tärkeä osa suunnitteluvaihetta • ergonomia koostuu seuraavista osa-alueista: Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 38. 5. ERGONOMIA • ERGONOMIA TYÖSSÄ • työ- ja apuvälineiden käyttö • oikeat työasennot ja työtavat • hyvä peruskunto, vapaa-ajalla liikkuminen • työn oikea tauotus • elpymisliikunta • istumatyö • seisomatyö • nostotekniikat Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 39. 6. JÄRJESTYS JA SIISTEYS Työturvallisuus alkaa sinusta itsestäsi. Noudata yleistä järjestystä siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta! • siivoa päivittäin käyttämäsi työskentelypaikka ja puhdista koneet sekä vie työvälineet niille varatuille paikoille • ilmoita työympäristön vaaratekijöistä vastuuhenkilöille Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 40. 6 JÄRJESTYS JA SIISTEYS • Mitä turvallisuusriskejä löydät kuvasta ? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 41. 7 PALONTORJUNTA 1. Tulipalon uhka on melkoinen vallankin työnopetustiloissa, joissa tehdään tulitöitä. Tulipalo voi syttyä muuallakin, riittää kun on herkästi syttyvä aine ja kipinä. Esimerkiksi; puupöly ja rasvapata syttyvät herkästi. 2. Suojelusuunnitelma on toimintaohje tulipalon tai muun suuren onnettomuuden sattuessa Tupakointi ja tulenkäsittely ovat sallittuja vain niille varatuissa paikoissa Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 42. 7.3 POISTUMISTIET • tulipalon uhatessa on tärkeää poistua rakennuksesta mahdollisimman nopeasti suojelusuunnitelmassa mainittuun paikkaan. • Rakennuksen poistumistiet on merkitty vihreä-valkoisella opasteella • Poistumisteiden eteen eikä sähkötaulujen edustalle saa varastoida mitään tavaroita Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 43. 7.4 ALKUSAMMUTUSKALUSTO Jokaisella työpaikalla on oltava palotarkastuksessa määritelty alkusammutuskalusto. • yleensä 1kpl 12 kg:n käsisammutin ja toinen välittömässä läheisyydessä • muita yleisiä alkusammuttimia ovat: pikapaloposti ja sammutuspeite • sammuttimien paikka on merkitty punakeltaisella merkillä ja niiden luokse on oltava vapaa pääsy • sammuttimen käyttö opetetaan tulityökurssilla Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 44. 7.5 TULITYÖT • tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Esimerkiksi kaikenlainen hitsaus ja hiominen on tulitöitä. • tulitöitä saa tehdä ilman erillistä lupaa vakinaisella tulityöpaikalla ottaen huomioon turvallisuusohjeet Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 45. 7.5 TULITYÖT • tulitöiden tekemiseen työpajan ulkopuolella tarvitaan tulityölupa ja tulityökortti. • tulityökortin saat tulityökurssilla, joita järjestetään tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla. Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 46. 7.6 TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA • pelasta ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat ihmiset, kehota muita poistumaan palopaikalta • ilmoita lähimmällä puhelimella palosta aluehälytyskeskukseen, numero 112 • sammuta palo alkusammuttimella, jos arvioit sen mahdolliseksi • rajoita palo, jos et saa sitä sammumaan, sulkemalla ovet ja ja ikkunat ja pysäyttämällä ilman vaihto • opasta palokunta paikalle ja varmista paloauton pääsy palopaikalle Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 47. 1.PELASTA E ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat V varmista, ettei kukaan ole jäänyt palavaan tilaan K kehota muita poistumaan palopaikalta 2.ILMOITA lähimmällä puhelimalla palosta hätäkeskuksen numeroon 112 3.SAMMUTA ·palo alkusammuttimella, jos arvioit sen mahdolliseksi. · tulipalo on sammutettavissa kotikonstein viiden ensimmäisen minuutin kuluessa sen syttymisestä. 4.RAJOITA ·jos et saa paloa sammumaan, sulje viereisiin tiloihin johtavat ovet ja ikkunat ·pysäytä ilmanvaihto ja siirry ulos palavasta kohteesta 5.OPASTA ·palokunta palopaikalle ·varmistu, että paloauto pääsee esteettä paikalle ·noudata tämän jälkeen palopäällikön ohjeita 7.6 TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 48. 7.7 HÄTÄILMOITUS • yleinen hätänumero on 112 • soita hätäpuhelu itse jos voit • kerro mitä on tapahtunut • kerro tarkka osoite ja kunta • vastaa kysymyksiin • toimi annettujen ohjeiden mukaisesti • lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan • muista: hätäpuhelimiin voit soittaa kolikko- ja korttipuhelimista ilman puhelinkorttia ja rahaa ja matkapuhelimesta ilmaan SIM-korttia Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 49. 7.8 TOIMENPITEET SAIRASKOHTAUKSISSA • selvitä mitä on tapahtunut • tarkista potilaan tila • tee hätäilmoitus numeroon 112 • aloita elvytys, vuorotellen 2 puhallusta ja 15 painallusta • tyrehdytä verenvuoto • tarkkaile potilasta • opasta ambulanssi paikalle ja kerro pelastajille mitä on tapahtunut ja onko ensiapua annettu Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

 50. 8 SÄHKÖTURVALLISUUS • sähkö on turvallista, kun siihen suhtautuu varovaisuudella • verkkovirrasta (230 V) saatu sähköisku on vaarallinen ja voi johtaa kuolemaan • mikäli sähköisku johtaa sydänkammiovärinään on annettava ensiapua ja hälytettävä ambulanssi Työssäoppimisen työturvallisuus -projekti

More Related