1 / 18

PERUSTEET

PERUSTEET. TIEDONHAUN. TIEDONHAUN PERUSTEIDEN SISÄLTÖ. Vaiheittainen tiedonhaun prosessin läpikäynti Tiedonhaun ongelman ja tiedontarpeen määrittely Hakuaiheen analyysi ja haun suunnittelu Tiedonhaun perustekniikat (Boolen operaattorit, katkaisumerkit, sanaliittohaku jne.)

gershom
Download Presentation

PERUSTEET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PERUSTEET TIEDONHAUN

 2. TIEDONHAUN PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Vaiheittainen tiedonhaun prosessin läpikäynti • Tiedonhaun ongelman ja tiedontarpeen määrittely • Hakuaiheen analyysi ja haun suunnittelu • Tiedonhaun perustekniikat (Boolen operaattorit, katkaisumerkit, sanaliittohaku jne.) • Tiedonlähteiden valinta • Haun suoritus • Hakutuloksen arviointi • Tiedonlähteiden paikantaminen • Tiedonhaun prosessin arviointi

 3. TIEDONTARPEEN MÄÄRITTELY Mistä aiheesta tietoa tarvitaan? Mistä näkökulmasta aihetta lähestytään? Mikä kuuluu aiheeseen, mikä ei? Mikä aiheessa on keskeistä? Mitä aiheesta tiedetään jo ennalta? Tarvitaanko yleistietoa vai tieteellistä tietoa Minkä ikäistä tietoa tarvitaan? Mihin tarkoitukseen tietoa tarvitaan?

 4. KÄSITTEISTÄ HAKUSANOIHIN Vapaat hakusanat = itse keksityt tai mietityt Asiasanat = kontrolloidusta asiasanastosta poimitut Luokituskoodit = esimerkiksi kirjaston hyllyluokkakoodit

 5. Kirjallisen dokumentin edustaja tietokannoissa ja kirjallisuusluetteloissa eli bibliografioissa sekä lähdeluetteloissa Tekijä(t): Otala, Leenamaija Nimeke: Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu Julkaistu: Helsinki : WSOYpro , 2008 Ulkoasu: 362 s. : kuv. ; 23 cm Aineisto: kirja ISBN: 978-951-0-28831-3 (sid.) Muu(t) tekijä(t): Ilanne-Parikka, Pirjo BIBLIOGRAFINEN VIITE JA TIETUE

 6. Helecon-asiasanat (Helecon on Helsingin kauppakorkeakoulun tietokanta) : management (helecon) organization (helecon) know how (helecon) intellectual capital (helecon) specialists (helecon) knowledge work (helecon) development (helecon) learning (helecon) employee education (helecon) YSA-asiasanat (YSA eli Yleinen suomalainen asiasanasto on käytössä laajalti Suomen korkeakoulu- ja yleisissä Kirjastoissa): organisaatiot - johtaminen (ysa) organisaatiot - osaaminen (ysa) yritykset - henkinen pääoma (ysa) yritykset - kilpailukyky (ysa) yritysstrategiat (ysa) yritykset - verkostot (ysa) sosiaalinen media (ysa) oppiva organisaatio (ysa) osaamisen siirto (ysa) johtaminen (ysa) organisaatiot (ysa) osaaminen (ysa) henkinen pääoma (ysa) yritykset (ysa) kilpailukyky (ysa) verkostot (ysa) tietotekniikka (ysa) oppiminen (ysa) kehittäminen (ysa) BIBLIOGRAFINEN VIITE JA TIETUE: SISÄLLÖNKUVAILUTekijä(t): Otala, LeenamaijaNimeke: Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu Kirjastoluokka: UDK:65.01 UDK:658 UDK:658.3 UDK:65.12.4 UDK:005.9 YKL:69.1

 7. SISÄLLÖNKUVAILU Julkaisun tai dokumentin sisällön kuvaaminen tiivistetysti Asiasanat – asiasanastot esim. YSA, tesaurukset, tietokantojen omat asiasanastot (subject headings lists, index terms) Luokitus – YKL tai UDK, myös muita on olemassa

 8. SISÄLLÖNKUVAILU UDK-luokitusjärjestelmä • hierarkkisesti järjestetty kymmenluokitusjärjestelmä Esimerkiksi: 3 Yhteiskunta. Yhteiskuntatieteet 316 Sosiologia 316.6 Sosiaalipsykologia

 9. ASIASANASTOJEN KÄYTTÖ Esimerkki Yleisestä suomalaisesta asiasanastostahttp://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html Käytettävä asiasana: osaaminen Suppeammat termit: kulttuuriosaaminen moniosaaminen Rinnakkaistermit: ammatillinen kehitys ammattitaito Korvaa termit: know-how taitotieto tietotaito

 10. HAKUSANOJEN YHDISTÄMINEN HAKULAUSEIKSI Tiedonhaussa käytettävä hakua määrittävä kokonaisuus voi sisältää: • Hakusanoja • Katkaisumerkkejä • Luokitusjärjestelmän koodeja • Boolen operaattoreita

 11. osaaminen JA johtaminen JA (AND)-operaattori: molemmat hakusanat esiintyvät hakutuloksissa johtaminen TAI johtajuus TAI (OR)-operaattori: jompikumpi tai molemmat hakusanat esiintyvät hakutuloksissa johta* EI julki* EI (NOT)-operaattori: ensimmäinen hakusana esiintyy, mutta toinen ei esiinny hakutuloksessa BOOLEN OPERAATTORIT osaaminen johtaminen johtajuus johtaminen johta* julki*

 12. HAUN JÄRJESTYS, SULKUMERKKIEN KÄYTTÖ Operaattorien voimakkuusjärjestys on yleensä EI, JA, TAI. Sulkujen sisällä oleva hakulause toteutetaan kuitenkin ensin. • johta* JA (osaaminen TAI ammattitaito) • Hakee ensin sulkujen sisältä osaaminen JA ammattitaito –viitteet ja seuraavaksi rajaa niistä esiin johta* -alkuiset sanat . Tämä haku on tehty oikein! versus • johta* JA osaaminen TAI ammattitaito • Hakee ensin johta* ja osaaminen –haun ja lisää löydettyihin viitteisiin kaikki missä on käsitelty ammattitaitoa, vaikka näkökulma ei olisikaan johtamisen tai johtajuuden. Tämä haku tuottaa ns. roskaviitteitä!

 13. FRAASI- ELI SANALIITTOHAKU Sanaliittohaussa edellytetään hakusanojen esiintyvän peräkkäin. Tehdään laittamalla sanaliitto lainausmerkkeihin, esimerkiksi ”funktionaaliset elintarvikkeet” tai ”european union”. Myös erikoismerkkejä sisältävät haut kannattaa toteuttaa sanaliittohakuna, esimerkiksi: ”amk-opinnäytetyö” .

 14. HAKUSANAN KATKAISUMERKKI JA KORVAUSMERKKI KATKAISUMERKKI Haetaan sanaa sen eri taivutusmuodoissa (monikko, sijamuodot) Katkaisumerkki on usein asteriski (*), mutta ei aina. HUOM! VanaiCat-tietokannassa ?-merkki. Nellin monihaussa voit käyttää joko * - tai ?-merkkiä. KORVAUSMERKKI Käytetään korvaamaan yleensä yhtä merkkiä hakusanassa; esim. lind?vist etsii sekä lindkvist- että lindqvist- sanat Korvausmerkkinä käytetään tavallisimmin kysymysmerkkiä (?) Korvausmerkin käyttö ei ole mahdollista kaikissa tietokannoissa.

 15. HAUN RAJAAMINEN TIETTYYN HAKUKENTTÄÄN Hakua voi rajata esimerkiksi aineiston julkaisuajankohdan, kielen, aineistotyypin tai kokoelman mukaan. Voit esimerkiksi hakea VanaiCatissa vain Lahdensivun aineistoa. Hakusanan/sanat voi tavallisesti kohdentaa tiettyyn hakukenttään; esimerkiksi voidaan hakea hakusanaa asiasana-kentästä. Samassa hakulauseessa (hakuehdossa) voi käyttää halutessaan useampiakin rajauksia

 16. VIITETIETOKANTA JA KOKOTEKSTITIETOKANTATietokannat ja lisätietoa niistä löytyy HAMKinNelli-portaalista:www.nelliportaali.fi→ Hämeen amk → Kirjaudu sisään VIITETIETOKANNAT Sisältävät viitteitä täydellisempiin tiedonlähteisiin, esim. kirjoihin ja lehtiartikkeleihin. Esim. VanaiCat, Medic, Linda, Aleksi, Arto, Cinahl, Helecon,… KOKOTEKSTITIETOKANNAT Sisältävät lähteitä, esim. artikkeleita, tilastoja tai lakitekstiä kokonaisuudessaan. Esim. Ebrary, EBSCO, Ovid Nursing Collection 1, JBI COnNECT MCB Emerald Library, Terveysportti, Edilex, …

 17. HAKUTULOKSEN ARVIOINTI Saatujen viitteiden määrä on liian suuri • älä katkaise hakusanaa ollenkaan • älä käytä TAI-operaattoria, vaan rajaa hakua JA- tai EI-operaattoreilla • rajaa hakua tietokannan muilla rajaustyökaluilla (esim. kieli- tai aikarajaukset) • älä hae vapaatekstinä,vaan kohdista haku sopivaan kenttään (esim. asiasanakenttään) Saatujen viitteiden määrä on liian pieni • liian tiukka rajaus JA- tai EI-operaattoreilla? • hae yläkäsitteillä tai lisää synonyymeja hakusanoihin TAI-operaattorilla • kokeile katkaista hakusana • hae vapaatekstinä Viitteitä ei tullut lainkaan • lyöntivirhe? • väärä tietokanta? väärä hakukenttä? • väärä hakusana; selaa tietokannan asiasanalistaa, mikäli mahdollista, ja poimi sopiva(t) hakusana(t) Saadut viitteet menivät ohi aiheen • väärä tietokanta, esim. ei kata hakusi aihepiiriä • tarkista hakusanat: älä katkaise liian aikaisin

 18. Antoisaa tiedonhakua!

More Related