1 / 12

LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä

LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä. OSASTOFARMASEUTIN NÄKÖKULMA Tanja Pelkonen Osastofarmaseutti, sairaanhoitaja SASH:n syysopintopäivät OULU, 2011. Sisältö. Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen aseptisesti Aseptinen työskentely anestesiahoitotyössä

colby
Download Presentation

LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LÄÄKEHOIDON TURVALLISuuden parantaminen anestesiahoitotyössä OSASTOFARMASEUTIN NÄKÖKULMA Tanja Pelkonen Osastofarmaseutti, sairaanhoitaja SASH:n syysopintopäivät OULU, 2011

 2. Sisältö • Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen aseptisesti • Aseptinen työskentely anestesiahoitotyössä • Lääkehoidon turvallisuus ja lääkitysturvallisuuden parantaminen • Vinkkejä käytännön työhön

 3. Aseptinen lääkkeenvalmistus Sairaala-apteekissa • Erillinen tila • LIV-kaappi • Pukeutuminen steriiliin haalariin • Steriilit käsineet • Pukeutumisen validointi • Aseptiset työmenetelmät • Valmisteet: • PCA-kasetit, EPI-ruiskut • ”kontrolloidut validoidut aseptiset olosuhteet”

 4. Aseptinen työskentely ei-ideaalisissa olosuhteissa • Ympäristön siisteys! • Tarvittavien välineiden varaaminen • Käsien desinfektio!! • Suojakäsineiden käyttäminen • Hoitajan suojaaminen • Välineiden käsitteleminen aseptisesti • Lääkkeen käyttäminen mahdollisimman pian käyttökuntoon saattamisen jälkeen • Infuusion tai injektion KESTOAIKA! • Lääkkeen säilyttäminen • Oikeat säilytysolosuhteet

 5. SUOJAKAAPpi anestesiahoitoyksikössä • ”Aseptinen” työtila • Puhdistettu ilma ja ilman virtaus • Steriilit käsineet ja hihansuojat • Työskentelytapa • Mikrobiologiset kontrollit  Lääkevalmisteen ja hoitajan suojaaminen

 6. Lääkehoidon turvallisuus • Oikea lääke • Oikealla annokselle • Oikealle potilaalle • Oikeaan aikaan • Oikealla tavalla (oikea antoreitti) • Oikealla tavalla käyttökuntoon saatettuna!

 7. SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÄMINEN • Aseptinen työskentely • Hoitajan suojaaminen • Suojakäsineiden oikea käyttötapa • Lääkkeen käyttökuntoon saattamisen ajan • Tehdaspuhtaita suojakäsineitä ei desinfioida • KÄSIEN DESINFEKTIO ENSISIJAINEN TOIMENPIDE ASEPTIIKAN TOTEUTUMISEKSI!!

 8. Suodatin neula • Lasiampullit  lasin sirpaleet (näkymätön lasipöly) • ”vain yhteen suuntaan” • Lääke vedetään ruiskuun TAI • Lääkelisäys infuusioon • Milloin ei käytetä: • Emulsiomuotoiset lääkevalmisteet • Propofoli, Stesolid • Vaahtoavat lääkevalmisteet: • K-vitamiini, amiodaroni • Suuret molekyylit • Hepariini

 9. Lääkelaimennoksen tekeminen • Laimennoksen tekeminen valmistajan tai yksikkökohtaisen ohjeistuksen mukaisesti • Laimentimen valinta • Pitoisuus • Laimennettavan lääkkeen ja laimentimen määrä • Laimentaminen tiettyyn pitoisuuteen: • Laimentimen ja lääkkeen määrä mitattava! • Lääkevalmisteiden yhteensopivuus ruiskussa • Perusperiaate: vain yksi lääkelisäys • EPIduraali-infuusiot • standardi-infuusiot, lääkkeiden yhteensopivuus tutkittu • Sekoittaminen!

 10. Säilyvyyteen vaikuttavia seikkoja • Mikrobiologinen säilyvyys • Aseptinen työtapa • Merkittävin kontaminaation lähde on käyttökuntoon saattaja • Työtilan, työympäristön merkitys • Fysikaalinen ja kemiallinen säilyvyys • Lämpötila • Säilytys huoneenlämmössä/jääkaapissa • Valo • Valolta suojaaminen säilytyksen/lääkkeen annon ajan

 11. Lääkkeiden yhteensopimattomuus • Y-site • Infuusio/lääkkeen antaminen samaan infuusioreittiin kolmitiehanan kautta • ”sakka-reaktiot” • Saostuma  kanyylin/infuusioletkun tukkeutuminen • Hiutaleet, hienojakoinen saostuma (näkymätön sakka) • Lääkeaineiden pitoisuudet liuoksissa vaikuttavat saostumiseen (saostuman määrä)

 12. Lääkkeiden yhteensopimattomuus • Yhteensopimattomuuden kannalta haastavia lääkkeitä: • Midatsolaami • Tiopentaali • Lihasrelaksantit • Propofoli • Dobutamiini • Furosemidi • Haloperidoli • Vankomysiini

More Related