Download
markkinoinnin perusteet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Markkinoinnin perusteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Markkinoinnin perusteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Markkinoinnin perusteet 10.2 jakelutie eli -kanava Lähde: ”Markkinoinnin perusteet” Lahtinen-Isoviita, 2004 Avaintulos Oy

  2. Jakelutie eli jakelukanava • Jakelukanava on reitti, jota pitkin tuotteet markkinoidaantuottajilta loppukäyttäjille • loppukäyttäjiä voivat olla kuluttajataloudet, yritykset, julkistaloudet ja järjestöt • Jakelutiehen kuuluvat kaikki ne … • tukku- ja vähittäiskauppayksiköt, valmistajat ja tuotteen loppukäyttäjät, • … joille tuotteen omistusoikeus jakeluketjun jossain vaiheessa siirtyy • Tuotteen yksittäinen varastointipaikka ja tavaroiden kuljetusreitti eivät tämän määrittelyn mukaan ole osa jakelutietä LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet

  3. Jakelutie -kuva Jokaisessa näistä vaiheesta tapahtuu ”tuotteen omistajan vaihdos” LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet

  4. Jakelukanavapäätökset • Jakelukanavan valinta tarkoittaa päätöstä siitä, • mitkä kanavatyypit ja • yksittäiset jakelijat valitaan tuotteen jälleenmyyjiksi • aikaisemmin saattoi käydä niin, että tuotteen valmistaja ei voinut vaikuttaa jälleenmyyjien valintaan juuri mitenkään LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet

  5. Jakelukanavan tehtävistä • Jakelukanavalla on useita tehtäviä • informaation hankinta eli toimintaympäristöä koskevan markkinatutkimustiedon keruu ja jakelu • myynnin tukeminen ja asiakaskontaktiverkoston luominen • tarjousten laatiminen ja • neuvottelutuloksen aikaansaaminen hinnoista ja muista kaupan ehdoista • Logistiikka (tuotteen fyysinen jakelu) ja siihen liittyvä asiakaspalvelu ja rahoitustehtävä kuuluvat usein jakelukanavien tehtäviin LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet

  6. Valmistaja - loppukäyttäjä • Olisi mahdotonta toimia, jos valmistaja olisi yhteydessä kaikkiin loppukäyttäjiinsä! • kontaktien määrä nousisi mahdottomiin lukemiin • Siksi käytetään tukku- ja vähittäiskauppaporrasta • näin asiakaskontaktien määrä pysyy hallittavana LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet

  7. Jakelukanavanvalinta • Jakelukanavan selektiivisyys (valikoivuus) • kuinka monelle ja millaisille yrityksille tuotteen edustus annetaan tai yritetään saada? • Jakeluun käytettävät väliportaat • erikoisliikkeet, yleismyymälät, suoramarkkinointi, alennusmyymälät, tavaratalot, verkostomarkkinointi ja omat myymälät? • Rinnakkaisten jakelukanavien määrä • voiko olla mahdollista käyttää useita jakelukanavia samanaikaisesti esim. niin, että tuotteesta tehdään erillinen tavaratalo- ja erikoismyymäläversio? • Mitkä yksittäiset yritykset valitaan jälleenmyyjiksi • valinta on aina tuote- tai tilannekohtainen LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet

  8. Jakelun tyypit • Intensiivinen jakelu • kaikki halukkaat diilerit pääsevät jakelijoiksi • tavoitteena on saada maksimaalinen myymäläpeitto ja myynti • käytetään päivittäistavarakaupassa ja verkostomarkkinoinnissa • Selektiivinen jakelu • jakeluoikeus annetaan harvoille, tarkasti valituille yrityksille • oltava yrityskuvaltaan sopivia, koska valmistajan tavoitteena on luoda tuotteelle korkeatasoinen imago • erikoistavarat, esim. kodin- ja tietokoneet ja ohjelmistot sekä vaatteet • Yksinmyynti • jälleenmyyntioikeus alueella annetaan vain yhdelle jakelijalle • erityisesti erikoistavaroiden kauppa (autot, sairaalateknologia, design –tuotteet, vaatteet) LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet

  9. Yhteistyö ja työnjako … • Millä tavalla yritysten välinen • yhteistyö saadaan sujumaan ja • millainen työnjako onnistuu parhaiten? • Jakeluun sisältyy myös: • kampanjayhteistyö, kuljetusten järjestäminen, varastointi, tietoyhteistyö, rahoitus, jakelijoiden motivointi ja kumppaneilta saatava myynninedistämisapu LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet