1 / 17

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet. 3 –kerroksinen tuote. Lähde: ”Markkinoinnin perusteet” Lahtinen-Isoviita, 2004 Avaintulos Oy. Tuotteen kolmikerroksisuus. Markkinointimielessä tuote on monikerroksinen käsite Ostaminen perustuu tuotteen käytöstä saataviin hyötyihin …

jam
Download Presentation

Markkinoinnin perusteet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Markkinoinnin perusteet 3 –kerroksinen tuote Lähde: ”Markkinoinnin perusteet” Lahtinen-Isoviita, 2004 Avaintulos Oy

 2. Tuotteen kolmikerroksisuus • Markkinointimielessä tuote on monikerroksinen käsite • Ostaminen perustuu tuotteen käytöstä saataviin hyötyihin … • (tuotteen 3 -kerroksinen hyötypaketti ) • …joita tuodaan esille markkinoinnin keinoilla • ”voit hankkia myös edullisen ja monipuolisen lisälaitteen…” • ”voit käyttää tätä missä päin tahansa, kaikilla keleillä” • ”tämä hiushoide kestää tuulet ja tuiverrukset…”

 3. Tuotteen erilaistaminen • Asiakkaat saadaan tiedostamaan tietyn tuotteen poikkeavan joiltakin ominaisuuksiltaan edukseen kilpailevista tuotteista • Erottuminen kilpailevista tuotteista on lähinnä • mielikuvienja • oheispalvelujen ansiota(kännykät, kännyoperaattorit)

 4. Tuote on…? • Markkinoinnin näkökulmasta tuotteita ovat • fyysiset tuotteet (aineelliset hyödykkeet), • palvelutuotteet (aineettomat hyödykkeet), • ihmiset, • paikkakunnat, • erilaiset organisaatiot ja yhteisöt sekä • ideat • TUOTE käsittää kaiken sen, jota voidaan tarjota markkinoilla huomattavaksi ja ostettavaksi

 5. Tuotteistaminen • Tuotteistamisella tarkoitetaan… • olemassa olevien mahdollisuuksien, • yrityksen osaamisen ja • ideoiden • …paketointia markkinoitavaan muotoon • ”Idea muuttuu tuotoksi…”

 6. Hyödyke • Hyödyke on yhteisnimi kaikelle, mitä yritys tarjoaa asiakkaiden huomattavaksi ja ostettavaksi • Hyödykkeitä ovat siten tavarat ja palvelut

 7. Kulutushyödyke • Kulutushyödykkeet ovat tavaroita ja palveluja, joita ostavat lähinnä yksityistaloudet • Niitä hankitaan lopulliseen kulutukseen • Sekä kulutus- että tuotantohyödykkeet jaetaan aineellisiin ja aineettomiin

 8. Aineellinen ja aineeton kulutushyödyke • Aineelliset kulutushyödykkeet jaetaan kestoisuuden perusteella • kertakäyttö-, • lyhytkesto- ja • pitkäkestotavaroihin • Aineeton kulutushyödyke • Aineettomat kulutushyödykkeet jaetaan • henkilökohtaisiin ja • kestokulutuspalveluihin

 9. Tuotantohyödyke • Tuotantohyödykkeitä ostavat… • yritykset, • järjestöt, • julkistaloudet ja • ammatinharjoittajat • …tulon ansaitsemistarkoituksessa • Sama tuote, esimerkiksi auto, voi olla sekä kulutus- että tuotantohyödyke

 10. Aineellinen ja aineeton tuotantohyödyke • Aineellisia tuotantohyödykkeitä ovat esimerkiksi • maa, • raaka-aineet, • koneet, • laitteet, • tarvikkeet ja • rakennukset. • Aineettomia tuotantohyödykkeitä taas ovat esimerkiksi • ihmisen työpanos ja • taitotieto (know-how)

 11. Tavara ja palvelu • Tavara on aineellinen hyödyke, silmin havaittava ja käsin kosketeltava, fyysinen tuote • Palvelu on aineeton hyödyke • Palveluja markkinoidaan joko sellaisinaan tai osana tuotekokonaisuutta, joka koostuu osin tavaroista

 12. Tuote • Tuote on tavaroista, palveluista ja mielikuvista muodostuva kokonaisuus, jota yritys markkinoi • Sen osia ovat • ydintuote, • mielikuvatuote ja • oheispalvelut

 13. Ydintuote • Ydintuote on se ydinpalvelu tai konkreettinen tavara, jonka asiakas ostaa

 14. Mielikuvatuote • Mielikuvatuote muodostuu esimerkiksi seuraavista elementeistä: • tuotenimi, • brandi, • pakkaus, • väri, • muoto, • palveluympäristö ja • tuotteen maine

 15. Oheispalvelut • Oheispalvelut ovat erilaisia lisäpalveluja, jotka voidaan liittää ydintuotteeseen • Niillä yritys muokkaa tuotetarjouksensa vastaamaan asiakkaidensa yksilöllisiä tarpeita • Ne antavat tuotteelle lisäarvoa (=lisähyöty asiakkaalle)

 16. 3-kerroksinen tuote Oheispalvelut Mielikuvatuote Ydintuote

More Related