slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MONITOROVANIE VPLYVU ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MONITOROVANIE VPLYVU ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

MONITOROVANIE VPLYVU ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

ŠTÁTNY G EOLOGIC KÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA, BRATISLAVA. MONITOROVANIE VPLYVU ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ČIASTKOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM GEOLOGICKÉ FAKTORY KLUKANOVÁ ALENA. Definícia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MONITOROVANIE VPLYVU ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE' - todd-perkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA, BRATISLAVA

 • MONITOROVANIE VPLYVU ŤAŽBY
 • NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 • – ČIASTKOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM GEOLOGICKÉ FAKTORY
 • KLUKANOVÁ ALENA
defin cia
Definícia

Monitoring je sledovanie určeného javu alebo parametra v presne definovaných rovnakých časových a priestorových podmienkach.

hist ria
História
 • Stretnutie ministrov - Luzern 1990

Ekologický akčný program pre Strednú a Východnú Európu

 • Uznesenie vlády č. 623(21. december 1990)

koncepcia monitoringu na území SR

 • Rio de Janeiro 1992 – Summit Zeme
 • Uznesenie vlády č.449 (1992) - realizácia celoplošného monitorovacieho systému a čiastkových monitorovacích systémov pre jednotlivé zložky životného prostredia.
slide4

Uznesenie vlády č.620 (7. september 1993)- zabezpečenie výkonu funkcie stredísk čiastkových monitorovacích systémov a prostredníctvom nich koordinovať vlastnú realizáciu čiastkových monitorovacích systémov a parciálnych informačných systémov.

 • Uznesenie vlády č.7 (12. januára 2000)
 • Informačný a monitorovací systém.
 • Systém monitorovania a informačný systém je potrebné chápať ako jeden z dôležitých nástrojov pre zabezpečenie ochrany a tvorby životného prostredia SR, ktorý je súčasne základom pre rozhodovanie sa o súčasných aktivitách a tiež o perspektívnych zámeroch v oblasti životného prostredia.
monitor ovac syst m ivotn ho prostredia sr
Monitorovací systém životného prostredia SR

Monitorovací systém životného prostredia je systematické, v čase a priestore definované pozorovanie presne určených atribútov zložiek životného prostredia a vplyvov na ne pôsobiacich (spravidla v bodoch, tvoriacich monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrne potom väčší územný celok.

slide6

Monitorovací systém životného prostredia:

Garant Stredisko

Ovzdušie MŽP SR SHMU Bratislava

Meteorologia a klimatologiaMŽP SR SHMU Bratislava

Voda MŽP SR SHMU Bratislava

Geologické faktoryMŽP SR ŠGÚDŠ Bratislava

PôdaMP SR VUPOP Bratislava

Biota (fauna a flora) MŽP SR SAŽP B.Bystrica

LesyMP SR LVU Zvolen

OdpadyMŽP SR SAŽP B.Bystrica

Cudzorodé látky v požívatinách MP SR VUP Bratislava

Rádioaktivitaživotného prostredia MŽP SRSHMU Bratislava

monitor ovac s yst m g eologic k f a k tor y
Monitorovacísystém geologickéfaktory

Monitorujú sa hlavne geologické hazardy, t.j. škodlivé, prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku človeka. Monitoring slúži na sledovanie a vyhodnocovanie mechanizmu negatívnych zmien v geologickom prostredí.

slide8

01 Zosuny a iné svahové deformácie

02 Erózne procesy

03 Procesy zvetrávania

04 Objemovo nestále sedimenty

05 Vplyv ťažby na životné prostredie

06 Zmeny antropogénnych sedimentov

07 Stabilita horninových masívov pod historickými objektami

08 Antropogénne sedimenty pochované

09 Tektonická a seizmická aktivita územia

10 Monitorovanie kvality snehovej pokrývky

11 Monitorovanie seizmických javov

12 Monitorovanie aktívnych riečnych sedimentov

13 Monitorovanie objemovej aktivity radónu

koncepcia ms gf 2006 2010
Koncepcia ČMS GF – 2006 - 2010
 • Zosuvy a iné svahové deformácie
 • Tektonická a seizmická aktivita územia
 • Antropogénne sedimenty zakryté
 • Vplyv ťažby na životné prostredie
 • Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí
 • Stabilita horninových masívov pod historickými objektami
 • Monitorovanie riečnych sedimentov
 • Objemovo nestále zeminy
vplyv a by na ivotn prostredie
Vplyv ťažby na životné prostredie
 • zmeny reliéfu
 • vytvorenie veľkých vyrúbaných priestorov v podzemí aj na povrchu
 • prejavy podrúbania - sadanie a prepadávanie územia
 • odvodňovanie horninových komplexov
 • zníženie výdatnosti využívaných zdrojov
 • vytváranie bezodtokových depresií
slide12
zmeny hydrogeologického režimu podzemných vôd
 • zmeny chemického zloženia pôd a vôd
 • degradácia pôd
 • vznik výsypiek, odvalov, odkalísk sobsahom kontaminantov
 • aktivácia geodynamických javov, predovšetkým svahových deformácií.
kroky monitorovania
Kroky monitorovania :
 • zmeny kvality podzemných a povrchových vôd (kontaminácie banskými vodami a výluhmi z háld a odkalísk)
 • zmeny kvality aktívnych riečnych sedimentov
 • terénne zmeny vzniknuté podrúbaním a to:
  • vertikálne - poklesy, prepadliská, javy majúce za následok vznik močiarov, poruchy na stavbách
  • horizontálne - rôzne druhy povrchových deformácií.
tiavnicko hodru sk rudn obvod
Štiavnicko-Hodrušský rudný obvod

Hodrušský potok nad štôlňou Zlatý stôl - 200 mg.l-1 - voda nízko mineralizovaná A2-S2(SO4) prechodného až S2(SO4) nevýrazného typu

 • Voznická dedičná štôľňa
 • Nová odvodňovacia štôľňa
 • štôlňa Zlatý stôl
 • odkalisko v Hodruši
slide15

OdkaliskoHodruša

NOŠ

Štôlňa Zlatý stôl

VOŠ

element

potok nad

odkal.

výtok z

odkaliska

potok

pod

odkal.

ústie

štôlne

1 km

pod

ústim

štôlne

potok

nad štôlňou

ústie

štôlne

potok

1 km

pod

štôlňou

ústie

štôlne

geol. slo

BŠ-1

BŠ-2

BŠ-3

BŠ-4

BŠ-5

BŠ-7

BŠ-8

BŠ-9

BŠ-6

Q

100

5

100

20

20

25

10

35

200

pH

7,88

7,75

8,01

7,85

7,91

7,9

7,65

7,9

7,45

T.D.S.

305

314

338

710

707

214

825

283

1 281

SO4

73

92

90

282

280

73,8

148

82,5

674

Cl

6,5

5,0

7,2

4,2

3,7

2,5

1,8

2,5

6,4

NO3

5,1

1,0

4,9

1,8

2,0

5,9

0,8

5,0

1,7

Fe

0,20

0,45

0,99

0,47

0,40

0,08

0,20

0,09

8,1

Mn

0,07

0,45

0,24

0,53

0,43

0,03

0,38

0,05

5,2

Al

0,26

0,69

0,26

0,08

0,08

0,10

0,03

0,03

0,77

Pb

0,9

1,7

1,0

0,2

1,0

0,1

0,1

0,2

19,9

Zn

7,5

0,5

45

1 062

892

3,0

1,5

3,0

9 690

Cu

3,7

1,7

9,0

3,1

1,2

2,4

1,7

1,7

73

Cr

0,9

0,6

1,6

0,2

0,4

0,2

0,3

0,2

0,7

Co

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,1

0,2

0,2

11,5

Hg

0,33

0,6

0,32

0,32

0,30

0,32

0,30

0,32

0,32

Ni

2,4

3,8

2,0

1,6

1,0

0,9

1,2

0,5

8,5

As

0,20

0,18

0,78

0,02

0,36

0,01

0,06

0,20

4,60

Ag

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,1

0,2

0,3

Cd

0,1

0,1

0,1

1,0

4,3

0,2

0,2

0,1

4,3

Se

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

0,02

0,01

0,03

0,01

T.D.S.mg.l-1, PbSe vg.l-1; (Q) - l.s-1.

slide16

štôlňa Zlatý stôl - mineralizácia 4x vyššia (nad 800 mg.l-1)

sírany a hydrogénuhličitany alkálií a alkalických kovov

Fe, Mn a Al o 1 rád zvýšené obsahy

25x obsah Zn.

odkalisko - obsah K (10x)

obsahy Fe a Mn (25 x)

Fe, Mn, K, Zn, Pb, Cu a Cr – mierny nárast

VDŠ- celková mineralizácia 6x vyššie

sírany (8x)

100 x Fe a Mn

1 000 x Zn (2,79,69 mg.l-1).

NOŠ - 3x celková mineralizácia a sírany

najvyššie nárasty - Zn.

slide17
poruchy na objektoch - oblasť Štiavnických Baní, Banskej Belej a v Banskej Štiavnici
   • tri kategórie územných celkov podľa hĺbky podrúbania (I. kat. 70 – 120 m, II. kat. 40 – 70 m, III. kat. 0 – 40 m).
   • prejavy subsidencie povrchu územia - napr. na žile Terézia - zrútenie stropu
   • 300 m JV od rybníka Ottergrund,
   • komunikácia od rybníka Červená studňa smerom k rybníku Ottergrund. – permanentné poklesy
   • prepadlisko po starej šachte pod Weiden štôlňou.
 • antropógennne sedimenty - banské haldy a výsypky
handlovsko c ge sk hnedouho n rev r
Handlovsko  Cígeľský hnedouhoľný revír
 • Vplyv banskej činnosti na prírodné vody
 • Vplyv banskej činnosti na povrch územia
vplyv banskej innosti na pr rodn vody
Vplyv banskej činnosti na prírodné vody
 • baňa Cígeľ - hlavná štôlňa, ktorá ústí pri závode Cígeľ – Q = 80,21 l.s-1
 • potok nad Hlavnou štôlňou cca 0,55 l.s-1.
 • odvodňovacia štôlňa 921-0, ktorá ústí v Malej Lehote - 65,44 l.s-1
 • potok cca 1 000 m pod ústim štôlne - 80150 l.s-1
 • Hlavná štôľňa pod závodom Cígeľ - celková mineralizácie +150200 mg.l-1 (sírany).
 • Železo, nikel, mangán (3 x)
 • Síra, arzén a cadmium 10 x
 • Zn, Cu, a Cr – 2x.
 • štôľňa - Malá Lehota 34 x vyššia celková mineralizácia - nad 2 000 mg.l-1 - sírany(510x)
slide25

Baňa Cígeľ

Baňa Handlová

štôlňa Cígeľ

štôlňa Lehota

štôlňa Handlová (pri Rybe)

štôlňa Cígeľ (Hlboká dolina)

element

potok nad

štôlňou

ústie

štôlne

potok

1 km

pod

štôlňou

ústie

štôlne

potok

1 km

pod

štôlňou

potok

nad štôlňou

ústie

štôlne

potok

1 km

pod

štôlňou

ústie

štôlne

potok

1 km

pod

štôlňou

geol. číslo

BC-1

BC-2

BC-3

BC-5

BC-6

BH-1

BH-2

BH-3

BH-5

BH-6

CHSKMn

3,45

4,20

4,00

2,60

2,85

1,35

2,35

2,10

2,35

1,80

Vol. CO2

11,20

11,0

0

37,40

8,80

4,40

8,80

0

6,60

2,20

SiO2

21,15

31,71

30,05

19,81

18,85

19,70

29,62

26,30

33,71

31,20

MIN.

419,95

734,69

592,07

1900,07

2012,42

644,33

516,73

644,42

822,64

691,52

Li

0,010

0,078

0,070

0,16

0,120

0,080

0,041

0,050

0,086

0,055

Na

10,12

69,90

31,35

126,80

141,0

45,21

36,80

38,80

49,40

38,45

K

2,88

12,62

11,15

22,17

23,30

9,85

8,66

11,80

17,21

13,37

NH4

0,050

0,720

0,65

0,055

0,08

0,62

2,72

0,07

0,240

0,24

Ca

64,35

70,20

75,20

232,00

238,5

90,35

63,40

86,80

100,20

88,60

Mg

23,15

22,13

24,25

104,40

100,50

24,70

16,33

30,10

37,20

30,6

Sr

0,35

0,45

0,40

1,31

0,97

0,24

0,65

1,10

0,60

0,44

Fe

0,05

3,56

0,68

3,50

0,42

0,35

1,17

0,08

3,72

1,27

Mn

0,21

0,52

0,35

1,97

1,27

0,28

0,16

0,15

1,02

0,62

Al

0,22

0,052

0,27

0,12

0,24

0,31

0,9760

0,10

0,14

0,33

Zn

0,0030

0,0177

0,0250

0,0415

0,0080

0,0080

0,0426

0,0150

0,0119

0,0022

Cu

0,0010

0,0039

0,0031

0,0016

0,0030

0,0010

0,0192

0,0020

0,0021

0,0004

Cl

5,05

3,74

3,98

41,53

40,70

5,42

12,92

6,05

2,95

3,05

F

0,08

0,10

0,18

0,10

0,07

0,11

0,10

0,22

0,10

0,10

SO4

76,20

104,10

138,20

657,15

805,80

248,80

142,40

238,8

379,00

296,50

NO2

0,01

0,20

0,23

0,02

0,02

0,03

1,79

0,05

0,26

0,04

NO3

1,50

2,45

6,24

11,70

6,65

3,11

6,40

5,50

3,45

3,50

PO4

0,05

0,05

0,32

0,020

0,15

0,08

0,42

0,22

0,060

0,15

HCO3

213,5

402,75

268,5

671,20

634,00

198,30

192,25

198,30

183,05

183,05

Cr

0,0006

0,0037

0,0008

0,0024

0,0042

0,0015

0,0031

0,0002

0,0024

0,0008

As

0,0008

0,0162

0,0033

0,0022

0,0065

0,0025

0,0221

0,0085

0,0550

0,0245

Cd

0,0001

0,0001

0,0007

0,0002

0,0004

0,0001

0,0001

0,0001

0,0050

0

Se

0,00002

0,00007

0,00008

0,00002

0,00009

0,00003

0,00009

0,00004

0,00001

0,0003

Pb

0,0002

0,0037

0,0007

0,0005

0,0004

0,0002

0,0025

0,0006

0,0179

0,0004

Hg

0,0005

0,0007

0,0200

0,0007

0,00002

0,0003

0,0007

0,0004

0,0007

0,0001

Ba

0,0400

0,0300

0,0004

0,0700

0,0080

0,9000

0,0080

0,1800

0,1500

0,0800

Co

0,0004

0,0003

0,0002

0,0033

0,0060

0,0001

0,0002

0,0002

0,0034

0,0004

Ni

0,0015

0,0016

0,0003

0,0118

0,0205

0,0010

0,0015

0,0080

0,0029

0,0003

Ag

0,0008

0,0004

0,0004

0,0030

0,0008

0,0004

0,0004

0,0001

0,0005

slide26

Profil zosuvom vyvolaným ťažbou uhlia S od obce Podhradie (podľa Fussgänger et al, 1985) 1 – andezity, 2 – nadložné tufitické íly, 3 – uhoľný sloj (1-3 – sarmat), 4 – podložné tufity (báden), 5 – aktivizovaný zosuv, 6 – teleso potenciálneho zosuvu, 7 – prieskumné vrty, 8 – šmykové plochy, 9 – odlučná stena zosuvu

vplyv banskej innosti na povrch zemia
Vplyv banskej činnosti na povrch územia

Medzi gravitačnými deformáciami svahov a ťažbou uhlia vzniká komplikovaná vzájomná väzba, na jednej strane gravitačné poruchy vplývajú na ťažbu uhlia, na druhej strane ťažba aktivuje už existujúce svahové deformácie.

meranie pohybov
Meranie pohybov
 • terčové meradlo TM-71
  • Vzájomný pohyb dvoch skalných blokov vykazuje pohyb cca 2 cm za rok
 • geodetické metódy - zmeny povrchu sú merané ako pohyb pozorovacích bodov bodového poľa.
nebezpe enstvo nast va
Nebezpečenstvo nastáva:
 • podrezaním alebo priťažením zosuvných svahov
 • výstavbou nových komunikácií a obytných štvrtí v nestabilných zosuvných územiach

Handlová - Morovniansky oblúk, Kunešovská cesta a pod.

zhodnotenie
Zhodnotenie

Štiavnicko - hodrušský rudný obvod

 • mobilizácia ťažkých kovov v pôdach a v aktívnych riečnych sedimentoch, v povrchových a podzemných vodách
 • kvalitatívne a kvalitatívne zmeny podzemných a povrchových vôd
 • kontaminácia zemín v celom rudnom rajóne od háld a odkalísk
 • kontaminácia aktívnych riečnych sedimentov
 • výskyt zvýšeného množstva radónu v meste Banská Štiavnica
 • prejavy podrúbania, závaly a prepadliská.
handlovsko c ge sk hnedouho n rev r1
Handlovsko - Cígeľský hnedouhoľný revír
 • vertikálne a horizontálne zmeny povrchu, poklesávanie a zosuvy,
 • zmeny hydrogeologických pomerov,
 • kontaminácia pôd a povrchových a podzemných vôd,
 • aktivácia svahových pohybov.
slide36

Systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí,

vznikajúcich banskou činnosťou.