Download
podnikate sk prostredie na slovensku gem 2013 nes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES

Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GEM Slovakia 2013 Podnikateľské prostredie na SlovenskuGEM 2013 NES National Expert Survey Národný prieskum názorov expertov

 2. Úvod o NES • Hodnotenie podmienok na podnikanie (inštitucionálneho rámca krajiny), najmä z pohľadu nových a rastúcich firiem • Jednotná osvedčená metodika • Dostupný pre všetky krajiny GEM (69 krajín sveta, z toho 29 krajín Európy a 23 innovation-driven ekonomík) • barometer podnikateľského prostredia • komplexný a harmonizovaný pohľad • cenné informácie pre tvorcov politík, výskumníkov, sektor školstva a vzdelávania

 3. Kľúčové rámcové podmienky • Financovanie • Vládne politiky (konkrétne politiky, priority a podpora) • Vládne politiky (byrokracia, dane) • Vládne programy • Vzdelávanie (základné a stredné) • Vzdelávanie (odborné, profesné, vysokoškolské) • Transfer V&V • Prístup ku komerčnej infraštruktúre a infraštruktúre služieb • Dynamika trhu • Trhové obmedzenia • Prístup k fyzickej infraštruktúre a službám • Kultúrne a spoločenské normy

 4. Ďalšie podmienky na podnikanie • Vnímanie existencie podnikateľských príležitostí • Schopnosti a znalosti na začatie podnikania • Spoločenský imidž podnikateľov • Situácia v právach duševného vlastníctva • Podmienky na podnikanie žien • Podpora vysoko rastového podnikania • Záujem podnikov o inovácie • Záujem spotrebiteľov o inovácie • Work-life ballance • Spokojnosť so životom (Well-being) • Podnikanie mládeže (14-20 rokov) - 3 podm. • Podnikanie mladých (21-34 rokov) - 3 podm.

 5. Hodnotenie v NES • Hodnotenie na škále 1 (najhoršie) až 5 (najlepšie) • Hodnotenie jednotlivých dimenzií podmienok na podnikanie (konkrétne špecifické oblasti) • Súhrnné hodnotenie podmienok na podnikanie (na základe adekvátnej štatistickej metódy) 5 1 3 2 4

 6. Kľúčové podmienky: Slovensko 2011-2013 Fyzická infraštruktúra Vládne politiky (byrokracia, dane) Vládne politiky (priority, podpora) Vzdelávanie (základné, stredné) Transfer vedy a výskumu Kult. a spol. normy

 7. Kľúčové podmienky: Slovensko a Európa

 8. Kľúčové podmienky: Slovensko a innovation-driven

 9. Kľúčové podmienky: Slovensko a V4

 10. Kľúčové podmienky: zhrnutie I.

 11. Kľúčové podmienky: zhrnutie II. • Podpriemerné podmienky na podnikanie • Hodnotenie sa zhoršuje, zaostávanie sa prehlbuje • Problematické rámcové podmienky: • Vládne politiky (priority, podpora) • Vládne politiky (byrokracia, dane) • Transfer V&V • Kultúrne a spoločenské normy • Pozitívne rámcové podmienky: • Fyzická infraštruktúra • Vzdelávanie (odborné, profesné, VŠ) • Dynamika trhu

 12. Bližší pohľad: vládne politiky (byrokracia, dane)

 13. 2013 vs. 2012: najväčšie zlepšenia

 14. 2013 vs. 2012: najväčšie zhoršenia

 15. Otvorené otázky: najväčšie obmedzenia • Najčastejšie uvádzané prekážky obmedzujúce podnikateľskú aktivitu (% respondentov, ktorí ich uviedli): 2013 (2012) • Legislatíva (komplikovaná, časté zmeny) 51,6% (30,3%) • Byrokracia, administratívne zaťaženie 45,1% (36,4%) • Vymožiteľnosť práva 41,9% (54,6%) • Korupcia 35,5% (27,3%) • Vysoké odvodové zaťaženie 32,2% (24,2%)

 16. Otvorené otázky: odporúčania • Najčastejšie uvádzané odporúčania pre zlepšenie podnikateľskej aktivity (% respondentov, ktorí ich uviedli): 2013 (2012) • Znížiť byrokraciu a adm. zaťaženie37,9%(35,5%) • Zlepšiť vymožiteľnosť práva 31,0%(41,9%) • Zlepšiť a zmeniť vzdelávanie27,6%(25,8%) • Jednoduchšia a stabilnejšia legistatíva27,6%(35,5%) • Zlepšiť (vládne) programy20,7%(16,1%)

 17. GEM 2013 NES: zhrnutie • Celková kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku v porovnaní s Európou a innovation-driven krajinami je podpriemerná • Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku sa každoročne znižuje • Najhoršie podmienky na podnikanie stagnujú prípadne sa prepadajú ešte hlbšie • Najvýraznejšie sa zhoršuje oblasť podpory podnikania zo strany vlády a spoločenská klíma vo vzťahu k podnikaniu • Pretrvávajú chronické nedostatky: komplikovaná legislatíva, byrokracia, vymožiteľnosť práva, korupcia • Potreba zamerať sa aj na vládne programy a vzdelávanie

 18. Ďakujem! Otázky?