Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES - PowerPoint PPT Presentation

podnikate sk prostredie na slovensku gem 2013 nes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES

play fullscreen
1 / 18
Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES
125 Views
Download Presentation
guy
Download Presentation

Podnikateľské prostredie na Slovensku GEM 2013 NES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GEM Slovakia 2013 Podnikateľské prostredie na SlovenskuGEM 2013 NES National Expert Survey Národný prieskum názorov expertov

 2. Úvod o NES • Hodnotenie podmienok na podnikanie (inštitucionálneho rámca krajiny), najmä z pohľadu nových a rastúcich firiem • Jednotná osvedčená metodika • Dostupný pre všetky krajiny GEM (69 krajín sveta, z toho 29 krajín Európy a 23 innovation-driven ekonomík) • barometer podnikateľského prostredia • komplexný a harmonizovaný pohľad • cenné informácie pre tvorcov politík, výskumníkov, sektor školstva a vzdelávania

 3. Kľúčové rámcové podmienky • Financovanie • Vládne politiky (konkrétne politiky, priority a podpora) • Vládne politiky (byrokracia, dane) • Vládne programy • Vzdelávanie (základné a stredné) • Vzdelávanie (odborné, profesné, vysokoškolské) • Transfer V&V • Prístup ku komerčnej infraštruktúre a infraštruktúre služieb • Dynamika trhu • Trhové obmedzenia • Prístup k fyzickej infraštruktúre a službám • Kultúrne a spoločenské normy

 4. Ďalšie podmienky na podnikanie • Vnímanie existencie podnikateľských príležitostí • Schopnosti a znalosti na začatie podnikania • Spoločenský imidž podnikateľov • Situácia v právach duševného vlastníctva • Podmienky na podnikanie žien • Podpora vysoko rastového podnikania • Záujem podnikov o inovácie • Záujem spotrebiteľov o inovácie • Work-life ballance • Spokojnosť so životom (Well-being) • Podnikanie mládeže (14-20 rokov) - 3 podm. • Podnikanie mladých (21-34 rokov) - 3 podm.

 5. Hodnotenie v NES • Hodnotenie na škále 1 (najhoršie) až 5 (najlepšie) • Hodnotenie jednotlivých dimenzií podmienok na podnikanie (konkrétne špecifické oblasti) • Súhrnné hodnotenie podmienok na podnikanie (na základe adekvátnej štatistickej metódy) 5 1 3 2 4

 6. Kľúčové podmienky: Slovensko 2011-2013 Fyzická infraštruktúra Vládne politiky (byrokracia, dane) Vládne politiky (priority, podpora) Vzdelávanie (základné, stredné) Transfer vedy a výskumu Kult. a spol. normy

 7. Kľúčové podmienky: Slovensko a Európa

 8. Kľúčové podmienky: Slovensko a innovation-driven

 9. Kľúčové podmienky: Slovensko a V4

 10. Kľúčové podmienky: zhrnutie I.

 11. Kľúčové podmienky: zhrnutie II. • Podpriemerné podmienky na podnikanie • Hodnotenie sa zhoršuje, zaostávanie sa prehlbuje • Problematické rámcové podmienky: • Vládne politiky (priority, podpora) • Vládne politiky (byrokracia, dane) • Transfer V&V • Kultúrne a spoločenské normy • Pozitívne rámcové podmienky: • Fyzická infraštruktúra • Vzdelávanie (odborné, profesné, VŠ) • Dynamika trhu

 12. Bližší pohľad: vládne politiky (byrokracia, dane)

 13. 2013 vs. 2012: najväčšie zlepšenia

 14. 2013 vs. 2012: najväčšie zhoršenia

 15. Otvorené otázky: najväčšie obmedzenia • Najčastejšie uvádzané prekážky obmedzujúce podnikateľskú aktivitu (% respondentov, ktorí ich uviedli): 2013 (2012) • Legislatíva (komplikovaná, časté zmeny) 51,6% (30,3%) • Byrokracia, administratívne zaťaženie 45,1% (36,4%) • Vymožiteľnosť práva 41,9% (54,6%) • Korupcia 35,5% (27,3%) • Vysoké odvodové zaťaženie 32,2% (24,2%)

 16. Otvorené otázky: odporúčania • Najčastejšie uvádzané odporúčania pre zlepšenie podnikateľskej aktivity (% respondentov, ktorí ich uviedli): 2013 (2012) • Znížiť byrokraciu a adm. zaťaženie37,9%(35,5%) • Zlepšiť vymožiteľnosť práva 31,0%(41,9%) • Zlepšiť a zmeniť vzdelávanie27,6%(25,8%) • Jednoduchšia a stabilnejšia legistatíva27,6%(35,5%) • Zlepšiť (vládne) programy20,7%(16,1%)

 17. GEM 2013 NES: zhrnutie • Celková kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku v porovnaní s Európou a innovation-driven krajinami je podpriemerná • Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku sa každoročne znižuje • Najhoršie podmienky na podnikanie stagnujú prípadne sa prepadajú ešte hlbšie • Najvýraznejšie sa zhoršuje oblasť podpory podnikania zo strany vlády a spoločenská klíma vo vzťahu k podnikaniu • Pretrvávajú chronické nedostatky: komplikovaná legislatíva, byrokracia, vymožiteľnosť práva, korupcia • Potreba zamerať sa aj na vládne programy a vzdelávanie

 18. Ďakujem! Otázky?