Download
zdroje a potenci l biomasy legislat vne prostredie na energetick vyu vanie biomasy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZDROJE A POTENCIÁL BIOMASY LEGISLATÍVNE PROSTREDIE NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZDROJE A POTENCIÁL BIOMASY LEGISLATÍVNE PROSTREDIE NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY

ZDROJE A POTENCIÁL BIOMASY LEGISLATÍVNE PROSTREDIE NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY

122 Views Download Presentation
Download Presentation

ZDROJE A POTENCIÁL BIOMASY LEGISLATÍVNE PROSTREDIE NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZDROJE A POTENCIÁL BIOMASYLEGISLATÍVNE PROSTREDIE NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY Ing. František Zacharda,CSc AGROBIOENERGIA Združenie pre poľnohospodársku biomasu Sládkovičovo, 24.január 2008

 2. ENERGETICKÁ POLITIKA EÚ • KONTROLA VONKAJŠEJ ZÁVISLOSTI NA PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOCH • KONTROLA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE • INTEGRÁCIA EURÓPSKÝCH ENERGETICKÝCH TRHOV

 3. ZABEZPEČENIE PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV SR Viac ako 90% PEZ sa dováža, z toho: - jadrové palivo 100% - čierne uhlie 100% - zemný plyn 100% - ropa 98% - hnedé uhlie 21% Domáce zdroje PEZ: - hnedé uhlie 79% - ropa 2%

 4. SPOTREBA ENERGIE V SR CELKOVÁ SPOTREBA ENERGIE NA SLOVENSKU JE 800 PJ CELKOVÁ SPOTREBA ENERGIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE JE 15 PJ TEORETICKÝ ENERGETICKÝ POTENCIÁL VYPRODUKOVANEJ BIOMASY JE 120 PJ PODIEL OZE NA CELKOVEJ SPOTREBE ENERGIE JE asi 4,2% Z TOHO BIOMASA TVORÍ POLOVICU t.j. asi 2,1% PODIEL NÁKLADOV NA ENERGIE NA CELKOVÝCH PRIAMYCH VÝROBNÝCH NAKLADOCH V POĽNOHOSPOD8RSTVE JE 12 – 16%

 5. ZDROJE BIOMASY V SR Definícia: „ Biomasa je hmota, ktorá vzniká ako produkt, polotovar alebo odpad v poľnohospodárstve a lesníctve a im príbuzných odvetviach, alebo ako biologicky rozložiteľný odpad v ostatných odvetviach hospodárstva, alebo ako biologicky rozložiteľný komunálny odpad “

 6. ŠTRUKTÚRA PLÔCH KRAJOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE v ha

 7. VÝMERA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V SR v ha

 8. ZBEROVÉ PLOCHY VYBRATÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN V SR

 9. ÚRODY HLAVNÝCH PLODÍN V SR V ROKU 2005

 10. PRIEMERNÁ HEKTÁROVÁ PRODUKCIA BIOMASY

 11. ZÁVISLOSŤ PRODUKCIE SLAMY NA ÚRODE ZRNA PRI OBILNINÁCH

 12. PODIEL PRODUKCIE SLAMY OBILNEJ V JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH NA JEJ CELKOVEJ PRODUKCII V SR

 13. PODIEL SLAMY OSTATNEJ V JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH NA JEJ CELKOVEJ PRODUKCII V SR

 14. PODIEL PRODUKCIE DREVNÉHO ODPADU V JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH NA JEHO CELKOVEJ PRODUKCII V SR

 15. Kraj Hovädzí dobytok Ošípané Hydina ks t.rok-1 ks t.rok-1 ks t.rok-1 BA 16 756 303 283 25 890 40 906 487 259 29 235 TT 87 240 1 579 044 278 275 439 675 2 101 932 126 115 TN 53 285 964 458 120 808 190 876 2 332 641 139 958 NR 83 539 1 512 056 317 470 501 602 3 738 784 224 327 ZA 72 516 1 312 540 36 700 57 986 1 242 994 74 579 BB 81 510 1 475 331 139 109 219 792 1 451 716 87 102 PO 81 139 1 468 616 83 724 132 283 1 183 055 70 983 KE 51 904 939 462 106 289 167 936 1 545 689 92 741 SR 527 889 9 554 790 1 108 265 1 751 056 14 084 079 845 040 STAVY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A PRODUKCIA EXKREMENTOV

 16. PODIEL PRODUKCIE EXKREMENTOVŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY V JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH NA ICH CELKOVEJ PRODUKCII V SR

 17. LESNÁ BIOMASA • Ťažba dreva predstavuje významný národohospodársky produkt, v roku 2005 bola v objeme 10 190 tis. m3 dreva, z toho bolo 6 927 tis. m3 ihličnatých dreva a 3 263 tis. m3 listnatého dreva. Produkciu drevnej hmoty vhodnej na energetické využitie, predstavuje odpad pri ťažbe dreva, odpad z prebierky a čistenia lesného porastu. Celková produkcia predstavuje 1 810 000 ton drevnej hmoty. • Ďalšiu významnú časť energeticky využiteľného drevného odpadu tvorí odpad z drevospracujúceho priemyslu v objeme 1 410 000 ton, z čoho je 950 000 ton odpadu z mechanického spracovania dreva a 460 000 ton predstavuje čierny výluh pri chemickom spracovaní dreva. Na energetické účely môžeme použiť spolu 3 220 000 ton drevného odpadu.

 18. CELKOVÝ ENERGETICKÝ POTENCIÁLPÔDOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY

 19. LEGISLATÍVNE PROSTREDIE NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY • Právne predpisy platné v SR: • Zákony: • 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov • 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike • 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých • zákonov v znení neskorších predpisov • Nariadenia vlády: • 124/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou • 246/2005 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných • zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej • republiky • Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: • 2/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej • vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného • zisku a podklady na návrh ceny

 20. LEGISLATÍVNE PROSTREDIE NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE BIOMASY • Dokumenty platné v SR: • Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie (2003) • Koncepcia využívania poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely (2004) • Medzirezortné analýzy bariér a potenciálov rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (2003) • Správa o pokroku v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie vrátane stanovenia národných indikatívnych cieľov pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie (2004) • Národný program rozvoja biopalív (2005) • Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie (2006) • Národná správa Slovenskej republiky o pokroku pri dosahovaní cieľov (2006) • Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (2007)

 21. DOKUMENTY PLATNÉ V EÚ • Legislatíva platná v EÚ: • Smernica č. 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie (2001) • Smernica č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave (2003) • Dokumenty vypracované Európskou komisiou: • Správa Komisie v súlade s článkom 3 smernice 2001/77/ES, vyhodnotenie účinku legislatívnych nástrojov a ostatných politík Spoločenstva na rozvoj príspevku zdrojov obnoviteľnej energie v EÚ a návrhy konkrétnych opatrení (2004) • Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (2005) • Akčný plán o biomase (2005) • Správa o pokroku v oblasti biopalív (2007) • Správa o pokroku v oblasti obnoviteľných zdrojov elektrickej energie (2007) • Cestovná mapa pre obnoviteľnú energiu. Obnoviteľná energia v 21. storočí: budovanie udržateľnejšej budúcnosti (2007) • Energetická politika pre Európu (2007)

 22. NÁVRH PROGRAMU VYUŽÍVANIA BIOMASY V REZORTE PÔDÔHOSPODÁRSTVA -    pri zabezpečovaní tepelnej energie pre poľnohospodárske podniky vybudovať ročne minimálne 30 tepelných zariadení na spaľovanie biomasy s priemerným inštalovaným výkonom 300 kW, čo predstavuje investičné náklady okolo 200 mil. Sk, -        pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny vybudovať ročne minimálne 15 bioplynových staníc s priemerným inštalovaným výkonom 500 kW, čo predstavuje investičné náklady okolo 500 mil. Sk. Ročná výroba by predstavovala 81 GWh elektrickej energie a 29,1 TJ tepla, -    pre výrobu paliva pre maloodberateľov prehodnotiť riešenie výroby tvarovaných palív z pôdohospodárskej biomasy (brikety, pelety)

 23. LEGISLATÍVNE OPATRENIA NA ROZVOJ BIOENERGETIKY NÁVRH ZÁKONA O PODPORE VÝROBY ELEKTRINY Z OZE -         vytvorenie expertnej skupiny na prípravu zákona zo zástupcov MH SR, MP SR a odborných inštitúcií -         príprava návrhu zákona na verejné pripomienkovanie, -         predloženie zákona do NR SR - povinnosť výkupu elektriny z OZE, menovite z biomasy, - stanovenie pevných výkupných cien na dlhšie časové obdobie, 15 rokov - stanoviť podmienky pre výrobu, rozvod, využívanie a obchodovanie s energiou z obnoviteľných zdrojov, Vláda uložila v uznesení č. 383/2007 k návrhu stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie, termín na vypracovanie zákona – 31. 12. 2007.

 24. LEGISLATÍVNE OPATRENIA NA ROZVOJ BIOENERGETIKY • Akčný plán využívania biomasy: - legislatívny rámec - zdroje biomasy a energetický potenciál - náklady a prínosy - program využívania biomasy - čiastkové ciele v rezorte pôdohospodárstva a pre trh s biomasou - podporné mechanizmy Hlavný cieľ Akčného plánu pre poľnohospodárstvo sleduje zníženie výrobných nákladov v poľnohospodárskej prvovýrobe a to náhradou energie z klasických fosílnych palív energiou z vyprodukovanej biomasy. „ Zvyšovanie energetickej sebestačnosti farmy“

 25. LEGISLATÍVNE OPATRENIA NA ROZVOJ BIOENERGETIKY

 26. ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ SEBESTAČNOSTI FARMY • Zisťovanie produkčných parametrov - výber poľnohospodárskeho podniku, - produkcia rastlinnej výroby, - produkcia živočíšnej výroby. • Analýza zdrojov biomasy: - produkcia zdrojov biomasy v rastlinnej a živočíšnej výrobe, iné zdroje, - stanovenie energetického potenciálu zdrojov biomasy, - zisťovanie energetickej spotreby, pohonné hmoty, elektrickú energiu, zemný plyn, • Návrh energetického využitia biomasy - možnosť náhrady súčasných druhov energie energiou z biomasy.

 27. MOŽNOSTI ZVÝŠENIA ENERGETICKEJSEBESTAČNOSTI FARMY POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK: Celková výmera poľnohospodárskej pôdy: 2 374,5 ha Z toho: orná pôda: 2 311,0 ha vinohrady: 57,6 ha ostatná pôda: 6,1 ha Počty hospodárskych zvierat: Hovädzí dobytok – výkrm, 531 ks Dojnice: 498 ks Ošípané – výkrm : 2 282 ks Prasnice: 229 ks

 28. MOŽNOSTI ZVÝŠENIA ENERGETICKEJSEBESTAČNOSTI FARMY Možnosti náhrady spotrebovaných palív energiou biomasy Na výrobu tepla: Spotreba zemného plynu na podniku 199 184 m3 Zemný plyn na vykurovanie objektov: spotreba 199 184 m3,pri prepočte na výhrevnosť zemného plynu predstavuje energetický ekvivalent 6 971 GJ Celkový potenciál biomasy z rastlinnej výroby: slama spolu 53 523 GJ, z toho : slama hustosiatych obilnín 18 424 GJ Potreba náhrady zemného plynu slamou: 6 971 GJ – predstavuje asi 500 ton slamy pri výhrevnosti slamy 14 MJ/kg Úspora: cena zemného plynu, cena 11,83 Sk.m-3 , spolu 2 356 510 Sk cena slamy, 500 Sk.t-1, spolu 250 000Sk, potom úspora na cene paliva predstavuje 2 106 510 Sk Potreba investícií: kotle + príslušenstvo, predpoklad 2 – 3 kotle a 50 kW a 1 kotol 1,5 MW, obstarávacia cena asi 6 – 8 mil. Sk Návratnosť investícií: odhad 3 – 4 roky

 29. MOŽNOSTI ZVÝŠENIA ENERGETICKEJSEBESTAČNOSTI FARMY Možnosti náhrady spotrebovaných palív energiou biomasy Na výrobu elektriny z bioplynu: Spotreba elektrickej energie: 904 876 kWh, j.c. 3,29 Sk.kWh-1 , spolu 2 982 478 Sk Z exkrementov hospodárskych zvierat na PD vyprodukujeme denne 2008 bioplynu, čo v prepočte znamená 4016 kWh elektriny. Vyhovuje BPS s kogeneračnou jednotkou 165 kWel. Ročná produkcia pri 8000 hodín prevádzky predstavuje výrobu elektriny z bioplynu: 1 340 000 kWh, realizácia pri cene 4,20 Sk.kWh-1 , predstavuje príjem 5 622 400 Sk, Realizácia vyprodukovaného tepla(60%): cca 4800 GJ pri cene 300 Sk.GJ-1, tržby 1 440 000 Sk , Potreba investícií: vybudovanie BPS s inštalovaným výkonom 165 kWel, odhadná cena 35 – 40 mil. Sk , (možnosť čerpania podpory 50 %), Jednoduchý predpoklad návratnosti investícií : 5 – 7,5 rokov pri realizácii elektriny a tepla a 6,3 – 7,5 roka pre realizácii len elektriny

 30. Ďakujem za pozornosť! Ing. František Zacharda, CSc AGROBIOENERGIA – Združenie pre poľnohospodársku biomasu 900 41 Rovinka Tel: 0903 119 797 Email: zacharda@sktc-106.sk