Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie - PowerPoint PPT Presentation

lisabonsk strat gia pre slovensko podnikate sk prostredie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie

play fullscreen
1 / 11
Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie
186 Views
Download Presentation
eli
Download Presentation

Lisabonská stratégia pre Slovensko Podnikateľské prostredie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lisabonská stratégia pre SlovenskoPodnikateľské prostredie

 2. Slovenské podnikateľské prostredie v súčasnosti • Členská krajina EÚ, OECD, NATO • Najrýchlejšie rastúca ekonomika v Strednej Európe (4% CAGR 1997-2004) • Daňová reforma • Reforma pracovného práva • Zrýchlenie registrácie nových podnikateľských subjektov • Najreformnejšia krajina na svete v roku 2004 (WB)

 3. Vývoj IPP

 4. WEF-PAS – najlepšie hodnotené položky • 3. – FDI prinášajúce nové technológie • 4. – Podmienky pre zamestnanie zahraničnej pracovnej sily • 8. – Daňové vplyvy na podnikanie • 10.- Prístup k finančným zdrojom • 11. – Dostupnosť inžinierov a vedcov • 13. – Kvalita vzdelania matematiky

 5. WEF-PAS – najhoršie hodnotené položky • 96. – Regionálne rozdiely • 89. – Letecká doprava a infraštruktúra • 81. – Deficit štátneho rozpočtu • 66. – Vládna podpora informačným technológiam • 66. – Náklady poľnohospodárskej politiky • 64. – Efektívnosť súdnictva

 6. SWOT Strengths Rast HDP Daňová refoma Pracovné právo Zakladanie podnikateľských subjektov Weaknesses Vymáhateľnosť práva Regionálne rozdiely Nekoordinovaná politika v oblasti životného prostredia Opportunities Informatizácia Využitie a vzdelávanie kvalifikovanej pracovnej sily Znižovanie odvodového zaťaženia Členstvo v EMÚ Threats “Harmonizačné” trendy v EÚ Pokračovanie neefektívnej CAP

 7. SME sú základom zdravej ekonomiky • V EÚ je viac ako 20 miliónov malých a stredných podnikov • SME tvoria v EÚ 66% zamestnanosti v súkromnom sektore • SME reagujú rýchlejšie na potreby trhu ako veľké firmy • Rozvoj SME’s podporí rýchlejší a stabilnejší rast HDP

 8. Podpora informatizácie • Podstatnejší vplyv na rozvoj SME než na rozvoj väčších firiem • Priamy vplyv na kvalitu pracovnej sily vplyvom vzdelania a vzdelávania • Zmenšovanie regionálnych rozdielov cez podporu zamestnanosti v odľahlých regiónoch • Znižovanie nákladov a rast konkurencieschopnosti • Podpora transparentných vzťahov a potláčanie korupcie

 9. Prieskum informatizácieSME Union Slovakia • 98% SME pracuje osobne s výpočtovou technikou • 94% SME používa internet denne • Najčastejšie dôvody používania internetu • Elektronická pošta • Vyhľadávanie pracovných informácii • Vyhľadávanie úradných informácií • Bankové služby • 84% SME navštívilo úradné stránky vlády • 94% SME podporuje vytváranie verejných prístupových miest na internet • 56% SME sa vyslovilo za nižšie ceny internetu pre zvýšenie záujmu o jeho používanie

 10. Slovensko a predpoklady pre ďalší rozvoj • Vysoký a konzistentný rast HDP a rast investícií • Štrukturálne reformy priniesli nové impulzy rozvoja • Nezamestnanosť klesá, ale je stále vysoká • Rozvoj SME • Zlepšenie prístupnosti výpočtovej a komunikačnej techniky pre obyvateľov a SME • Daňové a odvodové zaťaženie • Legislatívapodporujúca podnikateľské prostredie • Transparentné podmienky pre podnikanie zabraňujúce diskriminácii nových produktov a služieb

 11. Podpora podnikateľského prostredia sa prejaví v raste konkurencieschopnosti Slovenska a v jeho príspevku k rastu EÚ