1 / 20

Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?

Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?. Ing. Hana ZACH SPU FEM KŠOV Nitra UK 1LF Praha. dôvod analýzy. aktuálnosť diskusia či sa životné prostredie zlepší v dôsledku ekonomického rozvoja alebo či skôr v dôsledku rozvoja dôjde k jeho devastácii. materiál.

hedia
Download Presentation

Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých? Ing. Hana ZACH SPU FEM KŠOV Nitra UK 1LF Praha

 2. dôvod analýzy • aktuálnosť • diskusia či sa životné prostredie zlepší v dôsledku ekonomického rozvoja alebo či skôr v dôsledku rozvoja dôjde k jeho devastácii

 3. materiál • kvantifikujeme priestorový vzťah ESI a HDP/obyvateľa v PPP USD v krajinách EU s výnimkou Cyprusu a Malty • predpokladáme, že existuje súvis medzi kvalitou životného prostredia a ekonomickými podmienkami jednotlivých krajín - zaujíma nás, či je kvalitné životné prostredie výsadou „bohatých“ • pracujeme s prierezovými údajmi roku 2002

 4. index environmentálnej udržateľnosti ESI • vznikol v spolupráci Yalskej univerzity, Kolumbijskej univerzity a Svetového Ekonomického Fóra • dynamický ukazovateľ - meria progres smerom k environmentálnej udržateľnosti • interpretuje sa ako miera relatívnej pravdepodobnosti že krajina bude schopná dosiahnuť a udržať prijateľné environmentálne podmienky aj v budúcnosti • 20 indikátorov, ktoré vznikli agregovaním celkovo 68 rôznych environmentálnych, ekologických a demografických ukazovateľov

 5. index environmentálnej udržateľnosti ESI • Environmentálny systému (SYSTEM), reprezentuje súčasný stav biofyzikálneho prostredia • Redukovanie environmentálnych záťaží (STRESS), sleduje znečisťovanie a využívanie prostredia spôsobené ľudskou aktivitou • Redukovanie ľudskej zraniteľnosti (VULNER), sleduje vzťah ľudí a ich prostredia so zreteľom na život ľudí poznačený prírodnými zmenami • Sociálnej a inštitucionálnej kapacity (CAP),zahrňuje schopnosť pochopiť a reagovať na environmentálne zmeny a jej dynamiku • Globálnej spolupráce (GLOBAL), sleduje schopnosť krajiny plniť medzinárodné dohody a spolupracovať v oblasti environmentálnej udržateľnosti na nadnárodnej úrovni

 6. index environmentálnej udržateľnosti ESI • reálne údaje o environmentálnej udržateľnosti, hlavnú medzeru v prípade environmentálnych diskusií a politík • dáta medzinárodne porovnateľné, ktoré vyjadrujú progres smerom k environmentálnej udržateľnosti • pohľad na jednotlivé indikátory environmentálnej udržateľnosti, poukazujúc na silné a slabé stránky jednotlivých monitorovaných krajín • podporiť proces rozhodovania sa a tvorby environmentálnych politík na základe analýz z uvedených dát • vytvárať prijateľnú rovnováhu medzi dátami vysokej a nízkej kvality

 7. ekonomická úroveň krajiny • hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily v USD (HDP) • HDP má silnú vypovedaciu schopnosť, na základe jej hodnoty vieme posúdiť úroveň bohatstva ako aj životnú úroveň sledovanej krajiny

 8. metódy • Priestorová štatistika • Priestorová autokorelácia • Analýza vážených stredov • Gini koeficienty • Lorenzova krivka • Lokalizačné koeficienty • Bežné štatistické metódy • Korelačná analýza • Regresná analýza • Zhluková analýza SAS, ArcView

 9. priestorová autokorelácia

 10. analýza vážených stredov

 11. gini koeficienty

 12. lorenzove krivky

 13. lokalizačné koeficienty

 14. korelačné koeficienty

 15. regresná analýza ESI = 0,0019*HDP

 16. záver • HDP aj ESI vykazovali pozitívnu priestorovú autokoreláciu, naznačujúc distribúcia spomínaných premenných v EU priestore nie je náhodná • koncentrovanie HDP v západnej časti EU a redukovanie environmentálnych záťaží (STRESS) vo východnej časti EU • majetnejšie krajiny EU vedia zvýšiť hodnotu agregovaného ESI sociálnou a inštitucionálnou kapacitou (CAP) a redukovaním ľudskej zraniteľnosti (VULNER), menej majetné krajiny vedia zvýšia hodnotu ESI cez komponenty environmentálny systém (SYSTEM) a STRESS • globálna spolupráca (GLOBAL) jednoznačný súvis s HDP nemá • ESI koreluje s HDP a potvrdil sa aj regresný vzťah, môžeme preto konštatovať, že v súčasnosti kvalita životného prostredia závisí od bohatstva jednotlivých krajín • úroveň ekonomického rozvoja sám o sebe nebude determinovať environmentálnu situáciu krajín, do hry vstupuje mnoho iných faktorov ktoré sme my do analýzy nezahrnuli

 17. porovnanie ESI 2002 a ESI 2005 • SVK 14 48 • EST 18 27 • LVA 10 15 • PRT 28 37 • GBR 91 65 • BEL 125 112 • ITL 84 69

 18. ďakujem za pozornosť

More Related