Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých? - PowerPoint PPT Presentation

je kvalitn ivotn prostredie v sadou bohat ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?

play fullscreen
1 / 20
Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?
124 Views
Download Presentation
hedia
Download Presentation

Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Je kvalitné životné prostredie výsadou bohatých? Ing. Hana ZACH SPU FEM KŠOV Nitra UK 1LF Praha

 2. dôvod analýzy • aktuálnosť • diskusia či sa životné prostredie zlepší v dôsledku ekonomického rozvoja alebo či skôr v dôsledku rozvoja dôjde k jeho devastácii

 3. materiál • kvantifikujeme priestorový vzťah ESI a HDP/obyvateľa v PPP USD v krajinách EU s výnimkou Cyprusu a Malty • predpokladáme, že existuje súvis medzi kvalitou životného prostredia a ekonomickými podmienkami jednotlivých krajín - zaujíma nás, či je kvalitné životné prostredie výsadou „bohatých“ • pracujeme s prierezovými údajmi roku 2002

 4. index environmentálnej udržateľnosti ESI • vznikol v spolupráci Yalskej univerzity, Kolumbijskej univerzity a Svetového Ekonomického Fóra • dynamický ukazovateľ - meria progres smerom k environmentálnej udržateľnosti • interpretuje sa ako miera relatívnej pravdepodobnosti že krajina bude schopná dosiahnuť a udržať prijateľné environmentálne podmienky aj v budúcnosti • 20 indikátorov, ktoré vznikli agregovaním celkovo 68 rôznych environmentálnych, ekologických a demografických ukazovateľov

 5. index environmentálnej udržateľnosti ESI • Environmentálny systému (SYSTEM), reprezentuje súčasný stav biofyzikálneho prostredia • Redukovanie environmentálnych záťaží (STRESS), sleduje znečisťovanie a využívanie prostredia spôsobené ľudskou aktivitou • Redukovanie ľudskej zraniteľnosti (VULNER), sleduje vzťah ľudí a ich prostredia so zreteľom na život ľudí poznačený prírodnými zmenami • Sociálnej a inštitucionálnej kapacity (CAP),zahrňuje schopnosť pochopiť a reagovať na environmentálne zmeny a jej dynamiku • Globálnej spolupráce (GLOBAL), sleduje schopnosť krajiny plniť medzinárodné dohody a spolupracovať v oblasti environmentálnej udržateľnosti na nadnárodnej úrovni

 6. index environmentálnej udržateľnosti ESI • reálne údaje o environmentálnej udržateľnosti, hlavnú medzeru v prípade environmentálnych diskusií a politík • dáta medzinárodne porovnateľné, ktoré vyjadrujú progres smerom k environmentálnej udržateľnosti • pohľad na jednotlivé indikátory environmentálnej udržateľnosti, poukazujúc na silné a slabé stránky jednotlivých monitorovaných krajín • podporiť proces rozhodovania sa a tvorby environmentálnych politík na základe analýz z uvedených dát • vytvárať prijateľnú rovnováhu medzi dátami vysokej a nízkej kvality

 7. ekonomická úroveň krajiny • hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily v USD (HDP) • HDP má silnú vypovedaciu schopnosť, na základe jej hodnoty vieme posúdiť úroveň bohatstva ako aj životnú úroveň sledovanej krajiny

 8. metódy • Priestorová štatistika • Priestorová autokorelácia • Analýza vážených stredov • Gini koeficienty • Lorenzova krivka • Lokalizačné koeficienty • Bežné štatistické metódy • Korelačná analýza • Regresná analýza • Zhluková analýza SAS, ArcView

 9. priestorová autokorelácia

 10. analýza vážených stredov

 11. gini koeficienty

 12. lorenzove krivky

 13. lokalizačné koeficienty

 14. korelačné koeficienty

 15. regresná analýza ESI = 0,0019*HDP

 16. záver • HDP aj ESI vykazovali pozitívnu priestorovú autokoreláciu, naznačujúc distribúcia spomínaných premenných v EU priestore nie je náhodná • koncentrovanie HDP v západnej časti EU a redukovanie environmentálnych záťaží (STRESS) vo východnej časti EU • majetnejšie krajiny EU vedia zvýšiť hodnotu agregovaného ESI sociálnou a inštitucionálnou kapacitou (CAP) a redukovaním ľudskej zraniteľnosti (VULNER), menej majetné krajiny vedia zvýšia hodnotu ESI cez komponenty environmentálny systém (SYSTEM) a STRESS • globálna spolupráca (GLOBAL) jednoznačný súvis s HDP nemá • ESI koreluje s HDP a potvrdil sa aj regresný vzťah, môžeme preto konštatovať, že v súčasnosti kvalita životného prostredia závisí od bohatstva jednotlivých krajín • úroveň ekonomického rozvoja sám o sebe nebude determinovať environmentálnu situáciu krajín, do hry vstupuje mnoho iných faktorov ktoré sme my do analýzy nezahrnuli

 17. porovnanie ESI 2002 a ESI 2005 • SVK 14 48 • EST 18 27 • LVA 10 15 • PRT 28 37 • GBR 91 65 • BEL 125 112 • ITL 84 69

 18. ďakujem za pozornosť