slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Operačný program: Životné prostredie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Operačný program: Životné prostredie - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje 10. december 2013, Bratislava. Operačný program: Životné prostredie Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Operačný program: Životné prostredie' - keziah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje10. december 2013, Bratislava

slide2
Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ: 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane

ich odstraňovania

Skupina aktivít: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží

a spracovanie rizikových analýz

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Celkové oprávnené náklady: 320 504 EUR (9 655 500 Sk)

Dotácia EÚ z OPŽP: 272 428 EUR (8 207 175 Sk)

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

Prijímateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

Kód ITMS : 24140110016

Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský,

Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj

Termín realizácie projektu: 10/2008 – 07/2010

slide3
Cieľ projektu:

Zhodnotenie dopadov environmentálnych záťaží na životnéprostredie

v jednotlivých krajoch.

Špecifické ciele projektu:

1. Metodický pokyn pre spracovanie dokumentov „Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje“

(VO – HES-COMGEO spol. s r. o., Banská Bystrica)

2. Spracovanie hodnotiacich správ (štúdií) za vybrané územia v členení:

- Bratislavský kraj – SAŽP, pracovisko Bratislava,

- Banskobystrický kraj - SAŽP, pracovisko Banská Bystrica,

- Košický kraj - SAŽP, pracovisko Košice,

- Trnavský kraj (Vodné zdroje Slovakia, s.r.o., Bratislava),

- Nitriansky kraj (HES-COMGEO, spol. s r.o., Banská Bystrica),

- Trenčiansky kraj (SENSOR, spol. s r.o., Bratislava),

- Žilinský kraj (GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava),

- Prešovský kraj (GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava).

v sledky projektu
Výsledky projektu:

Regionálne hodnotenie rizikovosti environmentálnych záťaží v rámci tohto projektu pozostáva zo syntézy základného hodnotenia rizikovosti (kritérium K), vykonaného v rámci projektu „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky“ (Paluchováet al., 2008), ktorý bol realizovaný v r. 2006-2008 a doplňujúceho hodnotenia rizikovosti (kritérium R) vykonaného priamo v rámci projektu „Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje“.

Klasifikácia environmentálnej záťaže (základná klasifikácia) pozostáva z 3 čiastkových klasifikácií, ktoré sú členené nasledovne (Palúchová, Schwarz, Pilko, 2006):

K1 - Klasifikácia rizika šírenia sa kontaminácie do podzemných vôd a podzemnými vodami

K2 - Klasifikácia rizika z prchavých a toxických látok na obyvateľstvo

K3 - Klasifikácia rizika kontaminácie povrchových vôd

Výsledná klasifikácia environmentálnej záťaže „K“ je potom súčtom čiastkových klasifikácií: K = K1 + K2 + K3.

slide6

Environmentálne záťaže (EZ) sa po vykonaní základnej klasifikácie zatriedili podľa výslednej hodnoty „K“ do 3 skupín:

 • environmentálne záťaže s nízkym klasifikovaným rizikom (menej ako 35 bodov),
 • environmentálne záťaže so stredným klasifikovaným rizikom (35 - 65 bodov),
 • environmentálne záťaže s vysokým klasifikovaným rizikom (viac ako 65 bodov)

Princíp doplňujúceho hodnotenia rizikovosti EZ na prostredie regiónu je založený na identifikácii stretov záujmov so zvolenými kritériami a subkritériami, ktoré neboli zahrnuté v základnej klasifikácií vôbec alebo boli zahrnuté iba čiastočne, okrajovo a nie komplexne. Hlavnými kritériami v zmysle metodiky (Auxt, Saxová, Hronec, 2009) sú:

 • R1 - vzťah EZ k pôde,
 • R2 - vzťah EZ k chráneným územiam,
 • R3 - vzťah EZ k funkčnému využitiu územia,
 • R4 - vzťah EZ k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju územia,
 • R5 - vzťah EZ ku kvalite životného prostredia.
 • Hlavné kritéria sa ešte podrobnejšie členia na R1.1, R1.2.....R2.1, R2.2...R5.1.
 • Výsledné doplňujúce hodnotenie environmentálnej záťaže „R“ je potom súčtom kritérií: R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5, pričom hlavné kritéria sa stanovia ako súčet subkritérií: R1 = R1.1 + R1.2 + R1.3 + ...
slide7

Princíp doplňujúceho hodnotenia rizikovosti EZ na prostredie regiónu je založený na identifikácii stretov záujmov so zvolenými kritériami a subkritériami, ktoré neboli zahrnuté v základnej klasifikácií vôbec alebo boli zahrnuté iba čiastočne, okrajovo a nie komplexne. Hlavnými kritériami v zmysle metodiky (Auxt, Saxová, Hronec, 2009) sú:

R1 - vzťah EZ k pôde,

R2 - vzťah EZ k chráneným územiam,

R3 - vzťah EZ k funkčnému využitiu územia,

R4 - vzťah EZ k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju územia,

R5 - vzťah EZ ku kvalite životného prostredia.

Hlavné kritéria sa ešte podrobnejšie členia na R1.1, R1.2.....R2.1, R2.2...R5.1.

Výsledné doplňujúce hodnotenie environmentálnej záťaže „R“ je potom súčtom kritérií: R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5, pričom hlavné kritéria sa stanovia ako súčet subkritérií: R1 = R1.1 + R1.2 + R1.3 + ...

slide8

Syntézou základnej klasifikácie rizika environmentálnej záťaže (K = K1 + K2 + K3) a doplňujúceho hodnotenia rizika environmentálnej záťaže (R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5) je celkové hodnotenie dopadov (rizika) environmentálnej záťaže na životné prostredie reprezentované kritériom V = K + R.

Environmentálne záťaže (EZ) sa po vykonaní celkového hodnotenia zatriedili podľa výslednej hodnoty „V“ do 3 skupín:

environmentálne záťaže s nízkym klasifikovaným rizikom (menej ako 50 bodov),

environmentálne záťaže so stredným klasifikovaným rizikom (50 - 85 bodov),

environmentálne záťaže s vysokým klasifikovaným rizikom (viac ako 85 bodov).

Podľa výslednej hodnoty V (V = K + R) sa stanovilo nové poradie pravdepodobných environmentálnych záťaží (PEZ) a verifikovaných environmentálnych záťaží (VEZ) v kraji.

slide9
Okrem zmien - vyradenia resp. preradenia jednotlivých lokalít medzi jednotlivými časťami Registra environmentálnych záťaží (REZ - časť A, REZ – časť B, REZ – časť C), prípadne úpravy klasifikácie pribudlo do REZ 55 úplnenových lokalít, ktoré doteraz neboli evidované v REZ:

- Bratislavský kraj – 2 nové lokality (2 REZ – časť A),

- Banskobystrický kraj - 14 nových lokalít (14 REZ – časť A),

- Košický kraj – 15 nových lokalít (11 REZ – časť A, 2 REZ – časť B, 1 REZ –

časť B+REZ – časť C, 1 REZ – časť C),

- Trnavský kraj – 7 nových lokalít (5 REZ – časť A, 2 REZ – časť B),

- Nitriansky kraj – 6 nových lokalít (6 REZ – časť A),

- Trenčiansky kraj – 4 nové lokality (2 REZ – časť A, 2 REZ – časť B),

- Žilinský kraj – 3 nové lokality (3 REZ – časť A),

- Prešovský kraj – 4 nové lokality (4 REZ – časť A),

V súčasnosti je v REZ zaevidovaných 1680 lokalít bez duplicity (celkove 1866 registračných listov, pretože 186 lokalít je evidovaných v dvoch častiach REZ), pričom v REZ – časť A je to 924 lokalít, v REZ – časť B je to 246 lokalít a v REZ – časť C je to 696 lokalít.

rozdelenie pravdepodobn ch environment lnych z a v jednotliv ch krajoch pod a rizikovosti
Rozdelenie pravdepodobných environmentálnych záťaží v jednotlivých krajoch podľa rizikovosti
slide12
Rozdelenie verifikovaných environmentálnych záťaží v jednotlivých

krajoch podľa rizikovosti

slide16
Rozdelenie pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží (verifikovaných) podľa skupiny
slide19

V rámci stretov záujmov s chránenými územiami sa porovnávala poloha EZ vo vzťahu k:

- veľkoplošným chráneným územiam (národné parky, chránené krajinné oblasti

a ich ochranné pásma),

- maloplošným chráneným územiam (prírodné rezervácie, národné prírodné

rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály),

- Územiam európskeho významu,

- Chráneným vtáčím územiam,

- ramsarským lokalitám,

- kúpeľným územiam a kúpeľným miestam,

- biocentrám a biokoridorom nadregionálneho a regionálneho významu,

- pamiatkovým rezerváciám,

- pamiatkovým zónam,

- lokalitám svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

slide23
Na základe výsledných bodových hodnôt základného a doplnkového hodnotenia rizikovosti, ktoré sa uložili do geodatabázy, sa kombinovanými spôsobmi kartografického zakreslenia zobrazili najrizikovejšie lokality EZ vo vzťahu k jednotlivým zložkám životného prostredia v rámci danej tematickej mapy.

Vypracovalo sa 8 tematických mapových kompozícií za každý kraj v mierke M 1 : 200 000. Na jednotlivých mapách sa okrem kategórie celkovej rizikovosti (podľa kritéria V) zvýraznilo (zobrazilo) to riziko, ktoré bolo relevantné k jednotlivým prvkom (zložkám životného prostredia...) vyjadreným v danej mape. To znamená, že sa zvýraznili prioritné lokality z hľadiska jednotlivých čiastkových kritérií súvisiacich s prvkami zobrazenými v danej mape.

Tematické mapové kompozície boli publikované v tlačenej aj elektronickej podobe.

V elektronickej podobe sú prístupné prostredníctvom webovej mapovej aplikácie, ktorá poskytuje ich zobrazovanie a priestorové a atribútové dopytovanie (zistenie čo sa nachádza v zadanom mieste, a vyhľadanie environmentálnej záťaže podľa jej názvu, prípadne podľa názvu kraja alebo okresu).

Publikovanie na www je realizované prostredníctvom produktu ArcGIS server (v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží na www.enviroportal.sk/environmentalne-zataze).

slide24
Mapa „Environmentálne záťaže z hľadiska priorít riešenia“ predstavuje syntézu vybraných prvkov ostatných máp, ktoré boli súčasťou štúdie. Na mape sú zobrazené iba tzv. prioritné environmentálne záťaže a prioritné pravdepodobné environmentálne záťaže, ktoré podľa celkovej rizikovosti (kategórie celkovej rizikovosti podľa kritéria V)  alebo z hľadiska dielčieho rizika (K1+K3, R1, R2, K2+R5, R3+R4)predstavujú významné ohrozenie jednej alebo viacerých zložiek životného prostredia. Na mape sú zobrazené aj vybrané sanované a rekultivované lokality, ale iba tie, ktoré sú zo zvyškovou kontamináciou alebo tie o ktorých súčasnom stave kontaminácie lokality nie je dostupná informácia (t. j. okrem tých, ktoré sú preukazateľne bez kontaminácie). Na mape sú tiež zobrazené vybrané prvky ochrany prírody a krajiny, prvky ochrany vôd, plochy funkčného využitia územia, ale iba tie, ktoré sú v kontakte s uvedenými prioritnými pravdepodobnými environmentálnymi záťažami a environmentálnymi záťažami.
porovnanie v sledkov z h adiska registra n ch listov ez
Porovnanie výsledkov z hľadiska registračných listov EZ

Projekt SIEZ

Long list podozrivých lokalít - 12 000, terénna obhliadka - 6 000 lokalít

Registrácia – 1819 lokalít

 • Pravdepodobné environmentálne záťaže – 878
 • Environmentálne záťaže - 257
 • Sanované a rekultivované lokality – 684

Projekt Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na ŽP

Registrácia – 1866registračných listov (55 nových lokalít +vyradenia, zlúčenia,

zaradenia aj do inej časti Registra, zmeny klasifikácie...)

 • Pravdepodobné environmentálne záťaže – 924
 • Environmentálne záťaže - 246
 • Sanované a rekultivované lokality – 696

V skutočnosti iba 1680 lokalít, lebo 186 lokalít je zaradených v 2 častiach REZ

(A+C = 89, B+C = 97)

porovnanie v sledkov z h adiska registra n ch listov ez1
Porovnanie výsledkov z hľadiska registračných listov EZ

IS EZ- stav k 11.06.2013 o 11:46

Registrácia – 1922registračných listov (+ 41 vyradených lokalít = 1963 reg. listov)

 • Pravdepodobné environmentálne záťaže – 904
 • Environmentálne záťaže - 268
 • Sanované a rekultivované lokality – 750

V skutočnosti iba 1704 lokalít (+41 vyradených = 1745 r.lokalít), lebo 218 lokalít je zaradených v 2 častiach REZ

(A+C = 111, B+C = 107)

slide31
Využitie výsledkov projektu

Sumarizáciou výsledkov projektu sa získal prehľad distribúcie pravdepodobných environmentálnych záťaží a environmentálnych záťaží s rôznym stupňom rizika (nízke, stredné, vysoké) v jednotlivých krajoch, rovnako aj počet sanovaných a rekultivovaných lokalít ako aj prehľad druhov činnosti a kontaminantov spôsobujúcich environmentálne záťaže v jednotlivých krajoch SR.

Vykonalo sa regionálne hodnotenie rizikovosti pravdepodobných EZ a verifikovaných EZ, regionálne hodnotenie úrovne vykonaných sanačných a rekultivačných prác.

Vypracovali sa závery a odporúčania pre ďalšie kroky a riešenia, pre územné plány VÚC, pre PHSR krajov, zahrňujúce návrh priorít.

Výsledky projektu je možné použiť ako podporný dokument na riešenie problematiky environmentálnych záťaží v zmysle platných strategických a koncepčných dokumentov, ako je napríklad následná aktualizácia Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží, ale aj pre aktualizáciu regionálnych rozvojových dokumentov ako sú Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov (PHSR) a Územné plány vyšších územných celkov.

Výsledky projektu budú zároveň slúžiť ako jedna z východiskových platforiem pre rozhodovací proces pri príprave projektov OPŽP za oblasť environmentálnych záťaží.

slide44

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !

Ing. Jaromír Helma, PhD.

(Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)

Tel.: +421 48 / 43 74 165

e-mail: jaromir.helma@sazp.sk