Download
varianty konceptu rehabilit cie trkovne podunajsk biskupice na z klade sk senost firmy holcim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daniela Beles – region álny koordinátor pre životné prostredie (V ýchodná Európa ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daniela Beles – region álny koordinátor pre životné prostredie (V ýchodná Európa )

Daniela Beles – region álny koordinátor pre životné prostredie (V ýchodná Európa )

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Daniela Beles – region álny koordinátor pre životné prostredie (V ýchodná Európa )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Varianty konceptu rehabilitácie štrkovne Podunajské Biskupice na základe skúseností firmy Holcim Daniela Beles – regionálny koordinátor pre životné prostredie (Východná Európa) Martin Berek – manažér pre kamenivo (Slovensko)

  2. Podunajské Biskupice – návrh štrkoviska podľa urbanistickej štúdie Počas spracovania urbanistickej štúdie (ako podkladu k zmenám a doplnkom ÚP mesta Bratislava) vznikla požiadavka vytvoriť fyzickú bariéru prístupu k budúcemu jazeru pre: a) Zabránenie možnému znečisteniu jazera v dôsledku kontaminácie napr. odpadmi b) Kontrolu množstva návštevníkov a elimináciu intenzívneho využívania vodnej plochy Snahou lokálneho teamu bolo pripraviť niekoľko úspešných príkladov so zameraním na maximálne využitie prírodných materiálov a garanciu zlepšenia biodiverzity

  3. Scenár 1: Implementovaný v Little Paxton – Veľká Británia Koncept: Vytvorenie prírodného prostredia so separáciou cesty a ľudí od vodnej plochy Jednoduchý zelený koridor s dvoma pásmi stromov a hustým porastom (krovím) uprostred Výhody: • Lesný porast podporuje lokálny ekosystém vtáctva a husté krovie slúži pre fyzickú bariéru vstupu do územia. • Prírodné materiály.

  4. Scenár 2 - Rumunsko Koncept: Oddelenie lomu od prístupu ľudí a živočíchov pre účely zabránenia úrazu (pád z výšky). Zelený koridor stromov pre vtáctvo zahustený krovím, kombinovaný s kameňmi, alebo prírodnou zábranou (drevo). Výhody • Výborný efekt pre organizmy (jašterice, vtáctvo a flóru). • Účinná ochrana pred vstupom človeka. • Prírodné materiály.

  5. Scenár 3 - Rumunsko Koncept: Oddelenie cesty po ktorej sa dopravujú odpady do blízkeho recyklačného centra od ťažobného priestoru z dôvodu zabránenia potenciálnej kontaminácie. Zelený koridor lesa vytvára vizuálnu a protiprachovú bariéru, kombinovanú s krovím pre zamedzenie prístupu ľudom. Objekt je doplnený dvoma malými hrádzami, medzi ktorými je priekopa vyplnená inertným materiálom (jemný piesok, íl, ...) Výhody: • Zelený koridor – rovnaké funkcie ako predošlé prípady • Hrádze a močaristá priekopa blokuje prístup autám a ľudom a zároveň tiež môže slúžiť pre špecifickú flóru

  6. Scenár 4 - Rumunsko Koncept: Zelený koridor lesa (2-3 rady) kombinovaný s krovím a doplnený o hrádzu vytvorenú s narúbaného dreva alebo biologickej masy (posekane kroviny, porasty,...) Výhody: • Prirodzená podpora ekosystému – vtáctvo, živočíštvo a rastlinstvo s veľmi účinnou ochranou proti vstupu ľudí. • Špeciálne vhodné pre vodné vtáctvo a obojživelníkov. Biologická masa drevo

  7. Scenár 5 – Zodpovedne aj na Slovensku: Konopiská Koncept: Pôvodná jednoduchá rekultivácia bývalého íloviska (úprava svahov a výsadba) – nepriaznivé javy (napr. čierne skládky) Holcim zodpovedne pristúpil k druhej rekultivácii - vytvorenie biotopu podobného pôvodným podmienkam – mokrade; kombinácia ochrany prírody a rekreačnej funkcie Výhody: • zavodnenie jamy obnovilo mokré lúky z dvoch strán jazera – zamedzenie prístupu ľudí – podmienky pre rozvoj fauny a flóry; počet druhov sa zdvojnásobil • prístupová cesta z obcepre rekreantov • (zátarasy z prírodného kameňa pre vozidlá)

  8. Sumár • Potreba ochrany vodných plôch a iných miest v kameňopriemysle (napr. lomy) pred úrazmiformou zamedzenia alebo regulácie prístupu ľudí a mechanizmov sú bežnou požiadavkou • Všetky príklady sú z praxe a vznikli na základe spolupráce Holcimu a lokálnych orgánov = prešli systémom environmentálneho posúdenia a povolenia • Na vybudovaní sa použili predovšetkým prírodné a obnoviteľné materiály • Riešenia podporujú rozvoj lokálnej fauny a flóry • Konkrétne riešenia je potrebné prispôsobiť lokálnej situácii (napr. typy použitých drevín a pod.) – preferuje sa spolupráca s lokálnymi ochranármi