Download
k terleck l plecen kov ga parov n katu rov m semanov uhrinov i timkov 1 b n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Životné prostredie a vodíkový autobus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Životné prostredie a vodíkový autobus

Životné prostredie a vodíkový autobus

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Životné prostredie a vodíkový autobus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. K. Terlecká, L. Pleceníková- Gašparová, N. Škatuľárová, M. Semanová, Ž. Uhrinová, I. Timková 1.B Životné prostredie a vodíkový autobus

 2. Čo je skleníkový efekt? • proces, pri ktorom sa ohrieva planéta • spôsobuje - globálne otepľovanie (vzrast priemernej teploty na svete)

 3. oxid uhličitý(spaľovaním fosílnych palív), vodná para, ozón, oxid dusný, freóny, amoniak a oxid uhoľnatý Skleníkové plyny

 4. Vznik skleníkového efektu • oxid uhličitý- plyn, ktorý sa usádza vo vrchných vrstvách atmosféry • slnko teplo odraz zo Zeme naspäť do kozmu – ideálna situácia • slnko teplo udržiavanie sa na Zemi (skleníkový efekt ) - otepľovanie planéty

 5. zvýšenie hladiny morí a oceánov zaplavenie prímorských oblastí Dôsledky globálneho otepľovania

 6. topenie ľadovcov

 7. rozširovanie púští, posun klimatických pásem

 8. častejšie zmeny počasia hurikány, búrky, záplavy

 9. zánik niektorých druhov rastlín

 10. zvyšovanie priemernej teploty ak bude oxid uhličitý pribúdať takým tempom ako doteraz, o 50 rokov stúpne priemerná teplota o 1,5 až 4 stupne Celzia

 11. Vývoj emisií oxidov dusíka a (NOX) a oxidov síry (SOX) na osobu (r.2005): Zložky ŽP a ich stav na SR OvzduŠie

 12. Vývoj emisií SO2 Vývoj emisií CO : Vývoj emisií NOX:

 13. Podiel emisií nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) podľa sektorov ich vzniku:

 14. VODA

 15. Užívanie podzemnej vody v roku 2007 podľa účelu využitia :

 16. Porovnanie užívania povrchovej vody v roku 1997 a 2007:

 17. Ročná spotreba vody z verejných vodovodov na obyvateľa vo vybraných štátoch (m3.obyv-1. rok-1)

 18. -r.2007 - pribudlo 46 čistiarní odpadových vôd - ich počet 500 Najväčší podiel predstavovali mechanicko-biologické ČOV (84,2 %). - zahraničie: Rakúsko Dánsko Fínsko čistených 70%odpadových vôd Nemecko Holandsko Švédsko *v južnej Európe sa týmto spôsobom čistí len 10 % vypúšťaných odpadových vôd - vedľajší produkt - čistiarenský kal čistiarne odpadových vôd

 19. Anorganické ukazovatele v sieťach SR:

 20. -odobratých 380 vzoriek vôd- vykonaných 4 621 vyšetrení (fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vody) 166 vyšetrení ukazovateľov presahovalo medzné hodnoty národných limitov - nesplnené limity: Veľká Domaša, Tíšava, pláž Ormet a Drieňok - zákaz kúpania: Zelená voda Kurinec, Tona Šurany kvalita vody na kúpanie

 21. Degradácia pôdy: • PRÍČINY: • Dezertifikácia - proces rozširovania, postupu púští • Zhutňovanie pôdy - odoberanie fyzikálnych vlastnosti pôdy • Erózia pôdy - proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov Pôda

 22. Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie: • podrúbanie územia • odvodňovanie horninových komplexov • zníženie výdatnosti využívaných zdrojov podzemnej vody • kontaminácia povrchových a podzemných vôd geológia

 23. Hlavný znečisťovateľ- doprava - emisie z výfukov motorových vozidiel až 10 miliárd m3/ rok Znečistenie životného prostredia

 24. Na všetky živé organizmy Na zdravie ľudí Na globálne klimatické zmeny Vplyv emisí na životné prostredie:

 25. oxid uhoľnatý (CO) uhľovodíky (HC) tekavé organické látky (VOCs) oxidy dusíka (NOx) oxid síričitý (SO2) ťažké kovy (napr. olovo) oxid uhličitý (CO2). Škodliviny:

 26. Podiel dopravy na koncentrácii je v priemere až 75% Najvyššia koncentrácia škodlivín vo vzduchu: - rušné križovatky -cesty s hustou premávkou -podzemné parkoviská -tunely alebo miesta v blízkosti čerpacích staníc

 27. až v 70% miest je minimálne raz do roka výskyt zimného smogu • Príčiny: zvýšené koncentrácie tuhých častíc(SO2 a NO2)

 28. motorizácie ešte nedosiahla úroveň najvyspelejších krajín emisie škodlivín z dopravy sú významné aj u nás majú podobne ako v ostatných vyspelých krajinách rastúci trend Situácia na slovensku:

 29. Údaje o emisiách zo spaľovania fosílnych palív a príspevok z dopravy v Slovenskej republike v roku 1994 :

 30. Kjótsky protokol doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy medzinárodná dohoda vyjednaná vsúvislosti s globálnym otepľovaním vyjednanýv Kjóte v Japonsku v decembri 1997 dohoda nadobudla platnosť 16. februára 2005

 31. Ciele znížiť emisie oxidu uhličitého metánu oxidu dusíkatého halogenovaných uhľovodíkov perfluorovaných uhľovodíkov hexafluoridu síry (SF6) obchod s emisiami

 32. Stav prijatia Kjótskeho protokolu (2009): krajiny, ktorépodpísali a ratifikovalipodpísali, čaká sa na ratifikáciu (žlté) podpísali, zamietli ratifikáciu nezaujali stanovisko

 33. Pozícia EÚ Zavedenie kvót v oblastiach: energetický priemysel výroba cementu ocele tehál skla papiera

 34. Opozícia USA a Austrália Spomaľovanie rastu svetových priemyselných demokracií Politická záležitosť bez vedeckého podloženia Presun fosílnych palív k chudobnejším národom nezaoberá sa širšími otázkamiudržateľného rozvoja

 35. http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.benzin.sk/obr/autobus_vodik.jpg&imgrefurl=http://www.benzin.sk/index.php%3Fselected_id%3D99%26article_id%3D1867&usg=__3dj9r6uFnayIb3z0oSYeZZ1AUaA=&h=161&w=220&sz=16&hl=sk&start=8&tbnid=ok1LGtD_oUqZ4M:&tbnh=78&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dvod%25C3%25ADkov%25C3%25BD%2Bautobus%26gbv%3D2%26hl%3Dskhttp://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.benzin.sk/obr/autobus_vodik.jpg&imgrefurl=http://www.benzin.sk/index.php%3Fselected_id%3D99%26article_id%3D1867&usg=__3dj9r6uFnayIb3z0oSYeZZ1AUaA=&h=161&w=220&sz=16&hl=sk&start=8&tbnid=ok1LGtD_oUqZ4M:&tbnh=78&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dvod%25C3%25ADkov%25C3%25BD%2Bautobus%26gbv%3D2%26hl%3Dsk • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.in-pocasi.eu/clanky/teorie/sklenikovy-efekt/komin.jpg&imgrefurl=http://www.in-pocasi.eu/clanky/teorie/sklenikovy-efekt/&usg=__dj6n6i65GWLaN--fC6ReLJZMkWg=&h=355&w=500&sz=23&hl=sk&start=20&tbnid=SDfHlqpRr3SLhM:&tbnh=92&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsklenikove%2Bplyny%26gbv%3D2%26hl%3Dsk • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://i.pravda.sk/07/041/skcl/P011a11f9_s_slovnaft_emisie.jpg&imgrefurl=http://peniaze.pravda.sk/sk_pspravy.asp%3Fc%3DA070401_110952_sk_pspravy_p01&usg=__zby7AJmJmiXqoPbeRkfTJXsZJRc=&h=300&w=400&sz=22&hl=sk&start=18&tbnid=Dy1kTL2103EEpM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dsklenikove%2Bplyny%26gbv%3D2%26hl%3Dsk • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.sme.sk/cdata/4056423/hurikan-gustav5_reuters.jpg&imgrefurl=http://www.sme.sk/c/4056423/hurikan-gustav-vysiel-na-pobrezie-usa.html&usg=__ph9gmFNM4wnoC2oyma5vUVWM_Q8=&h=333&w=500&sz=23&hl=sk&start=4&tbnid=W3Uisbc0Zl6prM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/ • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://zaplavy.unas.cz/P8141791.JPG&imgrefurl=http://zaplavy.unas.cz/&usg=__gNBugRk9A_0tI9PCN3OLuBz7Sec=&h=479&w=600&sz=56&hl=sk&start=40&tbnid=ETeVr6ipJgYLNM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dzaplavy%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26start%3D20 • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://i.pravda.sk/08/012/skcl/P092070c2_antarktida.jpg&imgrefurl=http://vat.pravda.sk/topenie-ladu-v-antarktide-sa-zrychluje-dyo-/sk_vzem.asp%3Fc%3DA080116_093905_sk_kskop_p09&usg=__grRXbPeZskXhDnJtx1Pk2LfcSSc=&h=300&w=400&sz=17&hl=sk&start=12&tbnid=H-_4MVBfUe7nbM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dtopenie%2Bladovca%26gbv%3D2%26hl%3Dsk • http://www.ekoskola.sk/vzduch_atmosfera.htm#4 • http://ec.europa.eu/environment/youth/air/air_globwarm_sk.html • http://enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/2007-sk/2_1_Ovzdusie.pdf • http://enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/2007-sk/2_1_Ovzdusie.pdf • http://www.google.sk/search?hl=cs&ei=WUkZStalMMSW_Ab4nej_DA&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=stav+%C5%BDP+SR&spell=1 • http://enviroportal.sk/spravy-zp/ Zdroje

 36. http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.pinobruno.it/wp-content/2009/02/google-heart-50.jpg&imgrefurl=http://www.pinobruno.it/%3Fp%3D839%26lang%3Dsk&usg=__POU-bU_uadKXHdOf7989imIQ3bE=&h=619&w=797&sz=23&hl=sk&start=13&tbnid=sGMpn93aSMAN5M:&tbnh=111&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dtopenie%2Bladovca%26gbv%3D2%26hl%3Dskhttp://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.pinobruno.it/wp-content/2009/02/google-heart-50.jpg&imgrefurl=http://www.pinobruno.it/%3Fp%3D839%26lang%3Dsk&usg=__POU-bU_uadKXHdOf7989imIQ3bE=&h=619&w=797&sz=23&hl=sk&start=13&tbnid=sGMpn93aSMAN5M:&tbnh=111&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dtopenie%2Bladovca%26gbv%3D2%26hl%3Dsk • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://svetpohladnic.sk/pohladnice/obrazky/pust-maj096.jpg&imgrefurl=http://svetpohladnic.sk/obrazok/afrika/pust/771.html&usg=__Nix28yJdeZJ9DyUoxquVe57VH0k=&h=230&w=400&sz=17&hl=sk&start=17&tbnid=lxVBWrcA1w23QM:&tbnh=71&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dpust%26gbv%3D2%26hl%3Dsk •  http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://nemcok.us/fotoalbum/2006/200612Vieques/palmy/20061226_170336_IMG_1307_mlady_bananovnik.jpg&imgrefurl=http://nemcok.sk/scripts/show_pic.php%3Fid%3D11382%26language%3Dsk&usg=__dWFcGq5VO4YaUjjQP1aJRAIN-zI=&h=800&w=600&sz=201&hl=sk&start=3&tbnid=hK27XsuLH6Dq2M:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dbananovnik%26gbv%3D2%26hl%3Dsk • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.katastrofy.com/images/fotobanka/krizove_udalosti/hurikany/Katrina_hits_New_Orleans_3_vnahled.jpg&imgrefurl=http://www.katastrofy.com/scripts/index.php%3Fid_nad%3D2236&usg=__lWsI9qwYi0j22P5ftL1EQcQtZmI=&h=248&w=330&sz=9&hl=cs&start=16&tbnid=Wm-JXgkhn9ZExM:&tbnh=89&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dhurikan%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.akva.sk/marlo/obr/rastliny.jpg&imgrefurl=http://www.akva.sk/phpBB2/marlo.php&usg=__QRxDrapcnnFKGQcN7pvPJIE7rE0=&h=415&w=600&sz=39&hl=cs&start=11&tbnid=ly_NZRXXbIwiEM:&tbnh=93&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Drastliny%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.vcely.sk/rastliny/dipsacus_sylvester/dipsacus_sylvester.jpg&imgrefurl=http://www.vcely.sk/index.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D274&usg=__tVITt9KQcBVuxdc1yQ4iLqWWTpY=&h=480&w=640&sz=100&hl=cs&start=20&tbnid=1pLrbjfLMdg67M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Drastliny%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1021/72/10217284-oteplovanie-planety.jpg&imgrefurl=http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/amerika/foto.phtml%3Fid%3D47405%26cid%3D226494&usg=__tQ5no7pd1KVTziuHF8uSNtGMz9Q=&h=486&w=486&sz=123&hl=cs&start=13&tbnid=hYCV8-X-rFNY3M:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dglobalne%2Boteplovanie%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG • http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.zzz.sk/images/clanky/2998.jpg&imgrefurl=http://www.zzz.sk/%3Fclanok%3D2998&usg=__4jgCaNn8yOcCt9JUm0s5ymEY2K0=&h=224&w=300&sz=6&hl=cs&start=9&tbnid=82ag97dwvvdbFM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dhorucavy%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG

 37. http://www.inforse.dk/europe/fae/DOPRAVA/ZNECISTENIE/znecistenie.htmhttp://www.inforse.dk/europe/fae/DOPRAVA/ZNECISTENIE/znecistenie.htm http://sk.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B3tsky_protokol