PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA (çizelgeleme) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA (çizelgeleme) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA (çizelgeleme)

play fullscreen
1 / 42
PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA (çizelgeleme)
711 Views
Download Presentation
osbourne
Download Presentation

PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA (çizelgeleme)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA (çizelgeleme)

 2. PROJE YÖNETİMİNDE PROGRAMLAMA Konular: • Proje Programlama Kavramı • Proje Programının Oluşturulması • İşin Parçalara Ayrılması-WBS • Proje Programlamada Ağ Teknolojileri • PERT/CPM yöntemleri • Gantt Şeması • Kritik yolun ve zamanın hesaplanması

 3. Proje Programlama Kavramı • Projelerin artan karmaşıklığı ve büyüklüğü, daha etkin programlama yöntemlerini gerektirmiştir. • Programlama yöntemleri projenin tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlar; sorunların belirlenmesinde ve önlem alınmasında yardımcı olur. • Programlama yöntemleri, projenin akış yapısını,olay ve girişimlerin mantıksal ve zamansal sırasını şematik olarak ortaya koyan belgelerdir

 4. Proje Programlama Kavramı-2 • Programlama, projenin faaliyet planının işletimsel zaman ekseninde yansımasıdır • Programlama,proje faaliyetinin denetimi ve gözetimi için bir temeldir • Birlikte götürülmüş plan ve bütçe, proje yönetimi için başlıca araçtır Chapter 8-1

 5. Proje Programlama Kavramı-3 • Tüm programlama yöntemlerinde başlıca yaklaşım, girişimler ve olaylar arasındaki ilişkiler ağının oluşturulmasıdır • Bu ağ, projedeki işlemler arasındaki ardışıklığı grafiksel ifade eder • İşlemlerin bir-birinden önce gelmesi veya birbirlerini takibi zaman ekseninde tanımlanıyor Chapter 8-3

 6. Proje Programlama Kavramı-4 • Proje programlama: • Birbirine bağımlı olan girişimler ile bağımlı olmayan girişimler arasındaki ilişkileri ve bunların nasıl tamamlanacağını belirler • Her olayın ve girişimin programlanan ve gerçekleştirilen sonuçlarını ortaya koyar; • Olası sorunların belirlenip çözümlenmesinde ve projenin süresinde bitirilmesine yardımcı olur • Projenin daha iyi anlaşılmasını ve sistemli bir biçimde izlenilmesini sağlar • Projenin etkin bir biçimde yönetimi için yol göstericidir ve bir rehber görevi görür

 7. Proje Programlamada yapılacak işler • Tüm projenin mantıklı bir yapıda olması için , işler işlem parçalarına ayrılır; birbiriyle olan ilişkileri tanımlanır ve işlemlerin sırası belirlenir • Her olay ve işlemin başlama ve bitiş zamanları, kritik yolu analiz edilir • Her olay ve işlemin ,kendinden önce gelen başka bir olay veya işlem tarafından nasıl etkileneceği ve kendisinden sonra gelen işlemi nasıl etkileyeceği belirlenir; • Ekip üyelerinin yetki ve sorumlulukları belirlenir.Projeyi doğru olarak anlamaları ve uygulamaları sağlanır • Projenin tamamlanması için gerekli olan bütçe belirlenir • Projenin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar belirlenir; • İşlemlerin tanımlanmasını engelleyen veya yavaşlatan sorunların çözümleri belirlenir; • Zaman kontrolü, raporlar, formlar ve dışarıdan sağlanacak bilgiler belirlenir

 8. Proje işlemlerinin tanımlanması • İşlem, projenin temel birimlerinden biridir • İşlem, belirli bir zaman içinde tamamlanması gereken ve proje için gerekli olan iş türü, ,iş miktarı ve iş yükü olarak tanımlanabilir • İşlem, projenin amaç ve hedeflerinden türetilir

 9. İşlemlerin Özellikleri • İşlemler kısa,anlaşılır ve süreli olmalıdır • Her işlem,projenin amaç ve hedeflerine uygun, yönetilebilir, bağımsız, bütünleşebilir ve ölçülebilir olmalıdır; • Her işlemin bir önceki işlemin tamamlanmasına bağımlılığı ve gelecek olan işlemlere bağlılığı tanımlanmış olmalıdır; • İşlem süresi ne az, ne de çok olmalı, işlem süresi projenin toplam süresinin %o.05-%2 arasında olmalıdır. Çünkü; daha uzun süreli işlemlerin denetlenmesi zorlaşır ve başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı artar. Daha kısa süreli işlemler ise kayıt tutma açısından çok zaman alır • Her işlem alt elemanlarına ayrılabilmelidir

 10. İşlemlerin Parçalara Ayrılması • Proje işlerinin belirlenmesi ve daha küçük parçalara ayrılması için,işlemlerin Parçalara Ayrılması –WBS(Work Breakdown Structure) yöntemi kullanılır • Amaç projenin yapılabilir işlemlere ayrılması ve düzenlenmesi ile başarılı bir biçimde gerçekleştirile bilmesidir • Kapsamlı ve karmaşık projelerde işlem sayısı 50-200 arasında değiştiğinden işlemlerin düzenlenmesi zordur

 11. WBS oluşturma süreci WBS oluşturma süreci,projeyi ana başlıklara, ana başlıkların alt başlıklara ve alt başlıkların da yeni altbaşlıklara bölme biçiminde gerçekleştirilir.

 12. WBS • WBS projenin planlanması ve çizgilenmesinde kullanılıyor.Temel olarak proje görevlerinin işlevsel parçalanmasıdır. Projenin genel görevi önemli alt görevlere parçalanıyor. Bu işlem, projenin son hedefinden başlar ve sonra hedef, ardışık olarak karmaşıklık ve boyut bakımından yönetilebilen bileşenlere: sistem, altsistem, bileşenler, görevler,altgörevler ve iş elementlerine bölünür; • WBS ürüne veya göreve yönelik olmalı ve son hedefe ulaşmak için gereken çabaları kapsamalıdır. • WBS, hedefe götüren görevleri tanımladığı için karmaşık projelerde çok gereklidir. • WBS’in yetersiz yönü girişimleri zaman ekseninde ifade etmemesidir. Bu yetersizliği bir başka yöntemle gidermek mümkündür.

 13. WBS-örnek

 14. WBS ilkeleri % 100% kuralı • En önemli WBS tasarımı ilkelerinden birisi %100 kuralıdır. Kural böyledir: • WBS, proje kapsamında tanımlanan ve proje yöneticiliği de dahil olmakla, iç,dış tamamlanması gereken tüm işleri %100 içermelidir. • 100% kuralı WBS’in geliştirilmesi, parçalanması ve değerlendirilmesinde en önemli ilkelerdendir. Kural, hiyerarşi içinde tüm seviyelere uygulanıyor. “Oğul” seviyedeki işlerin toplamı “baba” seviyesindeki işlerin toplamına eşit olmalıdır ve WBS,projenin güncel kapsamı dışında hiçbir işi içermemelidir. Yanı,%100’den fazla iş olmamalıdır. Karşılıklı istisna • WBS yapısında her hangi iki element örtüşmemelidir. Bu, işlemlerin tekrarlanmasını, sorumluluk ve yetkilerin yanlış anlaşılmasını önlemek içindir. Bu gibi haller, proje maliyetinin yanlış hesaplanmasına da neden ola biliyor. • Eğer WBS elementlerinin adlarında bir belirsizlik varsa WBS sözlüğü bu işler arasındaki farkı açıklamağa yardım ede bilir. WBS sözlüğü her bir elementi kilometre taşları, sonuçları, girişim ve kapsamı ile, bazı hallerde ise zaman, kaynak, maliyet, nitelik bilgileri ile tanımlar.

 15. WBS-örnek • Örnekte WBS yapılanmasında %100 kuralının uygulanması gösterilmiştir.1. seviyede özel bisikletin tasarlanması ve yapılması projesinin genel kapsamı 100 iş birimi ile ifade edilmiştir. 2. seviyede bu 100 birim 7 elemente bölünmüştür. Her bir elementteki iş birimlerinin sayısı, maliyete veya çabaya bağlıdır ; o görevin süresini göstermez.. • 2. seviyedeki en büyük 3 element sonra yeniden bölünmüştür (3.seviye). 3.seviyedeki 2 en büyük element in her birisi projenin toplam kapsamının %17’ni oluşturmaktadır. • WBS tasarımı, yazılım araçları ile gerçekleştirile biler. Maliyet ve çaba, proje ekibi üyeleri arasındaki tartışma sonucu tahmin edile biler.

 16. WBS-örnek

 17. İşlem Listesinin düzenlenmesi • İşlem listesinin düzenlenmesi için ekip üyeleri ile bir toplantı yapılarak işlem listesinde yer alan hususlar gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. • Proje devam eden proje ise , önceki projenin de süresi yazılır

 18. İşlemlerin Tanımlarının Yazılması • Projenin işlem listesinde belirtilen her işlemin açıklaması yapılmalı ve işlem tanımı yazılmalıdır: • İşlemin tamamlanması için neler yapılacak? • Her işlem ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek ve kaç insan/saat olacak? • İşlemin tanımlanması için kim ve/veya neresi sorumlu olacak? Proje tanımı:_____________________Tarih / /_________

 19. Sapmaların tanımlanması • Sapmaların tanımlanması, açıklanması ve bunlara çare bulunması yönetim sürecinin önemli kısmını oluşturuyor • Sapmaların tanımlanması, • işlerin yapılmasında gerçek durum ile planda öngörülen durum arasındaki farklılığın niteliğini ortaya koyar; • Bu farklılığın nedenlerinin ve giderme çarelerinin belirlenmesini sağlar

 20. Proje Programına açıklık kazandırılması • Proje ağının karmaşıklığı karşısında takım üyeleri görevleri nasıl yapacaklarından emin olmaya bilerler • Ağ, yalnız işin yapılması sırasını belirler, zayıf noktaların nerede olacağını gösterir, takımın her üyesinin neyi ne zaman yapacağını listeler; fakat • Takım üyelerinin görevlerini nasıl yapacaklarını ve yeteneklerini nasıl kullanacaklarını göstermez. • Bu nedenlerle, takıma daha fazla bilgi sağlamak gerekebilir; özellikle, takımda tecrübesiz üyelerin bulunması, projenin zor bir proje olması, takım üyelerinin diğer birimlerdeki çalışanlardan oluşturulması ve projenin iyi biçimde tanımlanmaması durumlarında takıma gerekli bilgiler sağlanmalıdır • Açıklamalar üyelerin sorumluluk alanlarıyla ilgili olmalıdır. Çünkü fazla görev açıklaması takımın kafasını karıştırabilir

 21. Projenin programlanmasında Ağ Teknolojileri

 22. Proje Ağları • Proje ağları, projenin akış yapılarını,proje işlemlerinin sıralarını ve sürelerini , bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan belgelerdir. • Bu araçlar projenin tanımlanması ve sistemli bir biçimde izlenmesine olanak sağlar • Gantt şeması, CPM/PERT ağları

 23. Tarihçe • 1958 • Program Evaluation and Review Technique (PERT)-program değerlendirme ve gözden geçirme • U.S. Navy, Booz-Allen Hamilton, and Lockeheed Aircraft • Sualtı füze projesi için • genellikle araştırma-geliştirme projeleri için kullanılıyor • Critical Path Method (CPM)-kritik yol yöntemi • Dupont De Nemours Inc. • Genellikle, yapım-inşaat projelerinde kullanılıyor

 24. PERT/CPM dili • Kilometre taşları • Önemli gelişmeleri kaydeden olaylar • Ağ • Projenin başlanmasından bitişine dek tüm girişimlerinin ve olaylarının düğüm ve kenarlarla ifadesi ; girişimler genellikle kenarlarla, olaylar ise düğümlerle ifade edilyor

 25. PERT/CPM dili • Girişim: kaynak kullanan ve tamamlanması için belirli bir zaman gereken işlem veya işlemler kümesi • Olay: bir veya birkaç girişimin tamamlanması sonucu; Belirli bir zamanda oluşan tanımlanabilir son durum; Kaynak gerektirmez • Yol:-ağınher hangi iki olayı arasındaki girişimler ardışıklığı (veya aralık olaylar) • Kritik girişim (olay,yol)-gecikmesi ,projenin tamamlanmasının gecikmesine neden olan girişim (olay,yol) • Kritik zaman • Kritik yol üzerindeki tüm girişimlerin tamamlanmasına gereken zaman

 26. Bağımlı ve bağımlı olmayan işlemler • İşlemlerin sıralanıp işlenmesi için birbirine bağımlı olan işlemler ile birbirine bağımlı olmayan işlemler belirlenmelidir • Bu işlemlerin belirlenmesinde her işlemin, bir önceki işlemin tamamlanmasına bağımlılığı ve gelecek işlemlere etkisi göz önünde tutulur. • Birbirine bağımlı işlemler, ayrı zamanda yapılamayan işlemlerdir • Birbirine bağımlı olmayan işlemler ise aynı anda yapıla bilen işlemlerdir 1 2 3 2 4 1 3

 27. Proje girişimleri ve onların öncelleri (örnek)

 28. Girişimlerin bulunduğu durumlar • Girişimler aşağıdaki durumlarda ola bilir: • Girişimin ardılı (ardılları) var, ama önceli(öncelleri) yoktur-ağın başlangıcı • Girişimin önceli var, ama ardılı yoktur- ağın sonu • Girişimin ardılları ve öncelleri vardır- aralık düğüm (kenar) • Girişimler arasındaki bağlılıklar girişim planında tanımlanmış teknoloji ilişkiler üzere yapılmaktadır Chapter 8-11

 29. Ağın oluşturulması PERT/CPM ağları 2 yolla çizile bilir: • AONağı (Activity on Node (AON Diagram))-girişimler düğümlerle ifade edilir • AOAağı (Activity on Arrow (AOA Diagram)-girişimler kenarlarla ifade edilir

 30. AON Diyagramı-girişimler düğümlerle gösterilir A girişimi ,B ve C girişimlerinden önce geliyor. B ve C sonlanmadan E başlayamaz. B ,D’den öncedir. D ve E, F başlamadan önce sonlanmalıdır. G, F’in bitmesini beklemelidir AON ağında, önceli olmayan düğpümler “başla” düğümü ile birleştirilir. Ardılı olmayan düğümler “son” düğümle birleştirilir

 31. AOA Diagramı Girişim 3 durumdan birinde ola bilir;1) ardılları var, öncelleri yoktur; öncelleri var, ardılları yoktur;hem ardılları, hem öncelleri var. 1- projeyi başlayan girişim 2-projeyi sonlayan girişim 3 aralık girişim Girişimler oklarla gösterilir.Önceki örnek için AOA diyagramı böyle olacak

 32. Örnek AON ağında 1.adım

 33. Örnek AON ağının 2.adımı

 34. Tamamlanmış örnek AON ağı

 35. Örnek: AOA ağında 1.adım

 36. Örnek AOA ağında 2.adım

 37. Tamamlanmış örnek AOA ağı

 38. Ağ yapısına örnek

 39. Ağ yapısına örnek

 40. Paralel girişimler-1 Yapay çizgi Yanlış doğru • a ve b girişimleri 1 olayın oluşumu ile başlar; bu girişimlerin sonuçlanması 2 olayının oluşumuna neden olur. Fakat a (veya b) girişiminin sonuçlanması başlı-başına olaydır ve soldaki şemada bunun ifadesi yoktur. Bu sorunu gidermek için yapay girişim (dummy)kullanılır. Yapay girişim kesintili çizgi ile ifade edilir

 41. Paralel girişimler-2 e girişimi , c girişinin sonuçlanmasını gerektirmez a) Yanlış diyagram b) doğru diyagram

 42. Paralel girişimler-3 Yanlış doğru