TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA - PowerPoint PPT Presentation

t b tak projes hazirlama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA

play fullscreen
1 / 107
TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA
722 Views
Download Presentation
roman
Download Presentation

TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA Doç. Dr. Atıf KOCA Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 2. ARDEB Araştırma Grupları

 3. Akademisyenlere Yönelik Destekler

 4. Neden Destek istiyoruz?

 5. 1001 kodlu projeler için proje sunumu yılda iki kez yapılmaktadır: • Mart • Eylül 1001 Kodlu Projeler: Proje Hazırlama Süreci

 6. Proje

 7. Proje Yazımı • Ön Şart

 8. Proje Yazımı Başlangıç

 9. Projelerdeİstenen Genel Özellikler…

 10. ProjeBileşenleri

 11. Başlık

 12. Proje Başlığı : ElektrokromikSubstitüentlerİçeren Ftalosiyanin Komplekslerinin Polielektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ve Elektrokromik Görüntüleme Cihazlarında Uygulamaları

 13. ÖzetveAnahtarKelimeler

 14. Özet ve Anahtar Kelimeler Bir ÖRNEK

 15. Bir ÖRNEK

 16. Amaç

 17. Amaç Bir ÖRNEK

 18. KonuveKapsam

 19. KonuveKapsam Bir ÖRNEK

 20. LiteratürÖzeti Bir ÖRNEK

 21. LiteratürÖzeti Bir ÖRNEK

 22. Ar-Ge Niteliği; Beklentiler

 23. Ar-Ge Niteliği; Beklentiler: Proje Çıktılarının;

 24. ÖzgünDeğer Bir ÖRNEK

 25. ÖzgünDeğer Bir ÖRNEK

 26. YÖNTEM Bir ÖRNEK

 27. Çalışma Takvimi Bir ÖRNEK

 28. Başarı Ölçütleri • Bir ÖRNEK

 29. Öngörülen projede aşağıda listelenen aksaklıklar proje akışının değiştirilmesine yol açacaktır. 1) Risk: Proje kapsamında bahsedilen polimerler ve üst metal yüzey arasında yapışma sağlanamazsa. Plan B: Bu durumda ikinci ve üçüncü nesil sensörler bu metot kullanılarak fabrike edilemeyecektir. Bu metot ilk önce değiştirilip polimer yüzeyine tiyol kaplanması gerekmektedir. Tiyol, altın nano parçacıklarına afinite gösterip, temas anında güçlü bir bağ kurabilmektedir. Bu şekilde düz altın film, küçük nano parçacıklar ile değiştirilebilir. Bu metodun da başarısızlığı durumunda sensör yapısının değiştirilmesi gerekmektedir. Ayni deneysel kurulum, alt metal yüzey şekillendirilerek ve büyük metal bloklar ile kaplanıp, blok aralarına MIP katılarak yapılabilecek bir yüzey plazmonsensörünütest etmek için kullanılabilir. Bu yapı yüzey plazmonlarını metal katmana paralel olan aksanda sıkıştıracak ve yüzey plazmonlarınıinterfere ederek gelen ışına paralel ama ters yönde bir plazmonik sızıntı radyasyonu yaratacaktır. Bu yapı, MIP kullanılmadan yürütücü tarafından tasarlanmış, fabrike edilmiş ve deneysel olarak incelenmiştir (Arca et. al 2010). Bu plan kapsamında bahsedilen yapı MIP kullanarak incelenecek ve duyarlılığı araştırılacaktır. Kendinden kalibre özelliği içermeyen bu SPR sensörün bir avantajı, yüzey plazmonlarınınayni kısımdan defalarca geçmesi sayesinde tarayıcı bir özelliğinin bulunmasıdır. Bu rezonant özelliği gösteren daha küçük 1001BF-01 Güncelleme Tarihi: 24/01/2012 altın tel yapıları literatürde incelenmiştir (Ditlbacher 2002). Bu yapılar da üretilip MIP kullanımı ile test edilebilecek, böylece projenin “nano” boyutu korunmuş olacaktır. 2) Risk: Üçüncü nesil sensörlerlitografik metotlarla fabrike edilemezse. Plan B: Üçüncü nesil sensörlerlitografik yöntemler ile üretilemezse, ikinci nesil sensörler üretilip dış kuruluşlarda yoğunlaşmış iyon hüzmesi (FIB) ile kesilebilecektir. 3) 4) • B Planı • Bir ÖRNEK

 30. 1001 kodlu projeler Internet üzerinden sunulmaktadır. • Daha sonra imzalı belgeler posta ile gönderilmektedir. • Gerekli bilgi ve dokümanlara TÜBİTAK web sayfasından kolayca ulaşılabilir. • Ancak proje sunumu son güne bırakılmamalıdır. Proje Sunumu ve Değerlendirme Süreci

 31. GYK (Grup Yürütme Kurulu) danışma kurulunun da görüşünü alarak panel tarihlerini ve görev alacak panelistleri belirler. • Her bir panel en az 5, en fazla9 panelistten oluşur ve her bir panelde en az 4,en fazla8 proje görüşülür. • Her proje en az 2,en fazla 4 panelist tarafından detaylı olarak incelenir, • Her panelist ayrıca paneldeki bütün projeler hakkında bilgi sahip olacak şeklide panele gelir. Panellerin Oluşturulması ve Panelistlerin Belirlenmesi

 32. Belirlenen panelistlerle grup tarafından ön görüşme yapılarak, panelle ilgili görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verilir. • Panelistler GYKS tarafından YPS’ye girilir ve kendilerine resmi davet yazısı gönderilir. Panellerin Oluşturulması ve Panelistlerin Belirlenmesi

 33. Uluslararası Science Citation Index veya benzeri veri tabanları tarafından taranan dergilerdeki yayın sayısı, • Proje yürütme ve mesleki deneyim, • Tarafsız değerlendirme yapabilme. Panelistler Neye Göre Belirlenir?

 34. Kimler Panelist Olamaz? Tez hocası/öğrencisi olmak; son 5 yılda makale/tebliğ/proje gibi ortak çalışma yapmış veya yapmakta olmak; yakın gelecekte aynı kurumda çalışmalar, görevlendirilmeleri muhtemel olmak; projenin hazırlanmasına katkıda bulunmuş olmak; daha önce yargıya intikal eden bir ihtilafın tarafları olmak; akraba veya boşanmış olsalar bile 3.derece dahil kan bağıyla veya 2.derece dahil sıhri hısım olmak; tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce/önyargı sahibi olmak; Aynı paneldeki bir projede yardımcı araştırmacı olmak.

 35. Panel bir moderatör, bir grup çalışanı ve panelistlerden oluşur. • Moderatör panelde görüş belirtemez ve değerlendirmeye katılamaz. Panelin belirlenen kurallara göre işleyişini sağlar, raporları tutar ve GYKS’ne teslim eder. • Grup çalışanı panel boyunca moderatöre yardımcı olur. Panel Süreci

 36. Panelde her bir projenin tanıtılması için ilgili projeyi daha detaylı inceleyen panelistlerden kısa bir sunum yapması istenir. • Sunumlardan sonra proje panelistlerce tartışılır. • Tartışmayı takiben değerlendirmeye geçilir. Panel Süreci

 37. Değerlendirme “AncoredRatingScale” olarak bilinen tanımlayıcı kriterler esas alınarak yapılmaktadır. • Çok iyi: 3, İyi: 2, İyi değil/yetersiz: 0 Her bir proje için: Özgün değer Yaygın etki Yapılabilirlik Ayrı ayrı değerlendirilir. Projenin aldığı ortalama panel puanı belirlenir. Panel Süreci / değerlendirme

 38. Bir örnek: Çok iyi:3, İyi:2, Yetersiz:0 Özgün değer Yaygın etki Yapılabilirlik Panelist 1 iyi iyi yetersiz Panelist 2 çok iyi* iyi iyi Panelist 3 iyi iyi yetersiz Panelist 4 iyi çok iyi* yetersiz Panelist 5 iyi iyi iyi Panelist 6 yetersiz*yetersiz* yetersiz Panelist 7 iyi iyi iyi Panel Süreci / değerlendirme *Hesaplama dışında tutulur Bu projenin panel puanı: Özgün değer: 10/5= 2,Yaygın etki: 10/5=2 Yapılabilirlik: 6/7= 0.86.Toplam Puan= 2+2+0.86 = 4.86