Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Akademik Ar-Ge Proje Destekleri - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Akademik Ar-Ge Proje Destekleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

play fullscreen
1 / 97
Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Akademik Ar-Ge Proje Destekleri
355 Views
Download Presentation
tobias-fulton
Download Presentation

Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Harcamaları TÜBİTAK Tarafından Gerçekleştirilen Akademik Ar-Ge Proje Destekleri (Kamu +Vakıf Üniversiteleri) 2009

 2. İçerik • Tanımlar • Harcamaların Gerçekleştirilmesi • İlgili Mevzuat • Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Satınalma İşlemleri • Muayene ve Kabul İşlemleri • Ayniyat İşlemleri • Bütçe İşlemleri

 3. İçerik • Proje Teşvik İkramiyesi • Projede Personel Çalıştırılması • Burs Ödemeleri • Seyahat Ödemeleri • Kurum Hissesi • Proje Durum Değişiklikleri • İzleme • Diğer Hususlar • Sonuçlandırma • Sorumluluklar

 4. Tanımlar

 5. Tanımlar • Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş (Kurum): TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü özel veya kamu, tüzel veya gerçek kişileri • Projenin Yürütüldüğü Birim (Birim) : Projeyi yürüten, projenin sözleşme ve eklerinde öngörülen plan, takvim ve sözleşme ile ilgili mevzuatta belirtilen kurallara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olan Kurum bünyesindeki birimi (Bölüm, ABD, Enstitü vb.)

 6. Tanımlar • Proje Personeli: Proje yürütücüsü, araştırmacı, yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan proje çalışanlarını, • Proje Yürütücüsü: Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı,

 7. Tanımlar • Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişileri, Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

 8. Tanımlar • Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, sonuç raporunda adı geçmeyen ve işvereni Kurum olan uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli,

 9. Tanımlar • Bursiyer/Doktara sonrası bursiyer: Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri“ bursiyer, Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan Türkiye’de ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak,

 10. Tanımlar • Danışman : Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen araştırmacı tanımına uygun Uzman kişileri,

 11. Tanımlar Proje kapsamında yapılacak harcamaların gerçekleştirilmesinde sorumlu olacak kişiler; Harcama Yetkilisi: Projeden sorumlu olmak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen harcama yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi: Projeden sorumlu olmak üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen Gerçekleştirme Görevlisi , Muhasebe Yetkilisi: TÜBİTAK’ın muhasebe yetkilisi, İhale Yetkilisi: Proje ile ilgili belirlenen harcama yetkilisi olacaktır.

 12. Tanımlar Proje Sözleşmesi: TÜBİTAK ilgili mevzuatına göre taraflarca imzalanan sözleşmeyi/talimatnameyi, Ekonomik Sınıflandırma Kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde, yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

 13. Bütçe • Proje Bütçesini kim hazırlar, kim onaylar? Proje yürütücüsü hazırlar ve TÜBİTAK onaylar. Kabul edilen bu bütçe sözleşmenin eki niteliğindedir. • Bütçe hangi formatta hazırlanır? Öneri formunda belirtilen Ekonomik Sınıflandırma kodları 4. düzeyinde hazırlanır. Projelerin bütçelendirmesinde ve uygulanmasında kullanılacak ekonomik sınıflandırma kodları TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olup, bunlara ilişkin açıklamalara ait doküman web sayfamızda (www.tubitak.gov.tr veya tts.tubitak.gov.tr) mevcuttur. Mal ve hizmet alımı ile sermaye giderleri ayırımında kullanılan ve Bütçe Kanunu ile belirlenen limitler TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde uygulanmaz.

 14. Harcamaların Gerçekleşmesi

 15. Mevzuat • Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi mevzuata uyulacaktır? • TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Esasları • Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar • TÜBİTAK Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları • Uluslararası İkili İşbirliği Anlaşma Metinleri • Proje Destekleme Sözleşmesi Bunların dışında TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararları ve ARDEB Koordinasyon Komitesi kararları da yukarıdaki ilgili mevzuat hükümlerine yansıtılmaktadır.

 16. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Mal ve hizmet alımlarındansonra ödeme yapılması esastır. Ancak gerektiği zaman ön ödeme yoluyla harcamalar gerçekleştirilebilir. • En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir? TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dahilinde alınabilir (2009 yılında ön ödeme limiti 25.000.-TL dir). Seyahat için yapılacak ön ödemeler bu limitlere dahil değildir. Seyahat harcamaları için seyahatin gerektirdiği kadar ön ödeme alınabilir.

 17. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Ön ödeme talepleri nasıl yapılır ve nereden alınabilir? Ön ödeme talepleri, Proje Yürütücüsü tarafından veya yazılı olarak görevlendireceği mutemet tarafından proje bütçesinde öngörülen harcama kalemleri (ekonomik sınıflandırma kodu) dikkate alınarak ve ekonomik sınıflandırma kodu belirtilerek yapılır. Talepler “Ön Ödeme Senedi doldurulup imzalandıktan sonra İlgili Araştırma Grubuna (İlgili Grup)/Sözleşme Yönetimi Müdürlüğüne (SYM) yapılır. Talep edilen ön ödeme, İlgili Grup/SYM tarafından ödenek kontrolü yapıldıktan sonra Harcama Yetkilisinin onayını müteakip Muhasebe Yetkilisi tarafından ön ödeme senedinde belirtilen Yürütücünün avans hesabına en kısa sürede havale edilir.

 18. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Mahsup ne zaman yapılacaktır? Mahsup, ön ödemenin yapıldığı tarihten itibaren (yürütücünün banka hesabına yatırıldığı tarih) en geç 2 (iki) ay içinde yapılacaktır. Seyahat faslından ön ödeme alınmış ise; seyahatin bitmesini takip eden 15 gün içinde yapılacaktır.

 19. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların proje bütçesindeki ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilmesi ve ödeneklerinin uygunluğunun İlgili Grup/SYM tarafından kontrolünü müteakip gerçekleştirilir. Mahsup evrakında yer alan harcamaların mahiyeti, projede öngörülmüş olması ve proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödeneklerin üzerinde olamaz.

 20. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Eğer proje harcamalarıödenek aşımını gerektiriyor ise; mahsup işleminden önce bu ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri esas ve usullere uygun olarak mutlaka yapılmalıdır.(Bu işlemlerin mahsup süresi içinde gerçekleşmesi gerekir) Aksi halde yapılan fazla harcama mahsupta işlem görmeyecektir.

 21. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Mahsup nasıl yapılacaktır? (Devam…) Proje bütçesinde yer almak ve harcama belgesinin tarihi proje süresi içinde olmak kaydı ile ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri ön ödemenin mahsubunda kabul edilebilir.

 22. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Ön ödemeden artan para ne yapılacak? Ön ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, alınan ön ödemeden para artar ise,artan para, proje hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır. • Alınan ön ödeme üzerinde harcama yapılırsa ne olacak? Eğer yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama kesin ödeme olarak Kurum tarafında proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır bu işlem yapılabilir)

 23. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Proje süresince kaç kere ön ödeme alınabilir? Proje süresince ön ödeme için sayı sınırlaması yoktur. Ancak, bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz.

 24. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Zamanında kapatılmayan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Bunun dışında kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden bu miktarın TÜBİTAK banka hesabına yatırmaları istenir.

 25. Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri • Harcama yapmadan veya az harcama yapılarak zamanında kapatılan ön ödeme olursa ne yapılacak? Mahsup süresi içinde, ön ödeme tutarının en az % 50’sinin harcanmadan iade edilmesi halinde, harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından ilgiliden istenebilir . Yapılan değerlendirme sonucunda yürütücünün veya mutemedin ihmal, kusur veyasuistimalinin tespiti halinde; harcanmayan tutarlara 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu miktarın ilgililerden TÜBİTAK banka hesabına yatırmaları istenir.

 26. Satınalma İşlemleri(Ön Ödeme Yoluyla Olanlar) • Harcamalarda hangi form ve belgeler kullanılacak? TÜBİTAK tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır (Özellikle; Mahsup/Kesin Hesap Formu, Burslu Öğrenci Bilgi Formu, Geçici Görev Yolluk Bildirgesi). Bu form ve belgelere www.tubitak.gov.tr/destekler adresinden ulaşılabilir.

 27. Satınalma İşlemleri(Ön Ödeme Yoluyla Olanlar) • Faturalar kimin adına düzenlenecek? Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Yürütücü Kurum adına düzenlenecektir. (Örneğin: Ege Üniversitesi-107G001 nolu Proje) • Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır? Proje Yürütücüsüyapılan harcama belgelerini icmal listesine (Mahsup/Kesin Hesap Formu) beyan ederek “Belge(ler)de yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” ifadesi yazılıp, imzalanarakmahsubu yapılmak üzere İlgili Grup/SYM’ye teslim edilecektir.

 28. Satınalma İşlemleri(Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar) • Doğrudan temin kim tarafından yapılacak? Doğrudan Temin, Harcama Yetkilisinin görevlendireceği Proje Yürütücüsü veya TÜBİTAK Satınalma Birimi elemanı aracılığı ile yapılır. • Doğrudan teminde hangilimitler kullanılacak ve bu limitler ne kadardır? Doğrudan temin için TÜBİTAK limitleri uygulanacaktır. 2009 yılı için TÜBİTAK limiti: Proje Yürütücüsü: 40.000.-TL + KDV TÜBİTAK tarafından : 100.000.-TL + KDV

 29. Satınalma İşlemleri(Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar) • Doğrudan temin nasılgerçekleştirilecektir? Proje yürütücüsü, projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkinteknik şartname hazırlayarak satınalmanın yapılması için bir yazı ile İlgili Grup/SYM’ye müracaat eder. Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti ve ilan yapılmaksızın, limite bağlı olarak İlgili Grup/SYM tarafından Harcama Yetkilisi onayı alınarak, Proje Yürütücüsü veya TÜBİTAK satınalma birimi tarafından piyasa araştırması yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

 30. Satınalma İşlemleri(Doğrudan Temin Yoluyla Olanlar) • Doğrudan temin yoluyla yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur? Yürütücü veya TÜBİTAK satınalma birimi piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir. • Satınalma sonunda ödeme nasıl gerçekleşir? Yürütücü veya TÜBİTAK satınalma birimi tarafından malzeme teslim alındıktan sonra, fatura ve ekindeki piyasa araştırma tutanağı, İlgili Grup/SYM’ye iletilir. Daha sonra fatura bedeli, proje bütçesinden ilgili firmanın banka hesabına TÜBİTAK tarafından transfer edilir. (Not: Satınalınan malzeme “dayanıklı taşınır” ise malzeme Kurumun ayniyatına kaydedilerek oluşturulan “Taşınır işlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir.)

 31. Satınalma İşlemleri(İhale Yoluyla Olanlar) • İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi mevzuata tabi olunacak? Alımlar, 22/04/2004 tarih ve 25441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları”na göre gerçekleştirilir.

 32. Satınalma İşlemleri(İhale Yoluyla Olanlar) • İhale nasıl gerçekleştirilecektir? Proje yürütücüsü projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak, satınalmanın yapılması için İlgili Grup/SYM’ye müracaat eder. Satınalma, ilgili Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 33. Satınalma İşlemleri(İhale Yoluyla Olanlar) • İdari ve teknik şartname kim tarafından hazırlanacak? İdari şartname TÜBİTAK tarafından, teknik şartname ise proje yürütücüsü veya yürütücünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanıp, yürütücü tarafından onaylanmalıdır. • İhale nasıl sonuçlandırılacak? İhale ilgili mevzuat doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.

 34. Muayene ve Kabul İşlemleri • Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Kimler olacak? Sadece dayanıklı taşınırlar için komisyon oluşturulacak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurulacak komisyonlarda proje yürütücüsü veya proje personelinden birisi mutlaka bulunacaktır. Not: Dayanıklı taşınırlar projenin yürütüldüğü kurumun ayniyatına kayıt olacağı için söz konusu komisyon kurum tarafından oluşturulacaktır.

 35. Ayniyat İşlemleri • Alınan malzeme nereyekaydedilecektir? Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuatı ve bu esaslar çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına ilgili harcama birimi (projenin fiilen yürütüldüğü Fakülte, Bölüm, ABD) adına kaydedilir . Oluşturulan “Taşınır işlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen dayanıklı taşınır, zimmet fişi düzenlenerek ilgili yürütücünün kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan taşınırlar kaydedilmez.

 36. Bütçe İşlemleri • Ödeneklerin kullanımına ilişkin düzenlemeler ile tasarruf tedbirlerine uyulacak mı? Aksine bir hüküm olmadığı takdirde, proje harcamaları bu düzenlemelerin ve tedbirlerin dışında tutulacaktır.

 37. Bütçe İşlemleri(Fasıl Aktarımları) • Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım hangi durumlarda yapılır? Projede öngörülen malzeme yada hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, onay alınmak suretiyle ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım yapılabilir.

 38. Bütçe İşlemleri(Fasıl Aktarımları) • Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasında aktarım yetkisi kimdedir? Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi ilgili Grup tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar yürütücüye bildirilir.

 39. Bütçe İşlemleri(Fasıl Aktarımları) • Hangi Ekonomik Sınıflandırma Kodlarında (fasıllarda) aktarım yapılmaz? Burs, PTİ, Seyahat (arazi çalışmaları hariç) ve Kurum Hissesi fasıllarına aktarım yapılmaz, bu fasıllarda kalan ödeneğin başka fasıllara aktarımı da yapılmaz. Ayrıca bu fasıllara ek ödenek de verilmez.

 40. Bütçe İşlemleri(Öngörülmeyen Talepler) • Proje bütçesinde kalan ödenek ile proje kapsamında öngörülmeyen yeni mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? • Toplam ödeneği değiştirmeden, proje bütçesinde öngörülen bir mal veya hizmet yerine öngörülmeyen yeni bir mal ve hizmet alımı yapılabilir mi? Genel olarak bu tür talepler uygun görülmemektedir. Ancak, araştırmanın gerektirmesi halinde, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli başvurusuveİlgili Grubun onayı şartıyla mümkün olabilir.

 41. Bütçe İşlemleri(Ek Ödenek) • Ek ödenek hangi durumlarda ve nasıl istenebilir? Projede satın alınması öngörülen bir mal veya hizmetin kur artışı veya mücbir sebeplerden kaynaklanan ödenek yetersizliği durumunda; Araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda; Proje bütçesinde yeralan diğer fasıllardan aktarım yapılamaması durumunda, Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli talebi,İlgili Grubun uygun görüşüve TÜBİTAK’ın onayı ile alınabilir.

 42. Bütçe İşlemleri(Ek Ödenek) • Ek ödenek verilmesi durumunda ne yapılır? Talep edilen ek ödeneğin TÜBİTAK tarafından onaylanması halinde, İlgili Grup Proje Yürütücüsüne bilgi verir.

 43. Bütçe İşlemleri • Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasında geçerlidir? Proje kapsamında yapılacak her türlü harcama belgelerinin tarihleri proje sözleşmesinde yer alan başlama ve bitiş tarihleri arasında olmaları gerekir. Verilecek ek süre bitiş tarihine dahil edilir. Proje bitiş tarihinden sonra (ek süre dahil) proje bütçesinden yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir.

 44. Projede kimler görev alır? Proje öneri formunda önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler görev alır. Proje personeli kimlerden oluşur? Proje yürütücüsü ve Araştırmacılar Yardımcı personel Danışmanlar Personel Giderleri 44

 45. Personel Giderleri • Projede kimler görev alamaz? Halen TÜBİTAK’ta çalışan veya TÜBİTAK’taki görevlerinden ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş kişiler, danışmanlık ve hizmet alımı şeklinde temin edilen kişiler dahil, projede görev alamazlar. Bu kural, proje yürütücüsünün çalıştığı kurum/kuruluşun TÜBİTAK Birimleri olması durumunda uygulanmaz.

 46. Proje personeline ne ödenir? Kamu çalışanı ve vakıf üniversitesi çalışanı olması şartıyla, Yürütücü, Araştırmacı ve Danışmanlara; Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Projeye yeni istihdam edilecek yardımcı personele; Hizmet sözleşmesine bağlı olarak projede belirlenen aylık ücret Personel Giderleri 46

 47. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) • Proje Teşvik İkramiyesinin hukuki dayanağınedir? 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince; “…Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir…” denilmektedir.

 48. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) Kişiye bir ayda ödenebilecek PTİ miktarları ne kadardır ? Nasıl hesaplanır? Kamu personeli olarak projede yer alan kişilere bir ayda aldığı ücretin % 75’ini geçmemek kaydıyla 2009 yılında aşağıda belirtilen üst limitlerde, PTİ (brüt) ödenebilir: Proje Yürütücüsü : 1.000 YTL/ay Araştırmacılar : 500 YTL/ay Danışman : 1.000 YTL/yıl PTİ , TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanarak, proje bütçesine ilave edilir ve sözleşme buna göre hazırlanır. Sözleşme ekinde, PTİ alacak kişiler tarafından imzalanmış olan “PTİ ödeme tablosu” yer alır. PTİ’nin hesaplanmasında, projenin panel puanına bağlı olarak yürütcünün alacağı miktar belirlenir ve buna bağlı olarak %100 üzerinden projeye katkı oranları dikkate alınarak Araştırmacıların PTİ’si hesaplanır.

 49. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) • PTİ nasıl, ne zaman ve kim tarafından ödenir? Gelişme ve sonuç raporlarının kabulünü takiben İlgili Grubun uygun bulması halinde, rapor dönemine tekabül eden PTİ, sözleşme ekinde yer alan “PTİ Ödeme Planı” tablosunda belirlenen miktarlar üzerinden ilgili kişilerin banka hesabına TÜBİTAK tarafından transfer edilir.

 50. Personel Giderleri (PTİ ödemeleri) • Bir kişiye aynı projeden veya farklı projelerden hem PTİ, hem de burs ödemesi yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. • Bir kişi birden fazla projeden Proje Teşvik İkramiyesi alabilir mi? Evet alabilir. Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam Proje Teşvik İkramiyesi,yürütücü Proje Teşvik İkramiyesi üst sınırının iki katından fazla olamaz.(2009 yılı için limit: 2.000.-TL/Ay)