YAZILIM MİMARİLERİ - PowerPoint PPT Presentation

yazilim m mar ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YAZILIM MİMARİLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YAZILIM MİMARİLERİ

play fullscreen
1 / 111
YAZILIM MİMARİLERİ
294 Views
Download Presentation
marnie
Download Presentation

YAZILIM MİMARİLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YAZILIM MİMARİLERİ

 2. .PROJE HEDEFLERİ .PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ

 3. Proje Hedefleri • Her projenin mutlaka belirgin hedefleri ve kapsamı olmalıdır.Tanıtımı gereğince proje,her şeyden önce ,özgün olmalıdır.

 4. Hedefler ölçülebilmeli ,yani istenen niteliğe,kıstasa,maliyete ve başarım ölçütüne sahip olmalıdır.

 5. Projeye gerçekçi ve somut hedefler konmalı,müşteri tatminini riske sokacak soyut amaçlardan kaçınılmalıdır.

 6. Ortaya konan hedeflerin arkasında,hem resmi hem de manevi değerlere dayalı,yeterli destek ve inanç bulunmalı,izlenebilirlik sağlanmalıdır.

 7. Proje Yönetim Süreçleri • Proje yönetimi çeşitli alanları kapsayan alt süreçler ve onların bileşenleri halinde yürütülür.

 8. Proje yönetiminde yer alan en temel alt süreçler

 9. Bu alt süreçler,her biri ayrı birer yönetim süreci olan şu bileşenlerden oluşur:

 10. Başlangıç: • Projenin resmi olarak başlatılmasıdır.

 11. Bunun için,proje sahibi yetkili makam tarafından genellikle proje beratı adı verilen bir yetki belgesi ile ilk çekirdek ekip görevlendirilir ve bir proje yöneticisi belirlenir.

 12. Proje beratı,proje ekibinin yetki ve sorumluluklarını tanımlayan imzalı bir görevlendirme belgesidir.

 13. Proje Tümleştirme Yönetimi: • Çeşitli proje unsurlarının uygun bir eşgüdüm halinde ve denetim altında yürütülmesini sağlayan süreçleri tanımlar.

 14. Bu yönetimi ,proje planı oluşturma,proje planının yürütülmesi ve tümleşik değişiklik denetimi oluşturur.

 15. Proje Kapsam Yönetimi: • Projenin öngörülen hedeflerine başarıyla ulaşması için gerekli ve yeterli tüm çalışmaların yerine getirilmesini sağlayan süreçleri tanımlar.

 16. Proje başlama,kapsam planlama,kapsam tanımlama,kapsam doğrulama ve kapsam değişiklik denetimini içerir.

 17. Proje Zaman Yönetimi: • Projenin zamanında tamamlanmasını sağlayan süreçleri tanımlar.

 18. Etkinlik tanımlama,sıralama,süre tahmini,zaman programı geliştirme ve denetimden oluşur.

 19. Proje Maliyet Yönetimi: • Projenin onaylanmış bütçe sınırları içinde tamamlanması için gerekli süreçleri tanımlar.

 20. Kaynak planlaması,maliyet tahminleri,maliyet bütçeleme ve maliyet denetimini kapsar.

 21. Proje Nitelik Yönetimi: • Öngörülen proje gereksinimlerinin uygun şekilde karşılanmasını sağlamak için gerekli süreçleri tanımlar.

 22. Nitelik planlaması,nitelik güvencesi ve nitelik denetiminden oluşur.

 23. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi: • Projede yer alan bireylerin en etkin kullanımı için gerekli süreçleri tanımlar.Örgütsel planlama,personel temini ve takım geliştirmeyi kapsar.

 24. Proje İletişim Yönetimi: • Proje bilgilerinin zamanında ve uygun bir şekilde türetilmesi,toplanması,yayınlanması,düzenlenmesi ve saklanmasını sağlayan süreçleri tanımlar.

 25. İletişim planlama,bilgi dağıtımı,başarım raporlama ve idari kapanış kapsanır.

 26. Proje Risk Yönetimi: • Proje risklerinin tanımlandığı,çözümlendiği ve önlemlerin alındığı süreçleri tanımlar.

 27. Risk tanımlama,risk niceleme,riske tepki geliştirme ve riske tepki denetimini kapsar.

 28. Proje Edinme Yönetimi: • Malzeme ve hizmetlerin proje örgütü dışından sağlanması için gerekli süreçleri tanımlar.

 29. Edinim,yani tedarik,planlama,ihale planlama,ihale,kaynak seçimi,sözleşme idaresi ve sözleşme kapanış süreçlerinden oluşur.

 30. Kapanış: • Projenin sözleşme yada görevlendirme ile belirlenmiş hedeflere ulaşması sonucu resmi olarak sonlandırılmasıdır.

 31. Denetim: • Başlangıç ve bitiş arasındaki tüm etkinliklerin yönetim tarafından denetlenmesi,kontrol edilmesidir.

 32. .PROJE TÜMLEŞTİRME YÖNETİMİ .PROJE PLANI .İŞ DAĞIM AĞACI

 33. Proje Tümleştirme yönetimi • Proje tümleştirme yönetimi, çeşitli proje unsurlarının uygun bir eşgüdüm halinde tümleştirmesini ve denetlemesini sağlayan süreçli tanımlar.

 34. Bu yöntem altında proje planı oluşturma, proje planının yürütülmesi ve tümleşik değişiklik denetimi bulunur.

 35. Proje Planı • Proje planı, diğer adıyla proje yönetim planı stratejik planların uygulanabileceği şekilde projenin yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin planlamaların yer aldığı bir belgedir.

 36. Yürütmeye ilişkin çeşitli kılavuzluk bilgileri, tahminler, paydaşlar arası ilişkiler, iş paketleri, temel zamanlamalar, önemli aşama noktaları, kısıtlamalar, ölçme ve sabitleme için dayanaklar ile gerekli görülen diğer ayrıntılar bu belge içinde tanımlanır.

 37. Eger farklı sözleşme yüklenicileri aynı proje altında çalışıyorlarsa bu plan tümleşik proje planı adını alır.

 38. Yazılım projeleri için plan hazırlanmasında IEEE 1058-1998 sofrware project management plans ve IEEEE\ EIA 12207 dikkate alınabilir.

 39. Proje planı belirlenen kıstaslara göre yürütülür ve uygulamalar proje yöneticisi tarafından denetlenir.

 40. Bu amaçla örgüt politikaları kullanılır gerekiyorsa risk önleyici ve düzeltici tedbirler alınır.

 41. Uygulanan her aşama sonunda bir ürün yani teslimat kalemi ortaya çıkar.

 42. Bu aşama da ortaya çıkabilecek değişiklik gereksinimleri düzenleşim yöntemi denetiminde yapılır.

 43. İş Dağım Ağacı • İş dağılım ağacı proje kapsamını tanımlayan ve düzenleyen bileşenlerin ürüne veya hizmete göre gruplanmasıdır.

 44. Bazen iş kırınım ağacı veya iş kırınım yapısı ya da iş dağılım yapısı olarak adlandırılır. Her azalan düzey daha fazla ayrıntıda proje öğesinin tanımını temsil eder.

 45. Her öğe için maliyet kodu adıyla ayrı bir tanımlayıcı belirlenir. En alt düzeydeki öğeler iş paketi olarak tanımlanır.

 46. Her iş paketi için bir sorumlu (örgüt yada birey) belirlenir ve resmi olarak atanır.

 47. İş paketi tanımları genelde bir sözlük içinde toplanarak iş paketi tanımları oluşturulur.

 48. Projelerde yürütülecek etkinliklerin ve işlerin tanımlaması yapılırken iş dağılım ağacı kullanılır.

 49. Bu durumda sıralı bir liste yapılarak her bir iş için ayrı bir kod verilir. Buna iş kırınım yapısı veya iş dağılım yapısı demeyi tercih ediyoruz.

 50. Eğer liste maliyeti de içeriyorsa buna maliyet kırınım yapısı adı verilir.