Download
konular n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONULAR PowerPoint Presentation

KONULAR

310 Views Download Presentation
Download Presentation

KONULAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONULAR Kavramsal TanımlamaSistem İsterleriSistem ModellemeBenzetimİster Belirlemeİster BelirtimiProje Tümleştirme YönetimiProje planıİş Dağılım ağacıUMLUML DiyagramlarıNesneler Arası İlişkilerDiyagramlar Kullanım SeneryolarıUML İle Tasarım

 2. KAVRAMSAL TANIMLAMA

 3. KAVRAMSAL TANIMLAMA Geliştirme etkinliklerine başlamadan önce ; • Sistemin kullanım amacları • Temel kullanım ilkeleri • Eski sistemin temel özellikleri (varsa) • Yeni sistemin getireceği katkılar • Karşılaştırmalar • En temel isterler • Kısıtlamalar

 4. SİSTEM İSTERLERİ

 5. SİSTEM İSTERLERİ Sistem çözümlemesinin ilk amacı; kullanıcının isteklerini belirlemektir. Bunun için; • İş yaptıran müşteri • Ürünün en son kullanıcısı ile iletişim kurularak gereksinimler belirlenmeye çalışılır.

 6. SİSTEM İSTERLERİ Bu maksatla çözümleme sırasında; • Ne tür bilgilerin sisteme gireceği • Nasıl işleneceği • Ne tür bilginin üreteceği • Ana işlevlerin ne olacağı • Beklenen başarım derecesi • Varsa zaman kısıtlamaları • Hataya dayanıklılık • Güvenirlik beklentileri Sistem isterlerini oluşturur.

 7. SİSTEM MODELLEME

 8. SİSTEM MODELLEME Bilgisayar sistemlerinin çoğu gerçek dünya ile etkileşim halindedir. Özellikle gerçek zamanlı ve gömülü sistemler , donanım ve yazılım bileşenleriyle gerçek dünya olaylarını takip ederek duruma göre bir tepkide bulunurlar. Kimisi bir üretim makinesin kumanda eder,kimiside hiç hata kabul etmez.

 9. SİSTEM MODELLEME Belirli sistemler geliştirilirken, her türlü etki-tepki olasılığının göz önüne alınması gereklidir. Bilgisayar tabanlı sistemlerin hemen hemen hepsi bir giriş üzerine işlem yaparak bir çıkış verir.Sistemi geliştirip,çeşitli testlerden sonra hemen kullanıma sokmakta her zaman yeterli olmayabilir.

 10. SİSTEM MODELLEME Bazen bir sistemin belirli bir olay karşısında nasıl davranacağını önceden kestirmek mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda; • Sistemin işlevlerini ve veri akışını çeşitli amaçlarla kullanarak maddelemek, • Benzetim yazılımları geliştirmek • Genel davranışı izlemek Geliştirilen projenin daha sağlıklı olarak bitirilmesini sağlar.

 11. SİSTEM MODELLEME Örneğin; Bir hava trafik kontrol sistemi için,havada bulunabilecek uçakların hareketleri benzetim yoluyla olası bir senaryoya göre düzenlenebilir ve ona göre daha doğru bir sistem geliştirmek mümkün olabilir.

 12. BENZETİM

 13. BENZETİM Bazı durumlarda bir sistemi geliştirmeden önce onun gerçek ortamda nasıl davranacağını görmek üzere çalışacağı ortamın bir benzetimi, simülasyonu yapılır ve sistemin bu benzetimde yer alan olaylara karşı dinamik olarak nasıl tepkide bulunduğu incelenir.

 14. BENZETİM Sistemin modelini oluşturmak ve onun üzerinde çalışmalar yaparak tasarımı etki edecek sonuçlar elde etmek gerçek sistemin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 15. BENZETİM Örneğin; Bir petrol platformunun okyanus dalgalarına nasıl karşı koyabileceğini görmek için bir maket yapılarak su tankı üzerinde deneyler yapılanılır. Benzer şekilde,aynı platformu grafik olarak modellemek,algoritmik çalışmalar yaparak benzetim gerçekleştirmekte mümkündür.

 16. BENZETİM Benzetim yöntemleri arasında çok çeşitli teknikler ve modelleme yöntemleri bulunmaktadır. Günümüzde, modelleme ve simülasyon adıyla ayrı bir bilim dalı dahi oluşmaya başlamıştır.

 17. BENZETİM Birbirlerinden farklı ve bağımsız olarak, hatta coğrafi olarak uzak noktalarda çalışan benzetim yazıları arasında iletişim kurabilmek için benzetim ortamları ortaya çıkmıştır.

 18. İSTER BELİRTİMİ

 19. İSTER BELİRTİMİ Herhangi bir yöntembilim uygulanarak yapılan sistem isterleri çözümlemesi belirli başlıklar halinde yürütülürse ; • Karmaşa • Atlama • Tekrar etme • Zaman harcama Gibi olumsuzluklar yaşanmamış olur.

 20. İSTER BELİRTİMİ

 21. SİSTEMİN AMACI

 22. SİSTEMİN AMACI • Yazılı olarak bir yerde bulunmalı • Temel işlevleri kısaca özetlenmelidir. Özelliklede, projenin başlangıç zamanlarında çözümleyebiliciler tarafından sistemin çabuk tanınması için önemlidir.

 23. SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

 24. SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ Sistemin çalışma şekilleri varsa : • Durumları • Kipleri

 25. SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ Kiplere örnek olarak : • Başta etkin • Devrede • Devredışı • Arızalı • Arızalı-faal • Kısıtlı durum • Acil durum • Yedek Gibi durumlar örnek verilebilir.

 26. PROJE TÜMLEŞTİRME YÖNETİMİ

 27. PROJE TÜMLEŞTİRME YÖNETİMİ Çeşitli proje unsurlarının uygun bir eşgüdüm halinde tümleştirilmesine ve denetlenmesini sağlayan süreçleri sağlar. Bu yönetim altında proje alanı oluşturma,proje planının yürütülmesi ve tümleşik değişiklik denetimi bulunur.

 28. PROJE PLANI

 29. PROJE PLANI Diğer adıyla : Proje yönetim planı veya Proje geliştirme planı Stratejik planların uygulanabileceği şekilde projenin yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin planlamaların yer aldığı bir belgedir.

 30. PROJE PLANI • Yürütmeye ilişkin çeşitli kılavuzluk bilgileri, • Tahminler • Paydaşlar arası ilişkiler • İş paketleri • Ölçme ve Sabitleme için dayanaklar İle gerekli görülen diğer ayrıntılar bu belge içinde tanımlanır.

 31. PROJE PLANI Proje planı belirlenen kıstaslara göre yürütülür ve uygulamalar proje yöneticisi tarafından denetlenir. Bu amaçla örgüt politikaları kullanılır.

 32. PROJE PLANI Gerekiyorsa risk önleyici ve düzeltici tedbirleri alınır.Uygulanan her aşama sonunda bir ürün,yani teslimat kalemi ortaya çıkar.

 33. PROJE PLANI Bu aşamada ortaya çıkabilecek değişiklikler gereksinimleri düzenleşim yönetimi denetiminde yapılır. Ayrıca, eğer farklı sözleşme yüklenicileri aynı proje altında çalışıyorlarsa bu plan tümleşik proje planı adını alır.

 34. İŞ DAĞALIM AĞACI

 35. İŞ DAĞILIM AĞACI İş dağılım ağacı, proje dağılım kapsamını tanımlayan ve düzenleyen bileşenlerin ürüne veya hizmete göre gruplanmasıdır. Genellikle sıradüzensel bir ağaç yapısı şeklinde veya bir liste halinde gösterilir. Her azdan düzey daha fazla ayrıntıda proje öğesine tanımını temsil eder.

 36. İŞ DAĞILIM AĞACI

 37. İŞ DAĞILIM AĞACI Her öğe için maliyet kodu adıyla ayrı bir tanımlayıcı belirlenir.En alt düzeydeki öğeler iş paketi olarak tanımlanır. Her iş paketi için bir sorumlu belirlenir ve resmi olarak atanır. İş paketi tanımları genelde bir sözlük içinde toplanarak iş paketi tanımları oluşturulur.

 38. İŞ DAĞILIM AĞACI Projelerde yürütülücek etkinliklerin ve işlerin tanımlaması yapılırken iş dağılım ağacı kullanılır. Bu durumda sıralı bir liste yapılarak her bir iş için ayrı bir kod veririz.Buna iş kırınım yapısı veya iş dağılım yapısı demeyi tercih ediyoruz. Eğer liste maliyetide içeriyorsa buna maliyet kırınım yapısı adı verilir.

 39. UML

 40. UML Model kavramı , belirli bir amaca dönük sadeleştirmeyi ifade eder. Karmaşıklık ve ayrıntılardan kurtulmak için oluşturulur .

 41. UML Modelleme , müşteriyle iletişimin kurulmasını , kullanılacak mimarinin değerlendirilmesini , sistem isterlerinin ve davranışlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Sistemin gelişimi ve güncellenmesi gibi işlemlerin daha az maliyetli bir şekilde yapılmasına olanak tanır.

 42. UML Son yıllarda ortaya çıkmış en güçlü yazılım çözümleme ve tasarım yöntemlerinden biridir. Hem metinsel hemde grafiksel olarak nesneye yönelik çözümlemenin ve tasarımın yapılmasına yardımcı olur. UML; görsel öğeler kullanan bir modelleme dilidir,bir süreç değildir.

 43. UML 1996 Yılında ortaya çıkarılmıştır. Dünya çapında yazılım mühendisliğinden oluşmuş OMG tarafından 1997 Yılında ilk standart olarak kabul edilmiştir. Halen UML altyapı ve UML üstyapı belirtimlerinin; • Şubat 2007 Tarihli ve 2.1.1 Numaralı sürümü yürürlüktedir.

 44. UML DİYAGRAMLARI

 45. UML DİYAGRAMLARI UML’nin temel yapı taşları ; • Varlıklar, • İlişkiler • Diyagramlardır. Varlıklarda Yapısal Davranışsal

 46. UML DİYAGRAMLARI Yapısal Varlıklar; UML modellerindeki kavramsal ve fiziksel elemanları temsil eden isimlerdir. Davranışsal varlıklar; Modellerdeki zaman ve uzaydaki davranışları gösteren eylemlerdir.

 47. UML DİYAGRAMLARI Diyagramlar ; Bir varlık kümesinin grafiksel gösterimidir. Bir sistemi değişik açılardan görsel bir şekilde modellemeye yararlar. UML 3 Gruba ayrılan toplam 12 Adet diyagram tanımlamaktadır. 4Tanesi uygulamanın durağan kısımlarını gösterirken,5 Tanesi dinamik davranışları gösterir.3 Taneside uygulama modüllerini düzenlemeye yarar.

 48. UML DİYAGRAMLARI

 49. MODELLEME ELEMANLARI