TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 ANKARA Üniversitesi - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 ANKARA Üniversitesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 ANKARA Üniversitesi

play fullscreen
1 / 95
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 ANKARA Üniversitesi
294 Views
Download Presentation
babu
Download Presentation

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 ANKARA Üniversitesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ Derya Sevinç 2014 ANKARA Üniversitesi

 2. İÇERİK • AB FONLARI VE TÜRKİYE TARİHÇE • HANGİ FONLARDAN TÜRKİYE FAYDALANABİLİR ? • PROJE NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR? • MANTIKSAL ÇERÇEVE NEDİR? • PROJE FORMU NASIL DOLDURULUR ?

 3. AB Fonları ve Türkiye • Türkiye AB Mali İşbirliğinin Yapısı • Türkiye’nin Faydalanacağı Fonlar – Hibe -Teknik Yardım İhaleleri-Topluluk Programları • Türkiye -AB Mali İşbirliğinde Gümrük Birliği Öncesi Mali Yardımlar • Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Adaylık Statüsüne Doğru Mali Yardımlar • Adaylık Sonrası Dönem

 4. Türkiye – AB İlişkilerinde önemli tarihler

 5. TR-AB Mali İlişkileri Tarihçesi

 6. GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1995) • Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimini teşvik amaçlı yardımlar yapılmıştır. • Kamu ve özel sektör projeleri çerçevesinde kullanılan yardımlar ağırlıklı olarak altyapı ve sanayi yatırımlarına yönlendirilmiştir. • Mali yardımlar Mali Protokollerle yürütülmüştür. • 1964-1995arası toplam 4 Mali Protokol-4.Mali Protokol için Yunanistan’ın vetosu • Mali Protokoller kredi ve hibelerden oluşmakta olup, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı krediler ağırlıktadır.

 7. GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM (1964-1995) Milyon Avro

 8. GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999) Türk ekonomisinde Gümrük Birliği’ne bağlı olarak oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik: • Rekabet şartlarına uyumun sağlanabilmesi • Ekonomik farklılıkların azaltılması • Altyapı imkanlarının geliştirilmesi (kara ulaştırması, limanlar, havaalanları, demiryolları, telekomünikasyon, enerji v.b) amaçlanmıştır.

 9. GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999) 1/95 sayılı OKK kapsamında; • AB’nin tek taraflı deklarasyonu ile ABBütçesinden, • AB’nin Akdeniz ülkelerine yönelik MEDA Programından, • AYB kaynaklarından kredi ve hibe yardımları öngörülmüştür. Uygulamada yardımların, Konsey tarafından oybirliği ile kabul edilmesi koşulu kaynak temininde engel oluşturmuştur.(Yunanistan’ın vetosu)

 10. GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ (1995-1999) Milyon Avro * Gümrük Birliği kararına ek protokolde verilmesi öngörülen 750 milyon €’luk Avrupa Yatırım Bankası kredisi Yunanistan’ın vetosu nedeniyle kullanılamamıştır. ** Gümrük Birliği içinde rekabetçi yapının desteklenmesi için verilmesi öngörülen 375 milyon €’luk hibe Yunanistan tarafından veto edilmiştir. Dolayısıyla veto edilerek kullandırılmayan kaynaklar (1.125 milyon €), kullanılanlardan (609 milyon €) fazla olmuştur.

 11. ADAYLIK DÖNEMİ Bu dönem iki başlıkta incelenebilir: • 2000-2006 Katılım Öncesi Mali Yardım • 2007-2013 IPA Mali Yardım Aracı Dönemi (Instrument Pre-Accession Assistance)

 12. 2000-2006 Katılım Öncesi Mali Yardım Aralık 1999 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Türkiye- AB Mali İlişkilerinde Yeni Boyut Mali Yardımların Şeklinde ve Miktarında Artış

 13. ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır:

 14. MALİ YARDIM MİKTARI-YILLIK MEDA ve Avrupa Stratejisi Katılım Öncesi Mali Yardım

 15. Üyelik Perspektifinde AB Mali İşbirliği- AB- Yardımlarında Yeni Dönem • Türkiye – AB Mali İşbirliği 2007 – 2013 döneminde yeni bir boyut kazanmıştır. • Ekonomik ve Sosyal Uyum önem kazanmıştır. • Üyelik sonrası dönemde kullanılacak “Yapısal Fonlara ve “Uyum Fonu”na hazırlık imkanı sağlayacaktır. “Böylece AB tarafından aday ve potansiyel Aday ülkelere yönelik yeni bir mali yardım programı benimsenmiştir.”

 16. AB 2007 SONRASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM PAKETİNİ TEK BİR ARAÇ ALTINDA TOPLUYOR: IPA(INSTRUMENT FOR PRE ACCESSON) IPA PHARE SAPARD Kaynaklar azalacak mı? CARDS ISPA TÜRKİYE IPA HEDEF POTANSİYEL ADAY ÜLKELER ADAY ÜLKELER HIRVATİSTAN Makedonya BOSNA-HERSEK SIRBİSTAN-KARADAĞ ARNAVUTLUK

 17. 2000-2006 Katılım Öncesi Mali Yardım Merkezi Olmayan Yapılanma Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ortak İzleme Komitesi Mali İşbirliği Komitesi Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Merkezi Finans ve İhale Birimi

 18. FARKLI DESTEK ALANLARI

 19. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ

 20. KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIM ARACI (InstrumentforPre-Accession-IPA)

 21. KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIM ARACI (InstrumentforPre-Accession-IPA)

 22. IPA – Ekonomik ve Sosyal Uyum Belgeleri TC AB 9. Kalkınma Planı (2007-13) Lizbon Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisi Orta Vadeli Program (2006-08) IPA Tüzüğü (2007-13) Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-06) Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokümanı Katılım Öncesi Ekonomik Program (2005) Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve KOB • Stratejiler • Kırsal Kalkınma, KOBİ, Sanayi, Çevre, • Ulaştırma, Ortak İçerme Belgesi, İlerleme Raporları Stratejik Çerçeve Belgesi (2007-2013) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bölgesel Kalkınma OP İnsan Kaynaklarını Geliştirilmesi OP Çevre OP Ulaştırma OP Bölgesel Rekabet Edebilirlik Projeler Projeler Projeler Projeler

 23. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ I. Kurumsal Yapılanma Koordinatör Kuruluş: AB Bakanlığı Detaylı Bilgi için: www.ab.gov.tr • öncelik • AB müktesebatına uyum (Müktesebat altındaki 35 konu başlığı) • İdari kapasitenin güçlendirilmesi • Sivil Toplumun Güçlendirilmesi • Sivil Toplum Diyaloğu • AB Bakanlığı tarafından yürütülecek programlama çalışmaları kapsamında merkezi düzeydeki (makro düzeyde projeler) kamu kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere finansman sağlanacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları vb kuruluşlar söz konusu alanlardaki Hibe Programlarından faydalanabileceklerdir.

 24. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Detaylı Bilgi için: www.tika.gov.tr II:Bölgesel/Sınır ötesi İşbirliği Karadeniz Bölgesel İşbirliği Bulgaristan ile Sınır ötesi İşbirliği Karadenize kıyı olan Düzey-II bölgelerindeki (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi Türkiye için yaklaşık yıllık1 milyon Euroolacaktır. Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında Bulgaristan sınırındaki bölgede yer alan kuruluşlar ile ortak geliştirecekleri projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Programın 2007-2009 dönemi bütçesi toplam 10,5 Milyon Euro olacaktır.

 25. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Stratejik Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı-Kalkınma Bakanlığı III.Bölgesel Kalkınma • Amaç: Türkiye’nin bölgelerarası ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviyesini azaltarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. • 3 temel öncelik kapsamında mali yardımın kullanılmasına karar verilmiştir. • Çevre • Ulaştırma • Bölgesel Rekabet Edebilirlik • öncelik alanlarında kaynakların kullanılmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklar tarafından koordine edilerek Operasyonel Programlar hazırlanmıştır. OP’LERDE her öncelik altında AB mali yardımının nasıl ve hangi alt öncelikler çerçevesinde kullanılacağını belirlemektedir.OP’ler2007-2009 dönemini kapsamaktadır.

 26. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III: Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı • Öncelik: • Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Proje önerileri AB ÇOP Çevre Bakanlığı Proje önerileri Proje önerileri

 27. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ III:Bölgesel Kalkınma Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://www.cevreorman.gov.tr/op • Öncelik: • Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Çevre OP’nin hedef kitlesi nüfusu 50.000 kişinin üstünde olan Belediye veya Belediye Birlikleridir. Uygulama alanı olarak Türkiye’nin tamamını kapsamaktadır. Aşağıdaki önceliklerde proje seçimi tamamlanmıştır.

 28. Çevre OP kapsamında Desteklenen Projeler

 29. Çevre OP kapsamında Desteklenen Projeler

 30. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Detaylı Bilgi için: http://www.ubak.gov.tr/op Koordinatör Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı III.Bölgesel Kalkınma 2. Öncelik: Ulaştırma Operasyon el Programı (UOP) UOP kapsamındaki öncelikli alanlar çerçevesinde projelere karar verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki projele finansman sağlanacaktır.

 31. IPA III. Ulaştırma operasyonel programı kapsamında Finanse Edilen projeler

 32. IPA III. Ulaştırma operasyonel programı kapsamında Finanse Edilen projeler

 33. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: http://ipa.stb.gov.tr 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2 temel öncelik ve 6 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: İş ortamının iyileştirilmesi Öncelik 2: İşletme kapasitesi güçlendirilmesi ve ve girişimciliğin teşvik edilmesi

 34. TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı III.Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: http://ipa.stb.gov.tr 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (OP) BROP’un uygulama alanı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır.

 35. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı III. Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: http://ipa.stb.gov.tr 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP) BROP kapsamında proje oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Merkezi kuruluşlar tarafından geliştirilen 11 projeye toplam 78,4 milyon Avro ayrılmıştır. BROP kapsamında olan 43 ildeki kuruluşlar için yapılan teklif çağrısına toplam 511 proje başvurusu yapılmıştır. Proje seçim çalışmalarına devam edilmektedir. Oluşturulacak proje paketine toplam 75,9 Milyon Avro’luk destek sağlanacaktır.

 36. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IV. insan Kaynakları Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr İnsan Kaynakları OP, kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 3 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1 : İstihdam Tedbir1.1 : Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi Tedbir 1.2 : Gençlerin istihdamının artırılması Tedbir 1.3 : Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi Tedbir 1.4 : Kamunun istihdam hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi Öncelik 2 : Eğitim Tedbir 2.1 : Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması Tedbir 2.2 : Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi Tedbir 2.3 : Hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması Tedbir 2.4 : Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesi Tedbir 2.5 : Beşeri sermayenin güçlendirilmesi

 37. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ IV. İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: http://ab.calisma.gov.tr Öncelik 3 : Sosyal içerme Tedbir 3.1 : Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, Tedbir 3.2 : İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanında çalışan kurum ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması

 38. IV. İnsan Kaynakları

 39. IV. İnsan Kaynakları

 40. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu V. Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır.

 41. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: www.tkdk.gov.tr Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır.

 42. DİĞER MALİ VE TEKNİK YARDIM MEKANİZMALARI • TAIEX (Teknik Destek Bilgi Değişim Ofisi)(Aday ülkeler) Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterir. Mevzuat uyumu kapsamında çalışma ziyaretleri, uzman talebi ve çalıştaylar düzenlenmektedir. • İKİLİ İŞBİRLİĞİ • Hollanda (MATRA, PSO)(Aday ülkeler), Müktesebata Uyum kapsamında finansal destek ve işbirliği sağlanmaktadır. • TOPLULUK PROGRAMLARI • (Katkı paylarını ödeyen aday ülkelerin katılımına açıktır) • AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ (Üye ve aday ülkeler, 3. ülkeler) Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.

 43. TOPLULUK PROGRAMLARI TÜRKİYE’NİN KATILIMI

 44. Türkiye’nin katıldığı Topluluk Programları-I • 7. Çerçeve Program:AB’nin çok disiplinli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklediği temel mali araç niteliğini taşımaktadır. bilgi için: TÜBİTAK ve 7.Çerçeve Programı • Yaşam boyu Öğrenim Programı 2007- 2013:Yaşam boyu öğrenim fırsatlarını desteklemektedir.(2007–2013) bütçesi 7000 milyon Euro’dur. Socrates, Leonardo da Vinci ve e-Learning programlarının devamı niteliğindedir. • okul eğitimi (Comenius), ortak eğitim faaliyetlerine en az üç milyon çocuğun katılımını temin etmek; • yüksek öğrenim (Erasmus), 2012 yılına kadar 3 milyon bireyin öğrenci değişimi hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak; • mesleki eğitim (Leonardo da Vinci) teşebbüslere yerleştirilen kişi sayısını yıllık 80,000’e yükseltmek; • yetişkin eğitimi (Grundtvig) 2013 yılı itibarîyle, bir yılda yetişkin eğitiminden faydalanan 7000 bireyin değişim programlarından faydalanmasını desteklemek bilgi için: • Ulusal Ajans Türkiye

 45. Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları-II • Jean Monnet Programı, Avrupa Entegrasyonu konusu üzerine yoğunlaşmakta ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kuruluşlara destek sağlamaktadır. 2007–2013 döneminde programın bütçesi, 6,970 milyon Euro oluşarak gerçekleşecektir. Ayrıntılı Bilgi için Jean Monnet

 46. Türkiye’nin katıldığı Topluluk Programları-III • Kültür Programı 2007–2013: Genel amaç, programa katılan ülkelerdeki yaratıcı kişiler, kültürel oyuncular ve kurumlar arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla Avrupalılara ait ortak kültür sahasını geliştirmek ve böylelikle, Avrupa vatandaşlığının olgunlaşmasını teşvik etmektir. Program, görsel-işitsel kültür alanında faaliyet gösteren endüstrilerin ve özellikle de kâr amacı gütmeyen küçük kültür teşebbüslerinin katılımına açıktır. • Ayrıntılı bilgi için: Avrupa Komisyonu Kültür Genel Müdürlüğü ve Ulusal İrtibat Noktası: Kültür ve Turizm Bakanlığı

 47. Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları-IV • Rekabet Gücü ve Yenilik Programı (CIP-2007-2013) • 3,6 milyar Euro’luk bütçe- üç ana bileşenden oluşuyor. • Girişimcilik ve Yenilik Çerçeve Programı (EIP): firmalar arası rekabeti ve girişimciliği teşvik etmektir. • Bilgi ve Yenilik Çerçeve Teknolojilerini Destekleme Programı: Sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve bilgi sahibi bir toplumun gelişimini hızlandırmayı hedeflemektedir.. • Akıllı Enerji Avrupa Programı (IEE): Tüm sektörlerde enerji verimliliğini arttırıcı önlemler alınmasını; yeni/yenilenebilir ve etkin enerji kullanımının teşvik edilmesini amaçlamaktadır. • Avrupa Komisyonu da, CIP kapsamında halihazırda faaliyette olan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilik Aktarım Merkezleri (IRC)’nin hizmetlerini bünyesinde toplayan tamamen yeni bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya CIP Programı

 48. AB Yeni Bir Istihdam ve Sosyal Inovasyon Programı Başlatıyor • AB, inovatif sosyal politika çözümleri ve sürdürülebilir uzun vadeli büyüme ve iş imkânları için İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı’nı (EaSI) başlatıyor. • Program, sosyal eşitsizliği ve Üye Ülkeler arasındaki farklılıkları azaltmayı hedefliyor.     • EaSI’nın 2014-2020 yılları için öncelikli faaliyetleri, Üye Ülkelerin emek piyasalarını ve sosyal güvenlik sistemlerini modernleştirmelerine, özellikle gençler arasında istihdam oranlarını artırmaları