Download
pravidlo 9 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 9 PowerPoint Presentation

PRAVIDLO 9

101 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRAVIDLO 9 LOPTA V HRE A MIMO HRY Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

  2. Lopta v hre a mimo hry Lopta je mimo hry, ak - úplne prešla po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú, či postrannú čiaru, - rozhodca prerušil hru. Lopta je v hre, ak - sa odrazila od bránkovej žrde alebo brvna, prípadne od rohovej zástavky späť na hraciu plochu, - sa na hraciu plochu odrazila od rozhodcu alebo asistenta rozhodcu, ktorý sa zhodou okolností práve nachádza na hracej ploche, lebo rozhodca a asistent sa v takom prípade považuje za súčasť hry. Signalizovanie asistenta rozhodcu je znamením len pre rozhodcu. Ak zdvihne zástavku asistent rozhodcu, neznamená to, že hra je tým prerušená. Keď lopta zjavne prejde za bránkovú alebo postrannú čiaru, rozhodca nedáva signál píšťalkou.

  3. Odporúčania rozhodcom Súvislosti pravidla 9 s posudzovaním herných situácií Pre posúdenie herných situácií má otázka, či je lopta v hre, rozhodujúci význam. Len za priestupky, ktorých sa hráči dopustia na hracej ploche v čase, keď je lopta v hre, rozhodca nariaďuje voľný kop alebo pokutový kop. Výnimkou z tejto zásady je len prípad, keď hráč vykonávajúci pokutový kop nezahrá loptu dopredu. Za všetky priestupky, ktorých sa hráči dopustia v čase, keď je lopta mimo hry, môže rozhodca vinníka podľa povahy priestupku potrestať len napomenutím alebo vylúčením z hry. Na hru potom nadviaže spôsobom, pre ktorý bola hra prerušená. Lopta v hre pri kopoch Kop od bránky alebo voľný kop, nariadený v prospech družstva, z jeho vlastného pokutového územia sa opakuje, keď prv, než je lopta v hre a opustí toto územie smerom do hracej plochy: - ktorýkoľvek hráč sa lopty dotkne alebo ju zahrá, hoci aj úmyselne rukou, - ktorýkoľvek hráč sa dopustí priestupku, - hráč súperovho družstva vkročí do pokutového územia.