pravidlo 5 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRAVIDLO 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

PRAVIDLO 5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

PRAVIDLO 5. ROZHODCA Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung. ROZHODNUTIA ROZHODCU. Rozhodca musí byť určený na každé súťažné stretnutie. Rozhoduje v súlade s Pravidlami futbalu. Rozhodnutia rozhodcu o skutočnostiach súvisiacich

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAVIDLO 5' - dunn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravidlo 5

PRAVIDLO 5

ROZHODCA

Výklad pravidla,

platný od 1.7.2011

Spracovali: J.Marko, J.Fašung

rozhodnutia rozhodcu
ROZHODNUTIA ROZHODCU

Rozhodca musí byť určený na každé súťažné stretnutie. Rozhoduje v súlade s Pravidlami futbalu.

Rozhodnutia rozhodcu o skutočnostiach súvisiacich

s hrou, vrátane výsledku stretnutia, sú konečné.

Platí to aj v prípadoch, keď rozhodca rozhodol,

či bol alebo nebol dosiahnutý gól.

Rozhodca môže odvolať svoje rozhodnutie na základe vlastného uváženia, informácie od asistentov rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, ale len kým sa hra znovu nezačala alebo, kým ešte stretnutie nebolo ukončené.

pr vomoci a povinnosti rozhodcu 1
PRÁVOMOCI A POVINNOSTI ROZHODCU/1

Rozhodca je povinný(1):

a) dbať, aby sa dodržiavali pravidlá,

b) riadiť stretnutie v spolupráci s asistentmi rozhodcu, prípadne s náhradným

rozhodcom,

c) rozhodnúť, či lopty určené na hru zodpovedajú požiadavkám pravidla 2,

d) dbať na tom, aby výstroj hráčov zodpovedala požiadavkám pravidla 4,

e) merať čas a robiť si poznámky o priebehu stretnutia,

f) neobmedzene uplatňovať právomoc kedykoľvek prerušiť hru a v stanovených

prípadoch aj stretnutie predčasne skončiť pre porušenie pravidiel,

g) neobmedzene uplatňovať právomoc kedykoľvek prerušiť hru a v stanovených prípadoch aj stretnutie predčasne skončiť pre iné okolnosti nesúvisiace s hrou,

h) prerušiť hru, ak je hráč podľa jeho názoru vážne zranený. Nemusí hru prerušiť, ak podľa jeho názoru je hráč zranený len ľahko,

i) dbať na tom, aby hráč s krvácajúcim poranením opustil hraciu plochu,

pr vomoci a povinnosti rozhodcu 2
PRÁVOMOCI A POVINNOSTI ROZHODCU/2

Rozhodca je povinný(2):

j) neprerušiť hru, ak družstvo, proti ktorému bol spáchaný priestupok, získa výhodu v hre,

k) potrestať ťažší priestupok, ak sa hráč dopustí viac ako jedného priestupku

v rovnakom čase,

l) potrestať osobným trestom hráča, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý

rozhodca hráča napomína alebo vylučuje z hry

m)vykázať člena realizačného tímu, ktorý sa podľa jeho názoru správa nevhodne,

do priestorov vyhradených pre divákov,

n)v prípadoch, ktoré sám nevidel, postupovať podľa informácií kvalifikovaných

asistentov rozhodcov resp. náhradného rozhodcu,

o)dbať na tom, aby nevstúpila neoprávnená osoba na hraciu plochu,

p)dávať pokyn na pokračovanie v hre po každom prerušení hry,

r) poskytnúť príslušným orgánom zápis o stretnutí s popisom disciplinárnych trestov

hráčov alebo členov realizačného tímu, alebo ďalších incidentov, ktoré sa udiali

pred, počas alebo po stretnutí.

rozhodnutie medzin rodn ho v boru pre pravidl ifab
ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU PRE PRAVIDLÁ (IFAB)

Rozhodnutie 1 

Rozhodca (asistent rozhodcu, prípadne náhradný rozhodca) nie je zodpovedný za:

– ľubovoľné zranenie, ktoré utrpí hráč, funkcionár alebo divák,

– poškodenie majetku alebo za ďalšie škody, ktoré utrpel jednotlivec, klub, zväz,

či ináorganizácia.

A to aj vtedy, ak zranenie, či škody by mohli byť spôsobené jeho rozhodnutím (v súlade

s pravidlami futbalu a zaužívaných postupov), nevyhnutným pre udržanie kontroly

nad hladkým priebehom stretnutia.

Rozhodnutie 2

Na turnajoch a súťažiach, na ktoré je nominovaný náhradný rozhodca, musí tento v stretnutí plniť úlohy a mať kompetencie, v súlade so smernicami schválenými Medzinárodným výborom pre pravidlá IFAB

v klad sfz k povinnosti rozhodcu pred asne ukon i stretnutie 1
VÝKLAD SFZ K POVINNOSTI ROZHODCU PREDČASNE UKONČIŤ STRETNUTIE/1

Rozhodca musí predčasne skončiť stretnutie v týchto prípadoch:

a) ak klesne počet hráčov v družstve pod 7,

b) pri násilí, spáchanom na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom

rozhodcovi,

c) pre smrť hráča, asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu,

d) po úradnom zákroku oprávneného orgánu polície alebo iného úradného

orgánu vo verejnom záujme

Za násilie (inzultáciu) na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi sa považuje:

a) udretie, kopnutie, úmyselné podrazenie,

b) násilné vrazenie, mykanie alebo vyrazenie píšťalky z úst,

c) úmyselné prudké udretie loptou,

d) udretie kameňom alebo iným predmetom.

v klad sfz k povinnosti rozhodcu pred asne ukon i stretnutie 2
VÝKLAD SFZ K POVINNOSTI ROZHODCU PREDČASNE UKONČIŤ STRETNUTIE/2

Ak v priebehu stretnutia zomrie hráč, asistent rozhodcu alebo náhradný

rozhodca, rozhodca predčasne skončí stretnutie.Urobí tak aj vtedy, keď sa

od zodpovedných funkcionárov dozvie, že v dôsledku zranenia alebo vážneho

ochorenia postihnutý zomrel.

Ak zakročí oprávnený zástupca polície (alebo iného úradného orgánu)

a vo verejnom záujme nariadi stretnutie skončiť, rozhodca to oznámi obidvom

kapitánom. Príkaz na predčasné skončenie stretnutia si dá rozhodca od príkazcu

potvrdiť v zápise o stretnutí, kde uvedie tiež údaje z jeho služobného preukazu.

v klad sfz k opr vneniu rozhodcu pred asne ukon i stretnutie
VÝKLAD SFZ K OPRÁVNENIU ROZHODCU PREDČASNE UKONČIŤ STRETNUTIE

Rozhodca má právo predčasne skončiť stretnutie:

a) pre tmu

b) pre zlé poveternostné podmienky, ktoré nastali v priebehu stretnutia

c) pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala počas stretnutia

d) pre neuposlúchnutie rozhodcu hráčom alebo členom realizačného tímu

e) pre vniknutie obecenstva na hraciu plochu

f) pre taký spôsob hry, ktorý vylučuje pokračovať v hre podľa pravidiel

g) pre trvalý nezáujem niektorého družstva o regulárnosť stretnutia

h) pre hrubé nešportové masové prejavy obecenstva

i) pri stretnutiach, hraných pri umelom osvetlení, pre poruchu na zariadení

alebo pre prerušenie dodávky elektrického prúdu zo siete

V prípadoch, uvedených v odsekoch a) až h) musí rozhodca pred prijatím konečného

rozhodnutia vyčerpať všetky možnosti, aby sa stretnutie dohralo.

V prípade pod bodom i) stanoví rozhodca maximálny čas 60 minút na odstránenie poruchy.

Pri viacnásobnom opakovanom prerušení nemá celkový čas presiahnuť 60 minút.

v klad k niektor m al m ustanoveniam pravidla 1
VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/1

Znenie textu výkladovej časti pravidla:

Ak divák vhodeným predmetom zasiahne niektorého z rozhodcov, hráča

alebo funkcionára družstva, rozhodca môže nechať pokračovať v hre, prerušiť ju

alebo skončiť stretnutie. Rozhodne sa v závislosti od závažnosti incidentu. Vo

všetkých prípadoch musí podať správu príslušným orgánom.

Vysvetlenie pojmu „v závislosti od závažnosti incidentu“

Rozhodca uváži, či hodený predmet, ktorý zasiahol rozhodcu, hráča alebo funkcionára,

vážne ohrozil jeho zdravie a spôsobilosť pokračovať v stretnutí. Pokiaľ sa týka takýto

prípad rozhodcu, asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, rozhodca prihliadne

na výklad SFZ v časti „Povinnosť rozhodcu predčasne ukončiť stretnutie“

v klad k niektor m al m ustanoveniam pravidla 2
VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/2

Prerušenie hry z osobitných dôvodov

Ak rozhodca dočasne nie je schopný kontrolovať hru, ale ju sám neprerušil, môže hra pokračovať pod dohľadom

asistenta rozhodcu, až kým lopta neopustí hraciu plochu.

Ak divák zapíska na píšťalku a rozhodca to považuje za rušenie hry (napr. hráč chytí loptu do rúk v domnienke,

že bola hra prerušená) rozhodca musí prerušiť hru a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou z miesta, kde sa lopta

nachádzala v momente prerušenia hry. Ak sa lopta v momente prerušenia hry nachádzala vo vnútri bránkového

územia, v tomto prípade rozhodca na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na čiare ohraničujúcej bránkové územie,

ktorá je paralelná s čiarou bránkovou v mieste, ktoré je najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala v momente

prerušenia hry.

Ak rozhodca v priebehu hry zistí, že je na hracej ploche ďalšia lopta, cudzí predmet alebo zviera,

ihneď preruší hru len vtedy, ak to ovplyvňuje hru. Hra pokračuje potom rozhodcovskou loptou na mieste,

kde bola lopta v čase prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území,

nechá rozhodca loptu padnúť na zem na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste,

ktoré je najbližšie k tomu, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.

Ak ďalšia lopta, cudzí predmet alebo zviera na hracej ploche neovplyvňuje v danom momente priebeh hry,

rozhodca musí zariadiť ich odstránenie pri najbližšej možnej príležitosti.

v klad k niektor m al m ustanoveniam pravidla 3
VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/3

Oprávnenie udeliť žltú alebo červenú kartu

má rozhodca od začiatku zápasu, počas polčasovej prestávky a po skončení stretnutia dovtedy, kým neopustí

hraciu plochu. V prípade, že sa stretnutie predlžuje, platí toto oprávnenie rovnako, až do prípadného

skončenia procedúry vykonania kopov na bránku zo značky pokutového kopu.

Výhodu v hre

môže rozhodcauplatniť v prípade, keď sa stal priestupok alebo došlo k porušeniu pravidla v neprospech

družstva, ktoré kontroluje loptu. Prihliada pritom najmä na : plynulosť útočnej akcie, možnosť

pokračovania sľubnej akcie, možnosť zakončenia gólovej príležitosti v prospech družstva, proti ktorému

sa priestupok stal. Rozhodca musí však zobrať do úvahy aj ďalšie okolnosti, ako napríklad miesto priestupku,

jeho závažnosť, aktuálnosť osobného trestu, atmosféru stretnutia.  

Ak rozhodca vidí, že ponechaná výhoda nemala predpokladaný efekt, počas krátkeho času sa môže vrátiť

k pôvodnému priestupku.

Ak bola poskytnutá výhoda za priestupok, pre ktorý má byť hráč napomínaný, osobný trest musí byť

udelený v nasledovnom prerušení hry. Ak rozhodca tak neurobí, neskôr sa tak už nemôže stať.

v klad k niektor m al m ustanoveniam pravidla 4
VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/4

Postup rozhodcu, v prípade zranenia hráča na hracej ploche

Ak je, podľa názoru rozhodcu, potrebné prerušiť hru na posúdenie, či je hráč zranený, privolá najviac dve

oprávnené osoby z jeho družstva na hraciu plochu a zariadi, aby zranený hráč bol bezpečne a okamžite presunutý

mimo hraciu plochu. Môže sa tak stať za pomoci nosidiel s obsluhou alebo hráč môže hraciu plochu opustiť

na vlastných nohách.

Ošetrovanie na hracej ploche bežne povolené nie je. Výnimkou je

- evidentne vážne zranenie (napríklad zapadnutý jazyk, otras mozgu, zlomenina, krvácanie a pod.) alebo

- potreba ošetrenia brankára alebo

- ak sa zrazia brankár a hráč z poľa a potrebujú okamžité ošetrenie alebo

- ak sa zrazia dvaja hráči z rovnakého družstva a potrebujú okamžité ošetrenie.

Hráči uvádzaní vyššie po ošetrení nemusia opustiť hraciu plochu do najbližšieho nadviazania na hru.

Hráč s krvácajúcou ranou musí opustiť hraciu plochu a nemôže sa vrátiť skôr, kým sa rozhodca nepresvedčí,

že krvácanie sa zastavilo. Hráčovi nie je dovolené nosiť výstroj znečistenú od krvi.

Ak hráč odmietne opustiť hraciu plochu na ošetrenie, musí byť napomenutý za nešportové správanie.

Ak má byť napomínaný hráč, ktorý opúšťa hraciu plochu na ošetrenie, rozhodca ho napomenie predtým,

ako opustí hraciu plochu (aj keď je na nosidlách...).

Zranený hráč sa môže vrátiť po ošetrení späť na hraciu plochu až po opätovnom začatí hry, len so súhlasom

rozhodcu.

Ak je lopta v hre, hráč môže vstúpiť na hraciu plochu len spoza postrannej čiary. Keď hra prerušená, hráč môže

vstúpiť na hraciu plochu spoza postrannej i bránkovej čiary.

Rozhodca môže poveriť asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu, aby pred opätovným vstupom na hraciu

plochu ošetreného hráča skontroloval, či je v poriadku.

Ak rozhodca hru prerušil z dôvodu zranenia, na hru sa nadväzuje rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa lopta

nachádzala v čase prerušenia. Inak sa pokračuje v hre spôsobom, vyplývajúcim z pôvodného prerušenia hry.

Čas, premárnený procedúrou posudzovania zranenia alebo ošetrovaním na hracej ploche, musí rozhodca nastaviť.

v klad k niektor m al m ustanoveniam pravidla 5
VÝKLAD K NIEKTORÝM ĎALŠÍM USTANOVENIAM PRAVIDLA/5

Viac ako jeden priestupok, vyskytujúci sa v rovnakom čase

Rozdielne priestupky vykonané dvomi hráčmi rovnakého družstva:

- rozhodca musí potrestať vážnejší priestupok, ak hráči spôsobili viac ako jeden

priestupok v rovnakom čase

- nadviazanie na hru musí byť na mieste vážnejšieho priestupku

Priestupky rovnakého charakteru, vykonané dvomi súperiacimi hráčmi:

- rozhodca musí prerušiť hru a nadviazať na hru rozhodcovskou loptou v mieste,

kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry (ak ju rozhodca prerušil)

odpor ania pre rozhodcov na lep iu kontrolu hry
ODPORÚČANIA PRE ROZHODCOV NA LEPŠIU KONTROLU HRY

Pozičné postavenie (pohyb) rozhodcu

- mal by sa pohybovať tak, aby mal v uhle pohľadu situáciu okolo lopty a príslušného

asistenta rozhodcu

- mal by využívať diagonálny spôsob pohybu po hracej ploche

- mal by byť v dostatočnej blízkosti od lopty a využívať v prípade potreby bočný

pohľad na kritický osobný súboj

- nemal by prekážať hráčom pri hre

Najlepšia pozícia pre rozhodcu je vždy tá, z ktorej je možné urobiť správne

rozhodnutie!!!

neverb lna komunik cia rozhodcu 1
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ROZHODCU/1

Neverbálna komunikácia rozhodcu (reč tela)

Je to forma komunikácie, pri ktorej rozhodca využíva predovšetkým štandardné signály

píšťalkou alebo rukami.

V niektorých prípadoch používa aj iné formy komunikácie s priamymi účastníkmi hry ( pohyb

na miesto priestupku, mimika tváre, gesto rukami na naznačenie druhu priestupku...).

Nemožno dať presný návod, kedy používať tieto formy komunikácie, ale rozhodca by ich mal

využívať citlivo a najmä so zámerom predchádzať eskalácii možných konfliktov.

Neodporúča sa dotýkať hráčov, najmä vo vypätých situáciách.

Neverbálnu komunikáciu rozhodca využíva najmä :

• na lepšiu kontrolu priebehu stretnutia, či na čitateľnosť svojich rozhodnutí,

• aby podporil svoju autoritu alebo ukázal potrebnú úroveň sebakontroly.

Neverbálna komunikácia nemá rozhodcovi slúžiť na vysvetľovanie jeho rozhodnutí.

neverb lna komunik cia rozhodcu 2
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ROZHODCU/2

Používanie píšťalky/1

Píšťalku musí rozhodca použiť vždy:

• pri výkope na začiatku každého polčasu a po každom dosiahnutom góle

• na prerušenie hry

– pri nariadení voľného alebo pokutového kopu

– ak sa zápas prerušuje alebo predčasne ukončuje

– ak sa ukončuje časť zápasu, po uplynutí hracieho času

• pri opätovnom nadviazaní na hru

– na vykonanie voľného kopu, ak sa vyžaduje vzdialenosť 9,15 m

– na vykonanie pokutového kopu

• pri opätovnom nadviazaní na hru, ak bola prerušená:

– aby rozhodca napomenul (ŽK) alebo vylúčil (ČK) hráča za priestupok

– aby rozhodca nechal posúdiť zranenie hráča

– aby sa vykonalo riadne pripravené striedanie

neverb lna komunik cia rozhodcu 3
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA ROZHODCU/3

Používanie píšťalky/2

Rozhodca nemusí vždy používať píšťalku:

• na prerušenie hry

- v prípade nariadenia kopu od bránky, kopu z rohu alebo vhadzovania,

- keď signalizuje, že bol dosiahnutý regulárny gól

• na opätovné začatie hry

- ak sa nevyžaduje pri voľných kopoch kontrola dodržania predpísanej vzdialenosti,

- pri voľnom kope, kope od bránky, kope z rohu alebo vhadzovaní.

Ak rozhodca používa píšťalku príliš často, aj keď to nie je treba, môže mať

jej použitie menší účinok v prípadoch, keď je to potom oprávnené.

Ak je pre opätovný začiatok hry potrebné použiť píšťalku, rozhodca by mal dať hráčom

jasne najavo, že smú znova hrať až po jeho signáli píšťalkou (napríklad: rukou s píšťalkou

zdvihnutou nad hlavou...).

pr klady tandardnej signaliz cie rozhodcu
PRÍKLADY ŠTANDARDNEJ SIGNALIZÁCIE ROZHODCU

Priamy voľný kop Výhoda v hre Nepriamy voľný Udelenie

kop karty (ŽK, ČK)

o mus rozhodca e te vedie v nadv znosti na s a n poriadok predov etk m
ČO MUSÍ ROZHODCA EŠTE VEDIEŤ V NADVÄZNOSTI NA SÚŤAŽNÝ PORIADOKPREDOVŠETKÝM...

Čo sa považuje za riadny nástup družstva (pozri čl.64 SP)

  • pozor na pravidlo 3 (kto nie je uvedený pred stretnutím v zápise nemôže nastúpiť v stretnutí!)

Ako sa vykonáva konfrontácia hráčov (pozri čl.66 SP)

Čakacia lehota (pozri č.67 až 69)

Nedostavenie sa delegovaného rozhodcu (pozri čl.73 až 75)

Povinnosti a práva delegovaných rozhodcov (pozri č.76 a 77)

  • námietky kapitána po stretnutí môžu byť vznesené proti: výsledku stretnutia, priebehu stretnutia, náležitostiam hracej plochy, štartu niektorého súperovho hráča, výstroju hráčov súpera, striedaniu náhradníkov a popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov. Námietky sa uvádzajú do príslušnej rubriky na prednej strane zápisu o stretnutí a píše ich tam rozhodca .

Povinnosti a práva delegátov (pozri čl.78 až 84)

Zápis o stretnutí (pozri čl.85 až 87)