Download
pravidlo 12 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAVIDLO 12

PRAVIDLO 12

100 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAVIDLO 12 ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

 2. ÚVODNÉ SLOVO Pravidlo 12 určuje zásadným spôsobom hranice pre spôsob hry hráčov, najmä pokiaľ ide o ich správanie a využívanie fyzického kontaktu v súbojoch o loptu. Rozhodca dohliada, aby sa táto línia dôsledne dodržiavala. V súlade naplnenia litery pravidla, s rešpektovaním ducha hry, by mal rozhodca podporovať pozitívny imidž futbalu, ale i chrániť bezpečnosť a zdravie hráčov.

 3. ČO OBSAHUJE PRAVIDLO/1 Priestupky, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop (7): - kopnutie alebo pokus o kopnutie súpera, - udretie alebo pokus o udretie súpera, - podrazenie alebo pokus o podrazenie súpera, - vrážanie do súpera, - skákanie na súpera, - sácanie súpera, - nedovolené odoberanie lopty telom. Rozhodca posudzuje intenzitu týchto priestupkov v troch kategóriách: vykonaný nedbanlivo, bezohľadne alebo s použitím nadmernej sily. Na základe toho potom prijíma konečné rozhodnutie.

 4. ČO OBSAHUJE PRAVIDLO/2 Ako rozumieť významu kategorizácie priestupkov: „Nedbanlivý“ znamená, že hráč preukázal nedostatok pozornosti alebo ohľaduplnosti, keď napádal súpera alebo zákrok vykonal neopatrne. Ak je zakázaná hra posúdená ako nedbanlivá, nie sú treba ďalšie disciplinárne sankcie.  „Bezohľadný“ znamená, že hráč zákrok vykonal bez ohľadu na možné nebezpečenstvo alebo dôsledky pre súpera. Hráč, ktorý takto hrá bezohľadným spôsobom, musí byť napomenutý (ŽK). „Vykonaný neprimeranou silou“ znamená, že hráč ďaleko presiahol akceptovateľnú mieru použitia sily pri zákroku, ktorým ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera. Hráč, ktorý takto používa neprimeranú silu, musí byť vylúčený z hry (ČK).

 5. ČO OBSAHUJE PRAVIDLO/3 Priestupky, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop alebo pokutový kop(3): - držanie súpera, - pľuvnutie na súpera, - zakázaná hra rukou (s výnimkou brankára vo vlastnom pokutovom území). V týchto prípadoch rozhodca neposudzuje stupeň priestupku, ale len základný fakt, či sa priestupok stal ! Priamy voľný kop sa vykonáva z miesta, kde sa priestupok stal. Miestom priestupku na hracej ploche je teda vždy miesto , kde nastal priamy fyzický kontakt alebo pokus o taký kontakt na napadnutom hráčovi ! Pokutový kop sa nariadi, ak sa hráč dopustil jedného z vyššie uvedených desiatich priestupkov vo vnútri vlastného pokutového územia, bez ohľadu na to, kde sa lopta práve nachádzala, ale za predpokladu, že je v hre.

 6. KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE KATEGÓRIE PRIESTUPKU Základné: • úmysel/zlomyseľnosť • rýchlosť obranného zásahu • reálna možnosť zasiahnuť loptu • ohrozenie bezpečnosti/zdravia súpera Doplňujúce kritériá • zastavenie sľubnej akcie • zmarenie gólovej šance Doplňujúce kritériá zvažuje rozhodca, len v prípade možných disciplinárnych sankcií.

 7. ČO OBSAHUJE PRAVIDLO/4 Priestupky, za ktoré sa nariaďuje nepriamy voľný kop (NVK)/1 NVK je nariadený proti družstvu, ak sa jeho brankár vo vnútri vlastného pokutového územia dopustil jedného nasledujúcich štyroch priestupkov: • loptu mal pod kontrolou vo svojich rukách viac ako šesť sekúnd, než sa jej zbavil, • dotkol sa lopty rukami znova potom, čo sa jej zbavil, ale ešte predtým, než sa jej dotkol iný hráč, • dotkol sa lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč úmyselne prihral nohou, • dotkol sa lopty rukami potom, čo mu ju spoluhráč vhodil priamo z vhadzovania.

 8. ČO OBSAHUJE PRAVIDLO/5 Priestupky, za ktoré sa nariaďuje nepriamy voľný kop (NVK)/2 • NVK je tiež nariadený proti družstvu, ak podľa názoru rozhodcu, jeho hráč: • hral nebezpečným spôsobom, • bránil nedovolene súperovi v hre, • nedovolene napádal brankára súpera, ktorý kontroloval loptu svojimi rukami, • sa dopustil ďalších priestupkov, pre ktoré bola hra prerušená a hráč napomenutý • alebo vylúčený, ale tieto nie sú uvádzané taxatívne v pravidle 12. • Nepriamy voľný kop sa vykonáva z miesta, kde sa priestupok stal, • prípadne z miesta kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia hry

 9. DISCIPLINÁRNE SANKCIE/1 Červenú a žltúkartu môže rozhodca ukázať len hráčovi, náhradníkovi alebo vystriedanému hráčovi. Rozhodca má oprávnenie udeliť osobný trest (ŽK, ČK) od momentu, keď vstúpi na hraciu plochu, až do jeho odchodu z hracej plochy po ukončení stretnutia. Hra sa nemôže znovu začať, kým rozhodca neukončí úplne procedúru udelenia osobného trestu. Hráč, ktorý sa dopustil priestupku na napomenutie alebo vylúčenie (na hracej ploche alebo mimo nej) voči súperovi, spoluhráčovi, rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo ďalšej inej osobe, je potrestaný podľa charakteru priestupku. Na hru sa nadväzuje nasledovne: • ak bola lopta v čase priestupku v hre - a priestupok sa stal na hracej ploche, nasleduje voľný kop z miesta priestupku alebo PK (výnimkou je bránkové územie), - a priestupok sa stal mimo hracej plochy, nasleduje rozhodcovská lopta na mieste, kde bola v čase prerušenia hry (výnimkou je bránkové územie). • ak lopta v čase priestupku nebola v hre, nadviazanie na hru vyplýva z dôvodu, pre ktorý bola hra pôvodne prerušená.

 10. DISCIPLINÁRNE SANKCIE/2 Napomenutie Rozhodca napomenie hráča ŽK, keď sa dopustil jedného z nasledovných siedmych priestupkov: • správal sa nešportovo, • slovami alebo gestami vyjadroval nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu, • sústavne porušoval Pravidlá futbalu, • zdržiaval opätovné nadviazanie hry, • nedodržal požadovanú vzdialenosť pri rozohrávaní kopu z rohu, voľného kopu alebo vhadzovania, • bez súhlasu rozhodcu vstúpil alebo sa vrátil na hraciu plochu, • bez súhlasu rozhodcu úmyselne opustil hraciu plochu.  Náhradník alebo vystriedaný hráč sa napomenie ŽK, keď sa dopustil jedného z nasledovných troch priestupkov: • správal sa nešportovo, • slovami alebo gestami vyjadroval nespokojnosť s rozhodnutím rozhodcu, • zdržiaval opätovné nadviazanie hry.

 11. DISCIPLINÁRNE SANKCIE/3 Vylúčenie Rozhodca vylúči hráča (ČK), náhradníka alebo vystriedaného hráča, keď sa dopustil jedného z nasledovných siedmych priestupkov: • hral surovo, • správal sa hrubo nešportovo, • pľuvol na súpera alebo iné osoby, • zakázanou hrou rukou zmaril súperovmu družstvu jasnú gólovú príležitosť (s výnimkou brankára, ktorý sa nachádza vo vnútri vlastného pokutového územia), • svojim priestupkom, za ktorý je nariadený voľný kop alebo pokutový kop, zmaril jasnú gólovú príležitosť súperovmu družstvu, • použil pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky a/alebo gestá, • bol napomenutý druhýkrát v tom istom stretnutí. Hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč, ktorý bol vylúčený, musí pred opätovným nadviazaním hry opustiť technickú zónu a ohraničený priestor hracej plochy!

 12. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/1 Vrážanie do súpera Rozhodca za takýto priestupok považuje nedovolené napádanie súpera telom, bez použitia ramien a lakťov, s cieľom získať takto priestor v bezprostrednej blízkosti lopty. Rozhodca môže posúdiť priestupok podľa spôsobu jeho vykonania ako: • nedbanlivý (PVK/PK), • bezohľadný (PVK/PK+ŽK), • vykonaný neprimeranou silou, ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie súpera (PVK/PK+ČK).

 13. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/2 Držanie súpera Je to spôsob bránenia hráčovi v pohybe rôznymi spôsobmi, najmä použitím rúk, ramien alebo tela. Rozhodca musí zasiahnuť včas a dôsledne voči takýmto priestupkom. Osobitne sa to žiada v pokutovom území, najmä pri kope z rohu alebo voľnom kope. Rozhodca v takýchto situáciách musí: • upozorniť hráča držiaceho súpera predtým, ako je lopta v hre (urobiť prevenciu), • napomenúť hráča, ak držanie stále pokračuje a lopta nie je ešte v hre, • prerušiť hru, nariadiť priamy voľný kop alebo pokutový kop a napomenúť hráča, ak sa tak stane v čase, keď už je lopta v hre. Držanie je priestupok, kde rozhodca pri konečnom rozhodnutí zvažuje aj dĺžku trvania priestupku. Ak napríklad, obranca začne držať útočníka mimo pokutového územia a pokračuje v jeho držaní vo vnútri pokutového územia, rozhodca musí nariadiť pokutový kop.  Ak hráč držaním zabráni súperovi v získaní lopty alebo v sľubnej akcii, musí byť napomenutý ŽK. Ak hráč zmarí jasnú gólovú príležitosť držaním súpera, musí byť vylúčený(ČK). V iných prípadoch držania súpera nemusí byť vždy vykonané žiadne ďalšie disciplinárne opatrenie. Rozhodca by mal zvážiť udelenie ŽK vtedy, ak je zrejmé, že hráč sa snaží zadržať súpera bez záujmu hrať s loptou alebo ide o súčasť sústavného porušovania pravidiel. Platí však, že nemožno hráča sankcionovať osobným trestom za každé držanie súpera.

 14. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/3 Zakázaná hra rukou Týka sa kontaktu ruky hráča alebo jeho ramena s loptou zakázaným spôsobom. Rozhodca musí vziať pri posudzovaní do úvahy najmä nasledujúce okolnosti: • či ide o pohyb ruky k lopte (nie lopty k ruke), • aká je vzdialenosť medzi súperom a loptou (neočakávaná/prudká lopta) v momente kopu, • či pozícia ruky je alebo nie je súčasťou prirodzeného pohybu tela v danej chvíli, • či ide dotyk lopty s objektom, držaným v ruke (oblečenie, chránič holenných kostí a pod.), čo sa tiež považuje za priestupok, • aj udretie lopty hodeným objektom (kopačka, chránič holenných kostí a pod.) sa považuje za priestupok. Za zakázanú hru rukou je hráč napomínaný ŽK, len ak tým zjavne úmyselne a nešportovo zabráni súperovi, aby ju získal, prípadne ak tak zmarí súperovi sľubnú akciu alebo sa pokúša takto nešportovo dosiahnuť gól. Hráč musí byť vylúčený (ČK), ak zakázanou hrou rukou zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť. V tomto prípade ide o hrubé nešportové správanie.

 15. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/4 Priestupky, ktorých sa dopustí brankár Mimo vlastného pokutového územia platia pre brankára rovnaké ustanovenia, týkajúce sa zakázanej hry rukou, ako pre iného hráča. Samotná hra rukou brankárom vo vlastnom pokutovom území nie je priestupok. Brankár vo svojom pokutovom území nesmie držať loptu v rukách pod kontrolou dlhšie ako 6 sekúnd. Loptu má pod svojou kontrolou, pokým ju : • drží rukami alebo medzi rukou a akýmkoľvek povrchom (napríklad hracou plochou, vlastným telom), • drží v ruke, aj keď je natiahnutá alebo otvorená, • udiera o zem alebo vyhadzuje do vzduchu. V týchto prípadoch nemôže byť napádaný súperom. Brankár sa nesmie dotknúť lopty rukami vo vnútri vlastného pokutového územia za nasledujúcich okolností: - ak sa dotkne lopty rukou opäť hneď potom, ako sa jej zbavil a nedotkol sa jej ešte iný hráč, - ak mu loptu prihrá spoluhráč nohou, okrem prípadov, kedy zo strany spoluhráča ide o náhodný kontakt s loptou, - keď mu loptu vhodí spoluhráč priamo z vhadzovania spoza postrannej čiary.

 16. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/5 Priestupky voči brankárovi Za priestupok sa považuje bránenie brankárovi v pohybe, v čase kedy sa snaží zbaviť lopty, ktorú drží v rukách (má loptu pod kontrolou). Hráč musí byť potrestaný za nebezpečnú hru vtedy, ak kopne alebo sa pokúša kopnúť do lopty v čase, keď sa brankár snaží loptu odohrať (má loptu pod kontrolou). Sankcie posúdi a rozhodne rozhodca v súlade s výkladom pravidla o nebezpečnej hre. Priestupkom je tiež obmedzenie pohybu brankára nedovoleným bránením telom, napríklad pri zahrávaní kopu z rohu alebo inej štandardnej situácii.

 17. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/6 Nebezpečná hra Ako nebezpečná hra je definovaný priestupok, počas ktorého sa hráč bez priameho fyzického kontaktu s iným hráčom pokúša hrať s loptou spôsobom, pri ktorom hrozí zranenie kohokoľvek, teda aj jeho samotného. Dopúšťa sa ho aj hráč, ktorý z bezprostrednej blízkosti zabraňuje takto inému hráčovi hrať s loptou, lebo ten sa obáva možného zranenia. Čo sa týka hry brankára, toleruje sa mu jeho „vžitý spôsob hry“ vo vlastnom pokutovom území , pokiaľ ide o nebezpečnú hru voči vlastnej osobe. Tzv. „nožničky“ sú dovolené, ak podľa názoru rozhodcu, nie je sú nebezpečné pre súpera. Sankcie za hru nebezpečným spôsobom: • Ak hráč hrá nebezpečne pri bežnom napádaní, rozhodca by mu nemal udeliť disciplinárnu sankciu. • Ak je zákrok vykonaný so zjavným rizikom zranenia súpera, rozhodca hráča napomenie. • Ak pri nebezpečnej hre hráč týmto zmarí jasnú gólovú príležitosť, rozhodca hráča vylúči z hry. Za nebezpečnú hru sa nariaďuje nepriamy voľný kop z miesta, kde došlo k priestupku (výnimkou sú priestupky v bránkovom území). Tam sa postupuje pri určení miesta podľa pravidla 13.

 18. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/7 Bránenie súperovi v hre Za nedovolené bránenie súperovi v hre sa pokladá taká činnosť, pri ktorej hráč telom prekáža súperovi vo voľnom pohybe tak, že ho zastaví, núti ho spomaliť pohyb, prípadne zmeniť smer pohybu v čase, keď lopta nie je medzi ním a hráčom. Krytie lopty telom je dovolené. Hráč, ktorý sa pohybuje medzi súperom a loptou z taktických dôvodov, neporušuje pravidlo, pokiaľ je lopta v ich bezprostrednej blízkosti a hráč sa súčasne nedopúšťa iného priestupku . Ak je lopta v bezprostrednej blízkosti, do hráča smie súper vrážať telom dovoleným spôsobom. Ak rozhodca posúdi bránenie súperovi v hre ako nedovolené, nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku. Za takýto priestupok sa neudeľuje hráčovi osobný trest.

 19. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/8 Príklady nešportového správania, ktoré sme už spomenuli... - hráč sa podľa názoru R sa dopustil bezohľadným spôsobom priestupku taxatívne vymenovanom v pravidle 12, v prvých 7 bodoch, - hráč sa dopustil priestupku z taktických dôvodov, aby tak zmaril alebo prerušil sľubnú akciu súpera, - hráč zadržal súpera z taktického dôvodu, čím mu zabránil hrať s loptou alebo ho od lopty odsotil, - hráč zahral loptu rukou (mimo brankára vo vlastnom pokutovom území), čím zabránil súperovi získať loptu alebo rozvinúť útočnú akciu, - hráč zahral loptu rukou tak, že sa pokúšal dosiahnuť gól (aj napriek tomu, že tento pokus nebol úspešný a gól nedosiahol), a ktoré sme ešte nespomenuli... - hráč predstieral, že bol voči nemu spáchaný priestupok alebo, že je zranený (simulovanie), - hráč si vymenil miesto s brankárom bez vedomia a povolenia od rozhodcu, - hráč si urobil na hracej ploche nepovolené označenie, - hráč prejavil slovne alebo gestami nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu. Ani kapitán družstva nemá v tomto žiadne privilégiá alebo úľavy.

 20. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/9 Oslava dosiahnutia gólu Oslava po dosiahnutí gólu je povolená primeraným spôsobom. Opustenie hracej plochy pri oslave nie je v rozpore s pravidlom, ak sa hráči vrátia na ňu čo najskôr. Od rozhodcu sa očakáva prevencia a uplatnenie citu pre hru pri posudzovaní porušenia pravidla pri oslave gólu. Rozhodca hráča napomenie ŽK, ak: • podľa jeho názoru po góle ukazuje provokačné, zosmiešňujúce a poburujúce gestá, • sa vyšplhá (zavesí) na oplotenie (bariéru) ihriska, • si vyzlečie dres alebo si ním zakryje hlavu (alebo jej časť), • zakryje si hlavu alebo tvár maskou alebo podobným predmetom.

 21. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/10 Zdržiavanie opätovného začatia hry Rozhodca napomína ŽK hráča za taktické zdržiavanie pri rozohrávaní voľného kopu. Napríklad za:  - jeho úmyselné rozohranie z nesprávneho miesta so zámerom, aby ho rozhodca nariadil rozohrať znova, - naznačenie úmyslu pri vhadzovaní, vhodiť loptu do hry a potom ju náhle prenechať spoluhráčovi, - odkopnutie lopty alebo jej odnesenie/odhodenie z miesta priestupku, keď rozhodca kvôli tomu prerušil hru, - úmyselné zdĺhavé rozohrávanie lopty pri voľnom kope alebo vhadzovaní lopty, - snahu hráča pri zahrávaní voľného kopu naznačením dotyku s loptou vyprovokovať reakciu súpera.

 22. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/11 Sústavné porušovanie pravidiel Rozhodca by si mal všímať hráča, ktorý sa opakovane dopúšťa priestupkov. Musí dbať na to , aby bol takýto hráč včas odhalený a napomenutý. Pravidlo myslí aj na prípady, keď sa hráč dopúšťa rôznych druhov priestupkov za sebou. Nie je taxatívne dané, koľkých priestupkov sa hráč musí dopustiť za sebou, aby to mohlo byť hodnotené ako „sústavné“ . Je to výlučne na posúdení rozhodcu, v súlade s duchom prebiehajúcej hry a spôsobom ako ju vedie. Ak rozhodca potrestá hráča za priestupok, ktorý naplní podľa jeho názoru aj podstatu sústavného porušovania pravidiel, hráča napomenie a v hre sa pokračuje spôsobom, vyplývajúcim z prerušenia hry.

 23. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/12 Surová hra Hráč hrá surovo, ak podľa názoru rozhodcu použije voči súperovi neprimeranú silu alebo ohrozuje jeho bezpečnosť alebo zdravie. Taký hráč musí byť potrestaný rozhodcom vylúčením z hry (ČK). Každý hráč, ktorý skočí jednou alebo oboma nohami na súpera spredu, zboku alebo zozadu a urobí to s neprimeranou silou, čím ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera, dopúšťa sa surovej hry. V tomto smere treba venovať osobitnú pozornosť aj zákrokom, kedy napádajúci hráč pri zákroku smeruje podrážkou kopačky nad úrovňou hracej plochy priamo na ktorúkoľvek časť tela súpera alebo neprimeranou silou lakťom ruky v súboji zasiahne časť hlavy súpera. V prípade, že hráč zahral surovo, rozhodca by zásadne nemal poskytnúť výhodu v hre. Výnimkou je len prípad, ak vznikla pre poškodené družstvo jasná možnosť dosiahnuť gól. Vtedy rozhodca počká a vylúči hráča pri najbližšom prerušení hry.

 24. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/13 Hrubé nešportové správanie/násilie (1) Hráč sa správa hrubo nešportovo (násilne), ak použije proti súperovi mimo súboja o loptu fyzické násilie. Rovnako sa kvalifikuje jeho správanie, ak použije fyzické násilie voči spoluhráčovi, divákovi, rozhodcovi alebo inej osobe. Násilia sa môže dopustiť hráč na hracej ploche i mimo nej, bez ohľadu na to, či je lopta v hre alebo mimo hry. V prípade násilia by rozhodca nemal aplikovať výhodu v hre. Výnimkou je prípad, ak vznikne pre poškodené mužstvo jasná možnosť dosiahnuť gól. Rozhodca vylúči hráča potom pri najbližšom prerušení hry. Násilie často vedie k následným masovým nešportovým prejavom, preto sa rozhodca musí snažiť o čo najrýchlejšiu reakciu na takéto priestupky. Hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč, ktorý sa dopustil hrubého nešportového správania (násilia) musí byť vylúčený z hry (ČK).

 25. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/13 Hrubé nešportové správanie/násilie(2) Ak sa hráč dopustil násilia, rozhodca na hru nadväzuje nasledovne: • Ak bola lopta v čase priestupku mimo hry - v hre sa pokračuje spôsobom, vyplývajúcim z pôvodného prerušenia hry. • Ak bola lopta v hre a priestupok sa stal mimo hracej plochy - a hráč (náhradník alebo vystriedaný hráč) sa dopustí priestupku, v hre sa pokračuje rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry.Ak bola lopta v bránkovom území, vhodí rozhodca rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou, najbližšie k miestu, kde bola lopta v momente prerušenia hry. - a hráč opustil hraciu plochu, aby sa dopustil priestupku, v hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry. • Ak bola lopta v hre a hráč sa dopustil priestupku na hracej ploche: - voči súperovi. V hre sa pokračuje priamym voľným kopom z miesta priestupku alebo pokutovým kopom - voči spoluhráčovi. V hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta priestupku, - voči vystriedanému alebo striedajúcemu hráčovi. V hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry, - voči rozhodcovi alebo asistentovi rozhodcu.V hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa priestupok stal, - voči inej osobe. V hre sa pokračuje rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v čase prerušenia hry.Ak bola lopta v bránkovom území, vhodí rozhodca rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou, najbližšie k miestu, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

 26. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/14 Priestupky hodením lopty alebo iného predmetu(1) Ak v čase, keď je lopta v hre, hráč (náhradník alebo vystriedaný hráč) dôsledku svojho bezohľadného správania hodí loptu alebo cudzí predmet, ktorý zasiahne súpera, prípadne inú osobu, rozhodca musí prerušiť a napomenúť vinníka (ŽK). Ak rozhodca posúdi takéto konanie, ako vykonané neprimeranou silou alebo ohrozujúce zdravie súpera alebo inej osoby, musí hru prerušiť a vinníka vylúčiť (ČK) za násilie (hrubé nešportové správanie).

 27. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/15 Priestupky hodením lopty alebo iného predmetu (2) Ak hráč hodil loptu alebo cudzí predmet, ktorý zasiahne súpera, prípadne inú osobu, v čase keď je lopta v hre na hru sa nadväzuje nasledovným spôsobom: - hráč , nachádzajúci sa vo vlastnom pokutovom území, hodil loptu alebo cudzí predmet do súpera, ktorý je mimo pokutového územia.Rozhodca preruší hru a nariadi priamy voľný kop z miesta, kde lopta alebo cudzí predmet zasiahol alebo mohol zasiahnuť súpera. - hráč, nachádzajúci sa mimo vlastného pokutového územia, hodil cudzí predmet do súpera, ktorý je v pokutovom území súpera.Rozhodca preruší hru a nariadi pokutový kop v prospech súpera. - hráč, nachádzajúci sa na hracej ploche, hodil cudzí predmet do osoby, ktorá je mimo hracej plochy. Rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry. Poznámka: Ak je to brankár, čo hodí loptu (má ju pod kontrolou), ktorá je v hre do cudzej osoby, nachádzajúcej sa mimo hracej plochy, rozhodca nadviaže na hru kopom z rohu (ak lopta opustí hraciu plochu cez jeho bránkovú čiaru) alebo vhadzovaním lopty (ak lopta opustí hraciu plochu cez postrannú čiaru) - hráč, nachádzajúci sa mimo hracej plochy, hodil cudzí predmet (loptu) do súpera, ktorý je na hracej ploche.Rozhodca preruší hru a nariadi priamy voľný kop z miesta, kde hodený cudzí predmet zasiahol, prípadne mohol zasiahnuť súpera. Ak súperov hráč bol v pokutovom území, nariadi rozhodca pokutový kop proti družstvu, ktorého hráč sa priestupku dopustil. - náhradník alebo vystriedaný hráč, ktorý sa nachádza mimo hracej plochy, hodil loptu alebo cudzí predmet do súpera, stojaceho na hracej ploche.Rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde bola lopta v čase prerušenia hry.

 28. PRIESTUPKY HODENÍM LOPTY ALEBO CUDZIEHO PREDMETU

 29. NADVIAZANIE NA HRU PRI PRIESTUPKOCH HODENÍM CUDZIEHO PREDMETU

 30. VÝKLAD K NIEKTORÝM PRIESTUPKOM/16 Zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti Ak sa hráč dopustí jedného z dvoch druhov uvedených priestupkov, musí ho rozhodca vylúčiť z hry (ČK). Nie je podmienkou, že sa ich musí dopustiť v pokutovom území súpera. Ak rozhodca uplatní výhodu v hre a napriek priestupku hráča, bol dosiahnutý gól, hráča len napomenie (ŽK). Rozhodca musí zvážiť okolnosti, podľa ktorých rozhoduje o charaktere priestupku, ako o zmarení vyloženej gólovej príležitosti v danom čase. Berie do úvahy najmä: - vzdialenosť miesta priestupku od bránky, - možnosť hráča kontrolovať alebo získať kontrolu nad loptou, - smerovanie útočnej akcie, - počet brániacich hráčov a ich pozícia, - či priestupok bude potrestaný priamym alebo nepriamym voľným kopom. Aj priestupok, ktorý sa považuje za nebezpečnú hru, môže mať za následok zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. V takom to prípade rozhodca nadväzuje na hru nepriamym voľným kopom z miesta priestupku.

 31. ODPORÚČANIA NA ZÁVER Všetci, čo sa pokúšajú naštudovať pravidlo 12 zisťujú , že je to náročné pravidlo. Ešte ťažšie je však pre rozhodcu, dokázať ho správne aplikovať v praxi. Hoci litera pravidla i jeho výklad je jednoznačný, niektoré rozhodnutia, či bolo pravidlo porušené alebo nie, sú na hracej ploche zložité na posúdenie. Najmä v prípadoch, kedy treba kvalifikovať stupeň porušenia pravidiel. Často sa žiada veľmi rýchlo vyriešiť, či okrem nariadenia voľného kopu je potrebná prevencia alebo osobný trest (ŽK, ČK). Je dobré, ak si rozhodca vytvorí postupom času isté stereotypy na to, ako riešiť bežné porušenia pravidiel. Na druhej strane treba pripustiť, že je mnoho situácií, kde najmä rozhodnutie o osobnom treste závisí aj od toho, aká je atmosféra na ihrisku v danej chvíli alebo od toho, aké dôsledky môže mať konkrétny priestupok na ďalší priebeh hry...