Download
pravidlo 8 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 8 PowerPoint Presentation

PRAVIDLO 8

150 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRAVIDLO 8 ZAČIATOK HRY A NADVÄZOVANIE NA HRU Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

  2. Výkop Pred začiatkom stretnutia sa žrebuje mincou o polovicu hracej plochy. Družstvo, ktoré vyhralo žreb si zvolí bránku, na ktorú bude v prvom polčase útočiť. Druhé družstvo začína stretnutie výkopom. Druhý polčas začína výkopom družstvo, ktoré vyhralo žreb pred stretnutím. Po polčase si družstvá vymenia strany a útočia na opačné bránky. Definícia výkopu Je jedným zo spôsobov začiatku hry alebo nadviazania na hru. Hra sa ním začína: - na začiatku stretnutia, - po dosiahnutí gólu, - na začiatku druhého polčasu, - na začiatku oboch polčasov v stretnutiach, kde je nevyhnutné určiť víťaza v predĺženom hracom čase. Priamo z výkopu môže byť dosiahnutý gól. Procedúra výkopu Procedúra má prebiehať nasledovne: - pred výkopom musia byť všetci hráči na vlastnej polovici hracej plochy, - hráči družstva, ktoré nemá výhodu výkopu, musia zostať vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty, - lopta musí byť na stredovej značke, - rozhodca dáva signál na vykonanie výkopu píšťalkou, - lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe smerom dopredu, - hráč, ktorý vykonal výkop, nesmie zahrať loptu druhýkrát, pokiaľ ju nezahral alebo sa jej nedotkol iný hráč. Po dosiahnutí gólu začína hru rovnakým spôsobom hráč toho družstva, ktoré dostalo gól. Porušenie pravidla a sankcie Hráč, vykonávajúci výkop, sa dopúšťa priestupku, keď zahrá loptu, ktorá je už v hre druhýkrát prv, než sa jej dotkne alebo ju zahrá iný hráč. Za tento priestupok sa nariaďuje nepriamy voľný kop. Vykonáva ho hráč súperovho družstva z miesta priestupku, v súlade s pravidlom 13. Pri každom inom porušení tohto pravidla sa výkop opakuje.

  3. Rozhodcovská lopta Definícia Ak rozhodca preruší hru pre dôvody, ktoré nevyplynuli z porušenia pravidiel a lopta pred prerušením neprešla za postrannú alebo bránkovú čiaru, musí rozhodca nadviazať na hru „rozhodcovskou loptou“. Aktu rozhodcovskej lopty sa môže zúčastniť z oboch družstiev ľubovoľný hráč, vrátane brankára. Nie je stanovený, ani obmedzený počet hráčov, ktorí sa tohto aktu môžu zúčastniť. Rozhodca nesmie určovať, kto sa môže rozhodcovskej lopty zúčastniť. Procedúra rozhodcovskej lopty Rozhodca nechá loptu z ruky voľne padnúť na zem v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry. Ak bola lopta v čase prerušenia hry v bránkovom území, nechá rozhodca loptu padnúť na zem na čiare bránkového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou v mieste, ktoré je najbližšie k tomu, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry. Lopta je opäť v hre, len čo sa dotkne zeme. Pri rozhodcovskej lopte sa rozhodca postaví čelom k hráčom a spustí loptu na zem, pričom nezmení svoje postavenie. Pravidlá nepredpisujú, v akej vzdialenosti majú byť hráči pri rozhodcovskej lopte, no musia byť tak ďaleko, aby mohol rozhodca rozhodcovskú loptu riadne vhodiť. Pri zahrávaní rozhodcovskej lopty nedáva rozhodca znamenie. Rozhodca vhadzuje loptu, až keď hráči obidvoch družstiev zaujmú také postavenie, ktoré mu umožňuje riadne nadviazať na hru. Loptu spustí z výšky svojho pása voľne pred seba na zem. Nesmie ju pritom vyhodiť do výšky, ani prudko hodiť na zem. Pri rozhodcovskej lopte nemôže byť hráč mimo hry. To znamená, že ktorýkoľvek hráč bezprostredne po správne vykonanej rozhodcovskej lopte môže dosiahnuť gól, prípadne aj vlastný. Porušenie procedúry a sankcie Rozhodcovská lopta sa musí opakovať: - ak sa lopty dotkne niektorý hráč skôr, než padne na zem - ak lopta opustí hraciu plochu po tom, ako padne na zem a nedotkne sa jej žiadny hráč

  4. Odporúčania rozhodcom Čestný výkop Ak otvárací výkop vykonala osoba, na hre nezúčastnená (tzv. čestný výkop), rozhodca po vykonaní tohto výkopu zapíska a počká, kým osoba, ktorá výkop vykonala, opustí hraciu plochu. Potom začne stretnutie riadnym otváracím výkopom. Príklady, kedy rozhodca nadviaže na hru rozhodcovskou loptou: - pre neregulárnu loptu, - ak sa na hracej ploche vyskytnú dve lopty a hra je tým ovplyvnená, - pre poškodenie brány alebo rohovej zástavky, - ak rozhodca ihneď po prerušení hry zistil, že sa dopustil omylu vlastnou vinou alebo vinou asistenta rozhodcu, - ak rozhodca pokladá za nevyhnutné ihneď skontrolovať výstroj hráča, - ak je niektorý hráč nezavinene vážne zranený, - ak sa hráči mimo hracej plochy dopustia násilia v čase, keď je lopta v hre, - ak hráč opustil hraciu plochu preto, aby nebol v postavení mimo hry a odtiaľ pokrikom alebo posunkami rušivo zasahuje do hry, - pre nepriaznivé poveternostné podmienky (napríklad, pre prudký dážď, búrku, nebezpečenstvo zásahu bleskom a pod.), - z dôvodov nesúvisiacich s hrou (napríklad, ak okolo ihriska ide sprievod so štátnou zástavou alebo pohrebný sprievod), - ak sa na hracej ploche vyskytne cudzie teleso a ak sa tým hra ovplyvní. Za cudzie teleso sa pokladá vhodený predmet, živé zviera, osoba na hre nezúčastnená (divák, usporiadateľ, funkcionár, tréner, lekár, zdravotník, masér, vystriedaný alebo vylúčený hráč a pod.).