1 / 12

Pákové pravidlo

Pákové pravidlo. Slitina o složení c 0 a hmotnosti m 0 , která má teplotu t 2 . Jsou v ní přítomny krystaly tuhého roztoku o hmotnosti m L a koncentraci c 2 . Bilance jedné ze složek např. B, je dána vztahem: m S . c 3 + m L . c 2 = m 0 . c 0 = (m S + m L ) c 0

giacomo
Download Presentation

Pákové pravidlo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pákové pravidlo • Slitina o složení c0 a hmotnosti m0, která má teplotu t2. Jsou v ní přítomny krystaly tuhého roztoku o hmotnosti mL a koncentraci c2. Bilance jedné ze složek např. B, je dána vztahem: mS . c3 + mL . c2 = m0 . c0 = (mS + mL) c0 jehož upravením dostaneme: mL(c0 – c2) = mS(c3 – c0) a tj. poměr množství tuhé fáze a taveniny je úměrný poměru délek úseček c0 – c2 a c3 – c0. c0 – c2 c3 – c0 mL mS

 2. Tavenina (L) likvidus 1 teplota 2 solidus Tuhá fáze (α) A (100%) B (100%) % A % B 1´ Fáze (%) α L 2´ A (100%) B (100%)

 3. 100 α % L 0 A (100%) B (100%)

 4. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L A (100%) B (100%)

 5. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L α A (100%) B (100%)

 6. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L α β A (100%) B (100%)

 7. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) L α β A (100%) B (100%)

 8. L L+  L+    E +  A B Fáze (%) E α β A (100%) B (100%)

 9. L L+  L+    E +  A B E Fáze (%) α β A (100%) B (100%)

 10. α´ β´ E Fáze (%) β α A (100%) B (100%)

 11. L teplota L+B AnBm+B L+ AnBm L+A A+ AnBm B AnBm A E2 L A B AnBm A B

 12. teplota B A BII E Fáze (%) α B A B

More Related