Download
pravidlo 6 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAVIDLO 6 PowerPoint Presentation

PRAVIDLO 6

147 Views Download Presentation
Download Presentation

PRAVIDLO 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRAVIDLO 6 ASISTENT ROZHODCU Výklad pravidla, platný od 1.7.2011 Spracovali: J.Marko, J.Fašung

 2. PRÁVA A POVINNOSTI ASISTENTA ROZHODCU/1 Na každé stretnutie sa určujú dvaja asistenti rozhodcu. Ich úlohou je signalizovať: a) že je lopta mimo hry b) či sa má vykonať kop od brány, kop z rohu alebo, ktoré z družstiev je oprávnenévhadzovať loptu c) že je hráč mimo hry d) priestupky hráčov alebo udalosti (napríklad vstup diváka na hraciu plochu...), o ktorýchsú presvedčení, že ich rozhodca nemohol vidieť e) pripravené striedanie f) priestupky hráčov a porušenia pravidiel, ku ktorým došlo v pokutovom území,ak asistent rozhodcu je k miestu priestupku bližšie ako rozhodca alebo má lepší prehľad g) či sa po vykonaní pokutového kopu brankár pohol smerom dopredu skôr, než bolo dolopty kopnuté alebo, či lopta prešla úplne bránkovú čiaru

 3. PRÁVA A POVINNOSTI ASISTENTA ROZHODCU/2 Asistenti rozhodcu majú pomáhať rozhodcovi viesť stretnutie v súlade s pravidlami. V ojedinelých prípadoch môžu vstúpiť do hracej plochy pomôcť riešiť konflikty alebo pomôcť pri dodržiavaní vzdialenosti 9,15m. Kontrola vzdialenosti sa odporúča vykonávať gestikuláciou rukou od lopty smerom k brániacim hráčom (nie „krokovať“!). Rozhodca má právo zbaviť asistenta rozhodcu funkcie, ak sa mieša nevhodne do jeho výkonu alebo sa nevhodne správa. V takom prípade určí za neho náhradníka a prípad oznámi riadiacemu orgánu.

 4. ĎALŠIE ČINNOSTI ASISTENTA ROZHODCU Asistent rozhodcu spolupracuje s rozhodcom. Podporuje ho vo všetkom, čo súvisí s riadením zápasu, podľa jeho požiadaviek a pokynov, obsiahnutých v dohovore o spolupráci pred stretnutím. To obvykle zahŕňa okrem štandardných práv a povinností aj ďalšie činnosti, ako napríklad: • kontrolu stavu hracej plochy, spôsobilosti používaných lôpt a stavu výstroja hráčov • posúdenie, či sa podarilo vyriešiť problémy s výstrojom alebo krvácaním hráča • monitorovanie priebehu striedaní a vedenie záznamu o nich • vedenie záznamu o udelených osobných trestoch( identita hráčov) a o dosiahnutých góloch (číslo strelca gólu a aktuálny výsledok)

 5. SIGNALIZÁCIA ASISTENTA ROZHODCU Základnou formou komunikácie asistenta s rozhodcom je jeho zástavka. Doplňujúcou súčasťou komunikácie s rozhodcom môže byť elektronická zástavka (s možnosťou využitia „beep“ signalizácie), diskrétne signály a v najvyšších profesionálnych súťažiach sa používa tiež verbálne spojenie rozhodcovského tímu cez komunikačný systém („head set“). Tieto formy komunikácie však väčšinou nasledujú po signáli zástavkou.

 6. PRÍKLADY SIGNÁLOV ASISTENTA ROZHODCU SO ZÁSTAVKOU/1Signalizácia hráča mimo hry(1.fáza) a miesta priestupku(2.fáza)

 7. PRÍKLADY SIGNÁLOV ASISTENTA ROZHODCU SO ZÁSTAVKOU/2Signalizácia priestupku a smeru zahrávania voľného kopu

 8. PRÍKLADY SIGNÁLOV ASISTENTA ROZHODCU SO ZÁSTAVKOU/3Signalizácia smeru vhadzovania

 9. PRÍKLADY SIGNÁLOV ASISTENTA ROZHODCU SO ZÁSTAVKOU/4Signalizácia kopu od brány, kopu z rohu a riadne pripraveného striedania

 10. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/1 Gestá Asistent rozhodcu nedáva bežne signály rukou. Napriek tomu v špecifických situáciách môže byť diskrétny signál rukou významnou pomocou pre rozhodcu. Signál musí mať jasný dôvod. Použitie diskrétnych signálov rukou by malo byť súčasťou predzápasového dohovoru medzi rozhodcom a asistentmi. Technika behu Zásadou pri pohybe asistenta rozhodcu je, že musí byť obrátený vždy tvárou do ihriska. Beh bokom sa využíva pri krátkych vzdialenostiach. Je to dôležité najmä pri posudzovaní hráča mimo hry, kedy mu to umožní lepší pohľad na hernú situáciu.

 11. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/2 „Beep“ signál elektronickou zástavkou Ak asistent rozhodcu používa elektronickú zástavku, musí rešpektovať, že „beep“ signál je iba doplňujúcim signálom, ktorý sa využíva v prípadoch, kedy treba upútať rozhodcovu pozornosť. „Beep“ signál môže pomôcť, ak: - je hráč mimo hry, - sa stal priestupok mimo zorného poľa rozhodcu, - ide o sporné rozhodnutia, týkajúce sa vhadzovania, kopu z rohu alebo kopu od brány, - je sporná gólová situácia.

 12. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/3 Práca so zástavkou a tímová práca Zástavka asistenta rozhodcu musí byť vždy viditeľná pre rozhodcu a to aj počas behu. Ak má asistent rozhodcu dôvod signalizovať, musí zastaviť, otočiť sa tvárou na hraciu plochu, nadviazať vizuálny kontakt s rozhodcom a zodvihnúť zástavku. Zástavka vo zvislej polohe nad hlavou je vtedy predĺžením jeho ruky. Asistent rozhodcu musí signalizovať zástavkou aj v prípadoch, keď jej zodvihnutie je iba prvou časťou signálu. Ak asistent rozhodcu zodvihne zástavku a musí použiť druhú ruku na to aby dokončil signál, musí si zástavku prechytiť pod úrovňou pása. Ak asistent rozhodcu signalizuje loptu mimo hry, musí zotrvať v signalizácií až dovtedy, kým ho rozhodca nezbadá a nepreruší hru alebo mu naznačí, aby viac nesignalizoval. Ak asistent rozhodcu signalizuje násilie alebo hrubé nešportové správanie a rozhodca jeho signál nezbadal okamžite: • ale nakoniec bola hra prerušená z dôvodu udelenia osobného trestu, tak nadviazanie na hru musí byť v súlade s pravidlami (voľný kop, pokutový kop atď.), • ak sa hra medzitým začala, rozhodca môže udeliť hráčovi ČK pri najbližšom prerušení, ale nemôže potrestať previnivšie družstvo voľným kopom alebo pokutovým kopom za predchádzajúci priestupok.

 13. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/4 Vhadzovanie Keď lopta prejde za postrannú čiaru v blízkosti asistenta rozhodcu, ten signalizovaním zástavkou hneď ukáže smer vhadzovania. Keď lopta prejde za postrannú čiaru ďalej od asistenta rozhodcu a rozhodnutie je jednoznačné, signalizuje zástavkou priamo smer vhadzovania. Keď lopta prejde za postrannú čiaru ďalej od asistenta rozhodcu, ale nie je to pre neho jednoznačná situácia a neprestalo sa hrať, hoci lopta už opustila hraciu plochu, asistent signalizuje na dve fázy. Najprv zdvihnutou zástavkou nad hlavou upozorní rozhodcu, že lopta je už mimo hry, potom nadviaže s rozhodcom vizuálny kontakt a potvrdí rozhodnutie rozhodcu o smere vhadzovania.

 14. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/5 Kop z rohu / Kop od brány Keď lopta prejde za bránkovú čiaru v blízkosti asistenta rozhodcu, signalizuje pravou rukou kop z rohu alebo kop od brány. Keď lopta prejde za bránkovú čiaru v blízkosti asistenta rozhodcu, ale hra pokračuje, signalizáciou zastávkou najprv informuje rozhodcu, že lopta už opustila hraciu plochu a potom ukáže, či nasleduje kop z rohu alebo kop od brány. Keď lopta prejde za bránkovú čiaru ďalej od asistenta, signalizáciou zástavkou najprv informuje rozhodcu, že lopta opustila hraciu plochu, nadviaže s ním vizuálny kontakt a nakoniec potvrdí jeho rozhodnutie. Asistent rozhodcu môže v takomto prípade urobiť rozhodnutie ako prvý, len ak je situácia jednoznačná.

 15. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/6 Pokutový kop / Kop zo značky pokutového kopu Asistent rozhodcu, stojaci na priesečníku bránkovej čiary a čiary pokutového územia sleduje postavenie a pohyb brankára. Ak sa brankár zjavne predčasne pohne z bránkovej čiary smerom dopredu ešte pred zahraním lopty a gól nebol dosiahnutý, musí asistent rozhodcu tento priestupok signalizovať zdvihnutou zástavkou.

 16. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/7 Hráč mimo hru Asistent najprv signalizuje zástavkou nad hlavou. Ak rozhodca preruší hru, potom zástavkou ukáže na tú časť hracej plochy, kde sa priestupok stal. Ak rozhodca nereaguje na signalizáciu asistenta hneď, ten musí pokračovať v signalizácii, až pokým ho rozhodca nezbadá alebo lopta nebude jasne pod kontrolou brániaceho družstva. Asistent by mal signalizovať zástavkou pravou rukou, pretože tak má lepší pohľad na hraciu plochu. Asistent využíva techniku „čakaj a pozeraj“ pri rozlišovaní, či je hráč len v postavení mimo hry alebo je skutočne mimo hry. Je to dôležité najmä vtedy, ak je potrebné počkať, či hráč v postavení mimo hry ovplyvňuje hru, súpera alebo získal zo svojho postavenia výhodu.

 17. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/8 Pripravené striedanie Asistent rozhodcu musí byť informovaný, že je striedanie pripravené. Keď sa presvedčí, že je to tak, pri najbližšom prerušení hry to signalizuje zástavkou rozhodcovi. Následne asistuje pri striedaní, až kým nie je ukončené. Rozhodca musí počkať s opätovným nadviazaním hry, až kým sa asistent rozhodcu nevráti do pozície na úrovni predposledného brániaceho hráča. Ak je na stretnutie nominovaný náhradný rozhodca, asistent rozhodcu nechodí pri striedaní do stredu hracej plochy, lebo striedanie riadi náhradný rozhodca. Asistent tu pomáha len, ak je naraz viac striedaní.

 18. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/9 Signalizácia priestupkov Asistent rozhodcu signalizuje zástavkou priestupok v jeho bezprostrednej blízkosti, ak má o situácii lepší prehľad ako rozhodca. Vo ostatných prípadoch asistent rozhodcu musí počkať a ponúknuť svoj názor, ak ho rozhodca o to dohodnutým spôsobom požiada. Pred signalizovaním priestupku, musí byť asistent rozhodcu presvedčený, že: • priestupok sa stal mimo zorného poľa rozhodcu alebo jeho výhľad bol obmedzený, • rozhodca sa nechystá uplatňovať výhodu v hre. Ak sa asistent rozhodcu rozhodol signalizovať priestupok, musí: • zodvihnúť zástavku tou rukou, na ktorú stranu chce ukázať, pretože tak pomôže rozhodcovi rýchlejšie identifikovať, kto sa previnil, • nadviazať vizuálny kontakt s rozhodcom, • zástavkou jemne nad hlavou krúžiť, aby sa jasne odlíšilo, že nejde o hráča mimo hru, • použiť „beep“ signál, ak je k dispozícii elektronická zástavka a je to nevyhnutné. Asistent rozhodcu využíva techniku „čakaj a pozeraj“ aj pri signáloch o priestupkoch, ak je to v záujme plynulosti hry alebo by signalizáciou poskytol výhodu previnivšej strane. V týchto prípadoch je veľmi dôležité udržiavať vizuálny kontakt s rozhodcom.

 19. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/10 Rozlišovanie miesta priestupku(1) Ak sa stal priestupok mimo pokutového územiav blízkosti jeho hranice, asistent rozhodcu musí sledovať, aká je pozícia rozhodcu a či je pripravený rozhodnúť. Asistent rozhodcu zostane stáť na úrovni čiary pokutového územia, rovnobežnej s bránkovou čiarou. Takto ponúkne rozhodcovi svoj názor o mieste priestupku. V nevyhnutných prípadoch signalizuje aj zástavkou. V situácii rýchleho protiútokumusí byť asistent rozhodcu pripravený podať informáciu: 1. či sa priestupok stal alebo nie, 2. ak áno, tak či vo vnútri alebo mimo pokutového územia, čo je prioritou v každom prípade, 3. o tom, či je potrebný aj osobný trest a akého druhu.

 20. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/11 Ak sa priestupok stal vo vnútri pokutového územia mimo dohľadu rozhodcua v blízkosti asistenta rozhodcu, musí ten najprv vizuálne zistiť, či je rozhodca pripravený rozhodnúť sám. Ak je zrejmé že nie je, asistent signalizuje zástavkou nad hlavou, aby upútal pozornosť rozhodcu (prípadne využiť aj „beep“ signál, ak sú k dispozícii elektronické zástavky). Keď rozhodca hru preruší, asistent ide k rohovej zástavke. Ak rozhodca nariadi pokutový kop, asistent sa presunie ďalej na pozíciu, akú má zaujať pri pokutovom kope. Aktivita asistentov v prípadoch konfliktov na hracej ploche Ak sa do konfliktu zapojilo viac hráčov, bližší asistent rozhodcu vstúpi na hraciu plochu a asistuje rozhodcovi. Ak konflikt eskaluje, aj vzdialenejší asistent rozhodcu musí vojsť na hraciu plochu, sledovať situáciu a byť pripravený poradiť rozhodcovi s osobnými trestami.

 21. ODPORÚČANIA ASISTENTOM, TÝKAJÚCE SA SIGNALIZÁCIE/12 Konzultovanie disciplinárnych sankcií Asistent rozhodcu musí byť pripravený ponúknuť svoj názor, týkajúci sa prípadných osobných trestov v priebehu stretnutia, ak ho o to rozhodca vopred dohodnutou formou požiada. Najbežnejšie sa tak deje pomocou vizuálneho kontaktu a diskrétnych signálov. V prípadoch, kde je priama verbálna konzultácia nevyhnutná, môže asistent rozhodcu vstúpiť na hraciu plochu, asi 2-3 metre od postrannej čiary. Počas rozhovoru obaja stoja tvárou do hracej plochy a snažia sa, aby ich nepočuli pritom hráči alebo iné nepovolané osoby.

 22. POZIČNÉ POSTAVENIE ASISTENTA Správne pozičné postavenie a pohyb asistenta je jednou z priorít, aby mohol správne plniť všetky svoje povinnosti a kompetencie. Je to dôležité najmä: - pre získanie potrebných informácií na správne rozhodnutie o hráčovi mimo hry a o iných dôležitých udalostiach na hracej ploche, - pre zreteľné informovanie rozhodcu o nasledujúcich rozhodnutiach asistenta, - z hľadiska dôveryhodnosti rozhodnutí asistenta.

 23. Pozičné postavenie asistentov pri výkope

 24. Základné pozičné postavenie a pohybasistentov, keď je lopta v hre, je na úrovni predposledného brániaceho hráča na svojej polovici hracej plochy!

 25. Pozícia a pohyb asistenta pri kope od brány má postupne 3 fázy:1. Musí skontrolovať, či lopta stojí vo vnútri bránkového územia2. Na čiare pokutového územia sleduje, či lopta opustila pokutové územie3. Zaujme pozíciu predposledného brániaceho hráča, ak je lopta v hre

 26. Lopta je v hre a brankár ju zahráva zo svojho pokutového územia:1. Asistent najprv zaujme pozíciu na hranici pokutového územia, aby zistil, či brankár nezahrá loptu nedovolene rukou mimo pokutového územia. 2. Ak sa brankár zbaví lopty, asistent sa presunie na úroveň predposledného brániaceho hráča, čo je jeho priorita

 27. Postavenie asistentov pri pokutovom kope:1. Asistent, na ktorého polovici sa pokutový kop vykonáva, zaujme miesto na spojnici bránkovej čiary a čiary pokutového územia. 2. Druhý asistent má pozíciu na úrovni predposledného brániaceho hráča na svojej polovici hracej plochy. Ak sú všetci hráči na súperovej polovici, stojí na úrovni stredovej čiary.

 28. Kopy na bránu zo značky pokutového kopu: 1. Jeden musí zaujať pozíciu na spojnici bránkovej čiary s čiarou bránkového územia. Sleduje, či lopta prešla celá do bránky. V jasnom prípade to potvrdí rozhodcovi vizuálnym kontaktom. Ak to nie je celkom zrejmé, ale lopta podľa jeho názoru prešla celá do brány, najprv zdvihne zástavku na upútanie pozornosti rozhodcu a potom mu potvrdí, že bol dosiahnutý gól.2. Druhý asistent zaujme pozíciu v stredovom kruhu, kde sú sústredení všetci hráči, zúčastnení na procedúre kopov. Dbá o to, aby neboli porušené pravidlá o vykonávaní kopov.

 29. Postup asistenta pri posudzovaní, či bol dosiahnutý gól:1. Ak bol bez pochybností dosiahnutý gól, asistent a rozhodca sa o tom uistia vizuálnym kontaktom a potom asistent beží asi 25-30 m pozdĺž postrannej čiary smerom ku stredovej čiare so sklopenou zástavkou.2. Ak bol dosiahnutý gól, ale hra nebola hneď prerušená, asistent zdvihnutou zástavkou upúta pozornosť rozhodcu a potom sa pohybuje spôsobom ako je uvedené v bode 13, Ak nebol dosiahnutý gól a hra pokračuje, asistent a rozhodca sa o tom uistia vizuálnym kontaktom,prípadne využijú na to aj dohodnutý diskrétny signál rukou a asistent zaujme štandardnú pozíciu.

 30. Postavenie asistenta pri voľnom kope, zahrávanom smerom do pokutového územia:1. Drží si pozíciu predposledného brániaceho hráča, aby sledoval, či nie sú útočiaci hráči mimo hry.2. Musí byť však pripravený pomôcť rozhodcovi kontrolovať bránkovú čiaru, v prípade priamej strely na bránku alebo lopty smerujúcej za bránkovú čiaru mimo brány.

 31. Pozícia asistenta pri kope z rohu:1. Asistent zaujme miesto za rohovou zástavkou na úrovni bránkovej čiary tak, aby neprekážal hráčovi, zahrávajúcemu kop.2. Sleduje pritom, či je lopta správne v rohovom štvrťkruhu.